Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 562983-2019

27/11/2019    S229

Hungría-Budapest: Servicios de telefonía móvil

2019/S 229-562983

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Número de identificación fiscal: EKRSZ_93180603
Dirección postal: Steindl Imre utca 8.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1054
País: Hungría
Persona de contacto: Dr. Spóhn Tímea
Correo electrónico: bvop-kpf@bv.gov.hu
Teléfono: +36 13018212
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://bv.gov.hu/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Nem nyilvános mobil hírközlési szolgáltatás

Número de referencia: EKR001052842019
II.1.2)Código CPV principal
64212000 Servicios de telefonía móvil
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Nem nyilvános mobil hírközlési szolgáltatás biztosítása, ügyfélszolgálati rendszer üzemeltetése fogvatartottak részére.

A műszaki leírásban részletesen meghatározott 1 db szolgáltatási csomag biztosítása az alábbiak tekintetében:

— fogvatartotti mobilrendszer szolgáltatás üzemeltetése és karbantartása;

— a meglévő hívásellenőrző (HER) rendszer üzemeltetése, karbantartása;

— a bv. intézetekben helyi ügyfélszolgálat biztosítása heti 4 órában.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 3 149 606 300.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
64212000 Servicios de telefonía móvil
64212900 Servicios de proveedor de tarjetas telefónicas de prepago
79342300 Servicios al cliente
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ajánlatkérő irányítása alá tartozó büntetés-végrehajtási intézetek és egyes büntetés-végrehajtási intézetek székhelye/telephelye

II.2.4)Descripción del contrato:

Nem nyilvános mobil hírközlési szolgáltatás biztosítása, ügyfélszolgálati rendszer üzemeltetése fogvatartottak részére.

A műszaki leírásban részletesen meghatározott 1 db szolgáltatási csomag biztosítása az alábbiak tekintetében:

— fogvatartotti mobilrendszer szolgáltatás üzemeltetése és karbantartása;

— a meglévő hívásellenőrző (HER) rendszer üzemeltetése, karbantartása;

— a bv. intézetekben helyi ügyfélszolgálat biztosítása heti 4 órában.

Az ajánlati árban megadott ellenszolgáltatás tartalmazza az ajánlattételi felhívásnak, műszaki leírásnak, valamint szerződésnek megfelelő teljesítéssel felmerülő minden költséget, szolgáltatást, azon felül egyéb költségek nem kerülnek felszámításra.

Az elvárt szolgáltatási igényeket és követelményeket a „Műszaki leírás”, valamint a vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Megjegyzés a hirdetmény II.2.5) pontjához: Értékelési szempont: legalacsonyabb ár az alábbiak tekintetében:

1) Ajánlati ár (nettó HUF/perc) – 1. sz. minta / 1. sz. árlista

2) Az Ügyfélszolgálat által biztosított szolgáltatások díja (nettó HUF/alkalom) – 1. sz. minta / 2. sz. árlista

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • ausencia de competencia por razones técnicas
Explicación:

Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazott. Jelen beszerzés esetén műszaki-technikai sajátosságok indokolják, hogy a szerződés a rendszert kiépítő Magyar Telekom Nyrt-vel kerüljön megkötésre.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
19/11/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_89039975
Dirección postal: Könyves Kálmán körút 36.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1097
País: Hungría
Correo electrónico: tenderiroda@t-systems.hu
Teléfono: +36 303519110
Fax: +36 14521297
El contratista/concesionario será una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 3 149 606 300.00 HUF
Valor total del contrato/lote/concesión: 3 149 606 300.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato/el lote/la concesión sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

1. ügyfélszolgálat biztosítása

2. szerződés menedzselése, kapcsolattartás szerződéses ügyekben

Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: Mobil Kapcsolat Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, adószám: 24807289-2-43

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Megjegyzés a hirdetmény II.1.7), V.2.4) pontjaihoz: Ellenszolgáltatás összege: 1. számú Árlista (nettó HUF/perc) Vezetékes telefon hívása: 63,78; Vodafone hálózatába irányuló hívás: 59,06; Telekom hálózatába irányuló hívás: 59,06; Telenor hálózatába irányuló hívás: 59,06; EU Díjzóna: 59,06; 1. Díjzóna: 97,64; 2. Díjzóna: 152,76; 3. Díjzóna: 174,80; 4. Díjzóna: 196,85; 5. Díjzóna: 274,02; 6. Díjzóna: 537,80; Összesen: 1733,86; 2. számú Árlista (nettó HUF/alkalom) Hívásrészletező: 1 500,00; Mobilegyenlegen történő pénzmozgás kimutatása*: 1 500,00; Áfa-s számla igénylése mobilegyenleg feltöltésről: 1 500,14; Összesen: 4 500,14; Ajánlati ár (nettó HUF) 1. számú Árlista összesen sora: 1 733,86; 2. számú Árlista összesen sora: 4 500,14; Mindösszesen (felolvasólapra): 6 234,00. A szerződés ellenértéke az igénybe vett szolgáltatások mennyisége alapján kerül kifizetésre.

Ajánlatkérő a 103. § (5) bek. értelmében a 98. § (2) bek. c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén 10 nappal a szerződés megkötését megelőzően köteles a 137. § (2) bek.-ben meghatározott hirdetményt közzétenni. Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bek. c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazott műszaki technikai sajátosságok miatt. A szerződéskötés tervezett időpontja: a hirdetmény közzétételét követő naptól számított 11. nap.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. §-ában meghatározottak szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
25/11/2019