Servicios - 66326-2018

13/02/2018    S30

Polonia-Varsovia: Turbinas de vapor de agua

2018/S 030-066326

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: PGE Energia Ciepła S.A.
Número de identificación fiscal: 0000013479
Dirección postal: ul. Złota 59
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Not specified
Código postal: 00-120
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Kryńska
Correo electrónico: agnieszka.krynska@gkpge.pl
Teléfono: +48 781900389
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.gkpge.pl/PGE-Energia-Ciepla
Dirección del perfil de comprador: http://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Remont kapitalny kapitalizowany i modernizacja turbozespołu TG4 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w EC Gdańsk

II.1.2)Código CPV principal
42112100 Turbinas de vapor de agua
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kapitalnego i modernizacji turbozespołu nr 4 (turbina 13UP55) w Elektrociepłowni Gdańskiej. Celem jest doprowadzenie do stanu pełnej sprawności technicznej zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz rozwiązanie problemów eksploatacyjnych występujących na turbozespole.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634 Gdański
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Elektrociepłownia Gdańska, ul. Wiślna 6, Gdańsk.

II.2.4)Descripción del contrato:

Granice zakresu projektowania: węzły łożyskowe turbiny, PEH, ERB, złączki olejowe, sterowanie obracarką.

Granice zakresu realizacji zadania na obiekcie:

1. Od spoiny na króćcu dolotu pary do komory zaworu szybkozamykającego WP do króćca na turbinie wylotu pary do wymienników 4XA i 4XB wraz z układem przepływowym turbiny do króćców upustowych pary na turbinie.

2. Układ olejowy (smarny i regulacyjny) wraz z pompami, armaturą, chłodnicami, filtrami i GZO oraz olejem uszczelniającym generatora.

3. Układ regulacji turbiny wraz z zaworami odcinającymi i regulacyjnymi.

4. Część mechaniczna generatora wraz z chłodnicami wodorowymi i wzbudnicą wraz z jej chłodzeniem.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación previa
  • Situación de extrema urgencia resultante de hechos imprevisibles para la entidad adjudicadora y con arreglo a las condiciones estrictas que se establecen en la Directiva
Explicación:

Dnia 13.11.2017 r. doszło do przejęcia pośredniej kontroli nad PGE EC (dawniej EDF Polska S.A.) przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. (dalej jako: „Przejęcie”). Od przejęcia PGE EC jest podmiotem pośrednio kontrolowanym przez Skarb Państwa, albowiem 57,39 % akcji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., podmiotu kontrolującego PGE EC, należy do Skarbu Państwa. Przed Przejęciem PGE EC, nie będąc zobowiązana do stosowania Pzp, prowadziła postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie regulacji wewnętrznej, tj. „Regulaminu przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień na podstawie dyrektywy przez spółki grupy kapitałowej EDF w Polsce” z dnia 15.4.2016 r. Postępowanie, zostało wszczęte dnia 20.9.2017 r. na podstawie regulaminu, lecz nie zostało zakończone zawarciem umowy z wykonawcą przed Przejęciem. Ze względu na obowiązek stosowania Pzp, PGE EC zobowiązana jest do udzielenia zamówienia w przedmiotowym postępowaniu z zastosowaniem przepisów Pzp. Wobec spełnienia przesłanek ustawowych udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, które zostały omówione poniżej, postępowanie zostało wszczęte w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy „Prawo zamówień publicznych" tj.:

1. Wystąpiła wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn zależnych od wykonawcy. W omawianym stanie faktycznym zamawiający nie miał wpływu na Przejęcie, bowiem PGE EC było przedmiotem transakcji dokonywanej przez niezależne od niej podmioty. Zarówno sama decyzja o Przejęciu, jak i w szczególności data dokonania transakcji nie była podejmowana w uzgodnieniu z PGE EC, zatem zamawiający nie miał wpływu na zaistnienie tej sytuacji.

2. Nieprzewidywalność sytuacji. Przejęcie było długotrwałym procesem i zamawiający nie był w stanie przewidzieć kiedy zostanie ono sfinalizowane, tj. od którego momentu będzie zobowiązany do stosowania Pzp podczas udzielania zamówień. Przy tym, dzień sfinalizowania Przejęcia był wielokrotnie przesuwany, a o ostatecznej dacie, w której nastąpiło Przejęcie zamawiający dowiedział się o dopiero na 4 dni przed tą datą. W konsekwencji należy uznać, że zamawiający nie był w stanie przewidzieć w jakim dniu powstanie obowiązek stosowania przepisów Pzp.

3. Wymóg natychmiastowego wykonania zamówienia. Postępowanie będące przedmiotem niniejszego zawiadomienia zostało ogłoszone w terminie wynikającym z planowanego postoju od 7.4.2018 r. oraz konieczności przygotowania się wykonawcy do remontu.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 184-377811

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Remont kapitalny kapitalizowany i modernizacja turbozespołu TG4 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w EC Gdańsk

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
07/02/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Doosan Babcock Energy Polska Spółka akcyjna
Número de identificación fiscal: 0000635144
Dirección postal: u. Golejowska 73B
Localidad: Rybnik
Código NUTS: PL227 Rybnicki
Código postal: 44-207
País: Polonia
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato/el lote/la concesión sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Dopuszcza się podwykonawstwo dla prac:

— izolacyjnych,

— rusztowaniowych,

— diagnostycznych,

— dostaw części zamiennych,

— na elementach układu regulacji,

— na układzie olejowym,

— wyważanie wysokoobrotowe.

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/02/2018