Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 573332-2019

Submission deadline has been amended by:  72393-2020
04/12/2019    S234

Polonia-Varsovia: Paquetes de software y sistemas de información

2019/S 234-573332

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Dirección postal: ul. Świętokrzyska 12
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-916
País: Polonia
Persona de contacto: Andrzej Konarzewski, Joanna Staszczyk – Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Correo electrónico: wzp@mf.gov.pl
Teléfono: +48 226945400
Fax: +48 226945268
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.gov.pl/finanse
Dirección del perfil de comprador: www.gov.pl/web/finase/zamowienia-publiczne
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.gov.pl/web/finase/zamowienia-publiczne
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Asuntos económicos y financieros

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę, wdrożenie systemu Eureka wraz z utrzymaniem i rozwojem (prawo opcji)

II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do budowy, wdrożenia i utrzymania Systemu, zgodnie z Wymaganiami w następujących Etapach:

1) Etap 1 – Analiza wymagań i projektowanie Systemu,

2) Etap 2 – Budowa i Wdrożenie Systemu, w tym:

3) Etap 3 - Utrzymanie Systemu przez okres 48 miesięcy od dnia Odbioru końcowego Etapu 2, obejmujące:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 został opisany w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik G do SIWZ.

3. Realizacja Etapów określonych w ust. 1 zostanie zrealizowana obligatoryjnie, jako zamówienie podstawowe, natomiast Usługa rozwoju, w tym dodanie nowych funkcjonalności lub rozwijanie dotychczasowych lub dostosowanie Systemu do aktualnego stanu prawnego może zostać zrealizowana w ramach Prawa opcji.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 8 176 448.17 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80000000 Servicios de enseñanza y formación
72230000 Servicios de desarrollo de software personalizado
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do budowy, wdrożenia i utrzymania Systemu, zgodnie z Wymaganiami w następujących Etapach:

1) Etap 1 – Analiza wymagań i projektowanie Systemu, w wyniku której opracowana zostanie następująca Dokumentacja:

a) Plan Realizacji Umowy,

b) Projekt Techniczny Systemu;

2) Etap 2 – Budowa i Wdrożenie Systemu, w tym:

a) wykonanie Systemu,

b) migrację danych do Systemu,

c) integrację Systemu z innymi systemami określonymi przez Zamawiającego,

d) przeprowadzenie testów Systemu,

e) przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników Systemu,

f) Wdrożenie Systemu,

g) opracowanie i dostarczenie Dokumentacji Systemu;

3) Etap 3 - Utrzymanie Systemu przez okres 48 miesięcy od dnia Odbioru końcowego Etapu 2, obejmujące:

a) dokonywanie aktualizacji Systemu, łącznie z aktualizacją Dokumentacji Systemu oraz materiałów szkoleniowych i szkoleń e-learning,

b) udzielanie konsultacji dotyczących działania Systemu,

c) obsługę i usuwanie Błędów Systemu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 został opisany w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik G do SIWZ.

3. Realizacja Etapów określonych w ust. 1 zostanie zrealizowana obligatoryjnie, jako zamówienie podstawowe, natomiast Usługa rozwoju, w tym dodanie nowych funkcjonalności lub rozwijanie dotychczasowych lub dostosowanie Systemu do aktualnego stanu prawnego może zostać zrealizowana w ramach Prawa opcji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin wykonania zamówienia w zakresie Etapu 2 / Ponderación: 40
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 8 176 448.17 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 64
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Usługa rozwoju, w tym dodanie nowych funkcjonalności lub rozwijanie dotychczasowych lub dostosowanie Systemu do aktualnego stanu prawnego może zostać zrealizowana w ramach Prawa opcji.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu „System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2.” Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”, Numer naboru POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18.

II.2.14)Información adicional

Termin realizacji umowy

Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:

1) Etap 1 - nie później niż 60 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, której wzór stanowi Załącznik G do SIWZ,

2) Etap 2 – nie później niż do dnia 8 lipca 2021 r.;

3) Etap 3 – w okresie 48 miesięcy od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru Etapu 2.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wobec braku sekcji dotyczącej wykazywania braku podstaw wykluczenia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej Ustawą. Zamawiający stosuje w postępowaniu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy, nie stosuje natomiast pozostałych podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1-7 Ustawy.

2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia zwany dalej „JEDZ” w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ potwierdzający, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądać następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785, ze zm.);

7) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

7. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa odpowiednio w ust. 6 składa odpowiednie dokumenty określone dokumentach zamówienia.

