Suministros - 578731-2019

06/12/2019    S236

België-Brussel: Virusbeschermingssoftware

2019/S 236-578731

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 207-504072)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Smals
Nationaal identificatienummer: 0406.798.006_22478
Postadres: Fonsnylaan 20
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1060
Land: België
Contactpersoon: C. Stoquart
E-mail: tenders@smals.be
Telefoon: +32 27875898
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.smals.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353778

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oplossing van beschermingssoftware (antivirus/antimalware antiransomware/[...]) voor werkposten, servers, mobiele apparaten, cloud en app containers

Referentienummer: Smals-BB-001.021/2019-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48760000 Virusbeschermingssoftware
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De huidige opdracht beoogt een kaderovereenkomst voor de aankoop van een beschermingssoftware (antivirus/antimalware/antiransomware/[...]) voor:

— werkposten,

— servers,

— mobiele apparaten,

— de cloud,

— de applicatie containers.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/12/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 207-504072

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 16/12/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 23/01/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 16/12/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 23/01/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De antwoorden op de vragen zullen later gepubliceerd worden.

Gelieve te noteren dat de opening van de offertes is uitgesteld tot 23.1.2020 om 14:00.