Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal

Jogi nyilatkozat

Áttekintés

Az ezen a webhelyen közzétett információk felelősségkizáró nyilatkozat, szerzői jogi nyilatkozat és a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat ismertető adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá tartoznak.

Felelősségkizáró nyilatkozat

A TED, a TED eNotices2, a TED Developer Docs (fejlesztői dokumentációs portál) és a TED Developer Portal (fejlesztői portál) webhelyeket (a továbbiakban: a SIMAP rendszert) azért hoztuk létre, hogy az uniós polgárok számára jobb hozzáférést biztosítsunk az Európai Unióban meghirdetett közbeszerzésekkel kapcsolatos információkhoz, és hogy javítsuk a közbeszerzési eljárások lebonyolítását. Arra törekszünk, hogy pontos és naprakész információkat adjunk közre. Ha tudomásunkra jut, hogy hibás adatok szerepelnek a webhely oldalain, igyekszünk azokat korrigálni.

Mindazonáltal a Kiadóhivatal semmiféle felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az említett webhelyeken közzétett információk tekintetében, melyek:

 • kivétel nélkül általános jellegűek, és nem hivatottak tájékoztatással szolgálni egyetlen természetes vagy jogi személy egyedi helyzetéről sem;
 • nem szükségszerűn átfogóak, kimerítőek, pontosak, illetve naprakészek;
 • egyes esetekben külső webhelyekre hivatkoznak, melyek nem tartoznak a Kiadóhivatal ellenőrzése alá, és amelyek tartalmáért a Kiadóhivatal nem vállal felelősséget;
 • nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsnak (ha Önnek konkrét ügyben van tanácsra szüksége, forduljon megfelelően képzett szakemberhez).

Felhívjuk figyelmét, hogy az online dokumentumok nem feltétlenül egyeznek meg minden tekintetben a hivatalosan elfogadott szövegekkel. Kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának kiegészítésében megjelent és elektronikus aláírással ellátott közbeszerzési hirdetmények tekinthetők hitelesnek. Ezek a hirdetmények 2021. december 31-ig megjelentek az Európai Unió Hivatalos Lapjának DVD-ROM-kiadásaiban. 2022. január 1. óta a kiegészítés napi példányszámait a Kiadóhivatal a saját digitális archívumában tárolja.

Nem tudjuk garantálni, hogy a TED portálon közzétett földrajzi információk pontosan tükrözik a hivatalosan elfogadott szövegekben említett földrajzi fogalmakat. Kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent európai uniós jogszabályok tekintendők hitelesnek.

Arra törekszünk, hogy a lehető legnagyobb mértékben elhárítsuk a technikai hibákból eredő fennakadásokat. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a webhelyen feltüntetett adatok olyan fájlban vagy formátumban állnak rendelkezésre, amely hibákat tartalmaz. Ilyen esetekben nem tudjuk garantálni, hogy a kérdéses problémák nem fognak fennakadásokat okozni az általunk nyújtott szolgáltatásban, illetve nem fogják egyéb módon befolyásolni annak működését. A Kiadóhivatal nem vállal felelősséget a webhely, illetve a hivatkozott külső webhelyek használata során felmerülő problémákért.

A jelen felelősségkizáró nyilatkozatnak nem célja, hogy az alkalmazandó tagállami jogszabályokban meghatározott követelmények megsértésével a Kiadóhivatal felelősségét korlátozza, illetve hogy kizárja a Kiadóhivatal felelősségét olyan ügyekben, melyek esetében ez az említett jogszabályokba ütközne.

A személyes adatok védelme

A személyes adatok védelme: általános információk

Amikor Ön az oldalhoz tartozó funkcionális postafiókok bármelyikének e-mail-címére üzenetet küld az üzenetküldő funkcióval, személyes adatait csak a válaszadáshoz szükséges mértékben gyűjtjük, és kizárólag az Ön kérdésének megválaszolása céljából használjuk fel.

