Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 566558-2019

29/11/2019    S231

Chequia-Praga: Servicios de seguridad

2019/S 231-566558

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstvo kultury
Número de identificación fiscal: 00023671
Dirección postal: Maltézské náměstí 471/1
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 118 00
País: Chequia
Persona de contacto: Oddělení veřejných zakázek
Correo electrónico: ovz@mkcr.cz
Teléfono: +420 257085383
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.mkcr.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/mkcr
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00033073
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://nen.nipez.cz/profil/mkcr
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Ocio, cultura y religión

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech Ministerstva kultury

Número de referencia: MK-S 12559/2019 OVS
II.1.2)Código CPV principal
79710000 Servicios de seguridad
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění recepčních služeb a ostrahy na objektech Ministerstva kultury formou fyzické ostrahy na stanovišti, pochůzek a obsluhy dohledového centra a ochrana majetku zadavatele prostřednictvím dohledového poplachového a přijímacího centra (dále jen „DPPC“). Dále je předmětem plnění obsluha systémů CCTV, EPS, PZTS, evidence návštěv a doprovod návštěv po objektu v souladu s interními předpisy zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je stanovena v zadávacích podmínkách k této VZ.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 24 000 000.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79711000 Servicios de vigilancia de sistemas de alarma
79992000 Servicios de recepción
79713000 Servicios de guardias de seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Budovy na adresách:

Milady Horákové 139, Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA

Maltézské náměstí 1, Praha 1, ČESKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění recepčních služeb a ostrahy na objektech Ministerstva kultury formou fyzické ostrahy na stanovišti, pochůzek a obsluhy dohledového centra a ochrana majetku zadavatele prostřednictvím dohledového poplachového a přijímacího centra (dále jen „DPPC“). Dále je předmětem plnění obsluha systémů CCTV, EPS, PZTS, evidence návštěv a doprovod návštěv po objektu v souladu s interními předpisy zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je stanovena v zadávacích podmínkách k této VZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 08/03/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Poznámka k bodu II.2.7.):

Dle smlouvy je objednatel povinen zahájit plnění dne 8.3.2020, v případě účinnosti smlouvy až po 27.2.2020 bude plnění zahájeno 10. dnem ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

Smlouva na veřejnou zakázku bude uzavřena na dobu neurčitou.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

10.3.1. Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona

Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice prokazuje dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Výpis si opatří dodavatel např. osobně na rejstříkovém soudu nebo elektronicky na www.justice.cz.

10.3.2. Profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona – oprávnění podnikat

Splnění této části profesní způsobilosti prokazuje dodavatel předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. koncesovaná živnost

— ostraha majetku a osob a

— poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob.

Zadavatel dle § 86 odst. 2 věty první zákona nepřipouští nahrazení předložení uvedených dokladů (ve smyslu čl. 10.3) čestným prohlášením.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 06/01/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 06/01/2020
Hora local: 09:00
Lugar:

Budova MK na adrese Milady Horákové 139, Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otevírání nabídek se nebude konat za přítomnosti zástupců účastníků zadávacího řízení, jelikož se jedná o otevírání nabídek v elektronické podobě dle § 109 zákona.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Zadavatel nestanovil v souladu s ust. § 40 odst. 1 zákona zadávací lhůtu. Hodnotící kritéria ve smyslu čl. II.2.5) jsou uvedena v zadávacích podmínkách. Zadavatel v zadávacích podmínkách vymezuje vyhrazenou změnu dodavatele ve smyslu § 100 odst. 2 ZZVZ. Dále zadavatel stanovil požadavky na podporu důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce. Další informace jsou pak uvedeny v samotných zadávacích podmínkách uveřejněných na profilu zadavatele v NEN na výše uvedených adresách. Rovněž byla stanovena prohlídka místa plnění - bližší podmínky jsou k dohledání v zadávacích podmínkách.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
25/11/2019