Services - 231618-2017

17/06/2017    S115    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Madzharovo: Fire-prevention services

2017/S 115-231618

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Darzhavno gorsko stopanstvo „Madzharovo“ TP na „YuIDP“ DP Sliven
2016176540338
ul. „Petar Angelov“ No. 7A
Madzharovo
6480
Bulgaria
Contact person: Yordanka Dzhelepova
Telephone: +359 882484080
E-mail: dgs_madjarovo@abv.bg
Fax: +359 875244775
NUTS code: BG422

Internet address(es):

Main address: http://www.uidp-sliven.com

Address of the buyer profile: http://www.uidp-sliven.com/procedures/1156

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uidp-sliven.com/procedures/1156
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: териториално поделение на държавно предприятие с основна дейност Горско стопанство съгл. чл. 165 от ЗГ

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Поддържане на стари минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП ДГС „Маджарово“.

II.1.2)Main CPV code
75251110
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Поддържане на стари минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП ДГС „Маджарово“ във връзка с предотвратяване на горски пожари, изораване на ленти с ширина 4 м на площ от 60,7 дка покрай горски масиви.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 503.76 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
75251110
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG422
Main site or place of performance:

Територията на ДГС „Маджарово“, участък Харманли.

II.2.4)Description of the procurement:

Поддържане на стари минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП ДГС „Маджарово“ с ширина 4 м и обща площ 60,7 дка.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 503.76 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки или услуги съгласно законодателството. Кандидатите, които участват в процедурата трябва да отговарят на показатели за минимално техническо оборудване и професионално-квалификационни изисквания на заетите за работа лица, както следва:

2.1. Да притежава следните технически възможности за извършване на услугата, а именно собствен или нает минимум 1 бр. булдозер — механизирана техника от клас Т-170 за работа в горски територии, който трябва да е регистриран по реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника“ (обн. ДВ. Бр. 79/1998 г., изм. и доп., ДВ бр. 28 от 5.4.2011 г.) и да е преминал технически преглед.

2.2. Да има нает на трудов или граждански договор минимум 1 лице-правоспособен водач за всеки булдозер с категория Твк или Твк-Г или Тпс.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Няма.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Няма.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Кандидатите, които участват в процедурата трябва да отговарят на показатели за минимално техническо оборудване и професионално-квалификационни изисквания на заетите за работа лица, както следва:

2.1. Да притежава следните технически възможности за извършване на услугата, а именно собствен или нает минимум 1 бр. булдозер — механизирана техника от клас Т-170 за работа в горски територии, който трябва да е регистриран по реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника“ (обн. ДВ. Бр. 79/1998 г., изм. и доп., ДВ бр. 28 от 5.4.2011 г.) и да е преминал технически преглед.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Кандидатите, които участват в процедурата трябва да отговарят на показатели за минимално техническо оборудване и професионално-квалификационни изисквания на заетите за работа лица, както следва:

2.1. Да притежава следните технически възможности за извършване на услугата, а именно собствен или нает минимум 1 бр. булдозер — механизирана техника от клас Т-170 за работа в горски територии, който трябва да е регистриран по реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника“ (обн. ДВ. Бр. 79/1998 г., изм. и доп., ДВ бр. 28 от 5.4.2011 г.) и да е преминал технически преглед.

2.2. Да има нает на трудов или граждански договор минимум 1 лице-правоспособен водач за всеки булдозер с категория Твк или Твк-Г или Тпс.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/07/2017
Local time: 16:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/09/2017
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/07/2017
Local time: 10:00
Place:

Гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ № 2.

Information about authorised persons and opening procedure:

Упълномощени лица представят нотариално заверено пълномощно, Отварянето на офертите е публично. Кандидатите могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Всички присъстващи лица попълват имената си и се подписват в списък, подготвен от комисията.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/06/2017