Suministros - 575205-2020

Ongereviseerde computervertaling

30/11/2020    S233

Roemenië-Iași: Reagentia voor bloedanalyse

2020/S 233-575205

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iaşi
Nationaal identificatienummer: 4701339
Postadres: Str. Vasile Lupu nr. 62
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700309
Land: Roemenië
Contactpersoon: Nicoleta Dogaru
E-mail: achizitii@sfmaria-iasi.ro
Telefoon: +40 232264266
Fax: +40 232477309
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sfmaria-iasi.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de levering van verbruiksreagentia

Referentienummer: 4701339_1_PAAPD1125388, 4944/07.02.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kaderovereenkomst voor de levering van verbruiksreagentia — zoals beschreven in het bestek.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 64 668.24 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Calprotectine

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141625 Diagnosesets
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Semi-kwantitatieve bepalingskit voor calprotectine in feces.

Immunocromatografische methode.

De kit bevatte interne controlecassettes, nitrocellulose-membranen verward met specifieke monoklonale antilichamen tegen calprotectine.

De interne-controlezone en de testzone zijn van verschillende kleuren om een snel en correct beeld te krijgen van zowel de interne controle van de reagentia als het positieve resultaat van de test onder alle werkomstandigheden, bij daglicht of ’s nachts onder kunstlicht.

Specificeer de waarde van de off-box en de interpretatie van de resultaten volgens deze waarde.

De buffer of extractieoplossing bevindt zich in plastic flessen.

De fles bevat een stop voor het fileren of verzekeren, met een opvangsysteem van feces en/of pipetten voor het verzamelen van vloeibare stoelen.

Het kan ook worden gebruikt als druppeling om de schilderijen van dat mengsel naar de werkbak over te brengen om verontreiniging tijdens het werk te voorkomen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

buis van 13 × 100 mm, van kunststof, ontgrendeld

Perceel nr.: 50
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192500 Reageerbuisjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hetzij van polystyreenkunststof,

Hetzij ultratransparenta, afgerond,

— Nesterila,

Afmetingen 13 × 100 mm;

Het volume van de reageerbuis van 7 ml;

— Levering met een ethanisch deksel van polyethyleen;

Centrifugeweerstand tot 7 500 omw/min;

— Verpakking 500 buc/zak.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sterilisatie vlakke rol 25 x 200 m

Perceel nr.: 62
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44424200 Plakband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vlakke sterilisatierollen (excl. volume) 2 ind. 25Mm × 200 m.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Controle van het pathologische niveau voor hemoglobineelektroforese

Perceel nr.: 43
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696600 Reagentia voor elektroforese
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hemoglobineelektroforestieniveau voor Hb A2, compatibel met Hydrays 2 Scan Sebia van het laboratorium.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aslo/CRP-kit

Perceel nr.: 49
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141320 Naalden voor medisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Testkaarten voor Latex-agglutinatietests:

Hetzij karton, weekmakers bevattend,

Hebben een sase-acht cirkels met een diameter van meer dan 1 cm;

Witte kaarten met neagra-gekleurde cirkels.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reagenskit om de FVIII-activiteit te bepalen: C

Perceel nr.: 37
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De detectiemethode is fotometrie.

De kit bestaat uit:

Reeks van vier kalibratoren om de respons op vier punten te kalibreren, met traceerbaarheidscertificaat;

— FXa + α NAPAP-substraat;

— reagens om fosfolipiden en albumine te verontreinigen,

— vaste reagensverontreinigingen, FX, Ca2 +, albumine, trombine,

Imidazoolbuffer 3,4 g/l;

Tris buffer 6,06 g/l.

Reagens compatibel met een met het laboratorium uitgeruste X-tromboliseeranalysator.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ca 19-9 Reactive compatibel met architect-analysator

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Test voor kwantitatieve dosering van CA 19-9 (sandwichtest), in serum en menselijk plasma, compatibel met de architectuuranalysator, maar 4100.

Gebruiksklare reagentia: microdeeltjes gecoat met antiCA-monoklonale antilichamen 19-9, anti-CA 19-9 marc monoklonale antilichamen met acridiniumfosfaat (conjugaat), Diluent voor handmatige verdunning, Pre triggeroplossing, Triggeroplossing, Washbuffer.

Impachetare: verzegelde kartonnen dozen met de fabricagedatum en de daarop vermelde vervaldatum.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kit immunoblotallergeen detectie van melk en gluten

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Paneel ondersteund door de polycontroleanalysator BeeBlot.

Het panel moet toestaan dat de volgende parameters gelijktijdig worden geanalyseerd overeenkomstig de huidige kwaliteitsnormen: F02 melk, f76 alfa-lactoalbumine, f77 bèta-lactoglobuline, f78 caseïne, e204 albumine Serica-rund, f79 gluten.

Het paneel moet voorzien zijn van een membraan van nitrocellulose, fixatie, bereiding met allergenen en vijf kalibratoren die volgens 1e WHO IRP 67/86 gestandaardiseerd zijn voor menselijke IgE voor individuele kalibratie.

Het panel moet een immunoenzymprincipe toepassen op de onderlaag van het nitrocellulosemembraan (immunoblot).

De reagenskit moet onderdelen bevatten zoals: Antilichaamreagens, geconjugeerd reagens, substraatreagens, Wash Solutievloeistof, niet gevriesdroogd, gebruiksklaar.

De tests kunnen uit serum of plasma worden uitgevoerd en het monstervolume mag niet meer dan 300 μl bedragen.

De incubatietijd mag niet meer dan drie uur bedragen.

Het pediatrische panel moet het mogelijk maken de continue monsters in een rijpe koelkast te laten draaien en voor monsters die bij -20 °C zijn opgeslagen, de houdbaarheidsperiode te specificeren.

De stabiliteit van de gereconstitueerde remoplossing moet ten minste twee zeepbellen zijn.

De groeven worden automatisch verwerkt met behulp van de apparatuur van het laboratorium.

De software voor de interpretatie van de resultaten moet in het Roemeens zijn, een analyseverslag in het Roemeens genereren en op het computersysteem van het laboratorium worden aangesloten, met de mogelijkheid om een geschiedenis van de resultaten van patiënten te bewaren.

De leverancier zorgt voor een interne kwaliteitscontrole om de correcte werking van de scanner die voor de interpretatie van de resultaten wordt gebruikt, te testen.

De resultaten worden uitgedrukt in en automatisch geregistreerd in verschillende allergieklassen, volgens de EAST-classificatie.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakket reagentia dat compatibel is met de automatische analysator Elisa

Perceel nr.: 34
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A. Ac. anti Gliadina deamidata IgA (kwantitatieve methode Elisa);

B. Ac. anti Gliadina deamidata IgG (kwantitatieve methode Elisa);

C. anti-Saccharomices cerevisiae IgA — Elisa kwantitatieve methode;

D. anti-Saccharomices cerevisiae IgG — Elisa kwantitatieve methode;

E. Calprotectina — Quantitative Elisa method from faeces;

F. Elastaza pancreatica — Quantitative Elisa method from faeces;

G. Anticorpi anti Helicobacter pylori IgG (kwantitatieve methode) Elisa;

H. Anticorpri anti toxoplasma gondii IgM (kwalitatieve methode) Elisa;

I. Anticorpi anti VEB IGM (Epstein-Barrvirus) kwantitatieve Elisa-methode;

J. Anticorpi anti VEB IGG (Epstein-Barrvirus) kwantitatieve Elisa-methode;

K. Antigen HBs (kwalitatieve methode) Elisa;

L. ac. antiCMV IgM (kwalitatieve methode) Elisa;

M. ac. anti CMV IgG (kwantitatieve methode) Elisa;

N. Anticorpes van antitoxoplasma gondii IgG (kwantitatieve methode) Elisa;

O. Ag/Ac. HBE kwalitatieve methode Elisa;

P. ANA-schermtotaal (ds DNA, histone, SS-A (Ro), SS-B (La), Sm, snRNP/Sm, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, centromeriger antigeen), kwalitatieve methode Elisa;

R. Anticorpi anti-myeloperoxidase — (p-ANCA) Elisa kwantitatieve methode;

S. Mycoplasma pneumoniae IgA — kwantitatieve Elisa-methode;

T. Mycoplasma pneumoniae IgG — kwantitatieve methode Elisa;

U. Mycoplasma pneumoniae IgM — Elisa kwantitatieve methode.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anti-CPC — Reactive enabled with architect analysis (Reactive enabled with Architect-analysator)

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kwantitatieve bepalingstest van Ac anti CCP, in serum en menselijk plasma, compatibel met de architect CI4100-analysator.

Gebruiksklare reagentia: microdeeltjes gecoat met CTP-monoklonale basis, anti-anti-CCP polyklonaal/marcai met acridinium in MES buffer, Trigger, pre-Trigger.

Gevoeligheid > 99 %.

Specificiteit > 99 %.

Impachetare: verzegelde kartonnen dozen met de fabricagedatum en de daarop vermelde vervaldatum.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Voedsel Stamp Rodac platen bestemd voor microbiologische controle van werkoppervlakken voor de bepaling van het totale aantal kiemgroenten

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651510 Antiserums
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gebruikt voor het opsporen en aanwijzen van micro-organismen die aanwezig zijn in gebieden van sanitair belang om de mate van besmetting ervan te beoordelen (bestrijding van desinfectie in het gebied). Structureren om het volledige contact tussen de agar en het te controleren gebied te waarborgen. Contactgebied van elke plaat: 10Cm². Geschikt voor gieten niet-selectief kweekmedium in steriele platen met een inwendige diameter van 50 mm waarop het volgende is aangebracht: de naam van de drager; datum van minimale houdbaarheid; partijnummer. Verpakking in geëtiketteerde dozen met vermelding van: de naam van het milieu, de wijze waarop het milieu wordt bewaard en de vervoers- en opslagomstandigheden. Inhoud van de vakken: plastic zakken met vijf platen. Geldigheid: minimaal 90 dagen na levering.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Methyleenblauwoplossing 1 %

Perceel nr.: 45
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24200000 Kleurstoffen en pigmenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Multikleurstof in de bacteriologie.

Ten minste 1 % methyleenblauw.

Verpakking: Plastic flessen van 1 000 ml met onderdelen, houdbaarheid, vervoer en opslag. Gebruikt voor het kleuren van microscopische preparaten.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AG Cryptosporidium en Giardia

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141625 Diagnosesets
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De kwalitatieve bepalingskit Cryptosporidium/Giardia in feces.

Immunocromatografische methode.

De kit moet afzonderlijke cassettes bevatten met nitrocellulose-membranen met monoklonale antilichamen tegen Cryptosporidium en anti-Giardia.

