Servicios - 562983-2019

27/11/2019    S229

Magyarország-Budapest: Mobiltávbeszélő-szolgáltatások

2019/S 229-562983

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_93180603
Postai cím: Steindl Imre utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Spóhn Tímea
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Telefon: +36 13018212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://bv.gov.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nem nyilvános mobil hírközlési szolgáltatás

Hivatkozási szám: EKR001052842019
II.1.2)Fő CPV-kód
64212000 Mobiltávbeszélő-szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nem nyilvános mobil hírközlési szolgáltatás biztosítása, ügyfélszolgálati rendszer üzemeltetése fogvatartottak részére.

A műszaki leírásban részletesen meghatározott 1 db szolgáltatási csomag biztosítása az alábbiak tekintetében:

— fogvatartotti mobilrendszer szolgáltatás üzemeltetése és karbantartása;

— a meglévő hívásellenőrző (HER) rendszer üzemeltetése, karbantartása;

— a bv. intézetekben helyi ügyfélszolgálat biztosítása heti 4 órában.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 149 606 300.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
64212000 Mobiltávbeszélő-szolgáltatások
64212900 Előre fizetett telefonkártya kínálati szolgáltatások
79342300 Vevőszolgálati szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő irányítása alá tartozó büntetés-végrehajtási intézetek és egyes büntetés-végrehajtási intézetek székhelye/telephelye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nem nyilvános mobil hírközlési szolgáltatás biztosítása, ügyfélszolgálati rendszer üzemeltetése fogvatartottak részére.

A műszaki leírásban részletesen meghatározott 1 db szolgáltatási csomag biztosítása az alábbiak tekintetében:

— fogvatartotti mobilrendszer szolgáltatás üzemeltetése és karbantartása;

— a meglévő hívásellenőrző (HER) rendszer üzemeltetése, karbantartása;

— a bv. intézetekben helyi ügyfélszolgálat biztosítása heti 4 órában.

Az ajánlati árban megadott ellenszolgáltatás tartalmazza az ajánlattételi felhívásnak, műszaki leírásnak, valamint szerződésnek megfelelő teljesítéssel felmerülő minden költséget, szolgáltatást, azon felül egyéb költségek nem kerülnek felszámításra.

Az elvárt szolgáltatási igényeket és követelményeket a „Műszaki leírás”, valamint a vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Megjegyzés a hirdetmény II.2.5) pontjához: Értékelési szempont: legalacsonyabb ár az alábbiak tekintetében:

1) Ajánlati ár (nettó HUF/perc) – 1. sz. minta / 1. sz. árlista

2) Az Ügyfélszolgálat által biztosított szolgáltatások díja (nettó HUF/alkalom) – 1. sz. minta / 2. sz. árlista

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • verseny hiánya technikai okokból
Magyarázat:

Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazott. Jelen beszerzés esetén műszaki-technikai sajátosságok indokolják, hogy a szerződés a rendszert kiépítő Magyar Telekom Nyrt-vel kerüljön megkötésre.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
19/11/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_89039975
Postai cím: Könyves Kálmán körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz.: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 3 149 606 300.00 HUF
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 149 606 300.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés/tétel/koncesszió teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

1. ügyfélszolgálat biztosítása

2. szerződés menedzselése, kapcsolattartás szerződéses ügyekben

Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: Mobil Kapcsolat Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, adószám: 24807289-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Megjegyzés a hirdetmény II.1.7), V.2.4) pontjaihoz: Ellenszolgáltatás összege: 1. számú Árlista (nettó HUF/perc) Vezetékes telefon hívása: 63,78; Vodafone hálózatába irányuló hívás: 59,06; Telekom hálózatába irányuló hívás: 59,06; Telenor hálózatába irányuló hívás: 59,06; EU Díjzóna: 59,06; 1. Díjzóna: 97,64; 2. Díjzóna: 152,76; 3. Díjzóna: 174,80; 4. Díjzóna: 196,85; 5. Díjzóna: 274,02; 6. Díjzóna: 537,80; Összesen: 1733,86; 2. számú Árlista (nettó HUF/alkalom) Hívásrészletező: 1 500,00; Mobilegyenlegen történő pénzmozgás kimutatása*: 1 500,00; Áfa-s számla igénylése mobilegyenleg feltöltésről: 1 500,14; Összesen: 4 500,14; Ajánlati ár (nettó HUF) 1. számú Árlista összesen sora: 1 733,86; 2. számú Árlista összesen sora: 4 500,14; Mindösszesen (felolvasólapra): 6 234,00. A szerződés ellenértéke az igénybe vett szolgáltatások mennyisége alapján kerül kifizetésre.

Ajánlatkérő a 103. § (5) bek. értelmében a 98. § (2) bek. c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén 10 nappal a szerződés megkötését megelőzően köteles a 137. § (2) bek.-ben meghatározott hirdetményt közzétenni. Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bek. c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazott műszaki technikai sajátosságok miatt. A szerződéskötés tervezett időpontja: a hirdetmény közzétételét követő naptól számított 11. nap.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában meghatározottak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/11/2019