Obras - 587628-2019

Submission deadline has been amended by:  105138-2020
11/12/2019    S239

Polonia-Cracovia: Servicios de diseño técnico

2019/S 239-587628

Anuncio de licitación – sectores especiales

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zamawiający – Gmina miejska Kraków z siedzibą w Krakowie; Pełnomocnik Zamawiającego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Dirección postal: pl. Wszystkich Świętych 3–4
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-004
País: Polonia
Persona de contacto: Michał Gawlik
Correo electrónico: Michal.Gawlik@plk-sa.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zamowienia.plk-sa.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.zamowienia.plk-sa.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: www.zamowienia.plk-sa.pl
I.6)Principal actividad
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Przebudowa stacji kolejowej „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride”

Número de referencia: IREZA3b-216-04/19
II.1.2)Código CPV principal
71320000 Servicios de diseño técnico
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Przebudowa stacji kolejowej „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride”.

Zamówienie obejmuje:

a) zakres podstawowy – etap I, szczegółowo opisany w pkt 2 PFU,

b) zakres podlegający prawu opcji – etap II, tj.:

– budowa parkingu „Park & Ride” wraz z wyposażeniem (niezbędną infrastrukturą techniczną),

– wycinka drzew i krzewów kolidujących z robotami,

– nasadzenia drzew i krzewów w obrębie zakresu robót.

Zamawiający zastrzega, że oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji, Zamawiający złoży w ciągu maksymalnie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Za zgodą Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający może złożyć w późniejszym terminie niż 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71321000 Servicios de diseño técnico de instalaciones mecánicas y eléctricas para edificios
71322000 Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil
45111000 Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno
45111200 Trabajos de explanación y limpieza del terreno
45213320 Trabajos de construcción de edificios relacionados con el transporte ferroviario
45234000 Trabajos de construcción de vías férreas y sistemas de transporte por cable
45233120 Trabajos de construcción de carreteras
45110000 Trabajos de demolición de inmuebles y movimiento de tierras
45222000 Trabajos de construcción de obras de ingeniería, excepto puentes, túneles, pozos y pasos subterráneos
45221213 Excavaciones cubiertas o parcialmente cubiertas de ferrocarril
45221211 Paso inferior
45223000 Trabajos de construcción de estructuras
45223500 Estructuras de hormigón armado
45230000 Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación
45330000 Trabajos de fontanería
31310000 Redes de distribución
45310000 Trabajos de instalación eléctrica
45234115 Trabajos de señalización ferroviaria
45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miasto Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

Realizacja zadania pn. Przebudowa stacji Kolejowej „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride – linia kolejowa nr 94 od km 2,596 do km 7,601 prowadzona będzie w systemie „projekt i budowa” na podstawie Warunków ogólnych kontraktu FIDIC – „Warunków kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę” Cosmopoli Consultants, wydanie angielsko-polskie 2000, tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999, oraz Warunków szczególnych kontraktu określonych umową. Przebudowa stacji umożliwi organizację przesiadkowego węzła komunikacyjnego, który połączy wszystkie rodzaje transportu, tj.: transport kolejowy, miejski, autobusowy oraz indywidualny. Wpłynie to w znaczący sposób na zwiększenie dostępności komunikacji zbiorowej dla podróżnych, a w szczególności dla mieszkańców dalszych dzielnic Krakowa oraz sąsiednich powiatów. Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie stacji „Kraków Swoszowice”, która ma stanowić jeden z przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) zlokalizowany w km 7,092 linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim oraz na budowie parkingu Park & Ride. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach:

Etap I – zakres podstawowy:

— rozbiórka istniejącego peronu wyspowego dwukrawędziowego w km 6,984–7,184 linii kolejowej nr 94,

— budowa peronu wyspowego dwukrawędziowego w km 6,984–7,184 linii kolejowej nr 94,

— rozbiórka istniejącego dojścia do peronu w poziomie szyn,

— budowa przejścia podziemnego w km 7,097 linii kolejowej nr 94,

— rozbiórka i odbudowa (przebudowa) nawierzchni toru nr 1 i 2 linii kolejowej nr 94 na stacji „Kraków Swoszowice” związana z budową nowego peronu i przejścia dla pieszych pod torami oraz rozbiórka toru nr 4 i rozjazdu nr 21,

— przebudowa (regulacja) istniejących torów nr 1 i 2,

— budowa drogi technologicznej, dojazdowej do peronu wraz z budową przepustu pod drogą,

— przebudowa kolidujących konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej wynikająca z korekty układu torowego,

— rozbiórka budowa i przebudowa sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym:

Sieci sanitarnych i wodociągowych, sieci odwodnienia i kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej, sieci sterowania ruchem kolejowym,

— budowa toalet wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej,

— budowa zbiornika przeciwpożarowego,

— budowa drogi dojazdowej do Parkingu „Park & Ride” wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym budową zjazdów na działki przyległe i zjazdu na drogę technologiczną dojazdową do peronu),

— budowa drogi technologicznej do obsługi przepompowni,

— budowę obiektów drogowych służących obsłudze przystanku kolejowego (w tym budowę zatok autobusowych wraz z wyposażeniem, miejsc postojowych dla taxi, miejsc „Kiss & Ride”, miejsc dla busów podmiejskich, budowę chodników, parkingów rowerowych),

— wycinka drzew i krzewów kolidujących z robotami,

— nasadzenia drzew i krzewów w obrębie zakresu robót;