De test kan worden gebruikt voor de detectie van Cryptosporidium parvum en Giardia lamblia antigenen van menselijke feces.

Het interne controlevak inclusief.

De interne-controlezone en de testzone zijn van verschillende kleuren om een snel en correct beeld te krijgen van zowel de interne controle van de reagentia als het positieve resultaat van de test onder alle werkomstandigheden, bij daglicht of ’s nachts onder kunstlicht.

Specifieke kruisreactiviteit met andere bacteriesoorten.

De buffer of extractieoplossing bevindt zich in plastic flessen.

De fles bevat de stop voor het fileren of verzekeren, met een opvangsysteem van feces en/of pipetten voor het oogsten van vloeibare stoelen.

Het kan ook worden gebruikt als druppeling om de schilderijen van dat mengsel naar de werkbak over te brengen om verontreiniging tijdens het werk te voorkomen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AG Campylobacter

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141625 Diagnosesets
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kwalitatieve kit Campylobacter antigeen in feces.

Immunocromatografische methode.

De kit bevatte kegelvormige nitrocellulomembraancassettes met monoklonale antilichamen tegen Campylobacter.

Het interne controlevak inclusief.

De interne-controlezone en de testzone zijn van verschillende kleuren om een snel en correct beeld te krijgen van zowel de interne controle van de reagentia als het positieve resultaat van de test onder alle werkomstandigheden, bij daglicht of ’s nachts onder kunstlicht.

Specifieke kruisreactiviteit met andere bacteriesoorten.

De buffer of extractieoplossing bevindt zich in plastic flessen.

De fles bevat de stop voor het verzekeren of draadsnijden, met een opvanginrichting van feces en/of pipetten voor het oogsten van vloeibare stoelen.

Het kan ook worden gebruikt als druppeling om de schilderijen van dat mengsel naar de werkbak over te brengen om verontreiniging tijdens het werk te voorkomen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PH-indicatorverhalen van het Merck-type

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197600 Bewerkt papier en karton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Universele stretches voor alle analysemedia, pH-bereik = 0-14, afmetingen 6 x 85 mm, 100 tests/doos; de kleurenkampen verstoren elkaar niet.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Referentiestammen Haemophilus influenzae ATCC 10211

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24931250 Kweekmedia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Referentiestam gebruikt voor interne kwaliteitscontrole van kweekmedia/antibiogrammen/identificatie van micro-organismen. Liofilised microbiana kweek uitsluitend uit de eerste generatie (eerste passage) uit masterculturen van micro-organismen uit internationaal erkende kweekcollecties (ATCC/NCTC).

SA vereist niet invriezen bij -70 °C.

Presentatie in de vorm van schijven of microtabletten met elk een concentratie van 106-109 micro-organismen.

Verpakking in flessen met 10 tot 12 schijven, geëtiketteerd met: naam van de referentiestam, wijze van bewaring, vervoer- en opslagomstandigheden.

Geldigheid van stammen: 9 tot 12 maanden na opening van de fles.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EHEC VT1 + VT2

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24931250 Kweekmedia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kit — snelle gecombineerde tests voor de gelijktijdige bepaling van verotoxinen 1 en 2 faecale E. coli-producten.

Immunocromatografische werkmethode — snelle tests;

De doos bevat twee afzonderlijke stroken met darmen van nitrocellulose die met verotoxine 1 (VT1) en verotoxine 2 (VT2) kloppen om interferentie bij het aflezen van het resultaat te voorkomen;

De buffer of extractieoplossing bevindt zich in plastic flessen;

De fles verontreinigt zijn filerend of opstandige dop of deksel met een opvanginrichting van feces en/of pipetten voor het verzamelen van vloeibare stoelen;

De stop of deksel kan ook als druppel worden gebruikt om het product in de werkdoos te brengen;

Zijn doos maakte deel uit van de interne kwaliteitscontroleband op de strip;

In de interne controlezone en de testzone van verschillende kleuren zijn om een snel correct zicht tussen de interne controle van de reagentia en het positieve testresultaat onder alle werkomstandigheden bij daglicht of ’s nachts op kunstlicht te waarborgen;

De Trusa is verantwoordelijk voor de werkinstructies in het Roemeens;

De kit specificeert de limieten en storingen die op het resultaat kunnen worden toegepast;

SA Trusa heeft een houdbaarheidstermijn van ten minste 6 weken;

Het resultaat wordt verkregen binnen 10 minuten na indiening van de steekproef in dozen;

De test heeft een gevoeligheid en specificiteit van > = 98 %.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cyclosporine neerslagkit compatibel met de architect-analysator

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reagenskit bestaande uit:

— 1 solubiliseringsreagens voor ciclosporine;

— 1 bloem van neerslagreagens voor ciclosporine.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Alkalisch methyleenblauw Loffler

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24200000 Kleurstoffen en pigmenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bestemd voor eenvoudige bacteriologische kleuring.

Samenstelling:

Methyleenblauw verzadigde alcoholhoudende oplossing 300 ml,

KOH-oplossing in water 0,01 % 1 000 ml.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

May Grunwald type Merck

Perceel nr.: 32
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24200000 Kleurstoffen en pigmenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oplossing voor het kleuren van de geur van de perifere zange en het beenderbeslag dat de voor microscopie gewijzigde methyleenblauw eosine bevat.

Methanol bevat.

Verpakt in een plastic fles van 500 ml.

Bezettingsgraad bij 15-25-C.

De oplossing is IVD gecertificeerd.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Referentiestammen Salmonella typhimurium ATCC 14028

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24931250 Kweekmedia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Referentiestam gebruikt voor interne kwaliteitscontrole van kweekmedia/antibiogrammen/identificatie van micro-organismen. Liofilised microbiana kweek uitsluitend uit de eerste generatie (eerste passage) uit masterculturen van micro-organismen uit internationaal erkende kweekcollecties (ATCC/NCTC).

SA vereist niet invriezen bij -70 °C.

Presentatie in de vorm van schijven of microtabletten, elk met een concentratie van 106-109 micro-organismen.

Verpakking in flessen met 10 tot 12 schijven, geëtiketteerd met: naam van de referentiestam, wijze van bewaring, vervoer- en opslagomstandigheden.

Geldigheid van stammen: 9 tot 12 maanden na opening van de fles.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kwantificering — voor de bepaling van Mycobacterium tuberculosis — kwantitatieve Elisa-methode

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.Elisa-kits met minimaal 96 tests met standaard Elisa-plaatjes met putjes;

2. In de modus operandi worden gebruikt als biologische monsters van menselijk serum of menselijk plasma;

3. De test is gebaseerd op een technologie met een hoge specificiteit voor de bepaling van infectie met Mycobacterium tuberculosis;

4. De test bepaalt de detectie van NFI -gamma in totaal zandspieringen voor identificatie in verband met Mycobacterium tuberculosis-infectie met specifieke antigenen;

5. De kit omvatte speciale opvangbuizen voor het inzamelen van volbloed die worden gekoppeld aan negatieve controles, positieve controles en antigeenstimulatoren;

6. De gevoeligheid en specificiteit van de tros moeten ten minste 95 % bedragen;

7. De aflezing en interpretatie van de verkregen resultaten worden verstrekt;

8. In de trussefolder moet het type kalibratiekromme worden vermeld dat door de fabrikant van de trusse wordt gebruikt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ca 125 — Reactive compatibel met architect-analysator

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ca 125 kwantitatieve doseertest (sandwichtest), in serum en menselijk plasma, compatibel met de architectuuranalysator, maar 4100.

Gebruiksklare reagentia: microdeeltjes gecoat met anti-CA 125 monoklonale antilichamen, anti-CA-125 monoklonale antilichamen met acridiniumfosfaat (geconjugeerd), manuele verdunning Diluent, Pre Triggeroplossing, Triggeroplossing, Washbuffer.

Impachetare: verzegelde kartonnen dozen met de fabricagedatum en de daarop vermelde vervaldatum.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Steriel gekalibreerde pannen 1 µl

Perceel nr.: 48
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141320 Naalden voor medisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bacteriologische pannen voor inoculatie:

Zijn voorzien van een lampvoet van 1 μl, gekalibreerd;

Worden gebruikt in microbiologielaboratoria voor de bemonstering en bemonstering van kweekmedia;

Steriel en flexibel zijn,

Het materiaal waaruit de inoculatielussen zijn vervaardigd, bestand is tegen vervorming, zodat het genomen volume veilig kan worden verwerkt;

Te verpakken in verpakkingen met 20 buffels;

De verpakking is gemaakt van een doorzichtig plastic zak, met een krant of verpakking, met een kledingstuk en een doorzichtig plasticfolie, gelijmd op de afstand die overeenkomt met het steriel van de dieren na opening van de verpakking.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Berbec bloed

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bacteriologisch gebruik;

Een steriele berbeekband van goede kwaliteit, vrij van stremsel, niet gehemolyeerd met een minimale houdbaarheidstermijn van één maand (met kwaliteit in dit gebied).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FVIII inhibitor titer kit

Perceel nr.: 36
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het moet het volgende bevatten:

— gelyofiliseerd plasma gestandaardiseerd in FVIII;

— gelyofiliseerd plasma met de huidige FVIII-remmer en de vastgestelde waarde;

— gelyofiliseerd plasma zonder aanwezigheid van FVI-remmers;

Steriele imid-asielbuffer.

Reagens compatibel met een met het laboratorium uitgeruste X-tromboliseeranalysator.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Eiwit C

Perceel nr.: 38
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reagens compatibel met een met het laboratorium uitgeruste X-tromboliseeranalysator.

Reagenskit voor de bepaling van de activiteit van eiwit C, bestaande uit:

Proteïne C-activatoren (extract van sarpe venine),

Tekort aan plasma in proteïne C;

Imidazoolbuffer.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Steriele pipetten

Perceel nr.: 56
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38437100 Pipetten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Steriel Pasteur pipet, uitsluitend voor eenmalig gebruik, gemaakt van kunststof ultratransparent, afzonderlijk verpakt in een kledingstuk, kunststoffolie of kunststof/kledingstuk (een kledingstuk en een kunststofoppervlak).

De verpakking wordt met het oog op het openen van de deur op een kleine afstand van een van de uiteinden geplakt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kaarten voor het controleren van de identiteit van de bloedgroep op het bed van de patiënt (te transteren patiënt en bloedindeling) op de aanwezigheid van colibacteriën

Perceel nr.: 77
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696100 Reagentia voor het bepalen van bloedgroep
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Omschrijving.

