Servicios - 563157-2019

27/11/2019    S229

Polonia-Varsovia: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

2019/S 229-563157

Anuncio periódico indicativo – sectores especiales

El presente anuncio es una convocatoria de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 134
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-305
País: Polonia
Persona de contacto: Marta Marciniak
Correo electrónico: zamowienia@cpk.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://cpk.pl/pl/przetargi/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.cpk.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Otra actividad: działalność dotycząca inwestycji w ramach portów lotniczych oraz linii kolejowych

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Specjalistyczne usługi doradcze na potrzeby inwestycji lotniskowej CPK

II.1.2)Código CPV principal
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi doradcze na potrzeby inwestycji lotniskowej w ramach CPK w zakresie m.in. wsparcia Zamawiającego w procesie wyboru następujących tzw. kluczowych konsultantów merytorycznych:

— doradca techniczno-biznesowy m.in. w zakresie zarządzania zintegrowanym zespołem projektowym („Integrator”),

— konsultant wsparcia technicznego w zakresie przygotowania Master Planu („KWT ds. MP”),

— konsultant wsparcia technicznego w zakresie ochrony środowiska („KWT ds. OŚ”),

— konsultant wsparcia technicznego w zakresie badań terenowych („KWT ds. BT”).

Zamawiający planuje podział przedmiotowego zamówienia na następujące części:

Część 1: doradztwo techniczno-biznesowe w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej;

Część 2: doradztwo koncepcyjne w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej;

Część 3: doradztwo strategiczne związane z przygotowaniem inwestycji lotniskowej CPK.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Doradztwo techniczno-biznesowe w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej dla postępowań na wybór wszystkich czterech kluczowych konsultantów merytorycznych

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
71311240 Servicios de ingeniería aeroportuaria
72224000 Servicios de consultoría en gestión de proyectos
79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Doradca zapewni Zamawiającemu doradztwo w 2 następujących po sobie etapach:

— Etap 1

Doradztwo techniczno-biznesowe w charakterze eksperta branżowego na etapie poszczególnych postępowań zamówieniowych na kluczowych konsultantów merytorycznych (Integrator, KWT ds. MP, KWT ds. OŚ, KWT ds. BT). Doradztwo na tym etapie będzie w szczególności obejmować:

1. przygotowanie i udział w dialogu technicznym w charakterze eksperta branżowego;

2. analizę informacji przekazanych Zamawiającemu w ramach dialogu technicznego oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących treści dokumentów przetargowych;

3. współpracę z pozostałymi doradcami Zamawiającego w celu przygotowania SIWZ dla kluczowych konsultantów merytorycznych;

4. wsparcie Zamawiającego w udzielaniu odpowiedzi i wyjaśnień do dokumentacji przetargowej;

5. wsparcie Zamawiającego w ocenie ofert złożonych przez wykonawców w poszczególnych postępowaniach.

— Etap 2

Punktowe wsparcie Zamawiającego w czasie bieżącej współpracy z kluczowymi konsultantami merytorycznymi na etapie realizacji poszczególnych zamówień – wsparcie w zakresie realizacji umów, egzekwowania wymagań określonych w dokumentacji przetargowej oraz odbiorów poszczególnych efektów prac zrealizowanych przez kluczowych konsultantów merytorycznych.

Istotne warunki świadczenia usług

Zamawiający przewiduje, że podstawowym językiem komunikowania się z doradcą będzie język angielski. W tym języku zostaną również przygotowane efekty prac poszczególnych doradców (analizy, raporty, opracowania itp.). W razie potrzeby dokumenty zostaną przetłumaczone na język polski przez Zamawiającego na jego koszt.

Współpraca z doradcami – w zależności od uzgodnionej przez strony formuły – może obejmować fizyczną obecność w siedzibie Zamawiającego w Warszawie albo pracę zdalną i kontakt z Zamawiającym za pomocą poczty mailowej, tele- i wideokonferencji. W szczególności Zamawiający przewiduje współpracę z doradcą w formie m.in. interaktywnych warsztatów prowadzonych przez doradcę dla pracowników Zamawiającego, również z udziałem pozostałych doradców zaangażowanych przez Zamawiającego w związku z projektem CPK.

