Works - 10060-2018

10/01/2018    S6    - - Works - Contract award notice - Open procedure 

Poland-Warsaw: Construction work

2018/S 006-010060

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
0000037568
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Poland
Contact person: Mariusz Madej
E-mail: mariusz.madej@plk-sa.pl
Fax: +48 224732399
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: http://www.plk-sa.pl

I.2)Information about joint procurement
I.6)Main activity
Other activity: Transport kolejowy - zarządzanie liniami kolejowymi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” wramach projektu POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, (...)

Reference number: 6060/ICZ 6/26012/09895/16/P
II.1.2)Main CPV code
45000000
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie nowej linii kolejowej w podziemnym tunelu średnicowym pomiędzy dworcami Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska oraz Łódź Żabieniec. Zakres projektu obejmuje również budowę dwóch punktów obsługi podróżnych w rejonie skrzyżowania ulic Ogrodowej/ Drewnowskiej/ Karskiego, oraz w rejonie skrzyżowania ulic Zachodniej/ Zielonej/ Kościuszki. Tunele szlakowe zostaną wykonane metodą tarczy zmechanizowanej (tunel dwutorowy) oraz metodą odkrywkową i górniczą (tunele jednotorowe).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 1 293 000 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45246000
45230000
45220000
45314310
45200000
45231300
45314000
31620000
71322000
45316200
45240000
45234125
45210000
45100000
45234116
45231000
45233000
45234113
45255600
45234000
45234124
45232140
45221110
45231400
45234100
45231220
45234122
71321000
45221120
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Linia kolejowa pomiędzy dworcami Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska oraz Łódź Żabieniec, rejon skrzyżowania ulic

Ogrodowej/ Drewnowskiej/ Karskiego, oraz rejon skrzyżowania Zachodniej/Zielonej/Kościuszki.

II.2.4)Description of the procurement:

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) Dokumentacji projektowej, w tym:

a) projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

b) uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych zezwoleń, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na użytkowanie,

c) opracowanie projektu wykonawczego/projektów wykonawczych,

d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

e) przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów.

2) Realizacji robót w zakresach:

a) nawierzchnia i podtorze,

b) urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),

c) urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

d) sieć trakcyjna wraz z zasilaniem,

e) urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,

f) sieci i instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe,

g) obiekty inżynieryjne w tym tunel,

h) perony i obiekty kubaturowe,

i) roboty drogowe,

j) systemy p.poż.,

k) systemy wentylacyjne,

l) geologia;.

3) Realizacji robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 25 %
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 15 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIiŚ 5.1-15
II.2.14)Additional information

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielnie zmówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetuUnii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskieEuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć nasfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 93 ust. 1 a Ustawy).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 229-417815
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

UMOWA Nr 90/107/0201/17/I/I na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła (...)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/12/2017
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 2
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 2
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
„ENERGOPOL-SZCZECIN” Spółka Akcyjna
ul. Św. Floriana 9/13
Szczecin
70-646
Poland
Telephone: +48 914624131
E-mail: ep-sa@energopol.pl
Fax: +48 914624725
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28
Mińsk Mazowiecki
05-300
Poland
Telephone: +48 257584226
E-mail: pbdim@pbdim.com.pl
Fax: +48 257582859
NUTS code: PL912
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 763 014 206.81 PLN
Total value of the contract/lot: 1 293 000 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Wykonawca podzleci wyłącznie roboty polegające na:

— wykonanie komputerowych systemów stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

— roboty budowlane związane z budową tuneli,

— roboty torowo sieciowe.

V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Uwaga:

1.W sekcji II.1.1) Nazwa powinno być:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” wramach projektu POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/ Łódź Żabieniec”.

2. W sekcji V Udzielenie zamówienia - Nazwa powinno być:

UMOWA Nr 90/107/0201/17/I/I na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/ Łódź Żabieniec”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.5 i 22.6 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/01/2018