Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 574439-2019

04/12/2019    S234

Hrvatska-Zagreb: Usluge podatkovne baze

2019/S 234-574439

Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Nacionalni registracijski broj: 84838770814
Poštanska adresa: Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Sanela Karabašić
E-pošta: javna_nabava@nsk.hr
Telefon: +385 16164300
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.nsk.hr
Adresa profila kupca: www.nsk.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Rekreacija, kultura i religija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Inozemne znanstvene baze podataka Web of Science Core Collection, Web of Science Citation Connection and Journal & Highly Cited Data

Referentni broj: VV-7-2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72320000 Usluge podatkovne baze
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Nabavljaju se inozemne znanstvene citatne baze podataka Web of Science Core Collection, Web of Science Citation Connection and Journal & Highly Cited Data u svrhu nastave i znanstveno-istraživačkog rada na ovlaštenim visokoobrazovnim i znanstvenim ustanovama i u osobne svrhe ovlaštenih korisnika ustanova uključenih u dvanaestomjesečnu licencu.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 649 355.00 USD
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72320000 Usluge podatkovne baze
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:
II.2.4)Opis nabave:

Nabavljaju se inozemne znanstvene citatne baze podataka Web of Science Core Collection, Web of Science Citation Connection and Journal & Highly Cited Data u svrhu nastave i znanstveno-istraživačkog rada na ovlaštenim visokoobrazovnim i znanstvenim ustanovama i u osobne svrhe ovlaštenih korisnika ustanova uključenih u dvanaestomjesečnu licencu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija - e-izvori

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Pregovarački postupak bez prethodne objave
  • Radove, robu ili usluge može pružiti samo određeni gospodarski subjekt zbog sljedećeg:
    • nepostojanje tržišnog natjecanja zbog tehničkih razloga
Objašnjenje:

Naručitelj sukladno članku 131. stavak 1. točka 2. alineja c) i članku 135. ZJN-a 2016 provodi pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje.

Javni naručitelj smije koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje za dodjelu ugovora o javnoj nabavi ako samo određeni gospodarski subjekt može pružiti usluge zbog zaštite isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva. Naručitelj je pribavio Izjavu o ekskluzivnosti kojom izdavač Clarivate Analytics potvrđuje da je proizvođač, jedini vlasnik i ekskluzivni dobavljač preplatničkih usluga Web of Science Core Collection, Web of Science Citation Connection and Journal & Highly Cited Data u svijetu i naručivati Web of Science Core Collection, Web of Science Citation Connection and Journal & Highly Cited Data od bilo koje treće strane značilo bi kršenje ekskluzivnih prava Clarivate Analytics odnosno ekskluzivnih prava intelektualnog vlasništva.

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Naziv:

Inozemne znanstvene baze podataka Web of Science Core Collection, Web of Science Citation Connection and Journal & Highly Cited Data

V.2)Dodjela ugovora/koncesije
V.2.1)Datum sklapanja ugovora:
29/11/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Clarivate Analytics (UK) Limited
Nacionalni registracijski broj: GB 250 8880 89
Poštanska adresa: 160 Blackfriars Road
Mjesto: London
NUTS kod: UK UNITED KINGDOM
Poštanski broj: SE1 8EZ
Država: Ujedinjeno Kraljevstvo
E-pošta: marko.zovko@clarivate.com
Telefon: +44 7795825011
Ugovaratelj/koncesionar bit će malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 4 336 800.00 HRK
Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 649 355.00 USD
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/11/2019