W przypadku ustalenia, że usługi doradcze będą świadczone w siedzibie Zamawiającego (Warszawa) lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, doradca otrzyma zwrot poniesionych udokumentowanych kosztów w zakresie przyjazdu (przylotu) oraz noclegu a także innych uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym. Szczegółowe zasady zostaną określone w trakcie negocjacji z wybranymi oferentami.

Doradca będzie zobowiązany do świadczenia usług osobiście, tj. z wyłączeniem podwykonawstwa.

Zamawiający przewiduje rozliczenia z doradcą w oparciu o uzgodnioną w umowie stawkę godzinową oraz zestawienie czasu poświęconego na świadczenie usług na rzecz Zamawiającego. Rozliczenia planowane są w systemie miesięcznym po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego raportu pracy (time sheet) przedstawionego przez doradcę za miniony miesiąc.

Zamawiający oczekuje również, że w ramach ustalonego wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług Zamawiający nabędzie również od doradcy całość autorskich praw majątkowych do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania z i rozporządzania efektami prac doradcy, a doradca ponadto udzieli Wykonawcy zezwolenia na korzystanie z autorskich praw zależnych do opracowań.

Zamawiający wymaga od doradcy powstrzymania się od świadczenia usług doradczych na rzecz osób trzecich w zakresie, w jakim te usługi doradztwa miałyby dotyczyć przygotowania lub realizacji inwestycji CPK.

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
II.2.10)Información sobre las variantes
II.2.11)Información sobre las opciones
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wskazuje, że zaangażowanie wybranego doradcy w proces przygotowania postępowania na wybór kluczowego konsultanta merytorycznego może stanowić ewentualną przyczynę wykluczenia danego doradcy w toku procedury prowadzonej na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o ile dany doradca zamierzałby ubiegać się o udzielenie tego samego zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Doradztwo koncepcyjne w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej dla postępowań na wybór dwóch kluczowych konsultantów merytorycznych (tj. Integratora oraz KWT ds. MP)

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
71311240 Servicios de ingeniería aeroportuaria
72224000 Servicios de consultoría en gestión de proyectos
79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Doradca zapewni Zamawiającemu doradztwo w 2 następujących po sobie etapach:

— Etap 1

Doradztwo koncepcyjne w charakterze eksperta branżowego na etapie przygotowania dialogu technicznego oraz dokumentacji przetargowej na potrzeby postępowań na wybór Integratora oraz Konsultanta wsparcia technicznego ds. MP. Doradztwo na tym etapie będzie w szczególności obejmować:

1. zdefiniowanie wymagań kompetencyjnych w stosunku do Integratora oraz zakresu jego obowiązków;

2. zdefiniowanie optymalnej formuły współpracy Zamawiającego z Integratorem w ramach zintegrowanego zespołu projektowego;

3. określenie podziału obowiązków i odpowiedzialności za przygotowanie Master Planu pomiędzy Integratorem a KWT ds. MP;

4. opracowanie procedur zarządczych i zasad współpracy Spółki z poszczególnymi konsultantami w ramach zintegrowanego zespołu projektowego;

5. weryfikacja dokumentacji przetargowej przygotowanej w ramach pierwszej części niniejszego zamówienia;

6. udział w dialogu technicznym dotyczącym Integratora oraz KWT ds. MP oraz ewaluacja informacji przekazanych Zamawiającemu w ramach ww. działań;

7. wsparcie Zamawiającego w ocenie ofert złożonych przez wykonawców w postępowaniach zamówieniowych na wybór Integratora oraz KWT ds. MP.

