Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 363153-2017

15/09/2017    S177

Magyarország-Budapest: Pályaépítés

2017/S 177-363153

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Csilla
E-mail: szalaics@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési, alagúti munkák; biztosítóberendezés, automata vonatvezérlőrendszer felújítása; vasúti távközlési, központi diszpécser rendszerek korszerűsítése.

Hivatkozási szám: FKLM/16/2017
II.1.2)Fő CPV-kód
45234116 Pályaépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés a budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó vágányépítési és alagúti munkák; biztosítóberendezés felújítása, valamint vasúti távközlési és központi diszpécser rendszerek korszerűsítése megvalósítására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 47 799 502 585.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45223220 Szerkezetburkolási munka
45234125 Föld alatti vasútállomás, metróállomás
45221248 Alagútbéleléssel kapcsolatos építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45223000 Szerkezetek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231600 Hírközlési vezetékek építési munkája
45232332 Távközléssel kapcsolatos járulékos munkák
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45311000 Villamos huzalozás és szerelés
45312100 Tűzriasztó rendszer szerelése
45312200 Betörésjelző rendszer szerelése
45314000 Távközlési berendezések szerelése
45316000 Megvilágító- és jelzőrendszerek szerelése
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
45234124 Föld alatti személyvasúti szállítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vágányépítési és alagúti munkák: Vonali fővágányok építése vb. pályalemezen 33 430 vm; Vonali

fővágányok építése zúzottkő ágyazaton 481 vm; Kitérők beépítése fővonalon: 44 csoport; 3. sín

bontása és építése: 34 288 m. A vonalon a 90-100 cm-es sínalátámasztások 75 cm-re besűrítése.

Leerősítések, icosit kúpok bontását követően pályabeton javítása, vízelvezető folyókák

felújítása/kialakítása. Alagút falán vezetett kábelekből a keresztezések pálya alatti átvezetéssel

való megoldása.

Pályabeton spontán repedések jav.: ~ 7 600 m; Feltáskásodás megszűnt.: ~ 160 m2;

Lepattogzások, bemarások megszűnt.: ~ 2 650 m2; Terjeszkedési hézag hibák megszűnt.: ~240

m2; Kémiai reakciók okozta korróziók megszűnt.: ~840 m2; Sárkivetődés a pályabeton alól: ~50

m2; Szabálytalan kábelátvezetések kitöltése ~330 db; Egyéb hibák: ~2 950 db.

Vízelvezetés javítása alagutakban: 13 300 m. Alagutak szigetelés javítása: 13 300 m, ~ 100 000

m2.

Egyéb alagúti munkák: Kábeltartók cseréje és építése: 293 000 m; Alagúti világítás felújítása

lámpa testek cseréjével: 7 100 db; Földelő gerinchálózat, földelő szondák létesítése: 36 db;

Alagúti tűzivízhálózat, szerelvényekkel: 17 100 m; Vonali műtárgyak bontási és szerkezetépítési,

szigetelés javítási munkái: 25 db.

Műtárgy és pályabeton csatlakozásánál a vízelvezető folyókák tisztítása, javítása (~1 700 m), a

felszíni szakaszon (~1 800 m) a vízelvezetés megoldása. Kapcsolódó elektromos, gépészeti

munkák: Pozitív tápkábel kötések, negatív sínátkötések; Alagút világítás átépítése; Vonali

kábelezés; Alagúti földelő gerinchálózat kiépítése; Váltófűtés átépítése; Gépészeti ber. tartalmazó

vonali műtárgyak szigetelése, felújítása; Tüzivíz ellátás kiépítése.

Kőér utcai járműtelepi munkák: Vágányok építése zúzottkő ágyazaton: 4 548 m; Kitérők beépítése:

20 csoport; 3. sín bontása és építése: 3 831 m.

