Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Suministros - 69220-2023

03/02/2023    S25

Rumanía-București: Sistema de monitorización de los pacientes

2023/S 025-069220

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Número de identificación fiscal: 25502860
Dirección postal: Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3
Localidad: Bucuresti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 040154
País: Rumania
Persona de contacto: TEREZA ION
Correo electrónico: achizitii@assmb.ro
Teléfono: +40 758088371
Fax: +40 213101069
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.assmb.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Furnizare sistem de colectare si procesare date medicale pentru Spitalul Clinic Prof. Th Burghele

Número de referencia: 25502860/71.01.02.
II.1.2)Código CPV principal
33195000 Sistema de monitorización de los pacientes
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

“Furnizare sistem de colectare si procesare date medicale pentru Spitalul Clinic Prof. Th Burghele. in conformitate cu cerintele solicitate in caietul de sarcini, cantitate 1 buc.

Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de minim 20 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitarilor de clarificări sau informațiilor suplimentare în a 11 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Orice solicitare de clarificare transmisă după data mentionata, va pune AC în imposibilitatea de a oferi un raspuns și drept urmare se va considera TARDIVĂ.

Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa în SEAP (www.e-licitatie.ro).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 725 000.00 RON
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Spitalul de Boli Clinic Prof. Th Burghele, Bucuresti,

II.2.4)Descripción del contrato:

“Furnizare sistem de colectare si procesare date medicale pentru Spitalul Clinic Prof. Th Burghele, in conformitate cu cerintele solicitate in caietul de sarcini

Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de minim 20 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitarilor de clarificări sau informațiilor suplimentare în a 11 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Orice solicitare de clarificare transmisă după data mentionata, va pune AC în imposibilitatea de a oferi un raspuns și drept urmare se va considera TARDIVĂ.

Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa în SEAP (www.e-licitatie.ro).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Garantia extinsa pentru intreg sistemul / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Fiabilitatea terminalelor / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Fiabilitatea demonstrata a sistemului / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2022/S 204-578153
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 34853
Denominación:

Contract de furnizare

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/12/2022
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: VIV SOFT&TRADE
Número de identificación fiscal: RO38781537
Dirección postal: Strada Soseaua Tudor Neculai , Nr. 9
Localidad: Iasi
Código NUTS: RO213 Iaşi
País: Rumania
Correo electrónico: office.vivsofttrade@gmail.com
Teléfono: +40 755550055
Dirección de internet: www.vivsofttrade.ro
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 800 000.00 RON
Valor total del contrato/lote: 1 725 000.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Continuare a sectiunii III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Informatii privind asociatii:

In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de fiecare operator economic in parte.

Se va prezenta Acordul de asociere cu urmatoarele prevederi minime:

- asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului

- nominalizarea liderului asocierii;

- comunicarile se vor face cu liderul asocierii;

Nominalizarea persoanei care semneaza in numele si din partea liderului, precum si imputernicirea de a semna contractul in numele asocierii.

Nota: Autoritatea contractanta va solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare;

- atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea - economico - financiara, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Modalitate de indeplinire: DUAE aferent procedurii de atribuire este configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Raspunsurile vor fi completate de operatorii economici direct in SEAP, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic, are eventual, intentia sa o subcontracteze.

Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.

Continuare a sectiunii III.1.6.a) Garantie de participare:

G.P.se poate constitui sub una din formele prevăzute la art. 36 din HG395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

(1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:

a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;

b) asigurare de garanţii emisă: – fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Garantia de participare trebuie sa fie valabila pe perioada de valabilitate a ofertelor.

În cazul constituirii garanției de participare prin virament bancar se va utiliza contul RO74 TREZ 7005 006X XX00 2371 deschis la Trezoreria Operarivă a Municipiului București. Documentul de plata va fi încărcat în SEAP semnat cu semnătura electronică extinsă până la data limită de depunere a ofertelor.

În cazul utilizării modalitatilor de la lit. a) si b), dovada constituirii garantiei de participare se va încărca în SEAP semnată cu semnătura electronică extinsă împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limita de depunere a ofertelor și trebuie să prevadă că plata garantiei de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a autorității contractante pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garantia trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici. Garanția de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP însoțita de traducerea autorizata în limba română. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Echivalența în lei a altor valute a garantiei de participare se determină la cursul BNR din data publicării anunțului de participare în SEAP. Condițiile de reținere sunt cele prevăzute de art. 37 din HG395/2016 iar restituirea acesteia se va face potrivit art. 38 din HG 395/2016.

DUAE va fi configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Operatorii economici care participa la procedura vor completa direct in SEAP, in sectiunea dedicata a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractanta.

Detalii cu privire la intocmirea DUAE se vor regasi, dupa autentificarea in sistem, in sectiunea „Informatii DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in SEAP la sectiunea ”Raspuns consolidat”, a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Notă: funcție de situația concretă, autoritatea contractantă va aplica corespunzător prevederile art.138 alin 1 si 2 din Anexa la H.G. nr.395/2016.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: Bucuresti
Código postal: 030084
País: Rumania
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
30/01/2023