Ha kérdése vagy panasza van e-mail-üzenetének és személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, hogy üzenetében ismertesse azt.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk a vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatban olvashatók: op.europa.eu/hu/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Az adatkezelési műveletekre vonatkozó részletes személyesadat-védelmi információk

rovatban olvashatók.


A személyes adatok védelme: Regisztráció a TED webhelyen

Bevezetés

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) tiszteletben tartja és elkötelezetten védelmezi a felhasználók személyes adatait és magánszféráját. A Bizottság a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (és a 45/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyező) 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban gyűjti és kezeli a személyes adatokat.

Adatvédelmi nyilatkozatunkban ismertetjük, miért kezeljük az Ön személyes adatait, hogyan gyűjtjük, kezeljük, védjük és használjuk fel a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat, továbbá hogy milyen jogok illetik meg Önt saját személyes adatait illetően. A nyilatkozat tartalmazza továbbá az illetékes adatkezelő elérhetőségi adatait is, akihez jogainak érvényre juttatásával kapcsolatban fordulhat, valamint az adatvédelmi tisztviselő és az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait.

Az alábbiakban ismertetjük az Európai Unió Kiadóhivatalának C.3-as egysége („TED és uniós közbeszerzés”) által végzett adatkezelési művelettel („Regisztráció a TED webhelyen”) kapcsolatos adatvédelmi tudnivalókat.

Milyen célból és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?

Az adatkezelés célja: a Kiadóhivatal C.3-as egysége („TED és uniós közbeszerzés”) gyűjti és kezeli a TED (Tenders Electronic Daily, ted.europa.eu) portálon regisztráló felhasználók személyes adatait annak érdekében, hogy a felhasználók:

 • hozzáférhessenek a TED teljes tartalmához, beleértve az archívumot is;
 • személyre szabott keresési profilokat hozhassanak létre;
 • e-mailben értesítéseket kaphassanak elmentett keresési profiljaik alapján;
 • weboldalaik és RSS-olvasóik alapján személyre szabott RSS-hírcsatornákra iratkozhassanak fel;
 • az összes hirdetmény esetében igénybe vehessék a gépi fordítást.

Az Európai Unió Kiadóhivatala a versenykiírások és tervpályázatok lebonyolításával kapcsolatban is folytat adatkezelést.

A személyes adatokat nem használjuk fel automatizált döntéshozatalra, így profilalkotásra sem.

Milyen jogi előírások alapján kezeljük a személyes adatokat?

Személyes adatokat azért kezelünk, mert:

 • az adatkezelés közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásakor végzett feladat teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó valamely jogi kötelezettségnek való megfeleléshez szükséges;
 • Ön a felhasználói profiljának létrehozásakor vagy versenykiírásban/tervpályázatban való részvétele során az adatkezelés érintettjeként hozzájárult személyes adatainak e célból történő kezeléséhez.

Az adatkezelés további jogalapjai:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról
 • A Bizottság (EU) 2015/1986 végrehajtási rendelete (2015. november 11.) a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről
 • Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottságának 2009/496/EK, Euratom határozata (2009. június 26.) az Európai Unió Kiadóhivatalának szervezéséről és működéséről

Emellett az egyes ágazatokra alkalmazandó jogszabályok is a jogalap részét képezik.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Az adatkezelési művelet végrehajtása érdekében a Kiadóhivatal C.3-as egysége („TED és uniós közbeszerzés”) a következő személyes adatokat gyűjti:

Kötelező adatok:

 • e-mail-cím,
 • ország,
 • választott nyelv.

Nem kötelező adatok: családi és utónév, életrajzi adatok, tartózkodási hely.

Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?

A Kiadóhivatal C.3-as egysége („TED és uniós közbeszerzés”) csak a gyűjtés vagy további kezelés céljának eléréséhez szükséges ideig tárolja az Ön személyes adatait, vagyis mindaddig, amíg azokat aktívan használja. Ha Ön a felhasználói fiókját három hónapig nem használja, üzenetben fogjuk értesíteni arról, hogy fiókjába 30 napon belül be kell lépnie. Ha ezt nem teszi meg, fiókját automatikusan töröljük.

