Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Está abierta la inscripción a nuestro cuarto taller para reutilizadores de datos de TED el 14 de diciembre de 2023

Servicios - 562986-2019

27/11/2019    S229

Polonia-Varsovia: Servicios de consultoría en gestión de recursos humanos

2019/S 229-562986

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Instytut Badań Edukacyjnych
Dirección postal: ul. Górczewska 8
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 01-180
País: Polonia
Persona de contacto: Zbigniew Obłoza
Correo electrónico: zamowienia@ibe.edu.pl
Teléfono: +48 222417131
Fax: +48 222417111
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ibe.edu.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora górnictwa w Polsce – III postępowanie

Número de referencia: IBE/53/2019
II.1.2)Código CPV principal
79414000 Servicios de consultoría en gestión de recursos humanos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia:

Celem niniejszego zamówienia jest opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora górnictwa w Polsce.

SRK dla Górnictwa ma być narzędziem służącym porównywaniu kwalifikacji sektorowych, jak również ma stanowić rozwinięcie charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Opracowanie projektów sektorowych ram kwalifikacji dla wybranych sektorów wpisuje się w prace nad różnymi aspektami wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), które realizowane są przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach projektu pozakonkursowego Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 475 132.11 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79414000 Servicios de consultoría en gestión de recursos humanos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Celem niniejszego zamówienia jest opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora górnictwa w Polsce.

SRK dla Górnictwa ma być narzędziem służącym porównywaniu kwalifikacji sektorowych, jak również ma stanowić rozwinięcie charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) (patrz: 1.1).

Opracowanie projektów sektorowych ram kwalifikacji dla wybranych sektorów wpisuje się w prace nad różnymi aspektami wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), które realizowane są przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach projektu pozakonkursowego Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji.

Finalnym produktem zamówienia jest wskazany wyżej projekt SRK dla Górnictwa. Jego opracowanie nie jest równoznaczne z włączeniem tej ramy do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), choć powinien on spełniać wszystkie kryteria niezbędne do włączenia, w tym w szczególności wykazywać pełną zgodność z charakterystykami PRK.

1.1. Zintegrowany System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji – podstawowe założenia

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) utworzony został na podstawie ustawy z dnia 22.12.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Dwoma kluczowymi elementami ZSK są PRK oraz Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, uruchomiony 15.7.2016 r.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK), podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), składa się z ośmiu poziomów kwalifikacji. Każdy z poziomów jest opisywany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących efekty uczenia się w podziale na: wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. PRK uwzględnia efekty uczenia się osiągnięte w ramach edukacji formalnej (oświata, szkolnictwo wyższe), pozaformalnej (szkolenia) oraz nieformalnego uczenia się (samokształcenie, uczenie się w miejscu pracy).

Charakterystyki poziomów PRK ujmują całe spektrum efektów uczenia się. Odzwierciedlają postępy, od poziomu najniższego do najwyższego, osiągane przez osobę uczącą się: pokazują, jak w wyniku uczenia się w różnych kontekstach i na różnych etapach życia następuje przyrost w zakresie:

− wiedzy (głębi, zakresu),

− umiejętności (rozwiązywania problemów i innowacyjnego stosowania wiedzy w praktyce, uczenia się i komunikowania),

− kompetencji społecznych (gotowości do współpracy i do podjęcia odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań).

W PRK charakterystyki poziomów ustalone są na dwóch poziomach ogólności. Charakterystyki pierwszego stopnia są najbardziej ogólne i dotyczą wszystkich rodzajów edukacji – mają charakter uniwersalny. Są one następnie rozwijane w 3 różniące się między sobą warianty charakterystyk poziomów (drugi stopień): typowych dla kształcenia ogólnego, typowych dla kształcenia i szkolenia zawodowego oraz typowych dla szkolnictwa wyższego. Uniwersalne charakterystyki poziomów oraz charakterystyki drugiego stopnia stanowią integralną całość i należy czytać je łącznie.

Charakterystyki poziomów drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym mogą być dalej rozwijane, z uwzględnieniem specyfiki danego sektora/branży. Służą temu Sektorowe Ramy Kwalifikacji.

Opracowanie projektu SRK dla Górnictwa przebiegać będzie w trzech głównych etapach:

Etap pierwszy: Opracowanie wstępnego projektu sektorowej ramy dla górnictwa przez zespół ekspertów.

Etap drugi: Konsultacje wstępnego projektu SRK dla Górnictwa w środowisku sektora (wśród przedstawicieli dominujących i kluczowych podmiotów oraz interesariuszy górnictwa) oraz jego weryfikacja.

Etap trzeci: Opracowanie wytycznych w zakresie wdrażania i wykorzystania SRK dla Górnictwa dla różnych grup interesariuszy oraz mapy kwalifikacji i materiałów dodatkowych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Wstępna koncepcja merytoryczna stworzenia projektu SRK dla Górnictwa / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Skład zespołu eksperckiego / Ponderación: 40
Criterio de calidad - Nombre: Wstępny plan i harmonogram realizacji zamówienia / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 30
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Usługa będzie realizowana na potrzeby projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniające jakość nadawania kwalifikacji”.

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

W poprzednio prowadzonym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Przedmiotem niniejszego postępowania jest ten sam zakres zamówienia. Pozostałe warunki zamówienia nie uległy istotnym zmianom, tym samym należy stwierdzić, iż została wypełniona przesłanka zapisana w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zwracamy uwagę, że zakres zamówienia jest co do zasady analogiczny w stosunku do przedmiotu zamówienia w uprzednio prowadzonych przez Zamawiającego postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego – znak sprawy: IBE/16/2019 i IBE/35/2019, które to postępowania zostały unieważnione. Pierwsze z nich ze względu na fakt, iż nie zostały złożone żadne oferty, drugie z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu. Warunki udziału w postępowaniu są takie same jak w unieważnionym postępowaniu przetargowym.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 165-404984

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
22/11/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: 1. JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
Dirección postal: 44-268
Localidad: Jastrzębie-Zdrój
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dirección postal: 30-059
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 475 132.11 PLN
Valor total del contrato/lote/concesión: 480 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

W poprzednio prowadzonym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Przedmiotem niniejszego postępowania jest ten sam zakres zamówienia. Pozostałe warunki zamówienia nie uległy istotnym zmianom, tym samym należy stwierdzić, iż została wypełniona przesłanka zapisana w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Art. 182. [Termin wniesienia odwołań]

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: jak w pkt VI.4.1
Localidad: Warszawa
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/11/2019