El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas

Servicios - 576012-2019

05/12/2019    S235

Rumanía-Bucarest: Servicios de apoyo informático técnico

2019/S 235-576012

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Número de identificación fiscal: 11697800
Dirección postal: Calea Călărașilor nr. 248
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 030634
País: Rumania
Persona de contacto: Mihaela Iancu
Correo electrónico: achizitii@casan.ro
Teléfono: +40 372309269
Fax: +40 372309163
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.cnas.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100081726
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Acord-cadru 36 luni pentru servicii specializate de asistență tehnică pentru componenta baze de date Oracle la nivelul (PIAS)

Número de referencia: 11697800/2019/PAAPD1102751
II.1.2)Código CPV principal
72611000 Servicios de apoyo informático técnico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Autoritatea contractantă dorește încheierea unui acord-cadru pentru o perioadă de 36 luni, în vederea asigurarea unor servicii de asistență tehnică executate de personal specializat certificat corespunzător Oracle pentru a susține activitatea de business a beneficiarului, având scopul de a menține activitatea continua a infrastructurii Oracle asociată platformei informatice PIAS a CNAS și pentru a asigura actualizări și îmbunătățiri ori de cate ori este recomandabil.

Nota: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 16 zile.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 536 480.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

La sediul C.N.A.S.

II.2.4)Descripción del contrato:

Valoarea maximă estimată a acordului-cadru este de 1 536 480,00 RON fără TVA.

Valoarea minimă estimată a acordului-cadru este de 42 680,00 RON fără TVA.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este 512 160,00 RON fără TVA.

Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent este de 42 680,00 RON fără TVA.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Experiența experților-cheie / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 70
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Operatorii economici, indiferent de calitatea în care participă la procedură conform art. 53-55 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligația de a demonstra îndeplinirea cerinței. Încadrarea în situațiile prevăzute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului din cadrul procedurii aplicate pentru atribuirea contractului.

Modalitate de îndeplinire:

— Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante, înainte de atribuirea contractului, ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire [cf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016],

— Ofertantul va depune o declarație privind neîncadrarea în situația prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligația de a demonstra îndeplinirea cerinței. Încadrarea în situația prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare atrage excluderea ofertantului din cadrul procedurii aplicate pentru atribuirea contractului. Persoane care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante în legătură cu procedura de atribuire sunt:

— Adela Cojan – președinte,

— Calin Gheorghe Fechete – director General,

— Daniela Sarbulescu – director general adjunct, Direcția Generală Economică,

— Liliana Maria Mihai – director general adjunct, Direcția Generală Juridic și Contencios Administrativ,

— Ana Maria Iliescu – director adjunct, Direcția Juridic și Contencios Administrativ,

— Liviu Popescu – director general adjunct, Direcția Generală Tehnologia Informației,

— Mihaela Iancu – director, Direcția Logistică Patrimoniu Achiziții Publice.

Documente justificative:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrație, de conducere sau de supraveghere a respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

— pentru ofertanții nerezidenți, în conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3), din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167, se acceptă o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică data în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competente în acest sens.

Cerință:

Operatorul economic trebuie să dețină o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, dovedind astfel că este legal constituit, că [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Principalele servicii prestate in ultimii 3 ani (pana la data limita de depunere a ofertelor), cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, prin care ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a ofertelor (modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare simplificat publicat initial) servicii similare in valoare cumulat de cel putin 500 000,00 RON fara TVA. Pentru demonstrarea experientei similare sunt acceptate unul sau mai multe contracte. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual/alta valuta, comunicat de BNR.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante, înainte de atribuirea acordului-cadru, ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire [conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016]. Documente justificative: certificări/contracte/părți din contracte/procese-verbale de recepție care să ateste faptul că serviciile au fost prestate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă: beneficiarul, perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul prestării serviciilor. Menționăm faptul că, prin „servicii duse la bun sfârșit” se înțeleg serviciile recepționate parțial, cu condiția ca specificul contractului/activităților ce reprezintă experiența similară să permită eliberarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 07/01/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 07/04/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 07/01/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

DUAE – Documentul Unic de Achizitii European se poate accesa, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, prin intermediul SEAP.

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc in SEAP în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.

Ofertantii sunt obligati sa confirme electronic primirea comunicarii privind rezultatul procedurii.

Formularul de contract se va depune insotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai in masura in care acestea nu vor fi, in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. In cazul neprezentarii acestuia, se considera ca ofertantul accepta clauzele prevazute in documentatia de atribuire.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Termenul (termenele) pentru procedurile de contestare sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si de concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Direcția Juridic și Contencios Administrativ
Dirección postal: Calea Călărașilor nr. 248, bl. S19, sector 3
Localidad: Bucureşti
País: Rumania
Correo electrónico: juridic@casan.ro
Teléfono: +40 372309232
Dirección de internet: www.cnas.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
02/12/2019