Versenykiírások esetében az Ön személyes adatait a versenypályázat lezárulta után 6 hónappal töröljük, kivéve, ha Ön a nyertesek egyike. Ebben az esetben az Ön adatait közzétehetjük a TED portálon vagy más uniós weboldalakon.

Hogyan gondoskodunk az Ön személyes adatainak védelméről?

Az elektronikus formában tárolt személyes adatok összességét (e-maileket, dokumentumokat, adatbázisokat, feltöltött adatfájlokat) vagy az Európai Bizottság, vagy az általa megbízott vállalkozók szerverein tárolják. Az összes adatkezelési műveletre az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban kerül sor.

A Bizottság szerződéses vállalkozóinak a személyes adatok kezelésekor be kell tartaniuk a személyes adatoknak a Bizottság nevében történő kezelésére vonatkozó külön szerződési kikötést, valamint az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletből eredő titoktartási kötelezettségeket.

A felhasználók személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések között említhetjük azokat, amelyek az online biztonságról, valamint az adatvesztés és -módosulás kockázata, illetve a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről hivatottak gondoskodni, figyelembe véve azt, hogy az adatkezelés milyen kockázatot jelent, és milyen jellegű adatok kezeléséről van szó. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan szükségük van az adatkezelési művelet végrehajtásához.

Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz, és ki kapja meg azokat?

Az Ön személyes adataihoz a Bizottságnak az adatkezelési művelet végrehajtásával megbízott munkatársai és a feljogosított munkatársak – köztük a Bizottsággal szerződött vállalkozó munkatársai – férhetnek hozzá, a szükséges ismeret elvének megfelelően. Ezeket a munkatársakat jogszabályi kötelezettségek, illetve szükség esetén külön titoktartási megállapodások kötik.

Az adatkezelésben részt vevő szerződő fél: ARHS Spikeseed S.A., 13, Boulevard du Jazz, 4370 Belvaux, Luxembourg; szerződés: AO 10818 (2027. márciusig)

Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

Az adatkezelés által érintett személyeket az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikk) foglaltak szerint bizonyos jogok illetik meg. Így az érintetteknek joguk van az adatkezelés tárgyát képező személyes adataikhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez vagy törléséhez, valamint személyes adataik kezelésének korlátozásához. Adott esetben Ön arra is jogosult, hogy kifogást emeljen a személyes adatainak kezelése ellen, valamint joga van ahhoz, hogy adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság).

Emellett joga van ahhoz is, hogy kifogást emeljen személyes adatainak az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján jogszerűen végzett kezelése ellen.

Ön hozzájárult ahhoz, hogy benyújtott személyes adatait a Kiadóhivatal C.3-as egysége („TED és uniós közbeszerzés”) a jelen adatkezelési művelet céljaira felhasználja. Ezt a hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja úgy, hogy erről értesíti az adatkezelőt. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Jogainak érvényre juttatásáért felveheti a kapcsolatot az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén az adatvédelmi tisztviselővel. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Elérhetőségi adataikat az „A személyes adatok védelme: Kapcsolatfelvétel” című rovat tartalmazza.

Amennyiben egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban érvényre kívánja juttatni jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) hivatkozási számát (mely a „Hol lehet részletesebben tájékozódni?” című pontban van feltüntetve).

Hol lehet részletesebben tájékozódni?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett összes személyesadat-kezelési műveletről. A nyilvántartás a következő linken érhető el: ec.europa.eu/dpo-register.

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-00452.


A személyes adatok védelme: A TED portálon közzétett hirdetmények

Bevezetés

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) tiszteletben tartja és elkötelezetten védelmezi a felhasználók személyes adatait és magánszféráját. A Bizottság a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (és a 45/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyező) 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban gyűjti és kezeli a személyes adatokat.