De AB0-kaart en de AB0 + D-kaart worden gebruikt voor de directe verificatie van de identiteit, zelfs voordat een bloedtransfusie (bedtest) wordt uitgevoerd. De test bevestigt de kenmerken van de ABO- of ABO- en D-bloedgroep van de patiënt wiens kenmerken vooraf zijn bepaald, en waarborgt de compatibiliteit tussen de bloedgroep van de ontvanger en het bloed dat moet worden getransformeerd.

Op die manier kunnen mogelijke fouten worden ontdekt.

De test mag ook worden uitgevoerd in geval van transfusie met erythrocital concentraat.

Principe van de test.

Testkaarten, geïmpregneerd met specifieke gedroogde monoklonale reagentia.

Principe van de test: hemagglutinatietest voor de bepaling van de respectieve ERITROCITARI-antigenten.

De bloedgroepen in het AB0-systeem, d.w.z. de factor D in het Rhesussysteem, worden bepaald op basis van de aanwezigheid of afwezigheid van A-, B- en D-antigenen van erytrocyten.

Als deze antigenen aanwezig zijn in erytrocyten, worden ze met geschikte antilichamen geagglutineerd (positieve reactie).

Dubbele kaart/eenvoudige kaart. Kaarten kunnen worden gebruikt voor zowel AB0- als AB0 + D-identiteitstests van ontvangers en donors/bloedzakken (dubbele kaart) en voor het testen van twee ontvangers (eenvoudige kaart).

Samenstelling:

AB0 + D-kaart: dubbele kaart met vier reactieoppervlakken: één met anti-A (Clon A003, 1: 32)? 200 IE/ml), één met anti-D (BS226 Clon, titer: ? 200 IE/ml), één met anti-B (B005 Clon) en een oppervlak voor respectievelijk testbloed en zelfcontrole. 0,1% NaN3. ? Stabilisator: een voor de ontvanger en een voor de donor.

De antilichamen zijn afgeleid van stabiele cellijnculturen en hebben de kenmerkende specificiteit en reproduceerbaarheid van monoklonale antilichamen.

Geldigheid. Kaarten die in folie zijn verpakt en onder passende omstandigheden zijn opgeslagen, mogen worden gebruikt tot het einde van de houdbaarheidstermijn op de folie en op het buitenste etiket.

De kaart mag alleen van het blad worden verwijderd op

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oplosmiddel Ac HBs ondersteund met architectuuranalysator

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Specifieke verdunningsfactor voor de AcHBs-test voor architect-c1000-analysator.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Antitrombine 3

Perceel nr.: 39
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reagens compatibel met een met het laboratorium uitgeruste X-tromboliseeranalysator.

Reagenskit gebruikt voor de bepaling van het niveau AT III met behulp van een chromogene methode met behulp van een automatische Tromboliser XR-analysator, bestaande uit:

Trombinlyofilisaat 43 IE/flacon;

— chromogeen substraat;

Tris buffer 3,03 g/l.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AG Helicobacter pylori

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141625 Diagnosesets
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kwalitatieve kit van Helicobacter pylori antigeen in feces.

Immunocromatografische methode.

De kit bevatte cassettes met nitrocellulose-membranen die werden verward met monoklonale antilichamen tegen Helicobacter pylori.

Het interne controlevak inclusief.

De interne-controlezone en de testzone zijn van verschillende kleuren om een snel en correct beeld te krijgen van zowel de interne controle van de reagentia als het positieve resultaat van de test onder alle werkomstandigheden, bij daglicht of ’s nachts onder kunstlicht.

De buffer of extractieoplossing bevindt zich in plastic flessen.

De kit specificeert de limieten, interferenties met de interpretatie van de resultaten van patiënten en kruisreactiviteit met andere bacteriesoorten.

De fles bevat de stop voor het verzekeren of draadsnijden, met een opvanginrichting van feces en/of pipetten voor het oogsten van vloeibare stoelen.

Het kan ook worden gebruikt als druppeling om de schilderijen van dat mengsel naar de werkbak over te brengen om verontreiniging tijdens het werk te voorkomen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hemoglobineelektroforesekit

Perceel nr.: 41
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696600 Reagentia voor elektroforese
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hemoglobineelektroforesekit compatibel met Hydrays 2 Scan Sebia analysator; identificatie met behulp van de agarogelmigratiemethode bij een alkalische pH die het mogelijk maakt normale hemoglobinen (HBA, Hbf, HBA2) en de belangrijkste pathologische hemoglobine van medisch belang (HBS, HBD, HBC en HBE) te scheiden en te scheiden van normale pasgeboren hemoglobinen (Hbf en HBA) en pathologisch (S, C, E, D); een duidelijke scheiding van de fracties mogelijk maken met de mogelijkheid om andere pathologische Hb-varianten te detecteren.

De reagenskit bevatte weinig monsters/gel (bv.: monster/gel), om 10 gels/kit te verontreinigen, specifieke hemolyseoplossing, filterhartis, gebufferde strips, applicator voor eenmalig gebruik, kleuroplossing, verdunningsmiddel voor kleuroplossing.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kamer voor het tellen van Fucs-Rosenthal, voor eenmalig gebruik

Perceel nr.: 59
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lama met 10 kamers genaamd Fucs-Rosenthal, uitsluitend voor gebruik, bestemd voor de aanduiding van leukocyten in onverdunde, niet-entrifused urine;

— Van ultratranseerkunststof;

Elke kamer was uitgerust met een rooster met 81 kleine patrates;

Elke kleine pataat heeft een volume van 0,1 µs en een oppervlakte van 0,111 mm²;

— Verpakking 100 buc/doosje.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Container voor parasitologisch onderzoek (niet-steriel)

Perceel nr.: 57
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Ontvanger van polystyrol en polypropyleen, ultratransparent;

Het volume van de tank moet tussen 15 en 20 ml, 20 mm diameter en 60 mm diameter liggen;

De behuizing van de container stevig aan de onderkant van de container wordt bevestigd, zodat de oplossing niet vooraf kan worden aangebracht;

De behuizing van de recipiënt was voorzien van een ethanisch filtreersysteem, bij voorkeur aan de buitenkant;

De kop is voorzien van ingots voor de oogst en schroef, bij voorkeur binnen;

De te oogsten ingot zich zo dicht mogelijk bij de bodem van de recipiënt bevindt;

— Verpakking in plastic zakken van 500-100 stuks.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sterilisatie vlakke rol 10 x 200 m

Perceel nr.: 63
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44424200 Plakband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Steriliseergesteente (geen volume) 2 ind. 10Mm × 200 m.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sterilisatie vlakke rol 40 x 200 m

Perceel nr.: 67
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44424200 Plakband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vlakke sterilisatierollen (excl. volume) 2 ind. 40Mm × 200 m.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Detectie van onregelmatige antilichamen met drie inheemse bloedingen

Perceel nr.: 75
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696100 Reagentia voor het bepalen van bloedgroep
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Presentatie en kenmerken:

Een reeks van drie inheemse bloedtests voor de gelcolumn agglutinatietechniek door indirecte Coomb- of zouttest, gefenotypeerd voor grote antigene systemen, Rhesus, Kell, Kidd, Duffy, MNSS, Lutheran, Lewis, P1 en XGA;

Het Rhesusfenotype zal voor elk halfrond verschillend zijn, maar moet in een van de volgende formules worden opgenomen: R1R1, R2R, rr;

Alle bloedcellen behoren tot de O-bloedgroep, in suspensie van 0,8 %, met LISS en stabiliserende oplossing;

Het fenotype erytrocyt wordt gemarkeerd op de antigeenkaart van de geleverde partij (identiek aan de gepapajiseerde screeningset);

De testhematreeks moet worden geconditioneerd met maximaal 200 tests;

Stabiliteit van verzeptingsdagen vanaf de datum van vervaardiging; bij levering moet de set ten minste geldig zijn.

Gebruik: gebruikt voor het opsporen van onregelmatige antilichamen in de indirecte Coombs-test of zoutoplossing, met gebruikmaking van de gelcolumn agglutinatietechniek, in kaarten die compatibel zijn met de aanwezige apparatuur, Diamed System ID voor immunologische bepalingen.

De oorspronkelijke gebruiksaanwijzing van de producent moet vergezeld gaan van de Roemeense vertaling en het kwaliteitscertificaat van een productiepartij. Certificaat van verenigbaarheid van het reagens met het door de eenheid geleverde systeem.

Maateenheid/verpakking: meeteenheid: 1 kit, verpakking: 1 doos x 3 flacons x 10 ml.

Verplichte voorschriften:

Certificaat van de producent van de reagentia waaruit blijkt dat de aangeboden reagentia compatibel zijn met de hulpmiddelen die op eigen verantwoordelijkheid in het bezit zijn van de verklaring (origineel gescand in pdf-formaat);

De aangeboden partij vergezeld gaat van certificaten van de analyse van de producent ter bevestiging van de kwaliteit van zijn verklaring op eigen verantwoordelijkheid (origineel gescand in pdf-formaat);

Het gebruik van reagentia vereist geen herkalibratie van het apparaat of aanvullende ingrepen en/of aanpassingen van de verklaring op eigen verantwoordelijkheid (origineel gescand in pdf-formaat);

— op het etiket van de herverpakking

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NEG Urine Combo 57

Perceel nr.: 40
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Identificatie van de panelen en antibiogram (breukpuntmethode) voor urineisolaten, compatibel met microscan.

Panel dat zou bijdragen aan het MIC voor: amikacina amoxicilline; amoxicilline + clavulaanzuur; cefepim; cefixime; cefazolin; ceftazidim; cafotaxim; cefoxitine; Cefuroxim, Cefotaxim + clavulaanzuur; ceftazidim + clavulaanzuur; ciprofloxacine; colistine; Ertapenem; fosfomycine; gentamicine; imipenem; mecilinam, nalidixinezuur nitrofurantoïne; norfloxacine; ofloxacine; piperacilline + tazobactam; tetracycline; ticarcilline; ticarcilline + clavulaanzuur; Tigecycline; trimetroprim/sulfametoxazool; tobramycine.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakket reagentia voor de FIA-analysator 8000

Perceel nr.: 46
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A. Troponine I;

B. dubbele test: NT-proBNP/cTnI;

C. Tripeltest: CK-MB/cTnI/Myo;

D. D-dimeer;

E. PCT (procalcitonine);

F. CysC (cystatine C);

G. Test PT;

H. Test APTT.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Indicator chemische sterilisatie Autoclav Strip 5 chemische sterilisatie

Perceel nr.: 73
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33198200 Papieren sterilisatiezakjes of -wikkels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stoomband van klasse 5 (chemische integrator).

