Servicios - 582513-2019

Mostrar versión reducida

09/12/2019    S237

Dinamarca-Ballerup: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 237-582513

Anuncio de licitación

Servicios

Directiva 2009/81/CE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Nombre oficial: Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
Dirección postal: Lautrupbjerg 1-5
Localidad: Ballerup
Código postal: 2750
País: Dinamarca
Teléfono: +45 72814273

Direcciones Internet:

Dirección del poder adjudicador/de la entidad adjudicadora: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0b860a4c-5e34-4639-a272-02b20032698d/homepage

Acceso electrónico a la información: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0b860a4c-5e34-4639-a272-02b20032698d/homepage

Presentación electrónica de ofertas y solicitudes de participación: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0b860a4c-5e34-4639-a272-02b20032698d/homepage

Puede obtenerse más información en:
Los puntos de contacto mencionados arriba

El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados a un diálogo competitivo y un sistema dinámico de adquisición) pueden obtenerse en:
Los puntos de contacto mencionados arriba

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a:
Los puntos de contacto mencionados arriba

I.2)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra entidad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.3)Principal(es) actividad(es)
Defensa
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes/entidades adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato

II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Konsulentydelser - SAP logistikekspert
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Servicios
Categoría de servicio nº 13: Servicios de informática y servicios conexos

Código NUTS DK DANMARK

II.1.3)Información sobre el acuerdo marco
II.1.4)Información sobre el acuerdo marco
II.1.5)Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones):
Ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) Kapacitetsansvarlig Koncern IT (KAKI) er der behov for en ekspert inden for SAP Business Intelligence (BI) logistikområdet. Herudover skal konsulenten være i stand til at yde højtkvalificeret rådgivning i relation til systemopsætning, egenudviklet kode, in-memory teknologi, processer, governance m.m. i relation til Forsvarets SAP BI løsninger inden for logistikområdet samt afgrænsende områder, herunder grænsefladerne mod økonomiområdet. Konsulenten skal også kunne fejlfinde, teste og dokumentere SAP BI løsninger.
Konsulenten skal desuden kunne samarbejde med købers interne og eksterne samarbejdspartnere og leverandører i relation til kvalitetssikring af kravspecifikationer og løsningsbeskrivelser inden for logistikområdet.
FMI har behov for, at de efterspurgte kompetencer og opgaver dækkes af én enkelt person. Der er således ikke mulighed for, at tilbudsgiver kan tilbyde flere personer, som tilsammen besidder de nødvendige kompetencer.
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for den efterspurgte konsulent er 37 timer i hele aftalens løbetid.
II.1.6)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo, 72222200 Servicios de planificación de sistemas de información o de tecnología de la información, 72222300 Servicios de tecnología de la información, 72223000 Servicios de revisión de las exigencias de tecnología de la información, 72224000 Servicios de consultoría en gestión de proyectos, 72224100 Servicios de planificación de la implementación de sistemas, 72254000 Ensayo de software, 72261000 Servicios de apoyo al software

II.1.7)Información sobre la subcontratación
II.1.8)Lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.9)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2)Cantidad o extensión del contrato
II.2.1)Cantidad o extensión global del contrato:
Valor estimado IVA excluido: 13 300 000 DKK
II.2.2)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de tales opciones: Forlængelsesoptioner.
II.2.3)Información sobre las renovaciones
Este contrato podrá ser renovado: sí
Número de renovaciones posibles: 3
En el caso de contratos renovables de suministros o servicios, plazo estimado para los contratos posteriores:
en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
II.3)Duración del contrato o fecha límite de ejecución
Duración en meses: 48 (a partir de la adjudicación del contrato)

