Services - 108286-2017

23/03/2017    S58    - - Services - Contract award notice - Restricted procedure 

Denmark-Copenhagen: Consultative engineering and construction services

2017/S 058-108286

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Femern A/S
28986564
Vester Søgade 10
København V
1601
Denmark
Contact person: Anne Bøgh Johansen
Telephone: +45 33414449
E-mail: ajo@femern.dk
Fax: +45 33416301
NUTS code: DK011

Internet address(es):

Main address: www.femern.dk

I.2)Joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Femern A/S varetager anlæggelsen og driften af den kommende faste forbindelse over Femern Bælt

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rammeaftale om bygherrerådgivning.

II.1.2)Main CPV code
71310000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Rammeaftale om bygherrerådgivning til etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt i perioden indtil anlægsfasen, under designfasen og selve anlægsfasen, i forbindelse med overgangen til driftsfasen samt bistand i forbindelse med håndteringen af eventuelle krav i en periode efter anlægsfasens afslutning.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 115 000 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000
71330000
71520000
71530000
71540000
71311230
71311300
71312000
71313100
71313000
71314100
71315000
71315100
71315200
71317200
71317210
71318100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK011
NUTS code: DK022
NUTS code: DEF08
Main site or place of performance:

København, Rødbyhavn, Puttgarden samt Femern Bælt.

II.2.4)Description of the procurement:

Rammeaftalen dækker bygherrerådgivning til etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt i selve anlægsfasen samt bistand i forbindelse med håndteringen af eventuelle krav i en periode efter anlægsfasens afslutning.

Rammeaftalen forventes at indeholde følgende ydelser:

1) Review af entreprenørernes basic and detailed design for de fire tunnelentrepriser (se flg. udbudsbekendtgørelser: 315514-2012, 315515-2012, 315516-2012 og 317160-2012).

2) Monitorering af entreprenørernes arbejde ved byggeriet af den faste forbindelse over Femern Bælt

3) Ad hoc-opgaver, herunder:

a) Procesrådgivning ift. Femern A/S' styring af entrepriserne

b) Bistand til gennemførelse af udbud af anlægsarbejder udenfor tunnelentrepriserne

c) Byggetilsyn på mindre kontrakter i Danmark og Tyskland

d) Bistand til miljøgodkendelser af anlægsarbejder i Danmark og Tyskland

e) Rådgivning om evt. yderligere geotekniske undersøgelser.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Organisation og bemanding / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Forslag til opgaveløsning / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Femern A/S kan få behov for bistand til løsning af diverse opgaver, der alle relaterer sig til installationskontrakten (udbudsbekendtgørelse 42236-2014) for de elektriske og mekaniske (»E&M«) systemer samt jernbaneentrepriserne. En nærmere uddybning af arbejderne under optionen fremgår af udbudsbekendtgørelsen for nærværende rammeaftale (312541-2016).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Anlægget af den faste forbindelse over Femern Bælt modtager EU-støtte fra TEN-T programmet under projektkode 2007-EU-20050-P.
II.2.14)Additional information

Femern A/S udbyder rammeaftalen som 1 samlet rammeaftale. Dette vurderes i højere grad at sikre Femern A/S stordriftsfordele, mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakter samt skabe en større ensartethed i løsningen af relaterede opgaver under kontrakten. En opdeling i delkontrakter vurderes ikke at kunne være med til at skabe et større konkurrencefelt.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 174-312541
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Rammeaftale om bygherrerådgivning

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
20/03/2017
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Ramboll-Arup-TEC Joint Venture I/S
32269036
c/o Rambøll Danmark A/S, Hannemanns Allé 53
København
2300
Denmark
Telephone: +45 51611000
Fax: +45 51611001
NUTS code: DK011
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Ove Arup & Partners International Ltd.
35426841
Frederiksborgsgade 15, 7. sal
København
1360
Denmark
NUTS code: DK011

Internet address:www.arup.com

The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Tunnel Engineering Consultants VOF
NL0095.17.376.B01
Laan 1914 nr. 35
Amersfoort
3818 EX
Netherlands
NUTS code: NL31

Internet address:www.TEC-tunnel.com

The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Rambøll Danmark A/S
35128417
Hannemanns Allé 53
København S
2300
Denmark
NUTS code: DK011

Internet address:www.ramboll.com

The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 115 000 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 115 000 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Det understreges, at den angivne estimerede værdi er baseret på Femern A/S' estimat i et særdeles komplekst projekt. Estimatet vil derfor kunne afvige betydeligt i både op- og nedadgående retning.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internet address:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden de frister, der er fastsat i lov nr. 593 af 6.2.2016 (»Klagenævnsloven«). De nugældende fristregler af relevans for dette udbud er følgende:

Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 7, stk. 1. Andre klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address:http://www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/03/2017