Integratorstrip laminaatsterilisatie bij autoclav 134 °C — 7 min./121 °C — 20 min. controleer alle kritische parameters: tijd, temperatuur, afwezigheid van lucht en kwaliteit van stoom. Controleer alle stoomsterilisatiecycli (121 °C tot 134 °C) en alle cyclusparameters. Het product eventuele gebreken in de werking van het product detecteert.

Op elke indicator wordt het volgende vermeld: partijnummer, fabricagedatum en vervaldatum, klasse, overeenkomstig ISO 11140-1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Liss-oplossing voor gelagglutinatietechniek (gewijzigd voor micromethode)

Perceel nr.: 74
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696100 Reagentia voor het bepalen van bloedgroep
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Presentatie en kenmerken: oplossing met verminderde ionische concentratie (Liss), gemodificeerd voor de agglutinatietechniek in de gelkolom met kaartachtige reagentia, compatibel met de apparatuur met Diamed System ID voor immunohematologische bepalingen.

Gebruik: gebruikt voor gestandaardiseerde verdunning van testbloedingen die worden gebruikt voor de bepaling van de bloedgroep, Rhesus fenotype, directe Coombs-test en kruisfusiecompatibiliteit door middel van indirecte Coombtests.

Werktechniek: uit een gestandaardiseerde centrifuge blijkt dat een oplossing met een lage ionische concentratie, waardoor de concentratie antilichamen en de respons tussen antigeen en antilichaam toenemen, en de agglutinatie van het bloed in de gelkolom die het testspecifieke reagens bevat, worden aangetoond.

Verplichte voorschriften:

Certificaat van de producent van de reagentia waaruit blijkt dat de aangeboden reagentia compatibel zijn met de hulpmiddelen die op eigen verantwoordelijkheid in het bezit zijn van de verklaring (origineel gescand in pdf-formaat);

De aangeboden partij vergezeld gaat van certificaten van de analyse van de producent ter bevestiging van de kwaliteit van zijn verklaring op eigen verantwoordelijkheid (origineel gescand in pdf-formaat);

Het gebruik van reagentia vereist geen herkalibratie van het apparaat of aanvullende ingrepen en/of aanpassingen van de verklaring op eigen verantwoordelijkheid (origineel gescand in pdf-formaat);

Op het etiket op de verpakking van de te leveren reagentia moet het volgende worden vermeld:

a) de naam van het reagens;

b) het nummer van de fabricagepartij;

c) volume van de reagentia;

d) vervaldatum;

de opslagomstandigheden;

f) naam en adres van de producent.

Eigen verklaring (origineel gescand in pdf-formaat):

De producent certificaten overlegt waaruit blijkt dat hij voldoet aan de internationale normen ISO 9001, EN ISO 13485;

De distributeur van het systeem en de reagentia (dozen) in Roemenië moet het bewijs leveren van de certificering van het ISO 9001-kwaliteitssysteem: 2008, ISO 13485: 2012, ISO 14001: 2005.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Referentiestammen Haemophilus influenzae ATCC 49144

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24931250 Kweekmedia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gebruikt voor het opsporen en aanwijzen van micro-organismen die aanwezig zijn in gebieden van sanitair belang om de mate van besmetting ervan te beoordelen (bestrijding van desinfectie in het gebied). Structureren om het volledige contact tussen de agar en het te controleren gebied te waarborgen. Contactgebied van elke plaat: 10Cm². Medium van selectieve en differentiële kweek klaar in steriele platen met een inwendige diameter van 50 mm waarop zij zijn gemerkt: de naam van de drager; datum van minimale houdbaarheid; partijnummer. Verpakking in geëtiketteerde dozen met vermelding van: de naam van het milieu, de wijze waarop het milieu wordt bewaard en de vervoers- en opslagomstandigheden. Inhoud van de vakken: plastic zakken met maximaal vijf platen. Geldigheid: minimaal 90 dagen na levering.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Integratiestrook van klasse 4

Perceel nr.: 71
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33198200 Papieren sterilisatiezakjes of -wikkels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Chemische integratorstrip van klasse 4 voor gebruik binnenshuis. Op elke indicator wordt het volgende vermeld: partijnummer, fabricagedatum en vervaldatum, klasse, overeenkomstig ISO 11140-1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Normale controle op hemoglobineklectroforese

Perceel nr.: 42
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696600 Reagentia voor elektroforese
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Controle op hemoglobinelektroforese normaal niveau voor Hb A2, compatibel met Hydrays 2 Scan Sebia analysator van het laboratorium.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bestrijding van pathologische hemoglobine

Perceel nr.: 44
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696600 Reagentia voor elektroforese
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Controle op hemoglobinefracties A, F, C, S, compatibel met Hydrays 2 Scan Sebia analysator van het laboratorium.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sterilisatie vlakke rol 20 x 200 m

Perceel nr.: 65
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44424200 Plakband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vlakke sterilisatierollen (excl. volume) 2 ind. 20Mm × 200 m.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sterilisatie vlakke rol 5-5,5 x 200 m

Perceel nr.: 68
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44424200 Plakband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vlakke sterilisatierollen (excl. volume) 2 ind. 5 tot 5,5 mm x 200 m.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bowie-Dick-tests

Perceel nr.: 69
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33772000 Papieren wegwerpproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Test bowie Dick packet 200 autoclaves; de test in het midden van de verpakking krijgt een kleur om de uniforme penetratie van stoom te bevestigen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ana auto-immuunziektekit 14 Profiel

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Immunoblott-kit met vaste stroken, met één membraan, om mogelijke achtergrondeffecten niet te interpreteren. Auto-immuunANA-profiel dat ten minste de volgende parameters bevat die kwantitatief kunnen worden bepaald, gelijktijdig voor één patiënt: RO/SS-A 52, Jo-1, Sm, CENP-B, La/SS-B, histon, PM/SCL 100, Rib. Fosfomayr. PO, dsDNA, Scl-70, U1-snRNP, Ro/SS-A 60, Mi-2, Ku. De tests kunnen worden uitgevoerd op basis van serum of plasma. De groeven worden automatisch verwerkt met behulp van de polycontroleapparatuur BeeBlot van het laboratorium. De rijstroken worden afgelezen met een compatibele scanner met automatische transmissie van de resultaten in het computersysteem. De tests moeten worden beoordeeld met software die gespecialiseerd is in de Roemeense taal, met de mogelijkheid om te wachten op een geschiedenis van de patiëntenresultaten. De resultaten worden in vijf klassen geregistreerd.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Voedselzegels Rodac bestemd voor microbiologische controle van werkoppervlakken op de aanwezigheid van S. aureus

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24931250 Kweekmedia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gebruikt voor het opsporen en aanwijzen van micro-organismen die aanwezig zijn in gebieden van sanitair belang om de mate van besmetting ervan te beoordelen (bestrijding van desinfectie in het gebied). Structureren om het volledige contact tussen de agar en het te controleren gebied te waarborgen. Contactgebied van elke plaat: 10Cm². Medium van selectieve en differentiële kweek klaar in steriele platen met een inwendige diameter van 50 mm waarop zij zijn gemerkt: de naam van de drager; datum van minimale houdbaarheid; partijnummer. Verpakking in geëtiketteerde dozen met vermelding van: de naam van het milieu, de wijze waarop het milieu wordt bewaard en de vervoers- en opslagomstandigheden. Inhoud van de vakken: plastic zakken met maximaal vijf platen. Geldigheid: minimaal 90 dagen na levering.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Food Stamp Rodac platen voor microbiologische controle van werkoppervlakken voor colibacteriën

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24931250 Kweekmedia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gebruikt voor het opsporen en aanwijzen van micro-organismen die aanwezig zijn in gebieden van sanitair belang om de mate van besmetting ervan te beoordelen (bestrijding van desinfectie in het gebied). Structureren om het volledige contact tussen de agar en het te controleren gebied te waarborgen. Contactgebied van elke plaat: 10Cm². Medium van selectieve en differentiële kweek klaar in steriele platen met een inwendige diameter van 50 mm waarop zij zijn gemerkt: de naam van de drager; datum van minimale houdbaarheid; partijnummer. Verpakking in geëtiketteerde dozen met vermelding van: de naam van het milieu, de wijze waarop het milieu wordt bewaard en de vervoers- en opslagomstandigheden. Inhoud van de vakken: plastic zakken met maximaal vijf platen. Geldigheid: minimaal 90 dagen na levering.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Merck Giemsa

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24200000 Kleurstoffen en pigmenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oplossing voor het kleuren van de geur van de perifere zange en het botbeslag dat de methyleenblauw methyleenblauwnitraatoplossing bevat, aangepast voor microscopie.

Methanol bevat.

Verpakt in een plastic fles van 500 ml.

Bezettingsgraad bij 15-25-C.

De oplossing is IVD gecertificeerd.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Thermogevoelig papier 110 mm

Perceel nr.: 70
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22993200 Warmtegevoelig papier en karton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hittegevoelig gesteente met een breedte van 110 mm.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chromogeenmedium voor de detectie van carbapeneme-resistente enterobacteriaceae (CRE)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24931250 Kweekmedia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bereide PLACI met selectief medium om carbapeneme-resistente enterobacteriaceae te isoleren: E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia en Citrobacter (KESC-groep) rechtstreeks afkomstig van klinische monsters binnen 18-24 uur. Formule g/l:

Peptonen 15,0;

Koolhydraten 2,0;

Titaanoxide 5,1;

Chromogeen mengsel 1,0;

— mengsel van antibiotica 19,0 ml,

— Agar 15,0.

De interne kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd met referentiestammen: Klebsiella pneumoniae NCTC 13443 en Acinetobacter baumani NCTC 13420.

Aanbiedingsvorm 10 omwikkelde platen. Minimale houdbaarheidstermijn vanaf de datum van vervaardiging.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anti-CPC Control — ondersteund architect-analysator

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Controleserum voor de detectie van CPC-ANTI- on Architect-CI4100-analysator, gebruiksklaar.

Gebruikte detectiemethode: CMIA.

Impachetare: verzegelde kartonnen dozen met de fabricagedatum en de daarop vermelde vervaldatum.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Referentiestammen Candida albicans ATCC 66027

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24931250 Kweekmedia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Referentiestam gebruikt voor interne kwaliteitscontrole van kweekmedia/antibiogrammen/identificatie van micro-organismen. Liofilised microbiana kweek uitsluitend uit de eerste generatie (eerste passage) uit masterculturen van micro-organismen uit internationaal erkende kweekcollecties (ATCC/NCTC).

SA vereist niet invriezen bij -70 °C.

Presentatie in de vorm van schijven of microtabletten, elk met een concentratie van 106-109 micro-organismen.