17,3 km hosszú (alagúti és felszíni) vonalon, a vonal állomásain, metró járműtelepen és

diszpécser központban vasúti távközlési rendszerek és központi diszpécserek 3 irányító

rendszereinek rekonstrukciója, telepítése, kivitelezése, a bizt.ber. berendezések felújítása úgy,

mint:

— Vasúti távközlési berendezések, optikai gerinchálózat telepítése a vonal 20 állomásán, a

járműtelepen, és a diszpécserközpontban,

— Tűzjelző és oltásvezérlő rendszer létesítése a 20 állomáson, mintegy 20000 m2 területen,

valamint felügyeleti rendszerbe integrálása,

— Utasforgalmi IP kamerás megfigyelő rendszerek kiépítése a 20 állomáson, a rendszerek

állomási és központi felügyeleti rendszerbe integrálása,

— Összevont diszpécser rendszer fejlesztése, bővítése, korszerűsítése vagy bevezetése, és ezen rendszerek állomási és központi felügyeleti rendszerbe történő integrálása, mely az alábbi 5 diszpécser rendszert (alrendszert) foglalja magában:

1. Központi Forgalmi Menetirányító (KFM),

2. Központi Utasforgalmi Diszpécser (KUD),

3. Műszaki Diszpécser (MÜDI) felügyeleti, megfigyelő és tájékoztató alrendszerei,

4. Járműtelepi diszpécser (BLP),

5. Energia Diszpécser (EDI) felügyeleti alrendszerei. – Bizt.ber munkák:

— M3 vágánykép módosításnak megfelelő bizt.ber. átalakítások, felújítás a teljes vonalon (17,3 km

és járműtelep; a bizt.ber 85 db váltót kezel);

— Önműködő jelzőüzem kiterjesztése 5 helyszínen, peronvész áramkörök átalakítása mind a 20

állomáson.

A közbeszerzési dokumentumok a munkákhoz kapcsolódó kiviteli terveket tartalmazzák. Feladat:

valamennyi építési munkához szükséges kiegészítő tervezési feladatok a közbeszerzési

dokumentumokban részletezettek szerint, AT által megajánlott anyagok, gépek, berendezések,

technológiák ismeretében, valamint az ideiglenes és technológiai tervek elkészítése.

AK a vágányépítéshez szükséges új sínanyagot, tervezett új kitérőket beszerezte, nyertes AT-nek beépítést megelőzően leszállíttatja a Kőér utcai járműtelepre. AK az AVR felszedési, felújítási és visszahelyezési munkákat saját hatáskörben végzi el.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt többletjótállás a minimálisan kötelező 36 hónaphoz képest (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Projektvezető (lásd III.1.3) M2. a) pont) 60 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: III.1.3 M2. b) pont szerinti felelős műszaki vezetői pozícióra jelölt szakember 36hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP 3.1.0-15-2015-00001.
II.2.14)További információk

Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100

Értékelési módszerek:

— 1-3. részszempont: egyenes arányosítás.

— 4. Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás.

A módszerek részletes ismertetése: Ld. Közbeszerzési Útmutató

Az ajánlati felhívás VI.3.9. pontjában Ajánlatkérő előírta a Kbt. 81. § (5) bekezdésének alkalmazását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 051-094566
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési, alagúti munkák; biztosítóberendezés felújítása; vasúti távközlési, központi diszpécser rendszerek korszerűsítése.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Swietelsky Vasúttechnika Kft.
Postai cím: Nagy Sándor tér 14.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU22 Nyugat-Dunántúl
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47 799 502 585.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők neve, címe, és adószáma:

1. ajánlat

Közös ajánlattevők neve (megnevezése): SDD+D Konzorcium.

Közös ajánlattevőket képviselő tag neve: Dömper Kft.

Székhelyének címe: H-2541 Lábatlan Dunapart Hrsz.: 1605/2.

Tag 1 neve: Dömper Kft.

Tag 1 székhelye: H-2541 Lábatlan Dunapart Hrsz.: 1605/2.

Tag 1 adószáma: 10229105-2-11.

Tag 2 neve: S u b t e r r a – Raab Kft.

Tag 2 székhelye: H-9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.

Tag 2 adószáma: 24824040-2-08.

Tag 3. neve: Pannon – Doprastav Kft.

Tag 3 székhelye: H-9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2.em.

Tag 3 adószáma: 24657998-2-08.

Tag 4 neve: DUNA ASZFALT Kft.

Tag 4 székhelye: H-6060 Kecskemét, Béke u. 150.

Tag 4 adószáma: 11426628-4-03.

2. ajánlat

Neve (megnevezése): Magyar Bau Holding Zrt. (Strabag Építőipari Zrt.).

Székhelyének címe: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).

Adószám: 10776456-4-43.

3. ajánlat (nyertes ajánlattevő).

Neve (megnevezése): SWIETELSKY Vasúttechnika Kft.

Székhelyének címe: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.

Adószám: 14564477-2-18.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/09/2017