Suministros - 565771-2019

Submission deadline has been amended by:  222175-2020
29/11/2019    S231

Polonia-Szczecin: Paquetes de software y sistemas de información

2019/S 231-565771

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
Dirección postal: Pl. Armii Krajowej 1
Localidad: Szczecin
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Código postal: 70-456
País: Polonia
Persona de contacto: Urząd Miasta Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych
Correo electrónico: bzp@um.szczecin.pl
Teléfono: +48 914245102
Fax: +48 914245104
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.szczecin.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://portal.smartpzp.pl/umszczecin
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://portal.smartpzp.pl/umszczecin
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozbudowa systemu monitoringu miasta Szczecin z dostawą systemu analizy obrazu

Número de referencia: BZP/62/19
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa systemu monitoringu miasta Szczecin z dostawą systemu analizy obrazu.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72316000 Servicios de análisis de datos
45231100 Trabajos generales de construcción de tuberías
32412100 Red de telecomunicaciones
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa systemu monitoringu miasta Szczecin z dostawą systemu analizy obrazu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres obowiązywania gwarancji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zam. wezwie wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia ośw. i/lub dok. na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 3.000.000,00 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zam. wezwie wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia ośw. i/lub dok. na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

b) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

c) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

d) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

e) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

1) zdolności techniczne lub zawodowe

Minimalny poziom wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji prac podobnych, tj. wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

A1) 2 prace polegające na dostawie i wdrożeniu systemu monitoringu wraz z wbudowaną inteligentną analizą obrazu obejmującego co najmniej 60 kamer, o wartości każdej z prac nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN brutto.

A2) 2 dokumentacje budowlano-wykonawcze na wybudowanie w terenie miejskim infrastruktury telekomunikacyjnej składającej się co najmniej z umieszczonej w ziemi kanalizacji lub rurociągu lub mikrokanalizacji o długości minimum 1000 m oraz zainstalowanego w niej kabla światłowodowego minimum 48 J, o wartości każdej z dokumentacji nie mniejszej niż 20.000,00 PLN brutto.

A3) 2 roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie w terenie miejskim infrastruktury telekomunikacyjnej składającej się z umieszczonej w ziemi kanalizacji lub rurociągu lub mikrokanalizacji o długości minimum 1000 m oraz zainstalowanego w niej kabla światłowodowego minimum 48 J, o wartości każdej z robót nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunki wykonawcy mogą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem, że dwie prace wskazane odpowiednio w lit a1), a2), a3) musi wykonać co najmniej jeden wykonawca w całości.

W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy, powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.

b) Dysponuje lub będzie dysponować minimum następującymi osobami (wyznaczonymi imiennie do realizacji zamówienia):

B1) w zakresie dostawy i wdrożenia systemu monitoringu:

— co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika projektu;

B2) w zakresie prac projektowych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:

— co najmniej 1 osobą (Projektant);

B3) w zakresie prac projektowych w specjalności telekomunikacyjnej:

— co najmniej 1 osobą (Projektant);

B4) w zakresie realizacji robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:

— co najmniej 1 osobą (Kierownik budowy);

B5) w zakresie realizacji robót budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej:

— co najmniej 1 osobą (Kierownik robót).

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia specjalności.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunki wykonawcy mogą spełnić łącznie.

Ze względu na limit znaków w ogłoszeniu szczegóły dot. kwalifikacji i doświadczenia dostępne są w pkt 2 rozdz. V SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunków zmian, zostały określone w dokumentacji przetargowej.

2. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności wskazane w § 28 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 03/01/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 02/03/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/01/2020
Hora local: 12:00
Lugar:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, POLSKA, pok. 397

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy złożyć wraz z formularzem oferty, o którym mowa w Rozdziale I pkt 1 SIWZ:

1) JEDZ, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 SIWZ;

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów – przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;

3) odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ);

4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców oraz firmy podwykonawców są znane);

3. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych dostaw, usług i robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do 7 000 000 PLN netto.

4. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, w części IV – Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

5. Na podst. art. 24aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w Pzp (art. 24 ust. 1 pkt 12)–23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8).

7. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów na potwierdzenie, że:

1) wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 6, tj.:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika US;

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS;

c) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej;

d) informacji z KRK;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj. dokumenty wymienione w Sekcji III niniejszego ogłoszenia.

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ.

9. Post. prowadzone jest w jęz. polskim.

10. Wadium należy wnieść przed upływem składania ofert w wysokości: 200 000 PLN.

11. Z powodu limitu znaków kompletny wykaz dokumentów oraz zasady ich składania określone są w dokumentacji przetargowej – Rozdz. V SIWZ.

12. Oświadcz. o przynależ. lub braku przynależ. do grupy kapitał. (o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp) należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

13. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SIWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Portal Smart PZP (zwanej dalej: „Platformą”) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/umszczecin.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
25/11/2019