Verpakking in flessen met 10-12 schijven of pads/buffers met een etiket van 2-5 pads ter aanduiding van: naam van de referentiestam, wijze van bewaring, vervoer- en opslagomstandigheden.

Geldigheid van stammen: 9 tot 12 maanden na opening van de fles.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sterilisatie vlakke rol 30 x 200 m

Perceel nr.: 66
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44424200 Plakband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vlakke sterilisatierollen (excl. volume) 2 ind. 30Mm × 200 m.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Siliconenvaseline

Perceel nr.: 72
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09221100 Vaseline
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hoge-temperatuursilicone vaseline voor de autoclaafliner.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anti-CPC-kalibrator — compatibel met architect-analysator

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kalibratieserum voor de detectie van CPC Anti op de architect CI4100-analysator.

Gebruikte detectiemethode: CMIA.

Impachetare: verzegelde kartonnen dozen met de fabricagedatum en de daarop vermelde vervaldatum.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Microscoopglaasjes 20 x 20

Perceel nr.: 54
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33793000 Glaswerk voor laboratoria
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Van glas van klara, ultratransparenta;

Afmetingen: 20Mm × 20 mm, dikte 0,15 mm;

— Verpakking 100 buc/doos, 1 000 buc/doos.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plasmatekort in factor VIII

Perceel nr.: 35
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Noodzakelijk voor het bepalen van de FVIII-activiteit: C met een eentrapsmethode met behulp van de APTT-test.

Plasma wordt gevriesdroogd met een FVIII-continuüm van minder dan 1 %.

Reagens compatibel met een met het laboratorium uitgeruste X-tromboliseeranalysator.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Onregelmatige antilichamen ingesteld met drie gepapaineerde hemorragen

Perceel nr.: 76
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696100 Reagentia voor het bepalen van bloedgroep
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Presentatie en kenmerken:

Een set van drie gepapaineerde bloedtests voor de gelcolumn agglutinatietechniek door enzymtest, gefenotypeerd voor grote antigene systemen, Rhesus, Kell, Kidd, Duffy, MNSS, Lutheran, Lewis, P1 en XGA;

Het Rhesusfenotype zal voor elk hemat verschillend zijn, maar verplicht in een van de volgende formules: R1R1, R2R, rr;

Alle bloedcellen behoren tot de bloedgroep in 0, gepapaineerd, in suspensie van 0,8 %, in stabiliserende oplossing;

Het fenotype erytrocyt wordt gemarkeerd op de antigeenkaart van de geleverde partij (identiek aan de inheemse bloedset voor detectie in LISS);

De opstelling van het testHaemaat moet maximaal 200 tests hebben;

Stabiliteit van verzeptingsdagen vanaf de datum van vervaardiging; bij levering moet de set ten minste geldig zijn.

Gebruik: gebruikt voor de detectie van onregelmatige antilichamen in de enzymtest, met gebruikmaking van de gelcolumn agglutinatietechniek, in kaarten die compatibel zijn met de aanwezige apparatuur, Diamed System ID voor immunologische bepalingen.

De oorspronkelijke gebruiksaanwijzing van de producent moet vergezeld gaan van de Roemeense vertaling en het kwaliteitscertificaat van een productiepartij. Certificaat van verenigbaarheid van het reagens met het door de eenheid geleverde systeem.

Maateenheid/verpakking: meeteenheid: 1 kit, verpakking: 1 doos x 3 flacons x 10 ml.

Verplichte voorschriften:

Certificaat van de producent van de reagentia waaruit blijkt dat de aangeboden reagentia compatibel zijn met de hulpmiddelen die op eigen verantwoordelijkheid in het bezit zijn van de verklaring (origineel gescand in pdf-formaat);

De aangeboden partij vergezeld gaat van certificaten van de analyse van de producent ter bevestiging van de kwaliteit van zijn verklaring op eigen verantwoordelijkheid (origineel gescand in pdf-formaat);

Het gebruik van reagentia vereist geen herkalibratie van het apparaat of aanvullende ingrepen en/of aanpassingen van de verklaring op eigen verantwoordelijkheid (origineel gescand in pdf-formaat);

— op het etiket van de verpakking van EG-reagentia

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Platen van Vitox chocolaat agar

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24931250 Kweekmedia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ready-to-cast PLACI met voedingsmedium dat wordt gebruikt om faserende micro-organismen te isoleren en te verhogen.

Formule g/l:

— speciaal pepton 15,0,

Maïszetmeel 1,0,

NaCl 5,0;

— K-4,0-hydrogeenfosfaat;

K 1,0 diwaterstoffosfaat;

Glucose 2,0;

Hemoglobine 10,0;

Vitamine B1 0,0002 L-glutamine 0,2;

— adenine 0,02;

Guanyine 0,0006;

P-aminobenzoëzuur 0,00026;

L-Cystina 0,022;

— Nad (coenzym 1) 0,005;

Cocarboxylase 0,002;

Ijzernitraat 0,0004 Thiamina 0,00006 cysteïne 0,518;

— Agar 12,0.

De interne kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd met referentiestammen:

Haemophilus influenzae ATCC 10211;

— Neisseria gonorrhoeae ATCC 49226;

— Staphylococcus epidermidis ATCC 12228.

Aanbiedingsvorm 10 omwikkelde platen.

Een houdbaarheidstermijn van 14 weken vanaf de datum van vervaardiging. Bewaren bij 6-12 °C kleur van lichtbruin medium, transparant.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CA-19-9 kalibrator compatibel met architect-analysator

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kalibratieserum voor CA 19-9 dat compatibel is met het geïntegreerde architectensysteem CI4100.

Gebruikte detectiemethode: CMIA.

Impachetare: verzegelde kartonnen dozen met de fabricagedatum en de daarop vermelde vervaldatum.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Monovalent agglutinatiereserum O3 — Yersinia enterocolitica

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651510 Antiserums
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Monovalent O3-serum voor serologische identificatie van Yersinia enterocolitica-stammen door agglutinatie op het objectglaasje. Glazen/plastic fles met etiket waarop de naam van het product en de producent, de houdbaarheidstermijn en de vervoers- en opslagomstandigheden worden vermeld.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Steriel gekalibreerde pannen 10 µl

Perceel nr.: 47
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141320 Naalden voor medisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bacteriologische pannen voor inoculatie:

Zijn voorzien van een lampvoet van 10 μl, gekalibreerd;

Worden gebruikt in microbiologielaboratoria voor de bemonstering en bemonstering van kweekmedia;

Steriel en flexibel zijn,

Het materiaal waaruit de inoculatielussen zijn vervaardigd, bestand is tegen vervorming, zodat het genomen volume veilig kan worden verwerkt;

Te verpakken in verpakkingen met 20 buffels;

De verpakking is gemaakt van een doorzichtig plastic zak, met een krant of verpakking, met een kledingstuk en een doorzichtig plasticfolie, gelijmd op de afstand die overeenkomt met het steriel van de dieren na opening van de verpakking.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Steriele kunststofbuis 12 ml

Perceel nr.: 51
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192500 Reageerbuisjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hetzij van kunststof, polypropyleen:

Gesteriliseerd zijn,

Hetzij ultratransparenta, afgerond,

Aan de buitenkant voorzien zijn van ethanische filtreersystemen;

— met schroefdraad uitgeruste stop,

Het volume van de reageerbuis ligt tussen 10 en 12 ml;

— de binnendiameter van de buis ligt tussen 14 en 17 mm;

De buisjes individueel verpakt zijn;

Verpakking 500 zak/doos (zak).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Roulators 60 ml

Perceel nr.: 58
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Universele ontvangers voor het verzamelen, vervoeren en opslaan van urine, sputum;

— Van kunststof polypropyleen, ultratranvonen;

De behuizing van de recipiënt is voorzien van een extern systeem voor het fileren van ethos;

— Bovenkant, vervaardigd van polyethyleen met hoge dichtheid, aan de binnenkant voorzien van schroefdraad;

Het volume van de recipiënt is 60 ml;

— steriel, individueel verpakt, 500 lussen/zakken

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rollen van thermozakbaar papier 57 mm

Perceel nr.: 60
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22993200 Warmtegevoelig papier en karton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Excellentie van de hoogste kwaliteit,

— Voor monochrome bedrukking, wit, niet gepersonaliseerd;

Rollen van 57 mm.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zelfklevende etiketten die direct thermisch zijn

Perceel nr.: 61
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192800 Zelfklevende labels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Etiketten voor het drukken van streepjescodes met behulp van warmtekopprinters:

Compatibel met Zebra-printers,

— van alba artisjok, met een halfzijdig gezicht en een kleefmiddel,

Afmetingen: 38 × 25 mm, 1 500 etiketten/rol.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sterilisatie vlakke rol 15 x 200 m

Perceel nr.: 64
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44424200 Plakband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vlakke sterilisatierollen (excl. volume) 2 ind. 15Mm × 200 m.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pense U.F.

Perceel nr.: 55
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Steriele, plastische, wegwerppennen die afzonderlijk verpakt zijn in papier of kunststof/kledingstuk (een kledingstuk en een kunststof gezicht).

— Lengte 70-120 mm;

— De verpakking wordt met het oog op het openen van de oester op een kleine afstand van een van de uiteinden geplakt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ca 125 kalibrator — compatibel met architect-analysator

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kalibratieserum voor CA 125 dat compatibel is met het geïntegreerde systeemarchitect CI4100.

Gebruikte detectiemethode: CMIA.

Impachetare: verzegelde kartonnen dozen met de fabricagedatum en de daarop vermelde vervaldatum.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Urine summer-buis 16 x 100 mm

Perceel nr.: 52
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192500 Reageerbuisjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Zout of kunststof van polypropyleen, doorzichtig,

— Nesterila,

Afmetingen 16 × 100 mm;

Het volume van de reageerbuis van 10 ml;

— Levering met een ethanisch deksel van polyethyleen;

Centrifugebestendigheid;

— Verpakking 500 buc/zak.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Microscoopbladen 76 x 26 x 1 mm, tante aan één uiteinde

Perceel nr.: 53
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33793000 Glaswerk voor laboratoria
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Van ultratransparentaglas;

Afmetingen: 76Mm × 26 mm x 1 mm;

— Gemeten aan een kop (ongeveer 20 mm),

— Verpakking: 50 emmer/doos

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Clostridium Distriile

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141625 Diagnosesets
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het ziekenhuis voor kinderen van St Maria Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kit — snelle gecombineerde tests voor de gelijktijdige kwalitatieve bepaling van Clostridium Distriile — GDH, toxine A en toxine B in feces.

