Supplies - 274204-2017

15/07/2017    S134    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Sofia: Protective and safety clothing

2017/S 134-274204

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Glavna direktsiya „Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto“ — MVR
129010164
ul. „Pirotska“ No. 171A
Sofiya
1309
Bulgaria
Contact person: Sashka Stoyanova; Radka Savova
Telephone: +359 296010291
E-mail: skstoyanova.160@mvr.bg
Fax: +359 28688115
NUTS code: BG411

Internet address(es):

Main address: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Address of the buyer profile: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача/обществени-поръчки/преглед/обществени-поръчки-по-зоп/lps-2017
Additional information can be obtained from another address:
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР
129010164
ул. „Никола Габровски“ № 30
София
1172
Bulgaria
Contact person: Сашка Стоянова; Радка Савова
Telephone: +359 296010291
E-mail: skstoyanova.160@mvr.bg
Fax: +359 28688115
NUTS code: BG411

Internet address(es):

Main address: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Address of the buyer profile: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР
129010164
ул. „Никола Габровски“ № 30
София
1172
Vietnam
Contact person: Сашка Стоянова; Радка Савова
Telephone: +359 296010291
E-mail: skstoyanova.160@mvr.bg
Fax: +359 28688115
NUTS code: BG411

Internet address(es):

Main address: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Address of the buyer profile: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на лични предпазни средства“.

II.1.2)Main CPV code
35113400
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на лични предпазни средства — топлозащитно облекло, предназначено за защита на тялото на пожарникари при извършване на пожарогасителни операции в градски условия/ сгради (пожарогасене на структурни пожари) в зони подложени на топлина и/ или пламък.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 166 666.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411
Main site or place of performance:

Централна складова база на ГДПБЗН — МВР, с. Локорско.

II.2.4)Description of the procurement:

Максималното количество лични предпазни средства, които ще се закупят е до 350 комплекта, като окончателния им брой ще зависи от предложената единична цена на комплект на участника, избран за изпълнител и финансовия ресурс на Възложителя.

Доставката/ите ще се извърши чрез еднократна или поетапни доставки, като обема им ще се конкретизира за всеки отделен случай, чрез подаване на заявка от Възложителя или определени със заповед от него лица, в рамките на предвидените финансови средства.

Изпълнителят уведомява писмено в срок не по-малък от 7 дни предварително за конкретната дата и час, на която ще осъществи доставката.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: К2,i, — обща стойност на показателите за качество на топлозащитните облекла от участникa i / Weighting: 35
Price - Weighting: 65
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 166 666.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Показатели за качество формиращи критерия за качество К2,i,:

1. Степен на отблъскване на облеклото срещу проникване на течни химични продукти К2хп — с тежест 5;

2. Устойчивост на облеклото от проникване на вода в т.ч. и шевовете К2в — с тежест 5;

3. Паропропускливост на облеклото К2п — с тежест 5.

Продължава в VI.3).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Не се изисква.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Не се изискват.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Участникът следва да прилага система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008 или БДС EN ISO 9001:2015, включваща в обхвата си „Производство или търговия с лични предпазни средства“, или еквивалентна.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът следва да притежава валиден сертификат за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008 или БДС EN ISO 9001:2015, включваща в обхвата си „Производство или търговия с лични предпазни средства“, или еквивалентна.

Документ за доказване — Копие на валиден сертификат за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008 или БДС EN ISO 9001:2015 на името на участника, включващ в обхвата си „Производство или търговия с лични предпазни средства“, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки на ЕС.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Кандидатът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Крайният срок за изпълнение по всяка конкретна заявка от възложителя е по предложение на участника, но не повече от 100 календарни дни, считано от датата на получаване на заявката. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от ст-та на договора и се представя, преди сключване на договор, в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка. Участникът,определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение, условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в документацията и договора. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, както следва: 2% от стойността на договора без ДДС след изтичане срока на договора и 1% от стойността на договора без ДДС след изтичане на гаранционен срок на последната доставка..Продължава в VI, т. 3 от обявлението.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/08/2017
Local time: 17:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/08/2017
Local time: 11:00
Place:

Гр. София, ул. „Никола Габровски“ № 30.

Information about authorised persons and opening procedure:

На публичните заседание на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

От II.2.2)

Възложителят авансово предоставя средства в размер 100% от стойността на договора. Възложителят изисква гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства. Гаранцията за авансово предоставените средства задължително следва да покрива сумата в размер на 100% от цената на договора и се освобождава до 3 /три/ дни след усвояване на аванса.

В обществената поръчка могат да участват участници, които отговарят на условията на чл. 10 от ЗОП, и които отговарят на условията, посочени в ЗОП и обявените изисквания на възложителя в документацията за участие. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС. При подаването на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване в ЕЕДОП. Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и при условията на чл. 112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП. Преди сключването на договора, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да изпълни задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП като представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.

от II.2.14)

4. Устойчивост на скъсване при опън на външния материал на облеклото при изпитване в надлъжна и напречна посока К2свм — с тежест 5;

5. Устойчивост на скъсване при опън на шевовете на основните съединителни шевове на външния материал на облеклото К2сш — с тежест 5;

6. Съпротивление на раздиране на външния материал на облеклото в надлъжна и напречна посока К2р — с тежест 5;

7. Експлоатационен срок на облеклото при спазване изискванията на производителя К2ес — с тежест 5.

Срокът на изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца или до достигане на крайната стойност (при настъпване на първото от двете събития).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалба може да бъде подадена в 10 дневен срок, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/07/2017