8. Szczegółowe informacje dotyczące ww. dokumentów zawarte są w dokumentach zamówienia - SIWZ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie żądać informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 1, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykażą się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w kwocie w wysokości 1 000 000 zł

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądać następujących dokumentów:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w ust. 3, budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Ad. minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawcy muszą wykazać się:

a) wiedzą i dośw., czyli Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skł. ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali min. 2 usługi, z których każda polegała na zbudowaniu i wdrożeniu systemu realizującego min. procesy: wytwarzania informacji, aktualizowania informacji, publikowania informacji, wyszukiwania informacji; przy czym budowa i wdrożenie systemu zrealizowane zostało na podstawie wymagań podmiotu na rzecz którego realizowany był system, a każda ze wskazanych usług obejmowała system obsługujący min. 10000 skatalogowanych i opisanych za pomocą min. 3 metadanymi dokumentów;

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykonawcy muszą wykazać się:

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, czyli Wykonawcy, którzy zapewnią w trakcie realizacji zamówienia udział w pracach osób spełniających nast. wymag.:

i. Kierownik Projektu:

— znajomość zarządzania zgodnie z metodyką zarządzania projektami,

— uczestniczył w roli kier. projektu lub zastępcy kier. projektu w min. 2 projektach polegających na budowie i wdrożeniu systemu inform. dla organizacji zatrudniającej min. 1000 osób, realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, przy czym okres pełnienia funkcji kier. lub zast. kier. w każdym ze wskazanych projektów nie może być krótszy niż 6 m-cy.

ii. Główny Analityk: dośw. w zbieraniu i określaniu wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych systemów inform. oraz w modelowaniu procesów biznesowych, potwierdzone udziałem w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w charakterze analityka w min. 2 projektach polegających na budowie i wdrożeniu systemu inform. obsługującego min. 1000 użytk., przy czym okres pełnienia funkcji analityka w każdym ze wskazanych projektów nie może być krótszy niż 6 m-cy,

iii. Główny Architekt: dośw. w projektowaniu architektury systemów inform., potwierdzone udziałem w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w charakterze architekta w min. 2 projektach polegających na budowie i wdrożeniu systemu inform. obsługującego min. 1000 użytk., przy czym okres pełnienia funkcji architekta w każdym ze wskazanych projektów nie może być krótszy niż 6 m-cy,

iv. Ekspert ds. projektowania systemów w sposób zorientowany na potrzeby użytk. (User Experience):

— kwalifikacje w zakresie projekt. systemów inform., zapewniających użytk. korzystanie z systemu w sposób funkcjonalny, ergonomiczny i intuicyjny potwierdzone ukończeniem kursu lub szkolenia lub studiów podyplomowych z zakresu projekt. User Experience Design lub równoważnego kursu, szkolenia lub studiów podyplomowych zapewniającego umiejętność projekt. systemów inform. w sposób zapewniający użytkownikowi korzystanie z systemu w sposób funkcjonalny, ergonomiczny, intuicyjny.

I

— w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w charakterze eksperta ds. projekt. systemów w sposób zorientowany na potrzeby użytk. (User Experience) w realizacji min. 2 projektów polegających na budowie i wdrożeniu systemu inform., obsługującego min. 1000 użytk., przy czym okres pełnienia funkcji ww. eksperta w każdym ze wskazanych projektów nie może być krótszy niż 6 m-cy.

v. Ekspert ds. dostępności: dośw. w dostosowywaniu systemów inform. do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie spełniania wymogów zawartych w wytycznych WCAG 2.0, tj. w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert wziął udział w min. 3 audytach dotyczących dostępności systemów inform. dla osób z niepełnosprawnościami, które to audyty dotyczyły spełniania wymogów zawartych w wytycznych WCAG 2.0.

vi. Spec. ds. Jakości: dośw. w zakresie zarządzania jakością, potwierdzone pełnieniem funkcji spec. ds. jakości w realizacji min. 2 projektów inform., polegających na budowie i wdrożeniu systemu inform. obsługującego min. 1000 użytk., w ramach każdego projektu zajmował się określaniem wymagań i kryteriów jakości oraz metod weryfikacji zgodności produktów lub usług z wyznaczonymi kryteriami, przy czym okres pełnienia funkcji spec. ds. jakości w każdym ze wskazanych projektów nie może być krótszy niż 6 m-cy.

Zamawiający dopuszcza łączenie różnych ról przez jedną osobę, za wyjątkiem Kier. Projektu i Gł. Analityka.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamawiający przewidział możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w postaci odpowiednich postanowień umownych zawartych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik G do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 07/01/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 06/03/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 07/01/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

Wykonawca składa ofertę na instancji Platformy zakupowej dostępnej pod adresem internatowym: https://mf.ezamawiajacy.pl.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy -10 dni. 2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 Ustawy - 15 dni. 3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - 10 dni. 4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - 10 dni.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
29/11/2019