Immunocromatografische werkmethode — snelle tests;

De doos bevat drie speenstroken, gescheiden van nitrocellulose die met GDH, toxine A en toxine B worden geknipt om interferentie bij het aflezen van het resultaat te voorkomen;

De buffer of extractieoplossing bevindt zich in plastic flessen;

— de fles gevuld met het fileren of afsluiten van de stop of het deksel met een inrichting voor

het verzamelen van feces en/of pipetten voor het verzamelen van vloeibare stoelen;

De stop of deksel kan ook als druppel worden gebruikt om het product in de werkdoos te brengen;

Zijn doos maakte deel uit van de interne kwaliteitscontroleband op de strip;

De trusa gaat ofwel vergezeld van afzonderlijke flessen met interne controle van bekende titerkwaliteit die werd gebruikt om de resultaten te valideren;

De interne-controlezone en de testzone zijn van verschillende kleuren om een snel correct zicht mogelijk te maken tussen de interne controle van de reagentia en het positieve testresultaat onder alle werkomstandigheden bij daglicht of ’s nachts op kunstlicht;

De Trusa is verantwoordelijk voor de werkinstructies in het Roemeens;

De kit specificeert de limieten en storingen die op het resultaat kunnen worden toegepast;

SA Trusa heeft een houdbaarheidstermijn van ten minste 6 weken;

Het resultaat wordt verkregen binnen 10 minuten na indiening van de steekproef in dozen;

De test heeft een gevoeligheid en specificiteit van > = 98 %.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 031-071816
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34013
Perceel nr.: 62
Benaming:

Sterilisatie vlakke rol 25 x 200 m

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 26
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 26
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Inpoint Medicare
Nationaal identificatienummer: RO37404300
Postadres: Str. Gura Leului nr. 57
Plaats: Chiajna
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077040
Land: Roemenië
E-mail: OFFICE@INPOINTMEDICARE.COM
Telefoon: +40 743145407
Internetadres: www.inpointmedicare.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 557.08 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 557.08 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34298
Perceel nr.: 30
Benaming:

Berbec bloed

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biomaxima Clinical S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 28399247
Postadres: Str. Dimitrie Onciul nr. 21C
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400449
Land: Roemenië
E-mail: office@biomaxima.ro
Telefoon: +40 371187339
Fax: +40 372871792
Internetadres: www.biomaxima.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 725.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 725.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34053
Perceel nr.: 60
Benaming:

Kabel van thermozakbaar papier 57 mm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hârtie Roltech S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 39196000
Postadres: Calea Națională nr. 32
Plaats: Botoșani
NUTS-code: RO212 Botoşani
Land: Roemenië
E-mail: office@8role.ro
Telefoon: +40 744217151
Internetadres: www.roltech.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 21.06 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21.06 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34296
Perceel nr.: 11
Benaming:

EHEC VT1 + VT2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: A&A Pro Diagnostic
Nationaal identificatienummer: RO 23068692
Postadres: Str. Poet George Coşbuc nr. 50, sector 5
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050142
Land: Roemenië
E-mail: csternat@prodiagnostic.eu
Telefoon: +40 758188818
Fax: +40 213212056
Internetadres: www.prodiagnostic.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 880.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 880.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34300
Perceel nr.: 15
Benaming:

AG Campylobacter

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nobis Labordiagnostica
Nationaal identificatienummer: RO 6542221
Postadres: Str. Eroilor nr. 21
Plaats: Florești
NUTS-code: RO113 Cluj
Land: Roemenië
E-mail: office@nobissystems.com
Telefoon: +40 264403515
Fax: +40 264449711
Internetadres: www.nobissystems.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 512.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 512.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34639
Perceel nr.: 61
Benaming:

Zelfklevende etiketten die direct thermisch zijn

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hârtie Roltech S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 39196000
Postadres: Calea Națională nr. 32
Plaats: Botoșani
NUTS-code: RO212 Botoşani
Land: Roemenië
E-mail: office@8role.ro
Telefoon: +40 744217151
Internetadres: www.roltech.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 525.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 525.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34299
Perceel nr.: 36
Benaming:

FVIII inhibitor titer kit

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Clini-Lab
Nationaal identificatienummer: RO 3102218
Postadres: Str. Rodnei nr. 15
Plaats: Târgu Mureș
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 540342
Land: Roemenië
E-mail: oferte@clinilab.ro
Telefoon: +40 265218784 / 218785
Fax: +40 265218407
Internetadres: www.clinilab.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 080.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 080.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34601
Perceel nr.: 55
Benaming:

Pense U.F.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tunic Prod S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 3573061
Postadres: Aleea Mizil nr. 62
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 030614
Land: Roemenië
E-mail: gina.stan@tunic.ro
Telefoon: +40 213221516
Fax: +40 213225672
Internetadres: www.tunic.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 74.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 74.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34603
Perceel nr.: 58
Benaming:

Roulators 60 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Partners Medical Solution S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 12036920
Postadres: Str. Vadul Moldovei nr. 22, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014033
Land: Roemenië
E-mail: office@pms.com.ro
Telefoon: +40 212674324
Fax: +40 212674327
Internetadres: www.pms.com.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 950.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 950.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34014
Perceel nr.: 69
Benaming:

Bowie-Dick-tests

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Axiomed Solutions S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 29887513
Postadres: Str. Dimitrie Cantemir nr. 21
Plaats: Galați
NUTS-code: RO224 Galaţi
Postcode: 800024
Land: Roemenië
E-mail: office@axiomed.ro
Telefoon: +40 744111048 / +40 720035632
Fax: +40 336401274
Internetadres: www.axiomed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 915.80 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 915.80 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/17
Perceel nr.: 54
Benaming:

Microscoopglaasjes 20 x 20

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tody Laboratories Int
Nationaal identificatienummer: RO 4134935
Postadres: Str. Vadul Moldovei nr. +40 0212690000
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014033
Land: Roemenië
E-mail: comenzi@todylaboratories.com
Telefoon: +40 212690033/+40 212690000/+40 212690645
Fax: +40 212690641/+40 212690001/+40 212690553
Internetadres: www.todylaboratories.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 600.00 RON
Laagste offerte: 3 600.00 RON / Hoogste offerte: 3 600.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/25
Perceel nr.: 66
Benaming:

Sterilisatie vlakke rol 30 x 200 m

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TZMO România
Nationaal identificatienummer: RO 9693687
Postadres: Sat Olteni nr. 3E
Plaats: Clinceni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077060
Land: Roemenië
E-mail: andreea.sebov@tzmo.ro
Telefoon: +40 213500880
Fax: +40 213500885
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Axiomed Solutions S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 29887513
Postadres: Str. Dimitrie Cantemir nr. 21
Plaats: Galați
NUTS-code: RO224 Galaţi
Postcode: 800024
Land: Roemenië
E-mail: office@axiomed.ro
Telefoon: +40 744111048 / +40 720035632
Fax: +40 336401274
Internetadres: www.axiomed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rafi International General Commerce
Nationaal identificatienummer: RO 9245101
Postadres: Str. Foişorului nr. 9, sector 3
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 031173
Land: Roemenië
E-mail: achizitii.rg@rafi.ro
Telefoon: +40 213227121
Fax: +40 213227123
Internetadres: www.rafi.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Inpoint Medicare
Nationaal identificatienummer: RO37404300
Postadres: Str. Gura Leului nr. 57
Plaats: Chiajna
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077040
Land: Roemenië
E-mail: OFFICE@INPOINTMEDICARE.COM
Telefoon: +40 743145407
Internetadres: www.inpointmedicare.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 51 302.40 RON
Laagste offerte: 31 933.44 RON / Hoogste offerte: 51 302.40 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/7
Perceel nr.: 30
Benaming:

Berbec bloed

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biomaxima Clinical S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 28399247
Postadres: Str. Dimitrie Onciul nr. 21C
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400449
Land: Roemenië
E-mail: office@biomaxima.ro
Telefoon: +40 371187339
Fax: +40 372871792
Internetadres: www.biomaxima.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 66 240.00 RON
Laagste offerte: 66 240.00 RON / Hoogste offerte: 66 240.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/13
Perceel nr.: 47
Benaming:

Steriel gekalibreerde pannen 10 µl

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tunic Prod S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 3573061
Postadres: Aleea Mizil nr. 62
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 030614
Land: Roemenië
E-mail: gina.stan@tunic.ro
Telefoon: +40 213221516
Fax: +40 213225672
Internetadres: www.tunic.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tody Laboratories Int
Nationaal identificatienummer: RO 4134935
Postadres: Str. Vadul Moldovei nr. +40 0212690000
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014033
Land: Roemenië
E-mail: comenzi@todylaboratories.com
Telefoon: +40 212690033/+40 212690000/+40 212690645
Fax: +40 212690641/+40 212690001/+40 212690553
Internetadres: www.todylaboratories.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Clini-Lab
Nationaal identificatienummer: RO 3102218
Postadres: Str. Rodnei nr. 15
Plaats: Târgu Mureș
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 540342
Land: Roemenië
E-mail: oferte@clinilab.ro
Telefoon: +40 265218784 / 218785
Fax: +40 265218407
Internetadres: www.clinilab.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 68 640.00 RON
Laagste offerte: 47 520.00 RON / Hoogste offerte: 68 640.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/4
Perceel nr.: 15
Benaming:

AG Campylobacter

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nobis Labordiagnostica
Nationaal identificatienummer: RO 6542221
Postadres: Str. Eroilor nr. 21
Plaats: Florești
NUTS-code: RO113 Cluj
Land: Roemenië
E-mail: office@nobissystems.com
Telefoon: +40 264403515
Fax: +40 264449711
Internetadres: www.nobissystems.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nova Group Investment
Nationaal identificatienummer: RO 13986464
Postadres: Str. Oituz nr. 47C
Plaats: Otopeni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Land: Roemenië
E-mail: info@novagroup.ro
Telefoon: +40 314253515
Fax: +40 314253516
Internetadres: www.ngilab.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: A&A Pro Diagnostic
Nationaal identificatienummer: RO 23068692
Postadres: Str. Poet George Coşbuc nr. 50, sector 5
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050142
Land: Roemenië
E-mail: csternat@prodiagnostic.eu
Telefoon: +40 758188818
Fax: +40 213212056
Internetadres: www.prodiagnostic.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: A.M.S. 2000 Trading Impex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 9603757
Postadres: Str. Turturelelor nr. 62
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 030882
Land: Roemenië
E-mail: sales@ams.ro
Telefoon: +40 213247050
Fax: +40 213247679
Internetadres: www.ams.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 307 200.00 RON
Laagste offerte: 245 760.00 RON / Hoogste offerte: 307 200.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/6
Perceel nr.: 4
Benaming:

