Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 578967-2019

06/12/2019    S236

Polonia-Opole: Servicios de diseño de sitios web www

2019/S 236-578967

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Dirección postal: al. W. Witosa 26
Localidad: Opole
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 45-401
País: Polonia
Persona de contacto: Bernard Pancerz
Correo electrónico: zamowienia@wcm.opole.pl
Teléfono: +48 4520114
Fax: +48 4520121
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.wcm.opole.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.usk.opole.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Działania informacyjno-edukacyjne w ramach zadania nr 3 dla projektu pn. „STOP dla raka jelita grubego"

Número de referencia: TLZP/2-23/233/119/2019
II.1.2)Código CPV principal
72413000 Servicios de diseño de sitios web www
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Działania informacyjno-edukacyjne w ramach zadania nr 3 dla projektu pn. „STOP dla raka jelita grubego – program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na RJG” na zaprojektowanie, zbudowanie, uruchomienie oraz administrowanie strony internetowej dotyczącej profilaktyki raka jelita grubego.

a) Etap I – zaprojektowanie, zbudowanie, uruchomienie strony internetowej o charakterze informacyjno-edukacyjnym w zakresie profilaktyki raka jelita grubego, w tym wykup, rejestracja i przekazanie domeny — do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

b) Etap II – administracja strony (utrzymanie domeny, hosting) i aktualizacja informacji na stronie — od daty przekazania strony do 31.12.2020 r.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, al. W. Witosa 26, 45-401 Opole, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Strona www

1. Wersja językowa — PL.

2. Ilość podstron – min. 3.

3. Zbudowana w oparciu o: otwarte rozwiązanie (open source, technologia PHP 5.3 lub nowsza, MySQL) — Wordpress, Joomla, Drupal.

Standardy HTML 5 oraz CSS3.

4. System zarządzania treścią CMS.

5. Zastosowanie wymogów bezpieczeństwa uniemożliwiających ingerencję w jej treść osób nieupoważnionych.

6. Dostępność treści — wymogi WCAG 2.1 na poziomie min. AA. i W3C.

7. Wysoka indeksowalność przez wyszukiwarki internetowe, w tym: Google, yahoo!, bing.

8. Mechanizm obsługi błędów - dedykowane strony informacyjne o występujących błędach (np. błąd 404 czy czasowa niedostępność serwisu).

9. Możliwość publikacji załączników w postaci plików MS Office 2000/2003/2007/2010, .rtf, .odt, plików tekstowych, plików .pdf, .jpg, .gif, .png, .mpg, .mpeg, .mp3, .mp4, .avi, audio-wideo html5, .wmv, .zip, .rar, oraz innych plików dowolnego formatu i określonego rozmiaru.

10. Zapewnienie możliwości obsługi skryptów PHP, Java.

11. Nawigacja strony za pomocą menu głównego, rozwijalnego (drop‐down). Dodatkowy element nawigacji – menu boczne oraz belka ze ścieżką strony.

12. Meta tagi oraz title generowane dla każdej podstrony.

13. Automatycznie dostosowanie się do rozdzielczości monitora komputera oraz urządzeń mobilnych.

14. Zapewnienie możliwości przeformatowania publikacji na stronie na format do druku.

15. Optymalizacja strony pod kątem czasu ładowania.

Hosting

1. Ciągły, w systemie 24/7/365.

2. Bezpieczny certyfikat SSL.

3. Nielimitowana przestrzeń dyskowa.

4. Nielimitowany transfer.

5. Dyski w technologii SSD.

6. Pamięć operacyjna RAM na 1 proces – co najmniej 128 MB.

7. Całkowita dostępność pamięci RAM – co najmniej 192 MB.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania strony www / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt pn. „STOP DLA RAKA JELITA GRUBEGO – program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na RJG” (RPOP.07.04.00-16-0003/18-00) w zakresie Działania 7.4 „Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi”

II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50,00 PLN.

Procedura odwrócona – art. 24aa uPzp.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

a) Etap I – zaprojektowanie, zbudowanie, uruchomienie strony internetowej o charakterze informacyjno-edukacyjnym w zakresie profilaktyki raka jelita grubego, w tym wykup, rejestracja i przekazanie domeny.

b) Etap II – administracja strony (utrzymanie domeny, hosting) i aktualizacja informacji na stronie.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/01/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 09/01/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, al. W. Witosa 26, 45-401 Opole, POLSKA, sala 04

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ w zakresie wskazanym wyżej. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

A/ aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

B/ odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

C/ oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku kiedy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt b) musi złożyć dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

W przypadku kiedy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1.Wykonawcom niniejszego postępowania, a także innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179–198g ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Środkami ochrony prawnej są:

4. Odwołanie, które wnosi się w terminie:

Lp – Przedmiot odwołania – Termin na wniesienie odwołania

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane drogą elektroniczną – 10 dni;

2. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE oraz wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni;

3. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 2 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

a) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

b) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

c) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Skarga do sądu

a) Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.

b) Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
02/12/2019