Servicios - 563191-2019

27/11/2019    S229

Chequia-Praga: Sistemas de información

2019/S 229-563191

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Letiště Praha, a.s.
Número de identificación fiscal: 28244532
Dirección postal: K letišti 1019/6
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 161 00
País: Chequia
Persona de contacto: Ondřej Němeček
Correo electrónico: ondrej.nemecek@prg.aero
Teléfono: +420 20220117589
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.prg.aero
Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.prg.aero
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zakazky.prg.aero
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://zakazky.prg.aero
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Actividades aeroportuarias

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Poskytování systémů CUPPS a CUSS II

II.1.2)Código CPV principal
48810000 Sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem Veřejné zakázky je uzavření nové smlouvy na poskytování systémů CUPPS, CUSS a dalších souvisejících technologií. Dále následně poskytování servisní podpory systémů CUPPS, CUSS a dalších souvisejících technologií po dobu 60 měsíců od úspěšné implementace systémů CUPPS, CUSS a dalších souvisejících technologií, a to za podmínek, které jsou ustanoveny v příloze D Vzoru smlouvy a dalších relevantních přílohách této zadávací dokumentace.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 150 000 000.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
51221000 Servicios de instalación de dispositivos de facturación automática en aeropuertos
51611100 Servicios de instalación de equipo informático
30231000 Pantallas de ordenador y consolas
72267100 Mantenimiento de software de tecnología de la información
72253200 Servicios de apoyo a sistemas
32422000 Componentes de red
72310000 Servicios de tratamiento de datos
72700000 Servicios de red informática
72263000 Servicios de implementación de software
72268000 Servicios de suministro de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Letiště Václava Havla (Letiště Praha, a.s.)

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření nové smlouvy o poskytování systémů CUPPS a CUSS a dalších souvisejících technologií. Předmětem veřejné zakázky je také následná servisní podpora systémů CUPPS / CUSS a dalších souvisejících technologií po dobu 60 měsíců od úspěšné implementace CUPPS / CUSS a dalších souvisejících technologií. Podpora bude poskytována za podmínek stanovených v příloze D návrhu smlouvy a dalších příslušných přílohách k těmto zadávacím dokumentům.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 150 000 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Odbornou způsobilost prokazuje hospodářský subjekt, předložením:

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této Veřejné zakázky, např. doklad prokazující příslušné živnostenské podnikání či licenci;

— Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracující na nízkém napětí

— Velkoobchod a maloobchod - nebo podobně.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

10. Zákazník zaplatí dodavateli za služby měsíční poplatek ve výši, kterou vloží dodavatel, jak je uvedeno v příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „servisní poplatek“), počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci ve kterém byl podepsán předávací protokol k systému.

10.1 Zákazník souhlasí s tím, že za objednané dílo zaplatí dodavateli cenu za objednané dílo jako měsíční poplatek nebo částku stanovenou v objednávce zákazníka.

10.2 Servisní poplatek a cena za objednané dílo zahrnují veškeré přímé a nepřímé náklady dodavatele, které musí být nezbytně nebo účinně vynaloženy v průběhu poskytování služeb, pokud se strany nedohodnou jinak. Servisní poplatek a cena za objednané dílo nezahrnují daň z přidané hodnoty, která bude vždy k zákonné sazbě připočtena vždy podle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. Kromě toho nebudou vybírány žádné další daně, cla ani poplatky.

Více v příloze D.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/12/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 06/01/2020
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo, Inglés

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/11/2019