Food Stamp Rodac platen voor microbiologische controle van werkoppervlakken voor colibacteriën

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nova Group Investment
Nationaal identificatienummer: RO 13986464
Postadres: Str. Oituz nr. 47C
Plaats: Otopeni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Land: Roemenië
E-mail: info@novagroup.ro
Telefoon: +40 314253515
Fax: +40 314253516
Internetadres: www.ngilab.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 100 864.00 RON
Laagste offerte: 2 100 864.00 RON / Hoogste offerte: 2 100 864.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/24
Perceel nr.: 73
Benaming:

Indicator chemische sterilisatie Autoclav Strip 5 chemische sterilisatie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Axiomed Solutions S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 29887513
Postadres: Str. Dimitrie Cantemir nr. 21
Plaats: Galați
NUTS-code: RO224 Galaţi
Postcode: 800024
Land: Roemenië
E-mail: office@axiomed.ro
Telefoon: +40 744111048 / +40 720035632
Fax: +40 336401274
Internetadres: www.axiomed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 920.00 RON
Laagste offerte: 7 920.00 RON / Hoogste offerte: 7 920.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/8
Perceel nr.: 32
Benaming:

May Grunwald type Merck

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tunic Prod S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 3573061
Postadres: Aleea Mizil nr. 62
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 030614
Land: Roemenië
E-mail: gina.stan@tunic.ro
Telefoon: +40 213221516
Fax: +40 213225672
Internetadres: www.tunic.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tody Laboratories Int
Nationaal identificatienummer: RO 4134935
Postadres: Str. Vadul Moldovei nr. +40 0212690000
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014033
Land: Roemenië
E-mail: comenzi@todylaboratories.com
Telefoon: +40 212690033/+40 212690000/+40 212690645
Fax: +40 212690641/+40 212690001/+40 212690553
Internetadres: www.todylaboratories.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 360.00 RON
Laagste offerte: 10 920.00 RON / Hoogste offerte: 15 360.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/11
Perceel nr.: 45
Benaming:

Methyleenblauwoplossing 1 %

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tunic Prod S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 3573061
Postadres: Aleea Mizil nr. 62
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 030614
Land: Roemenië
E-mail: gina.stan@tunic.ro
Telefoon: +40 213221516
Fax: +40 213225672
Internetadres: www.tunic.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 632.00 RON
Laagste offerte: 19 632.00 RON / Hoogste offerte: 19 632.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/15
Perceel nr.: 58
Benaming:

Roulators 60 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Partners Medical Solution S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 12036920
Postadres: Str. Vadul Moldovei nr. 22, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014033
Land: Roemenië
E-mail: office@pms.com.ro
Telefoon: +40 212674324
Fax: +40 212674327
Internetadres: www.pms.com.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 55 240.00 RON
Laagste offerte: 55 240.00 RON / Hoogste offerte: 55 240.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/21
Perceel nr.: 68
Benaming:

Sterilisatie vlakke rol 5-5,5 x 200 m

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Inpoint Medicare
Nationaal identificatienummer: RO37404300
Postadres: Str. Gura Leului nr. 57
Plaats: Chiajna
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077040
Land: Roemenië
E-mail: OFFICE@INPOINTMEDICARE.COM
Telefoon: +40 743145407
Internetadres: WWW.INPOINTMEDICARE.COM
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Axiomed Solutions S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 29887513
Postadres: Str. Dimitrie Cantemir nr. 21
Plaats: Galați
NUTS-code: RO224 Galaţi
Postcode: 800024
Land: Roemenië
E-mail: office@axiomed.ro
Telefoon: +40 744111048 / +40 720035632
Fax: +40 336401274
Internetadres: www.axiomed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rafi International General Commerce
Nationaal identificatienummer: RO 9245101
Postadres: Str. Foişorului nr. 9, sector 3
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 031173
Land: Roemenië
E-mail: achizitii.rg@rafi.ro
Telefoon: +40 213227121
Fax: +40 213227123
Internetadres: www.rafi.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 944.00 RON
Laagste offerte: 14 837.76 RON / Hoogste offerte: 22 944.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/14
Perceel nr.: 49
Benaming:

Aslo/CRP-kit

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DDS Diagnostic
Nationaal identificatienummer: 14688172
Postadres: Str. Segovia nr. 1, sector 3
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 032032
Land: Roemenië
E-mail: office@ddsdiagnostic.ro
Telefoon: +40 213440771
Fax: +40 214104009
Internetadres: www.ddsdiagnostic.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 560.00 RON
Laagste offerte: 28 560.00 RON / Hoogste offerte: 28 560.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/3
Perceel nr.: 14
Benaming:

AG Cryptosporidium en Giardia

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: A&A Pro Diagnostic
Nationaal identificatienummer: RO 23068692
Postadres: Str. Poet George Coşbuc nr. 50, sector 5
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050142
Land: Roemenië
E-mail: csternat@prodiagnostic.eu
Telefoon: +40 758188818
Fax: +40 213212056
Internetadres: www.prodiagnostic.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Clini-Lab
Nationaal identificatienummer: RO 3102218
Postadres: Str. Rodnei nr. 15
Plaats: Târgu Mureș
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 540342
Land: Roemenië
E-mail: oferte@clinilab.ro
Telefoon: +40 265218784 / 218785
Fax: +40 265218407
Internetadres: www.clinilab.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nobis Labordiagnostica
Nationaal identificatienummer: RO 6542221
Postadres: Str. Eroilor nr. 21
Plaats: Florești
NUTS-code: RO113 Cluj
Land: Roemenië
E-mail: office@nobissystems.com
Telefoon: +40 264403515
Fax: +40 264449711
Internetadres: www.nobissystems.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nova Group Investment
Nationaal identificatienummer: RO 13986464
Postadres: Str. Oituz nr. 47C
Plaats: Otopeni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Land: Roemenië
E-mail: info@novagroup.ro
Telefoon: +40 314253515
Fax: +40 314253516
Internetadres: www.ngilab.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: A.M.S. 2000 Trading Impex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 9603757
Postadres: Str. Turturelelor nr. 62
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 030882
Land: Roemenië
E-mail: sales@ams.ro
Telefoon: +40 213247050
Fax: +40 213247679
Internetadres: www.ams.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 384 000.00 RON
Laagste offerte: 275 520.00 RON / Hoogste offerte: 384 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/18
Perceel nr.: 61
Benaming:

Zelfklevende etiketten die direct thermisch zijn

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hârtie Roltech S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 39196000
Postadres: Calea Națională nr. 32
Plaats: Botoșani
NUTS-code: RO212 Botoşani
Land: Roemenië
E-mail: office@8role.ro
Telefoon: +40 744217151
Internetadres: www.roltech.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 200.00 RON
Laagste offerte: 16 200.00 RON / Hoogste offerte: 16 200.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/16
Perceel nr.: 52
Benaming:

Urine summer-buis 16 x 100 mm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Partners Medical Solution S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 12036920
Postadres: Str. Vadul Moldovei nr. 22, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014033
Land: Roemenië
E-mail: office@pms.com.ro
Telefoon: +40 212674324
Fax: +40 212674327
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tody Laboratories Int
Nationaal identificatienummer: RO 4134935
Postadres: Str. Vadul Moldovei nr. +40 0212690000
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014033
Land: Roemenië
E-mail: comenzi@todylaboratories.com
Telefoon: +40 212690033/+40 212690000/+40 212690645
Fax: +40 212690641/+40 212690001/+40 212690553
Internetadres: www.todylaboratories.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 544.00 RON
Laagste offerte: 18 240.00 RON / Hoogste offerte: 20 544.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/23
Perceel nr.: 70
Benaming:

Thermogevoelig papier 110 mm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hârtie Roltech S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 39196000
Postadres: Calea Națională nr. 32
Plaats: Botoșani
NUTS-code: RO212 Botoşani
Land: Roemenië
E-mail: office@8role.ro
Telefoon: +40 744217151
Internetadres: www.roltech.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rafi International General Commerce
Nationaal identificatienummer: RO 9245101
Postadres: Str. Foişorului nr. 9, sector 3
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 031173
Land: Roemenië
E-mail: achizitii.rg@rafi.ro
Telefoon: +40 213227121
Fax: +40 213227123
Internetadres: www.rafi.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Axiomed Solutions S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 29887513
Postadres: Str. Dimitrie Cantemir nr. 21
Plaats: Galați
NUTS-code: RO224 Galaţi
Postcode: 800024
Land: Roemenië
E-mail: office@axiomed.ro
Telefoon: +40 744111048 / +40 720035632
Fax: +40 336401274
Internetadres: www.axiomed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 352.00 RON
Laagste offerte: 1 872.00 RON / Hoogste offerte: 2 352.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/10
Perceel nr.: 43
Benaming:

Controle van het pathologische niveau voor hemoglobineelektroforese

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Integrator Team
Nationaal identificatienummer: 29136109
Postadres: Str. Dâmboviţa nr. 32, sector 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060844
Land: Roemenië
E-mail: andreiradu@me.com
Telefoon: +40 722435881
Fax: +40 212227290
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 256 320.00 RON
Laagste offerte: 256 320.00 RON / Hoogste offerte: 256 320.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/5
Perceel nr.: 17
Benaming:

PH-indicatorverhalen van het Merck-type

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Partners Medical Solution S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 12036920
Postadres: Str. Vadul Moldovei nr. 22, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014033
Land: Roemenië
E-mail: office@pms.com.ro
Telefoon: +40 212674324
Fax: +40 212674327
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tunic Prod S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 3573061
Postadres: Aleea Mizil nr. 62
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 030614
Land: Roemenië
E-mail: gina.stan@tunic.ro
Telefoon: +40 213221516
Fax: +40 213225672
Internetadres: www.tunic.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 208.00 RON
Laagste offerte: 10 041.60 RON / Hoogste offerte: 14 208.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/9
Perceel nr.: 36
Benaming:

FVIII inhibitor titer kit

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Clini-Lab
Nationaal identificatienummer: RO 3102218
Postadres: Str. Rodnei nr. 15
Plaats: Târgu Mureș
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 540342
Land: Roemenië
E-mail: oferte@clinilab.ro
Telefoon: +40 265218784 / 218785
Fax: +40 265218407
Internetadres: www.clinilab.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 305 280.00 RON
Laagste offerte: 305 280.00 RON / Hoogste offerte: 305 280.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/12
Perceel nr.: 46
Benaming:

