Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 579168-2019

06/12/2019    S236

Polonia-Sopot: Servicios de tratamiento de datos

2019/S 236-579168

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miasta Sopotu
Dirección postal: ul. Tadeusza Kościuszki 25/27
Localidad: Sopot
Código NUTS: PL633 Trójmiejski
Código postal: 81-704
País: Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Stupakowska
Correo electrónico: przetargi@sopot.pl
Teléfono: +48 585213762
Fax: +48 585510133
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.sopot.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.sopot.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługi zarządzania nieruchomościami zabudowanymi budynkami niemieszkalnymi przeznaczonymi na działalność związaną z ochroną zdrowia w Sopocie przy ul. Chrobrego, Jana z Kolna, Kościuszki i Kolberga

Número de referencia: ZP.271.36.WL.2019.MSt
II.1.2)Código CPV principal
72310000 Servicios de tratamiento de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania nieruchomościami zabudowanymi budynkami niemieszkalnymi przeznaczonymi na działalność związaną z ochroną zdrowia, położonymi w Sopocie przy ul. Bolesława Chrobrego 6, 8, 10, ul. Jana z Kolna 16, ul. Tadeusza Kościuszki 38, ul. Oskara Kolberga 7 (22). W związku z realizacją usługi zarządzania, w ramach wynagrodzenia za świadczenie usługi zarządzania, Zamawiający powierzy Wykonawcy odrębną umową przetwarzanie związanych z zarządzanym zasobem danych osobowych, w trybie obowiązujących w tym aspekcie przepisów prawa.

Zasoby, które zostaną objęte usługą będącą przedmiotem niniejszego postępowania obejmują budynki o łącznej powierzchni netto 7 227,60 m2 oraz działki o łącznej powierzchni 1,0418 ha.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633 Trójmiejski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren miasta Sopotu

II.2.4)Descripción del contrato:

Zasoby, które zostaną objęte usługą będącą przedmiotem niniejszego postępowania obejmują budynki o łącznej powierzchni netto 7 227,60 m2 oraz działki o łącznej powierzchni 1,0418 ha, w tym:

1) budynek o powierzchni netto 4 328,50 m2 oraz działki o numerach 1/3, 2/3, 138/5, 139/2, 140/2, 142/1, KM 32 o łącznej powierzchni 0,5675 ha – przy ul. Bolesława Chrobrego 6, 8, 10;

2) budynek o powierzchni netto 1 375,80 m2 oraz działkę o numerze 79/10, KM 35 o powierzchni 0,1573 ha – przy ul. Jana z Kolna 16;

3) budynek o powierzchni netto 626,80 m2 oraz działkę o numerze 71, KM 26 o powierzchni 0,1280 ha – przy ul. Tadeusza Kościuszki 38;

4) budynek o powierzchni netto 896,50 m2 oraz działkę o numerze 2/15, KM 2 o powierzchni 0,1890 ha – przy ul. Oskara Kolberga 7 (22).

Wyżej wymienione zasoby mogą ulegać zmianom w trakcie realizacji zamówienia wynikającym z przekształceń własnościowych oraz z aktualizacji pomiarów budynków.

Warunki dotyczące wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków zarządcy zawarte zostały w § 6 wzoru umowy o zarządzanie nieruchomościami.

Wynagrodzenie Wykonawcy, oprócz obowiązków określonych we wzorze umowy o zarządzanie nieruchomościami oraz we wzorze umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych i zysku Wykonawcy winno obejmować również koszty osobowe i rzeczowe związane z realizacją umowy, w szczególności: płace pracowników wraz z narzutami, świadczenia pracownicze, koszty utrzymania biura, koszty sprzętu i wyposażenia biura, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty roznoszenia aneksów i powiadomień, koszty obsługi informatycznej, koszty materiałów biurowych, koszty ubezpieczenia zarządcy itp.

Na czas obowiązywania umowy o zarządzanie nieruchomościami Zamawiający udostępni Wykonawcy do obsługi zarządzanych zasobów oprogramowanie firmy Dalpod Komputer Service (ul. Abrahama 55, 81-366 Gdynia, POLSKA; www.dalpod.com.pl; biuro@dalpod.com.pl; tel. +48 586218110; +48 586209298). Zakupu sprzętu oraz montażu sieci komputerowej Wykonawca dokonuje na własny koszt.

Obowiązki Wykonawcy w zakresie zarządzania ww. zasobami, w tym obowiązki związane z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności zarządzania zostały określone we wzorze umowy o zarządzanie nieruchomościami.

Zamawiający rygorystycznie będzie wymagał spełniania warunków zawartych w § 3 wzoru umowy o zarządzanie nieruchomościami.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/03/2020
Fin: 31/05/2023
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę/ów, na podstawie umowy o pracę osób uczestniczących w realizacji zamówienia, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040)

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunki dotyczące zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca świadczył, bądź świadczy na rzecz 1 lub wielu podmiotów usługę zarządzania budynkami mieszkalnymi/niemieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej lokali nie mniejszej niż 7 000 m2, przez okres co najmniej 18 miesięcy;

2) dysponuje osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia, tj.:

a) co najmniej 1 osobą skierowaną do pełnienia funkcji zarządcy nieruchomości, która w okresie co najmniej 3 lat przed upływem terminu składania ofert sprawowała funkcję zarządcy nieruchomości w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zmianami (prowadziła czynną działalność gospodarczą w tym zakresie) lub pełniła funkcję kierowniczą przedsiębiorstwa (jako całości, a nie pojedynczej komórki/działu przedsiębiorstwa) prowadzącego działalność z zakresu zarządzania nieruchomościami, dla budynków mieszkalnych/niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej lokali nie mniejszej niż 7 000 m2, przez okres co najmniej 18 miesięcy;

b) co najmniej 1 osobą skierowaną do pełnienia funkcji głównego księgowego, posiadającą certyfikat księgowy, bądź odpowiednio świadectwo kwalifikacyjne potwierdzające spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla osób prowadzących księgi rachunkowe;

c) co najmniej 1 osobą skierowaną do pełnienia funkcji księgowego, posiadającą wykształcenie ekonomiczne przynajmniej na poziomie szkoły średniej;

d) co najmniej 1 osobą skierowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w ww. specjalności;

e) co najmniej 1 osobą skierowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w ww. specjalności;

f) co najmniej 1 osobą skierowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w ww. specjalności;

g) co najmniej 1 osoba skierowaną do pełnienia funkcji inspektora ds. eksploatacyjno-administracyjnych, posiadającymi wykształcenie przynajmniej na poziomie szkoły średniej.

Użyte w punktach d, e i f określenie „bez ograniczeń” należy odnosić do zakresu wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie odpowiadającego zakresowi zawartemu w Ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zmianami).

Uwaga:

Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko ze względu na terminowe bądź techniczne ograniczenia, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na następujących zasadach:

1) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (zgodnie z art. 22a, ust. 4 uPzp);

2) jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu korzysta z zasobów podmiotu trzeciego wówczas zobowiązany jest do:

a) udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, a w szczególności przedłoży zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

b) wykazania, że nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia w takim samym zakresie jak wymaga się tego od Wykonawcy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/01/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 08/03/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 09/01/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

Oferty zostaną otwarte w dniu 9.1.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27, POLSKA, pokój nr 101.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Wykonawca ma możliwość przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją niniejszego zamówienia, za pośrednictwem platformy, o której mowa w ust. 10.

Wykonawca przesyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.

Dane konta Zamawiającego: Nazwa podmiotu: Gmina Miasta Sopotu, Adres PEF: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

9. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.

13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/12/2019