— Etap 2

Punktowe wsparcie Zamawiającego w czasie bieżącej współpracy z Integratorem oraz KWT ds. MP. Zadaniem doradcy będzie przede wszystkim wsparcie procesu decyzyjnego po stronie Zamawiającego przy węzłowych zagadnieniach technicznych dotyczących Master Planu.

Istotne warunki świadczenia usług

Zamawiający przewiduje, że podstawowym językiem komunikowania się z doradcą będzie język angielski. W tym języku zostaną również przygotowane efekty prac poszczególnych doradców (analizy, raporty, opracowania itp.). W razie potrzeby dokumenty zostaną przetłumaczone na język polski przez Zamawiającego na jego koszt.

Współpraca z doradcami – w zależności od uzgodnionej przez strony formuły – może obejmować fizyczną obecność w siedzibie Zamawiającego w Warszawie albo pracę zdalną i kontakt z Zamawiającym za pomocą poczty mailowej, tele- i wideokonferencji. W szczególności Zamawiający przewiduje współpracę z doradcą w formie m.in. interaktywnych warsztatów prowadzonych przez doradcę dla pracowników Zamawiającego, również z udziałem pozostałych doradców zaangażowanych przez Zamawiającego w związku z projektem CPK.

W przypadku ustalenia, że usługi doradcze będą świadczone w siedzibie Zamawiającego (Warszawa) lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, doradca otrzyma zwrot poniesionych udokumentowanych kosztów w zakresie przyjazdu (przylotu) oraz noclegu a także innych uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym. Szczegółowe zasady zostaną określone w trakcie negocjacji z wybranymi oferentami.

Doradca będzie zobowiązany do świadczenia usług osobiście, tj. z wyłączeniem podwykonawstwa.

Zamawiający przewiduje rozliczenia z doradcą w oparciu o uzgodnioną w umowie stawkę godzinową oraz zestawienie czasu poświęconego na świadczenie usług na rzecz Zamawiającego. Rozliczenia planowane są w systemie miesięcznym po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego raportu pracy (time sheet) przedstawionego przez doradcę za miniony miesiąc.

Zamawiający oczekuje również, że w ramach ustalonego wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług Zamawiający nabędzie również od doradcy całość autorskich praw majątkowych do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania z i rozporządzania efektami prac doradcy, a doradca ponadto udzieli Wykonawcy zezwolenia na korzystanie z autorskich praw zależnych do opracowań.

Zamawiający wymaga od doradcy powstrzymania się od świadczenia usług doradczych na rzecz osób trzecich w zakresie, w jakim te usługi doradztwa miałyby dotyczyć przygotowania lub realizacji inwestycji CPK.

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
II.2.10)Información sobre las variantes
II.2.11)Información sobre las opciones
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wskazuje, że zaangażowanie wybranego doradcy w proces przygotowania postępowania na wybór kluczowego konsultanta merytorycznego może stanowić ewentualną przyczynę wykluczenia danego doradcy w toku procedury prowadzonej na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o ile dany doradca zamierzałby ubiegać się o udzielenie tego samego zamówienia,

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Doradztwo strategiczne związane z przygotowaniem inwestycji lotniskowej CPK

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
71311240 Servicios de ingeniería aeroportuaria
72224000 Servicios de consultoría en gestión de proyectos
79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Doradztwo strategiczne w charakterze eksperta branżowego w trakcie przygotowania inwestycji CPK, w szczególności na etapie wyboru i współpracy z kluczowymi konsultantami merytorycznymi. Doradztwo będzie polegać na wsparciu kadry menedżerskiej Zamawiającego przy podejmowaniu kluczowych decyzji związanych z przygotowaniem inwestycji oraz zarządzaniem zintegrowanym zespołem projektowym.

Istotne warunki świadczenia usług

Zamawiający przewiduje, że podstawowym językiem komunikowania się z doradcą będzie język angielski. W tym języku zostaną również przygotowane efekty prac poszczególnych doradców (analizy, raporty, opracowania itp.). W razie potrzeby dokumenty zostaną przetłumaczone na język polski przez Zamawiającego na jego koszt.