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones relativas al contrato
III.1.1)Depósitos y garantías exigidos:
III.1.2)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlig betalinger, pt. lovbkg. nr. 798 af juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere vilkår vil fremgå af kontrakten.
III.1.3)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.
III.1.4)Otras condiciones particulares a las que está sujeta la ejecución del contrato, en particular por lo que respecta a la seguridad del suministro y la seguridad de la información:
Kontrakten skal udføres under overholdelse af CSR-hensyn og den anvendte arbejdsklausul; nærmere beskrivelse heraf vil fremgår af det endelige udbudsmateriale, underbilag A "Standardbetingelser for konsulentydelser", pkt. 4.6.1 og 4.6.2.
FMI kræver, at alle, der deltager i udførelsen af kontrakten, skal have den fornødne sikkerhedsgodkendelse for medarbejdere på det af FMI krævede niveau. Sikkerhedsgodkendelsen skal kunne opretholdes i hele kontraktens løbetid. Nærmere beskrivelse heraf vil fremgå af det endelige udbudsmateriale, underbilag A, afsnit 4.8.
III.1.5)Información sobre la acreditación de seguridad:
III.2)Condiciones de participación
III.2.1)Situación personal
III.2.2)Capacidad económica y financiera

Criterios relativos a la situación económica y financiera de los operadores económicos (que puedan dar lugar a su exclusión)

Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Ved afgivelse af tilbud (men ikke ansøgning om deltagelse/prækvalifikation) skal tilbudsgiver afgive en tro og love-erklæring på:
1) at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 39, stk.1 og 2, i forsvarsdirektivet (direktiv 2009/81/EF), og
2) hvorvidt tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Der er i udbudsmaterialet vedlagt en skabelon til dette formål, som tilbudsgiver opfordres til at anvende. Det er dog ikke et krav, at skabelonen anvendes. Hvis tilbudsgiver består af en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, skal hver enhed i sammenslutningen afgive en tro og love-erklæring.
Bemærk, at FMI skal udelukke en tilbudsgiver, som har ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, med mindre tilbudsgiver har stillet sikkerhed for gælden, vil stille sikkerhed for gælden eller har indgået og overholdt en afdragsordning vedrørende gælden.
FMI kan imidlertid ikke udelukke en tilbudsgiver, som har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig. Hvorvidt dokumentationen er tilstrækkelig, er FMIs afgørelse. Tilbudsgiver anses således for at være pålidelig i henhold til retningslinjerne i § 138, stk. 1-4 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven).
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: 1) Årsrapporter eller uddrag deraf eller anden dokumentation, der viser ansøgers soliditetsgrad (beregnet ved at dividere ansøgers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100) ved udgangen af det seneste regnskabsår, for så vidt oplysninger foreligger.
Ad 1) Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 10% i det seneste regnskabsår.
Hvis ansøger består af en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af alle deltageres egenkapitaler med summen af alle deltagers samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i det seneste disponible regnskabsår.
Hvis ansøger baserer sig på en eller flere enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af ansøgers og enheders/enhedernes egenkapital med summen af ansøgers og enhedens/enhedernes samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i det seneste disponible regnskabsår.
Det bemærkes, at ansøgeren kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og den enhed/enheder, som ansøger baserer sig på.
III.2.3)Capacidad técnica o profesional
III.2.4)Información sobre contratos reservados
III.3)Condiciones específicas de los contratos de servicios
III.3.1)Información sobre una profesión concreta
III.3.2)Personal encargado de la prestación del servicio
Las personas jurídicas deben indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal encargado de la prestación del servicio: sí