Etap II – zakres podlegający prawu opcji zgodnie z klauzlą 21 WSU

— budowa parkingu „Park & Ride” wraz z wyposażeniem (niezbędną infrastrukturą techniczną),

— wycinka drzew i krzewów kolidujących z robotami,

— nasadzenia drzew i krzewów w obrębie zakresu robót.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z opcji polegające na zwiększeniu zakresu świadczenia Wykonawcy w zakresie opcji czyli wykonania Etapu II opisanego w PFU. Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją stanowi jednostronne uprawnienie Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji prac opisanych w niniejszej klauzuli. Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z opcji w ciągu maksymalnie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Za zgodą Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający może złożyć w późniejszym terminie niż 5 miesiące od dnia podpisania umowy. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z realizacji zakresu zamówienia objętego prawem opcji, nie powoduje żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy. Realizacja zakresu zamówienia w ramach opcji przebiegać będzie na zasadach oraz warunkach określonych w umowie. Okres realizacji Etapu II to 7 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o skorzystaniu z opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji, Wykonawca w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z opcji, uzupełni zabezpieczenie wykonania w zakresie kwoty i terminu obowiązywania zabezpieczenia do wysokości odpowiadającej 5 % zaakceptowanej kwoty kontraktowej za zakres podstawowy i zakres opcji. Wnoszone zabezpieczenie wykonania musi być zgodne z postanowieniami subklauzuli 4.2. Warunków szczególnych oraz z postanowieniami IDW dotyczącymi zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

II.2.14)Información adicional

W celu oceny ofert Zamawiający przyjmuje następujące kryteria:

a) całkowita cena brutto – waga: 60 %,

b) okres gwarancji – waga 40 %.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 25 000 000,00 PLN,

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

— część sprawozdania finansowego (RZiS), w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu (jego części), a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające minimalny roczny obrót – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,

— informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych:

1) Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali łącznie:

a) co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) nawierzchni torowej na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej;

b) budowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 1 obiektu typu: przejście podziemne dla pieszych;

c) budowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 1 obiektu typu parking samochodowy o powierzchni użytkowej min 1500 m2;

d) budowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 1 odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej o długości minimum 500m;

e) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej jednego peronu o długości co najmniej 200 m na stacji lub przystanku kolejowym;

f) realizacja co najmniej 2 inwestycji budowlanych w formule „projektuj i buduj” o wartości min. 20 000 000 PLN brutto;

2) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

a) Kierownik budowy – 1 osoba

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej lub drogowej lub inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót (pełnienie funkcji technicznej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na inwestycji w zakresie infrastruktury kolejowej;

b) Kierownik robót torowych – 1 osoba

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych;

c) Kierownik robót mostowych – 1 osoba

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej – posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej mostowej;

d) Kierownik robót drogowych – 1 osoba

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej – posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej drogowej

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

— wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,

— dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, zawierające w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

— inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 9.6.2 IDW,

— wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

W celu oceny ofert Zamawiający przyjmuje następujące kryteria:

a) całkowita cena brutto – waga: 60 %,

b) okres gwarancji – waga 40 %.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 230 000,00 PLN (dwieście trzydzieści tysięcy złotych).

Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Pzp.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie dla zakresu podstawowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji, Wykonawca w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z opcji, uzupełni zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie kwoty i terminu obowiązywania zabezpieczenia do wysokości odpowiadającej 5 % ceny całkowitej brutto za zakres podstawowy i zakres opcji.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione w formie zgodnej z art. 148 ust. 1 Pzp.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Zgodnie z wymogami art. 23 ustawy Pzp.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z tomem II SIWZ – WU.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 13/01/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 12/03/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 13/01/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

Siedziba Pełnomocnika Zamawiającego, tj. PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, pl. Matejki 12, 31-157 Kraków, POLSKA, Sala Korkowa – II piętro

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Tam gdzie w SIWZ lub jej częściach czy załącznikach zostało wskazane pochodzenie, marka, znak towarowy, producent, dostawca; materiałów, urządzeń lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający przewiduje udzielenie podobnych zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp, polegających na powtórzeniu robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zamówienie podobne polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w sąsiedztwie przystanku kolejowego SKA Kraków Swoszowice, w zakresie: układu torowego, układu drogowego, obiektów inżynieryjnych, obiektów budowlanych, odwodnienia, elektroenergetyki nietrakcyjnej i elektroenergetyki do 1kV, sieci trakcyjnej, sterowania ruchem kolejowym (SRK), telekomunikacji, instalacji sanitarnych, dendrologii, w szczególności:

— opracowanie projektów budowlanych, dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień, decyzji na realizację robót, wymaganych dopuszczeń, zgód, pozwoleń i certyfikacji WE,

— wykonanie robót budowlanych obejmujących tory, odwodnienie, drogi, przejazdy i parkingi, obiekty inżynieryjne, roboty ziemne, wycinkę i nasadzenia drzew i krzewów, peron wraz z wyposażeniem oraz drogami dojścia, sterowanie ruchem kolejowym, elektroenergetykę nietrakcyjną i trakcyjną (w tym montaż konstrukcji wsporczych) i teletechnikę.

Podobne zamówienia zostaną udzielone na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym, po uwzględnieniu ustalonych w trakcie negocjacji, postanowień.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej pełnomocnika Zamawiającego.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Dirección postal: pl. Matejki 12
Localidad: Kraków
Código postal: 31-157
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2019