Współpraca z doradcami – w zależności od uzgodnionej przez strony formuły – może obejmować fizyczną obecność w siedzibie Zamawiającego w Warszawie albo pracę zdalną i kontakt z Zamawiającym za pomocą poczty mailowej, tele- i wideokonferencji. W szczególności Zamawiający przewiduje współpracę z doradcą w formie m.in. interaktywnych warsztatów prowadzonych przez doradcę dla pracowników Zamawiającego, również z udziałem pozostałych doradców zaangażowanych przez Zamawiającego w związku z projektem CPK.

W przypadku ustalenia, że usługi doradcze będą świadczone w siedzibie Zamawiającego (Warszawa) lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, doradca otrzyma zwrot poniesionych udokumentowanych kosztów w zakresie przyjazdu (przylotu) oraz noclegu a także innych uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym. Szczegółowe zasady zostaną określone w trakcie negocjacji z wybranymi oferentami.

Doradca będzie zobowiązany do świadczenia usług osobiście, tj. z wyłączeniem podwykonawstwa.

Zamawiający przewiduje rozliczenia z doradcą w oparciu o uzgodnioną w umowie stawkę godzinową oraz zestawienie czasu poświęconego na świadczenie usług na rzecz Zamawiającego. Rozliczenia planowane są w systemie miesięcznym po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego raportu pracy (time sheet) przedstawionego przez doradcę za miniony miesiąc.

Zamawiający oczekuje również, że w ramach ustalonego wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług Zamawiający nabędzie również od doradcy całość autorskich praw majątkowych do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania z i rozporządzania efektami prac doradcy, a doradca ponadto udzieli Wykonawcy zezwolenia na korzystanie z autorskich praw zależnych do opracowań.

Zamawiający wymaga od doradcy powstrzymania się od świadczenia usług doradczych na rzecz osób trzecich w zakresie, w jakim te usługi doradztwa miałyby dotyczyć przygotowania lub realizacji inwestycji CPK.

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
II.2.10)Información sobre las variantes
II.2.11)Información sobre las opciones
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wskazuje, że zaangażowanie wybranego doradcy w proces przygotowania postępowania na wybór kluczowego konsultanta merytorycznego może stanowić ewentualną przyczynę wykluczenia danego doradcy w toku procedury prowadzonej na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o ile dany doradca zamierzałby ubiegać się o udzielenie tego samego zamówienia.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji (dla wszystkich doradców objętych niniejszym ogłoszeniem):

1. minimum 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania, przygotowania, planowania lub projektowania portów lotniczych, w charakterze osoby na stanowisku kierowniczym (zarządzającej zespołem pracowników/konsultantów);

2. udział w przygotowaniu, planowaniu lub projektowaniu co najmniej 2 portów lotniczych o minimalnej przepustowości 20 mppa (budowa lub rozbudowa istniejącego portu lotniczego);

3. doświadczenie w projektach lotniskowych zarówno w pracy dla inwestorów (zamawiających lub zarządzających budową/rozbudową lotniska) jak również dla wykonawców działających na zlecenie inwestora (projektantów, architektów, firm konsultingowych i doradczych),

Wykaz i krótki opis kryteriów dodatkowych kwalifikacji dla doradców zainteresowanych częścią 1 zamówienia:

1. doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla doradców technicznych w związku z co najmniej 3 projektami związanymi z przygotowaniem, planowaniem lub projektowaniem portu lotniczego typu hub o minimalnej przepustowości 20 mppa;

2. udział (w charakterze zamawiającego lub wykonawcy) w przygotowaniu co najmniej 3 Master Planów w związku z planowaniem portu lotniczego o minimalnej przepustowości 45 mppa;

3. doświadczenie w rozwoju strategii transportowej dla lotnisk typu hub w ramach tworzenia master planów i wymagań projektowych dla terminali, urządzeń cargo, jak również infrastruktury wspierającej i towarzyszącej, zarówno po stronie lotniska, jak i linii lotniczych

4. doświadczenie w przygotowaniu procesów związanych z tworzeniem koncepcji operacyjnej lotniska ConOps wraz z zaangażowaniem poszczególnych kluczowych interesariuszy.