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Restringido
IV.1.2)Limitación del número de operadores a los que se invitará a licitar o participar
Criterios objetivos para la selección del número limitado de candidatos: Der foretage ingen udvælgelse. Samtlige ansøgere, som opfylder mindstekravene til egnethed og fremsender korrekt udfyldt PQQ inden fristen for ansøgning om prækvalifikation, vil blive prækvalificeret og få muligheden for at afgive tilbud.
IV.1.3)Reducción del número de operadores durante la negociación o el diálogo
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que figuren en el pliego de condiciones, en la invitación a licitar o a negociar o en el documento descriptivo
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente:
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
no
IV.3.3)Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria o del documento descriptivo
Documentos sujetos a pago: no
IV.3.4)Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación
6.1.2020 - 13:00
IV.3.5)Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
10.1.2020
IV.3.6)Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las solicitudes de participación
danés.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
VI.3)Información adicional:
Bemærk, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om deltagelse. Såfremt samme juridisk enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger om deltagelse, f.eks. indgiver egen ansøgning og samtidig deltager i et konsortium, der også ansøger om deltagelse, skal ansøger sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at koordinere ansøgninger og tillbud. FMI forbeholder sig ret til at anmode ansøgerne om at godtgøre over for FMI, at samme juridiske enheds deltagelse ikke kan udgøre en trussel for gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem ansøgerne/tilbudsgiverne.
FMI gør opmærksom på, at leverandøren i forbindelse med leverancen vil komme til at behandle personoplysninger. Derfor kræves det, at der indgås en underdatabehandleraftale mellem FMI og den vindende tilbudsgiver. Underdatabehandleraftalen vil være vedlagt udbudsmaterialet.
FMI forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet dertil, at anvende fremgangsmåden i § 159, stk. 5 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven) hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
Spørgsmål vedrørende anmodningen om deltagelse (prækvalifikation) skal være på dansk og sendes skriftligt ved hjælp af Ethics-webportalen under fanebladet “Kommunikation”. Permalinket fremgår af pkt. I.1). Spørgsmålene vil blive anonymiseret og svarene uploadet på Ethics-portalen.
Spørgsmål, der modtages senest den 16.12.2019, vil blive besvaret af FMI senest 6 (seks) dage inden udløbet af ansøgningsfristen, jf. punkt IV.3.4). Spørgsmål modtaget efter den angivne dato vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for FMI at meddele svaret senest 6 (seks) dage inden udløbet af fristen i punkt IV.3.4). Spørgsmål, der modtages senere end 6 (seks) dage inden udløbet af fristen i punkt IV.3.4), kan ikke forventes besvaret. FMI opfordrer til, at man holder sig ajour på Ethics-webportalen. Proceduren for kommunikation mellem de prækvalificerede ansøgere (tilbudsgivere) og FMI fremgår af udbudsbetingelserne.
Ansøgere bedes sende deres anmodning om deltagelse via Ethics-webportalen. Permalinket fremgår af pkt. I.1). Ansøgninger om deltagelse kan ikke sendes via email.
FMI har udarbejdet et prækvalifikations-spørgeskema (Prequalification Questionnaire, PQQ), som ansøgerne opfordres til at anvende ved ansøgning om deltagelse. Ansøgningsskemaet indeholder spørgsmål, formularer og skabeloner til afgivelse af oplysninger osv. i overensstemmelse med kravene i udbudsbekendtgørelsen. Det understreges dog, at det er alene ansøgers ansvar at sørge for, at de afgivne oplysninger overholder kravene. Spørgeskemaet er tilgængeligt via Ethics-webportalen. Permalinket fremgår af pkt. I.1).
Ifølge EU-forsvarsdirektivet kan en ansøger basere sig på andre enheders økonomisk og finansielle formåen og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet uanset den juridiske karakter af relationen til enhederne. Hvis en ansøger ønsker at basere sig på andre enheders formåen og ønsker, at disse andre enheders kapacitet skal tages i betragtning ved FMI's vurdering af ansøgers egnethed, skal ansøger dokumentere, at disse andre enheder vil og er forpligtet til at stille de relevante ressourcer til ansøgers rådighed. En skabelon til en erklæring herom fra den støttende enhed er vedlagt det ovenfor nævnte prækvalifikationsskema.
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso

Nombre oficial: Klagenævnet for udbud
Número de identificación fiscal: Nævnenes Hus
Dirección postal: Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405600
Dirección Internet: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Presentación de recursos

Indíquense los plazos de presentación de recursos: I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

En ansøgers klage over ikke at være blevet udvalgt til prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lov om Klagenævnets for Udbud, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.
Øvrige klager skal ifølge § 7, stk. 2, i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen beregnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet begrundelsen for beslutningen;
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2.
Seneste samtidig med at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.
Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1)
Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1)
VI.4.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección Internet: www.kfst.dk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
4.12.2019