Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 582197-2019

09/12/2019    S237

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych

2019/S 237-582197

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 208-507865)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 37A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-521
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tadeusz Kozłowski
E-mail: zzp@sw.gov.pl
Tel.: +48 226408516
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sw.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa sieci rozległej WAN wraz z usługami dodatkowymi.

Numer referencyjny: 28/19/TK
II.1.2)Główny kod CPV
72318000 Usługi przesyłu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługa sieci rozległej WAN wraz z usługami dodatkowymi.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/12/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 208-507865

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 19/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/12/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 20/12/2019
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

W wyniku udzielonych w dniu 4.12.2019 r. odpowiedzi na pytania wykonawców, które zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej, do sekcji nr III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu pn.: „Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe” dodaje się następującą treść: „Zamawiający dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę tej samej osoby na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt II) i jednocześnie pkt III), przy założeniu że osoba ta posiada doświadczenie, kwalifikacje i certyfikaty potwierdzające spełnianie warunku zarówno z pkt II) jak i pkt III).”