Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 573960-2019

04/12/2019    S234

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego

2019/S 234-573960

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zasobów Informatycznych
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Bronisz
E-mail: czi.zamowienia@mon.gov.pl
Tel.: +48 261848437
Faks: +48 261847145
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zamowienia-czi.wp.mil.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://czi.wp.mil.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pozyskanie serwisu gwarancyjnego urządzeń wchodzących w skład środowiska serwerowo-macierzowego

Numer referencyjny: 2612.22.2019.EB
II.1.2)Główny kod CPV
50300000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego urządzeń wchodzących w skład środowiska serwerowo-macierzowego z podziałem na następujące części:

a) Część nr 1 – Blade Cisco.

b) Część nr 2 – Blade IBM/Lenovo i macierze IBM/Lenovo Storwize V7000;

Biblioteka taśmowa IBM SYS STORAGE T3310/3576-L5B.

c) Część nr 3 – Serwer F-PRIM/RX350/S8 2X2/192/900;

Serwer Dell PE/T630 2X3, 4/64/1,2T;

Macierz dyskowa EMC VNX5200.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z zakresem i warunkami realizacji zamówienia, które zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Blade CISCO

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego urządzeń wchodzących w skład środowiska serwerowo-macierzowego Blade CISCO.

Wykonanie przedmiotu umowy łączy się z dostępem pracowników Wykonawcy do informacji niejawnych. Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych reguluje Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego, stanowiąca załącznik do Istotnych dla Stron postanowień Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1) Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji dla zamówienia.

2) Wykonawca nie może odmówić realizacji prawa opcji. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

3) Zastrzeżone na rzecz Zamawiającego prawo opcji polega na możliwości żądania realizacji przedmiotu umowy w zakresie i terminach wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4) Zakres oraz terminy wskazane w zał. nr 1 do SIWZ są maksimum do którego Zamawiający może żądać realizacji przedmiotu umowy w przypadku gdy skorzysta z prawa opcji.

5) Zasady dotyczące realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego (gwarantowanego) z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w pkt. 6), który to termin będzie liczony od daty wysłania pisemnej informacji (zamówienia) Zamawiającego o potrzebie skorzystania z prawa opcji.

6) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji opcji w terminie:

a) Etap I – Wykonawca dostarczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przesłania pisemnej informacji (zamówienia) przez Zamawiającego o potrzebie skorzystania z prawa opcji, potwierdzenie (oświadczenie) Producenta lub przedstawiciela Producenta w Polsce o objęciu sprzętu wyszczególnionego w OPZ usługą serwisu gwarancyjnego na okres 12 miesięcy;

b) Etap II – Wykonawca świadczyć będzie usługę serwisu gwarancyjnego oraz wsparcia technicznego dla całości sprzętu objętego przedmiotem zamówienia przez okres 12 miesięcy od dnia zrealizowania Etapu I (tj. podpisania przez Strony umowy protokołu odbioru oświadczenia Producenta lub przedstawiciela Producenta).

7) W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie płatne będzie w wysokości wynikającej z wartości dokonanej opcji, na zasadach przewidzianych w SIWZ oraz w umowie.

8) Warunkiem uruchomienia opcji jest przekazanie przez Zamawiającego pisemnej informacji (zamówienia) dla Wykonawcy o potrzebie skorzystania z prawa opcji.

9) Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie mniejszym niż maksymalny okres określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

10) Zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki skorzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji określone zostały odpowiednio w zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 8 do SIWZ- Istotne dla Stron Postanowienia Umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena 60 %, Czas reakcji serwisu na zgłoszenie Awarii/Usterki 10 %, Czas naprawy w przypadku Awarii 20 %, Czas naprawy w przypadku Usterki 10 %. Oferta na część nr 1 musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7.000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Blade IBM/LENOVO i macierze IBM/LENOVO STORWIZE V7000; BIBLIOTEKA TAŚMOWA IBM SYS STORAGE T3310/3576-L5B

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50300000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego urządzeń wchodzących w skład środowiska serwerowo-macierzowego Blade IBM/LENOVO i macierze IBM/LENOVO STORWIZE V7000; BIBLIOTEKA TAŚMOWA IBM SYS STORAGE T3310/3576-L5B.

Wykonanie przedmiotu umowy łączy się z dostępem pracowników Wykonawcy do informacji niejawnych. Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych reguluje Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego, stanowiąca załącznik do Istotnych dla Stron postanowień Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1) Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji dla zamówienia.

2) Wykonawca nie może odmówić realizacji prawa opcji. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

3) Zastrzeżone na rzecz Zamawiającego prawo opcji polega na możliwości żądania realizacji przedmiotu umowy w zakresie i terminach wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4) Zakres oraz terminy wskazane w zał. nr 1 do SIWZ są maksimum do którego Zamawiający może żądać realizacji przedmiotu umowy w przypadku gdy skorzysta z prawa opcji.