Wykaz i krótki opis kryteriów dodatkowych kwalifikacji dla doradców zainteresowanych częścią 2 zamówienia:

1. doświadczenie w doradztwie po stronie inwestora lub projektanta, w budowaniu wymagań strategicznych i projektowych, jak również zarządzaniu lub współpracy ze zintegrowanym zespołem projektowym w ramach co najmniej 3 projektów związanych z przygotowaniem, planowaniem lub projektowaniem portu lotniczego typu hub,

2. udział (w charakterze zamawiającego lub wykonawcy) w przygotowaniu co najmniej 3 Master Planów w związku z planowaniem portu lotniczego o minimalnej przepustowości 45 mppa,

3. przygotowywanie strategii lotniczej dla co najmniej 1 z greenfield’owych lotnisk typu hub, spełniającej kryteria linii lotniczych, interesariuszy operujących lotnisk i regulatora, oraz optymalne standardy obsługi pasażera.

4. weryfikacja i optymalizacja długoterminowych planów rozwoju lotnisk typu hub po stronie właściciela lub operatora lotniska.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji dla doradców zainteresowanych częścią 3 zamówienia:

1. doświadczenie w zakresie doradztwa strategicznego, weryfikacji dokumentacji projektowej oraz usług w zakresie tworzenia wymagań projektowych, metod zarządzania jakością, kryteriów ewaluacji projektu oraz metodologii pod kątem podejmowania decyzji projektowych,

2. doświadczenie w integracji projektowej wszystkich elementów infrastruktury lotniska, obejmujących m.in. kontrolę bezpieczeństwa, przestrzenie komercyjne, systemy dystrybucji bagażu oraz uwzględniające równowagę między wymaganiami funkcjonalnymi i wyrazem estetycznym,

3. doświadczenie we współpracy z różnymi grupami interesariuszy pod kątem integracji wymagań funkcjonalnych w ramach procesu planowania lotnisk przesiadkowych typu hub.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia osobno na każdą część z wybranymi Wykonawcami spełniającymi określone w ogłoszeniu wymagania, po przeprowadzeniu z każdym z nich procedury negocjacyjnej.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la presentación de solicitudes para una invitación a licitar o para negociar / Plazo para la recepción de manifestaciones de interés
Fecha: 03/12/2019
Hora local: 12:00
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco, Inglés
IV.2.5)Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación:
04/12/2019

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zamawiający publikuje treść niniejszego ogłoszenia w oparciu o wytyczne zawarte w komunikacie wyjaśniającym KE dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02).

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny, służy otwarciu udzielenia zamówienia na konkurencję i stanowi zaproszenie do skontaktowania się z Zamawiającym, w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zamówienia oraz wzięcia udziału w negocjacjach.

Zainteresowani Wykonawcy w odpowiedzi na zaproszenie powinni przesłać na adres Zamawiającego zamowienia@cpk.pl swoje CV oraz dodatkowe materiały potwierdzające spełnienie wszystkich kryteriów kwalifikacji, szczegółowo określonych przez Zamawiającego w pkt III.1.3) - zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe niniejszego ogłoszenia oraz proponowaną jednolitą stawkę godzinową w EUR (netto) za doradztwo (ze wskazaniem, o którą część zamówienia chcą się ubiegać). Zamawiający skontaktuje się z wybranymi doradcami, którzy prześlą ww. materiały, a następnie przeprowadzi z nimi procedurę negocjacyjną w celu zawarcia umowy o zamówienie.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o.
Localidad: Warszawa
País: Polonia
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
Localidad: Warszawa
País: Polonia
Dirección de internet: www.cpk.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/11/2019