Adatvédelmi nyilatkozatunkban ismertetjük, miért kezeljük az Ön személyes adatait, hogyan gyűjtjük, kezeljük, védjük és használjuk fel a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat, továbbá hogy milyen jogok illetik meg Önt saját személyes adatait illetően. A nyilatkozat tartalmazza továbbá az illetékes adatkezelő elérhetőségi adatait is, akihez jogainak érvényre juttatásával kapcsolatban fordulhat, valamint az adatvédelmi tisztviselő és az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait.

Az alábbiakban ismertetjük az Európai Unió Kiadóhivatalának C.3-as egysége („TED és uniós közbeszerzés”) által végzett adatkezelési művelettel („A TED portálon közzétett hirdetmények”) kapcsolatos adatvédelmi tudnivalókat.

Milyen célból és hogyan kezeljük személyes adatait?

Az adatkezelés célja: az Európai Unió Kiadóhivatalának C.3-as egysége („TED és uniós közbeszerzés”) személyes adatokat gyűjt és használ fel, amikor közzéteszi a TED portálon (ted.europa.eu) az ajánlatkérő szervek (uniós intézmények, szervek és ügynökségek, az uniós tagállamok vagy bizonyos esetekben harmadik országok hatóságai), valamint a nyertes ajánlattevők kapcsolattartási adatait. Ezekre az adatokra (melyek személyes adatokat is tartalmazhatnak) a közbeszerzési eljárások megfelelő lebonyolítása érdekében van szükség. A TED szolgáltatás üzemeltetőinek ezekre az adatokra akkor is szükségük lehet, amikor kapcsolatba kell lépniük az ajánlatkérő szervekkel, hogy igazolás céljából elküldjék nekik a közzétett hirdetményhez vezető linket.

A személyes adatokat nem használjuk fel automatizált döntéshozatalra, így profilalkotásra sem.

Milyen jogi előírások alapján kezeljük a személyes adatokat?

Személyes adatokat azért kezelünk, mert:

 • az adatkezelés közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásakor végzett feladat teljesítéséhez szükséges; valamint
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó valamely jogi kötelezettségnek való megfeleléshez szükséges.

Az adatkezelés további jogalapjai:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról
 • A Bizottság (EU) 2019/1780 végrehajtási rendelete (2019. szeptember 23.) a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták (e-hirdetmények) létrehozásáról és az (EU) 2015/1986 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • A Bizottság (EU) 2015/1986 végrehajtási rendelete (2015. november 11.) a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről
 • Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottságának 2009/496/EK, Euratom határozata (2009. június 26.) az Európai Unió Kiadóhivatalának szervezéséről és működéséről

Emellett az egyes ágazatokra alkalmazandó jogszabályok is a jogalap részét képezik.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Az adatkezelési művelet végrehajtása érdekében a Kiadóhivatal C.3-as egysége („TED és uniós közbeszerzés”) adott esetben a következő személyes adatokat gyűjti:

Az eljárást megindító hirdetmények tekintetében:

 • a kapcsolattartó személy beosztása vagy családi és utóneve,
 • hivatali cím,
 • hivatali e-mail-cím,
 • hivatali weboldal,
 • hivatali telefonszám,
 • hivatali faxszám,
 • tervpályázat esetében a zsűritagok, illetve a résztvevők neve.

A szerződés odaítéléséről szóló tájékoztatók tekintetében:

 • az ajánlattevő vagy a szerződő fél (szervezet vagy bizonyos esetekben természetes személy) neve,
 • a kapcsolattartó személy beosztása vagy családi és utóneve,
 • hivatali cím,
 • hivatali e-mail-cím,
 • hivatali weboldal,
 • hivatali telefonszám,
 • hivatali faxszám.

Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?