5) Zasady dotyczące realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego (gwarantowanego) z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w pkt. 6), który to termin będzie liczony od daty wysłania pisemnej informacji (zamówienia) Zamawiającego o potrzebie skorzystania z prawa opcji.

6) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji opcji w terminie:

a) Etap I – Wykonawca dostarczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przesłania pisemnej informacji (zamówienia) przez Zamawiającego o potrzebie skorzystania z prawa opcji, potwierdzenie (oświadczenie) Producenta lub przedstawiciela Producenta w Polsce o objęciu sprzętu wyszczególnionego w OPZ usługą serwisu gwarancyjnego na okres 12 miesięcy;

b) Etap II – Wykonawca świadczyć będzie usługę serwisu gwarancyjnego oraz wsparcia technicznego dla całości sprzętu objętego przedmiotem zamówienia przez okres 12 miesięcy od dnia zrealizowania Etapu I (tj. podpisania przez Strony umowy protokołu odbioru oświadczenia Producenta lub przedstawiciela Producenta).

7) W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie płatne będzie w wysokości wynikającej z wartości dokonanej opcji, na zasadach przewidzianych w SIWZ oraz w umowie.

8) Warunkiem uruchomienia opcji jest przekazanie przez Zamawiającego pisemnej informacji (zamówienia) dla Wykonawcy o potrzebie skorzystania z prawa opcji.

9) Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie mniejszym niż maksymalny okres określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

10) Zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki skorzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji określone zostały odpowiednio w zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 8 do SIWZ- Istotne dla Stron Postanowienia Umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena 60 %, Czas reakcji serwisu na zgłoszenie Awarii/Usterki 10 %, Czas naprawy w przypadku Awarii 20 %, Czas naprawy w przypadku Usterki 10 %. Oferta na część nr 2 musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

SERWER F-PRIM/RX350/S8 2X2/192/900; SERWER DELL PE/T630 2X3, 4/64/1,2T; MACIERZ DYSOWA EMC VNX5200

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50300000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego urządzeń wchodzących w skład środowiska serwerowo-macierzowego SERWER F-PRIM/RX350/S8 2X2/192/900; SERWER DELL PE/T630 2X3, 4/64/1,2T; MACIERZ DYSOWA EMC VNX5200.

Wykonanie przedmiotu umowy łączy się z dostępem pracowników Wykonawcy do informacji niejawnych. Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych reguluje Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego, stanowiąca załącznik do Istotnych dla Stron postanowień Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1) Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji dla zamówienia.

2) Wykonawca nie może odmówić realizacji prawa opcji. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

3) Zastrzeżone na rzecz Zamawiającego prawo opcji polega na możliwości żądania realizacji przedmiotu umowy w zakresie i terminach wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4) Zakres oraz terminy wskazane w zał. nr 1 do SIWZ są maksimum do którego Zamawiający może żądać realizacji przedmiotu umowy w przypadku gdy skorzysta z prawa opcji.

5) Zasady dotyczące realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego (gwarantowanego) z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w pkt. 6), który to termin będzie liczony od daty wysłania pisemnej informacji (zamówienia) Zamawiającego o potrzebie skorzystania z prawa opcji.

6) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji opcji w terminie:

a) Etap I – Wykonawca dostarczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przesłania pisemnej informacji (zamówienia) przez Zamawiającego o potrzebie skorzystania z prawa opcji, potwierdzenie (oświadczenie) Producenta lub przedstawiciela Producenta w Polsce o objęciu sprzętu wyszczególnionego w OPZ usługą serwisu gwarancyjnego na okres 12 miesięcy;

b) Etap II – Wykonawca świadczyć będzie usługę serwisu gwarancyjnego oraz wsparcia technicznego dla całości sprzętu objętego przedmiotem zamówienia przez okres 12 miesięcy od dnia zrealizowania Etapu I (tj. podpisania przez Strony umowy protokołu odbioru oświadczenia Producenta lub przedstawiciela Producenta).

7) W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie płatne będzie w wysokości wynikającej z wartości dokonanej opcji, na zasadach przewidzianych w SIWZ oraz w umowie.

8) Warunkiem uruchomienia opcji jest przekazanie przez Zamawiającego pisemnej informacji (zamówienia) dla Wykonawcy o potrzebie skorzystania z prawa opcji.

9) Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie mniejszym niż maksymalny okres określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

10) Zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki skorzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji określone zostały odpowiednio w zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 8 do SIWZ- Istotne dla Stron Postanowienia Umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena 60 %, Czas reakcji serwisu na zgłoszenie Awarii/Usterki 10 %, Czas naprawy w przypadku Awarii 20 %, Czas naprawy w przypadku Usterki 10 %. Oferta na część nr 3 musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego co najmniej trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „POUFNE” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) dla części nr 1:

a) dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia zespołem osób z wymaganym przez Zamawiającego doświadczeniem oraz uprawnieniami do realizacji zamówienia, czyli odpowiednio:

• Inżynier systemów (1 osoba), który posiada co najmniej:

— 3 letnie doświadczenie w pracy przy systemach opartych na serwerach Cisco UCS,

— certyfikat DCUCI lub równoważny wystawiony przez producenta urządzeń.

