Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 566692-2019

Submission deadline has been amended by:  5528-2020
29/11/2019    S231

Nederland-Petten: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2019/S 231-566692

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nuclear Research and Consultancy Group
Nationaal identificatienummer: 571898325
Postadres: Westerduinweg 3
Plaats: Petten
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1755 LE
Land: Nederland
Contactpersoon: Marijn Scheffer
E-mail: info@nrg.eu
Telefoon: +31 224564950
Fax: +31 224568912
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nrg.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a3f3aa11fa45e4be6c7b49cae3f5cadd
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a3f3aa11fa45e4be6c7b49cae3f5cadd
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur GMP professionals voor realiseren van ‘GMP Organisatie’ t.b.v. nieuw te realiseren FIELD-LAB

Referentienummer: 2019-260
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel - RA01 - RC08
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst voor inhuur van GMP professionals voor het realiseren van een ‘GMP Organisatie’ t.b.v. het nieuw te realiseren FIELD-LAB.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79410000 Advies inzake bedrijfsvoering en management - RA01
73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling - RA01
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 300 uur inhuur van GMP professionals binnen 10 gedefinieerde functiebenamingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G.1.1 Plan van aanpak / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: G.1.2 Flexibiliteit / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: G.1.3 CV’s / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: G.1.4 Presentatie / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Mogelijkheid tot 2 maal een (1) jaar verlenging.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Kansen voor West

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/12/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Postbus 1621
Plaats: Haarlem
Postcode: 2003 BR
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb-nho@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100
Fax: +31 883610156
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/11/2019