A Kiadóhivatal C.3-as egysége („TED és uniós közbeszerzés”) csak a gyűjtés vagy további kezelés céljának eléréséhez szükséges ideig, azaz tíz évig tárolja a TED portálon az Ön személyes adatait. A hirdetményeket ezután dokumentációs célból egy belső, nem nyilvános archívumban tárolják.

Hogyan gondoskodunk az Ön személyes adatainak védelméről?

Az elektronikus formában tárolt személyes adatok összességét (e-maileket, dokumentumokat, adatbázisokat, feltöltött adatfájlokat) vagy az Európai Bizottság, vagy az általa megbízott vállalkozók szerverein tárolják. Az összes adatkezelési műveletre az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban kerül sor.

A Bizottság szerződéses vállalkozóinak a személyes adatok kezelésekor be kell tartaniuk a személyes adatoknak a Bizottság nevében történő kezelésére vonatkozó külön szerződési kikötést, valamint az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletből eredő titoktartási kötelezettségeket.

A felhasználók személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések között említhetjük azokat, amelyek az online biztonságról, valamint az adatvesztés és -módosulás kockázata, illetve a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről hivatottak gondoskodni, figyelembe véve azt, hogy az adatkezelés milyen kockázatot jelent, és milyen jellegű adatok kezeléséről van szó. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan szükségük van az adatkezelési művelet végrehajtásához.

Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz, és ki kapja meg azokat?

Az Ön személyes adataihoz a Bizottságnak az adatkezelési művelet végrehajtásával megbízott munkatársai és a feljogosított munkatársak – köztük a Bizottsággal szerződött vállalkozó munkatársai – férhetnek hozzá, a szükséges ismeret elvének megfelelően. Ezeket a munkatársakat jogszabályi kötelezettségek, illetve szükség esetén külön titoktartási megállapodások kötik.

Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

Az adatkezelés által érintett személyeket az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikk) foglaltak szerint bizonyos jogok illetnek meg. Így az érintetteknek joguk van az adatkezelés tárgyát képező személyes adataikhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez vagy törléséhez, valamint személyes adataik kezelésének korlátozásához. Adott esetben Ön arra is jogosult, hogy kifogást emeljen a személyes adatainak kezelése ellen, valamint joga van ahhoz, hogy adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság).

Emellett joga van ahhoz is, hogy kifogást emeljen személyes adatainak az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján jogszerűen végzett kezelése ellen.

Jogainak érvényre juttatásáért felveheti a kapcsolatot az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén az adatvédelmi tisztviselővel. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Elérhetőségi adataikat az „A személyes adatok védelme: Kapcsolatfelvétel” című rovat tartalmazza.

Amennyiben egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban érvényre kívánja juttatni jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) hivatkozási számát (mely a „Hol lehet részletesebben tájékozódni?” című pontban van feltüntetve).

Hol lehet részletesebben tájékozódni?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett összes személyesadat-kezelési műveletről. A nyilvántartás a következő linken érhető el: ec.europa.eu/dpo-register.

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-00453.


A személyes adatok védelme: Kapcsolatfelvétel

 • A „Regisztráció a TED webhelyen” és „A TED portálon közzétett hirdetmények” adatkezelési műveletekkel foglalkozó adatkezelő
  • Ha érvényre szeretné juttatni az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy panaszt kíván benyújtani a személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatkezelővel, vagyis a Kiadóhivatal C.3-as egységével („TED és uniós közbeszerzés”) a következő e-mail-címen: info@publications.europa.eu.
 • A Bizottság adatvédelmi tisztviselője
  • Személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezeléséhez kapcsolódó kérdésekkel, problémákkal az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat a következő e-mail-címen: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.
 • Európai adatvédelmi biztos
  • Ha úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2018/1725 rendeletben foglalt jogai sérültek a személyes adatainak az adatkezelő általi kezelése során, jogorvoslati kérelmével (panaszával) az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhat a következő e-mail-címen: edps@edps.europa.eu.