• Koordynator (1 osoba) usługi serwisowej

b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie minimum jedną (1) usługę polegającą na serwisowaniu, bieżącej obsłudze, modernizacji lub rozbudowie systemów typu blade opartych o sprzęt producenta CISCO, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy były wykonywane oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie

2) dla części nr 2:

a) dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia zespołem osób z wymaganym przez Zamawiającego doświadczeniem oraz uprawnieniami do realizacji zamówienia, czyli odpowiednio:

• Inżynier systemów przechowywania danych (macierzy dyskowych) (1 osoba), który posiada co najmniej:

— 3 letnie doświadczenie w pracy przy systemach macierzy dyskowych,

— certyfikat IBM/Lenovo w zakresie obsługi rozwiązań macierzowych wystawiony przez producenta urządzeń.

• koordynator (1 osoba) usługi serwisowej

b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie minimum jedną (1) usługę polegającą na serwisowaniu, bieżącej obsłudze, modernizacji lub rozbudowie systemów typu blade opartych o sprzęt producenta IBM i/lub LENOVO, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy były wykonywane oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie

3) dla części nr 3:

a) dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia zespołem osób z wymaganym przez Zamawiającego doświadczeniem oraz uprawnieniami do realizacji zamówienia, czyli odpowiednio:

• Inżynier systemów przechowywania danych (macierzy dyskowych) (1 osoba), który posiada co najmniej:

— 3 letnie doświadczenie w pracy przy systemach macierzy dyskowych,

— certyfikat DELL/EMC w zakresie obsługi rozwiązań macierzowych wystawiony przez producenta urządzeń

• Koordynator (1 osoba) usługi serwisowej

b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie minimum jedną (1) usługę polegającą na serwisowaniu, bieżącej obsłudze, modernizacji lub rozbudowie systemów typu blade opartych o sprzęt producenta Fujitsu i/lub DELL i/lub EMC, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy były wykonywane oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

4) Dla części od nr 1 do nr 3 Zamawiający wymaga, by: każdy z członków zespołu posiadał aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „POUFNE” oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w tym międzynarodowych (NATO i Unii Europejskiej) (zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2019 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 z późn. zm.).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określone są w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SIWZ i zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego.

2. IPU zawierają zmiany przewidziane w SIWZ, które określają zakres, warunki i możliwości wprowadzania tych zmian.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/01/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/01/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Centrum Zasobów Informatycznych, ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, budynek nr 30, pokój 216.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Siedziba Zamawiającego zlokalizowana jest na terenie obiektu zamkniętego, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo przez Biuro Przepustek. Wykonawcy chcący osobiście złożyć ofertę lub wziąć udział w otwarciu ofert powinni uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki (wymagany dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość) oraz czas dotarcia do siedziby CZI.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

2. Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniaDyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

3. Wykonawca składający ofertę w postępowaniu ma obowiązek złożenia oświadczenie wymaganego odwykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacjielektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych i Portalu Zamówień Centrum Zasobów Informatycznych:

1) w zakresie przesyłania korespondencji - poprzez Portal Zamówień Publicznych Zamawiającego http://zamowienia-czi.wp.mil.pl/. Do każdego postępowania przypisany jest dedykowany formularz korespondencji;

2) w zakresie składania, zmieniania i wycofywania ofert - poprzez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ orazePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcęjest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załącznik do SIWZ.

5. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronieinternetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależnościlub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co złożone oferty. W przypadku przynależności dogrupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymWykonawcom nie prowadzi do zakłócenia konkurencji.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

1) w zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp następujących dokumentów:

a) kopię aktualnego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego co najmniej trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „POUFNE” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie - par. 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia ws dokumentów;

b)wykazu wykonanych usług - par. 2 ust. 4 pkt. 2 rozporządzenia ws dokumentów;

c) wykazu osób - 2 ust. 4 pkt. 10 rozporządzenia ws dokumentów. Ponadto Wykonawca w zakresie zgodnym z wymogami określonymi SIWZ dla osób wskazanych w wykazie, przed podpisaniem umowy winien złożyć:

— aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „POUFNE” oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w tym międzynarodowych (NATO i Unii Europejskiej) (zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2019 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 z późn. zm.)

2) w zakresie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ustawy Pzp i art. 24 ustawy Pzp następujących dokumentów:

a) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt. 1, pkt. 4-6 i 9 rozporządzenia ws dokumentów,

b) oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt. 10 rozporządzenia ws. dokumentów,

c) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia ws dokumentów, a w stosownych przypadkach także z par. 9 rozporządzenia ws dokumentów.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 roku(Dz.U. z 2018 poz. 1986 i 2215 z późń. zm.).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania,w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

7. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia, określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 roku (Dz.U. z 2018 poz 1986i 2215 z późn. zm.).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/11/2019