Pakket reagentia voor de FIA-analysator 8000

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medicare Solutions
Nationaal identificatienummer: 30042334
Postadres: Str. Fulger nr. 11
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700301
Land: Roemenië
E-mail: office@medicaresolutions.eu
Telefoon: +40 374469425
Fax: +40 374469424
Internetadres: www.medicaresolutions.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 472 800.00 RON
Laagste offerte: 472 800.00 RON / Hoogste offerte: 472 800.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/20
Perceel nr.: 62
Benaming:

Sterilisatie vlakke rol 25 x 200 m

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 12
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Axiomed Solutions S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 29887513
Postadres: Str. Dimitrie Cantemir nr. 21
Plaats: Galați
NUTS-code: RO224 Galaţi
Postcode: 800024
Land: Roemenië
E-mail: office@axiomed.ro
Telefoon: +40 744111048 / +40 720035632
Fax: +40 336401274
Internetadres: www.axiomed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TZMO România
Nationaal identificatienummer: RO 9693687
Postadres: Sat Olteni nr. 3E
Plaats: Clinceni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077060
Land: Roemenië
E-mail: andreea.sebov@tzmo.ro
Telefoon: +40 213500880
Fax: +40 213500885
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rafi International General Commerce
Nationaal identificatienummer: RO 9245101
Postadres: Str. Foişorului nr. 9, sector 3
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 031173
Land: Roemenië
E-mail: achizitii.rg@rafi.ro
Telefoon: +40 213227121
Fax: +40 213227123
Internetadres: www.rafi.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Inpoint Medicare
Nationaal identificatienummer: RO37404300
Postadres: Str. Gura Leului nr. 57
Plaats: Chiajna
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077040
Land: Roemenië
E-mail: OFFICE@INPOINTMEDICARE.COM
Telefoon: +40 743145407
Internetadres: WWW.INPOINTMEDICARE.COM
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 48 576.00 RON
Laagste offerte: 33 331.20 RON / Hoogste offerte: 48 576.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/1
Perceel nr.: 26
Benaming:

Ca 19-9 Reactive compatibel met architect-analysator

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 22
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 22
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: A.M.S. 2000 Trading Impex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 9603757
Postadres: Str. Turturelelor nr. 62
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 030882
Land: Roemenië
E-mail: sales@ams.ro
Telefoon: +40 213247050
Fax: +40 213247679
Internetadres: www.ams.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 058 048.00 RON
Laagste offerte: 1 058 048.00 RON / Hoogste offerte: 1 058 048.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/22
Perceel nr.: 69
Benaming:

Bowie-Dick-tests

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Axiomed Solutions S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 29887513
Postadres: Str. Dimitrie Cantemir nr. 21
Plaats: Galați
NUTS-code: RO224 Galaţi
Postcode: 800024
Land: Roemenië
E-mail: office@axiomed.ro
Telefoon: +40 744111048 / +40 720035632
Fax: +40 336401274
Internetadres: www.axiomed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rafi International General Commerce
Nationaal identificatienummer: RO 9245101
Postadres: Str. Foişorului nr. 9, sector 3
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 031173
Land: Roemenië
E-mail: achizitii.rg@rafi.ro
Telefoon: +40 213227121
Fax: +40 213227123
Internetadres: www.rafi.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 160.00 RON
Laagste offerte: 15 537.60 RON / Hoogste offerte: 17 160.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/19
Perceel nr.: 60
Benaming:

Kabel van thermozakbaar papier 57 mm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rafi International General Commerce
Nationaal identificatienummer: RO 9245101
Postadres: Str. Foişorului nr. 9, sector 3
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 031173
Land: Roemenië
E-mail: achizitii.rg@rafi.ro
Telefoon: +40 213227121
Fax: +40 213227123
Internetadres: www.rafi.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hârtie Roltech S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 39196000
Postadres: Calea Națională nr. 32
Plaats: Botoșani
NUTS-code: RO212 Botoşani
Land: Roemenië
E-mail: office@8role.ro
Telefoon: +40 744217151
Internetadres: www.roltech.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 360.00 RON
Laagste offerte: 2 160.00 RON / Hoogste offerte: 3 360.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30060/2
Perceel nr.: 11
Benaming:

EHEC VT1 + VT2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nova Group Investment
Nationaal identificatienummer: RO 13986464
Postadres: Str. Oituz nr. 47C
Plaats: Otopeni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Land: Roemenië
E-mail: info@novagroup.ro
Telefoon: +40 314253515
Fax: +40 314253516
Internetadres: www.ngilab.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nobis Labordiagnostica
Nationaal identificatienummer: RO 6542221
Postadres: Str. Eroilor nr. 21
Plaats: Florești
NUTS-code: RO113 Cluj
Land: Roemenië
E-mail: office@nobissystems.com
Telefoon: +40 264403515
Fax: +40 264449711
Internetadres: www.nobissystems.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: A&A Pro Diagnostic
Nationaal identificatienummer: RO 23068692
Postadres: Str. Poet George Coşbuc nr. 50, sector 5
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050142
Land: Roemenië
E-mail: csternat@prodiagnostic.eu
Telefoon: +40 758188818
Fax: +40 213212056
Internetadres: www.prodiagnostic.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 83 880.00 RON
Laagste offerte: 79 200.00 RON / Hoogste offerte: 83 880.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 32191
Perceel nr.: 73
Benaming:

Indicator chemische sterilisatie Autoclav Strip 5 chemische sterilisatie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Axiomed Solutions S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 29887513
Postadres: Str. Dimitrie Cantemir nr. 21
Plaats: Galați
NUTS-code: RO224 Galaţi
Postcode: 800024
Land: Roemenië
E-mail: office@axiomed.ro
Telefoon: +40 744111048 / +40 720035632
Fax: +40 336401274
Internetadres: www.axiomed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 982.60 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 982.60 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 32192
Perceel nr.: 67
Benaming:

Sterilisatie vlakke rol 40 x 200 m

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Inpoint Medicare
Nationaal identificatienummer: RO37404300
Postadres: Str. Gura Leului nr. 57
Plaats: Chiajna
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077040
Land: Roemenië
E-mail: OFFICE@INPOINTMEDICARE.COM
Telefoon: +40 743145407
Internetadres: www.inpointmedicare.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 847.30 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 847.30 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 31298
Perceel nr.: 1
Benaming:

Chromogeenmedium voor de detectie van carbapeneme-resistente enterobacteriaceae (CRE)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: A.M.S. 2000 Trading Impex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 9603757
Postadres: Str. Turturelelor nr. 62
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 030882
Land: Roemenië
E-mail: sales@ams.ro
Telefoon: +40 213247050
Fax: +40 213247679
Internetadres: www.ams.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 026.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 026.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30861
Perceel nr.: 30
Benaming:

Berbec bloed

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biomaxima Clinical S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 28399247
Postadres: Str. Dimitrie Onciul nr. 21C
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400449
Land: Roemenië
E-mail: office@biomaxima.ro
Telefoon: +40 371187339
Fax: +40 372871792
Internetadres: www.biomaxima.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 070.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 070.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 32381
Perceel nr.: 46
Benaming:

Pakket reagentia voor de FIA-analysator 8000

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medicare Solutions
Nationaal identificatienummer: 30042334
Postadres: Str. Fulger nr. 11
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700301
Land: Roemenië
E-mail: office@medicaresolutions.eu
Telefoon: +40 374469425
Fax: +40 374469424
Internetadres: www.medicaresolutions.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 100.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 100.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30119
Perceel nr.: 46
Benaming:

Pakket reagentia voor de FIA-analysator 8000

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medicare Solutions
Nationaal identificatienummer: 30042334
Postadres: Str. Fulger nr. 11
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700301
Land: Roemenië
E-mail: office@medicaresolutions.eu
Telefoon: +40 374469425
Fax: +40 374469424
Internetadres: www.medicaresolutions.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34302
Perceel nr.: 45
Benaming:

Methyleenblauwoplossing 1 %

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tunic Prod S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 3573061
Postadres: Aleea Mizil nr. 62
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 030614
Land: Roemenië
E-mail: gina.stan@tunic.ro
Telefoon: +40 213221516
Fax: +40 213225672
Internetadres: www.tunic.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 201.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 201.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34301
Perceel nr.: 4
Benaming:

Food Stamp Rodac platen voor microbiologische controle van werkoppervlakken voor colibacteriën

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nova Group Investment
Nationaal identificatienummer: RO 13986464
Postadres: Str. Oituz nr. 47C
Plaats: Otopeni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Land: Roemenië
E-mail: info@novagroup.ro
Telefoon: +40 314253515
Fax: +40 314253516
Internetadres: www.ngilab.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 789.50 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 789.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30860
Perceel nr.: 11
Benaming:

EHEC VT1 + VT2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: A&A Pro Diagnostic
Nationaal identificatienummer: RO 23068692
Postadres: Str. Poet George Coşbuc nr. 50, sector 5
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050142
Land: Roemenië
E-mail: csternat@prodiagnostic.eu
Telefoon: +40 758188818
Fax: +40 213212056
Internetadres: www.prodiagnostic.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 440.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 440.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34601
Perceel nr.: 52
Benaming:

Urine summer-buis 16 x 100 mm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tody Laboratories Int
Nationaal identificatienummer: RO 4134935
Postadres: Str. Vadul Moldovei nr. +40 0212690000
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014033
Land: Roemenië
E-mail: comenzi@todylaboratories.com
Telefoon: +40 212690033/+40 212690000/+40 212690645
Fax: +40 212690641/+40 212690001/+40 212690553
Internetadres: www.todylaboratories.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 405.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 405.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34297
Perceel nr.: 29
Benaming:

Cyclosporine neerslagkit compatibel met de architect-analysator

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 14
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: A.M.S. 2000 Trading Impex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 9603757
Postadres: Str. Turturelelor nr. 62
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 030882
Land: Roemenië
E-mail: sales@ams.ro
Telefoon: +40 213247050
Fax: +40 213247679
Internetadres: www.ams.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 649.40 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 649.40 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 39753
Perceel nr.: 56
Benaming:

Steriele pipetten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Partners Medical Solution S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 12036920
Postadres: Str. Vadul Moldovei nr. 22, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014033
Land: Roemenië
E-mail: office@pms.com.ro
Telefoon: +40 212674324
Fax: +40 212674327
Internetadres: www.pms.com.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 800.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 800.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 35809
Perceel nr.: 4
Benaming:

Food Stamp Rodac platen voor microbiologische controle van werkoppervlakken voor colibacteriën

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nova Group Investment
Nationaal identificatienummer: RO 13986464
Postadres: Str. Oituz nr. 47C
Plaats: Otopeni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Land: Roemenië
E-mail: info@novagroup.ro
Telefoon: +40 314253515
Fax: +40 314253516
Internetadres: www.ngilab.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 117.50 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 117.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/11/2020