Servicios - 564309-2019

28/11/2019    S230

Eslovaquia-Bratislava: Servicios de tecnología de la información

2019/S 230-564309

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Número de identificación fiscal: 00166073
Dirección postal: Župné námestie 13
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Código postal: 813 11
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Matúš Novák
Correo electrónico: matus.novak@justice.sk
Teléfono: +421 288891263
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5647/summary
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Poskytovanie systémovej a aplikačnej podpory Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry (IS BAI)

Número de referencia: 43691/2019/45
II.1.2)Código CPV principal
72222300 Servicios de tecnología de la información
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb podpory prevádzky a údržby Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len IS BAI), ktorá pozostáva z 2 vzájomne súvisiacich činností, a to z podpory prevádzky IS BAI, ktorá zahŕňa zabezpečenie garantovanej spoľahlivosti a dostupnosti IS BAI tak, aby bola zaistená požadovaná úroveň dostupnosti služieb a rýchle odstránenie prípadných problémov bez negatívneho dopadu na prevádzku IS BAI a z ďalšej úpravy, ktorá zahŕňa modernizáciu alebo rozširovanie funkčnosti, ktorá môže byť vynútená budúcimi legislatívnymi zmenami, zmenami pracovných postupov alebo úpravou rozhraní pre externé systémy, s ktorými sa informačný systém integruje alebo môže integrovať.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a časť 2 A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 8 763 500.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72260000 Servicios relacionados con el software
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
72261000 Servicios de apoyo al software
72212422 «Suites» de servicios de desarrollo de software
72240000 Servicios de análisis de sistemas y de programación
72263000 Servicios de implementación de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Código NUTS: SK0 SLOVENSKO
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sídlo verejného obstarávateľa

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb podpory prevádzky a údržby Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len IS BAI), ktorá pozostáva z 2 vzájomne súvisiacich činností, a to z podpory prevádzky IS BAI, ktorá zahŕňa zabezpečenie garantovanej spoľahlivosti a dostupnosti IS BAI tak, aby bola zaistená požadovaná úroveň dostupnosti služieb a rýchle odstránenie prípadných problémov bez negatívneho dopadu na prevádzku IS BAI a z ďalšej úpravy, ktorá zahŕňa modernizáciu alebo rozširovanie funkčnosti, ktorá môže byť vynútená budúcimi legislatívnymi zmenami, zmenami pracovných postupov alebo úpravou rozhraní pre externé systémy, s ktorými sa informačný systém integruje alebo môže integrovať.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a časť 2 A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 8 763 500.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 350 000,00 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch v bode 15.

2. Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

3. Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 ZVO alebo podľa § 152 ods. 1 ZVO, v zmysle ktorého hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Bližšie podmienky sú uvedené v časti A.3 súťažných podkladov

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Neuplatňuje sa

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO

§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO

§ 35 v spojení s § 34 ods. 1 písm. d) ZVO

§ 36 v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. h) ZVO

Bližšie podmienky sú uvedeného v časti A.3 súťažných podkladov

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Bližšie podmienky sú uvedeného v časti A.3 súťažných podkladov

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Úspešný uchádzač bude povinný splniť podmienky a predložiť dokumenty uvedené v bode 24.4 súťažných podkladov.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 08/01/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco, Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 30/10/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 08/01/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné nám. 13, 813 11 Bratislava, SLOVENSKO

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil/doručil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade účasti skupiny dodávateľov sa na otváraní môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia všetkých členov skupiny.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému Josephine /ďalej len Josephine/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.

4. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, obsahové podmienky a požiadavky verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:

Predmet zákazky - systémová a aplikačná podpora Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry (IS BAI) má poskytnúť a zabezpečiť komplexnú službu. Z vyššie uvedeného, praktických i právnych dôvodov vyplýva, že nie je možné takúto zákazku rozdeliť na časti. Nie je možné, aby požadované služby podľa predmetu zakázky zabezpečovali rôzni poskytovatelia služieb, pričom je prevádzkovaný a udržiavaný ako celok aj napriek členeniu do jednotlivých modulov.

Programové moduly, aplikácie a ich funkcionality sa navzájom ovplyvňujú, využívajú spoločné úložiska údajov, správu používateľov, definovanie oprávnení a pod. Pri takto integrovaných systémoch (jeden rozširuje druhý), 1 systém poskytuje funkcionalitu pre druhý systém, objednávateľ nevie garantovať dostupnosť funkcionalít informačného systému ako celku (funkčnosť, softvér a aplikácie, technické zariadenia a sieťová infraštruktúra), ak by sa o informačný systém starali rôzni dodávatelia. Zmena ktorejkoľvek časti systému má za následok zmenu v ďalších častiach systému, preto sa nazerá na celý systém ako na celok, ktorý nie je možné rozdeliť. Uvedené argumenty opisu a charakteristík systému ako celku dovoľujú obstarávateľovi efektívne využitie finančných prostriedkov v prípade poskytovania služieb 1 dodávateľom.

6.Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia služby: Zmluva bude uzavretá na dobu určitú, a to na dobu 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

8. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Podrobné informácie o autentifikácii uchádzača sú podrobne vymedzené v bode 17.8 súťažných podkladov.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
24/11/2019