Servicios - 576012-2019

05/12/2019    S235

România-Bucureşti: Servicii de asistenţă tehnică informatică

2019/S 235-576012

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Număr naţional de înregistrare: 11697800
Adresă: Calea Călărașilor nr. 248
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030634
Țară: România
Persoană de contact: Mihaela Iancu
E-mail: achizitii@casan.ro
Telefon: +40 372309269
Fax: +40 372309163
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cnas.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100081726
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru 36 luni pentru servicii specializate de asistență tehnică pentru componenta baze de date Oracle la nivelul (PIAS)

Număr de referinţă: 11697800/2019/PAAPD1102751
II.1.2)Cod CPV principal
72611000 Servicii de asistenţă tehnică informatică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractantă dorește încheierea unui acord-cadru pentru o perioadă de 36 luni, în vederea asigurarea unor servicii de asistență tehnică executate de personal specializat certificat corespunzător Oracle pentru a susține activitatea de business a beneficiarului, având scopul de a menține activitatea continua a infrastructurii Oracle asociată platformei informatice PIAS a CNAS și pentru a asigura actualizări și îmbunătățiri ori de cate ori este recomandabil.

Nota: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 16 zile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 536 480.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul C.N.A.S.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoarea maximă estimată a acordului-cadru este de 1 536 480,00 RON fără TVA.

Valoarea minimă estimată a acordului-cadru este de 42 680,00 RON fără TVA.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este 512 160,00 RON fără TVA.

Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent este de 42 680,00 RON fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența experților-cheie / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Operatorii economici, indiferent de calitatea în care participă la procedură conform art. 53-55 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligația de a demonstra îndeplinirea cerinței. Încadrarea în situațiile prevăzute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului din cadrul procedurii aplicate pentru atribuirea contractului.

Modalitate de îndeplinire:

— Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante, înainte de atribuirea contractului, ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire [cf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016],

— Ofertantul va depune o declarație privind neîncadrarea în situația prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligația de a demonstra îndeplinirea cerinței. Încadrarea în situația prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare atrage excluderea ofertantului din cadrul procedurii aplicate pentru atribuirea contractului. Persoane care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante în legătură cu procedura de atribuire sunt:

— Adela Cojan – președinte,

— Calin Gheorghe Fechete – director General,

— Daniela Sarbulescu – director general adjunct, Direcția Generală Economică,

— Liliana Maria Mihai – director general adjunct, Direcția Generală Juridic și Contencios Administrativ,

— Ana Maria Iliescu – director adjunct, Direcția Juridic și Contencios Administrativ,

— Liviu Popescu – director general adjunct, Direcția Generală Tehnologia Informației,

— Mihaela Iancu – director, Direcția Logistică Patrimoniu Achiziții Publice.

Documente justificative:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrație, de conducere sau de supraveghere a respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

— pentru ofertanții nerezidenți, în conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3), din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167, se acceptă o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică data în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competente în acest sens.

Cerință:

Operatorul economic trebuie să dețină o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, dovedind astfel că este legal constituit, că [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Principalele servicii prestate in ultimii 3 ani (pana la data limita de depunere a ofertelor), cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, prin care ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a ofertelor (modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare simplificat publicat initial) servicii similare in valoare cumulat de cel putin 500 000,00 RON fara TVA. Pentru demonstrarea experientei similare sunt acceptate unul sau mai multe contracte. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual/alta valuta, comunicat de BNR.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante, înainte de atribuirea acordului-cadru, ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire [conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016]. Documente justificative: certificări/contracte/părți din contracte/procese-verbale de recepție care să ateste faptul că serviciile au fost prestate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă: beneficiarul, perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul prestării serviciilor. Menționăm faptul că, prin „servicii duse la bun sfârșit” se înțeleg serviciile recepționate parțial, cu condiția ca specificul contractului/activităților ce reprezintă experiența similară să permită eliberarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 07/01/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 07/04/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 07/01/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

DUAE – Documentul Unic de Achizitii European se poate accesa, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, prin intermediul SEAP.

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc in SEAP în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.

Ofertantii sunt obligati sa confirme electronic primirea comunicarii privind rezultatul procedurii.

Formularul de contract se va depune insotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai in masura in care acestea nu vor fi, in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. In cazul neprezentarii acestuia, se considera ca ofertantul accepta clauzele prevazute in documentatia de atribuire.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenul (termenele) pentru procedurile de contestare sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si de concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Direcția Juridic și Contencios Administrativ
Adresă: Calea Călărașilor nr. 248, bl. S19, sector 3
Localitate: Bucureşti
Țară: România
E-mail: juridic@casan.ro
Telefon: +40 372309232
Adresă internet: www.cnas.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/12/2019