Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Σύντομη παρουσίαση

Οι πληροφορίες που περιέχει ο παρών ιστότοπος υπόκεινται σε δήλωση αποποίησης ευθύνης, ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας και κανόνες για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Οι ιστότοποι TED, TED eNotices2, TED Developer Docs και TED Developer Portal (στο εξής: σύστημα SIMAP), έχουν ως στόχο την καλύτερη πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις διαγωνισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τη βελτίωση της διαχείρισης των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Φροντίζουμε συνεχώς για την ενημέρωση και την ακρίβεια όλων των πληροφοριών και όταν διαπιστώνουμε σφάλματα προσπαθούμε να τα διορθώσουμε.

Ωστόσο, η Υπηρεσία Εκδόσεων δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχουν αυτοί οι ιστότοποι, οι οποίες:

 • είναι γενικού μόνο χαρακτήρα και δεν αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων
 • δεν είναι απαραίτητα ολοκληρωμένες, πλήρεις, ακριβείς ή επικαιροποιημένες
 • συνδέονται, μερικές φορές, με εξωτερικούς ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει η Υπηρεσία Εκδόσεων και για το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη
 • δεν αποτελούν συμβουλές επαγγελματικού ή νομικού χαρακτήρα (αν χρειάζεστε ειδικές συμβουλές θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε ειδικευμένο επαγγελματία).

Πρέπει να γνωρίζετε ότι ένα έγγραφο που παρέχεται ηλεκτρονικά δεν αποτελεί απαραίτητα ακριβή αναπαραγωγή επίσημου κειμένου. Αυθεντικά είναι μόνο τα κείμενα των προκηρύξεων διαγωνισμών που υπογράφονται ηλεκτρονικά και δημοσιεύονται στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έως τις 31.12.2021 τα κείμενα αυτά δημοσιεύονταν στην έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χαρτί ή σε DVD-ROM. Από τη 1.1.2022, τα καθημερινά τεύχη του συμπληρώματος λαμβάνονται υπόψη στο αποθετήριο μακροπρόθεσμης ψηφιακής διατήρησης της Υπηρεσίας Εκδόσεων.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι γεωγραφικές πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο TED αναπαράγουν επακριβώς τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά περιγράφονται στα επίσημα κείμενα. Έγκυρη θεωρείται μόνο η νομοθεσία της ΕΕ, όπως δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τυχόν δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα που περιέχει ο ιστότοπος μπορεί να έχουν δημιουργηθεί ή οργανωθεί σε αρχεία ή μορφότυπους που περιέχουν σφάλματα και γι’ αυτό δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί με άλλο τρόπο, από τέτοιου είδους προβλήματα. Η Υπηρεσία Εκδόσεων δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη χρήση του συγκεκριμένου ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου ιστότοπου.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της Υπηρεσίας Εκδόσεων κατά παράβαση των απαιτήσεων της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, ούτε να την απαλλάξει από την ευθύνη της για θέματα για τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή της δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων: Γενικές πληροφορίες

Κατά την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σε μία από τις υπηρεσιακές ηλεκτρονικές θυρίδες που συνδέονται με τον παρόντα ιστότοπο μέσω της λειτουργίας ανταλλαγής μηνυμάτων, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται μόνον στο βαθμό που αυτό απαιτείται για να σας αποσταλεί απάντηση, και χρησιμοποιούνται μόνον με σκοπό τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας.

Για τυχόν απορίες ή καταγγελίες σχετικά με τον χειρισμό στον οποίον υποβάλλονται τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα ή τα προσωπικά σας στοιχεία, μη διστάσετε να τις εκφράσετε στο μήνυμά σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία αυτή διατίθενται στην ειδική δήλωση περί ιδιωτικότητας στη διεύθυνση: op.europa.eu/el/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σχετικά με τις πράξεις επεξεργασίας όσον αφορά την

διατίθενται στις ενότητες που ακολουθούν.


Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων: Εγγραφή των χρηστών στον ιστότοπο TED

Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής: Επιτροπή) δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή. Η Επιτροπή συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001).

Στην παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας εξηγείται ο λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ο τρόπος συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, πώς χρησιμοποιούνται αυτά και ποια δικαιώματα έχετε ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για να ασκείτε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία όσον αφορά την «εγγραφή των χρηστών στον ιστότοπο TED» που έχει αναλάβει η μονάδα C.3 «TED και δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ» της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σκοπός της επεξεργασίας: Η μονάδα C.3 «TED και δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ» της Υπηρεσίας Εκδόσεων συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπο Tenders Electronic Daily, ted.europa.eu, προκειμένου να σας προσφέρει τις ακόλουθες προηγμένες υπηρεσίες:

 • πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου TED, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου,
 • δημιουργία εξατομικευμένων προφίλ αναζήτησης, ανάλογα με τις ανάγκες σας,
 • λήψη ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με βάση τα προφίλ σας αναζήτησης,
 • εξατομικευμένες τροφοδοσίες RSS για τους ιστότοπούς σας και τα προγράμματα ανάγνωσης RSS,
 • πρόσβαση στη λειτουργία αυτόματης μετάφρασης για όλες τις προκηρύξεις.

Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεξεργάζεται επίσης δεδομένα στο πλαίσιο της διεξαγωγής διαγωνισμών.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων, ούτε για την κατάρτιση προφίλ.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα διότι:

 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή τον οργανισμό της Ένωσης·
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας·
 • • εσείς, ως υποκείμενο των δεδομένων, με την παροχή των δεδομένων σας κατά τη δημιουργία προφίλ χρήστη ή στο πλαίσιο της συμμετοχής σας σε διαγωνισμό, έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς.

Συμπληρωματικές νομικές βάσεις για την επεξεργασία:

 • κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης
 • Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2015/1986 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων
 • Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης
 • Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες
 • Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών
 • Απόφαση 2009/496/ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, της 26ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσης, η νομοθεσία που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένους τομείς.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

Για την πραγματοποίηση αυτής της επεξεργασίας, η μονάδα C.3 «TED και δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ» της Υπηρεσίας Εκδόσεων συγκεντρώνει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Υποχρεωτικά δεδομένα:

 • Ηλεκτρονική διεύθυνση
 • χώρα
 • προτιμώμενη γλώσσα

Προαιρετικά δεδομένα: Όνομα και επώνυμο· βιογραφικά στοιχεία· τοποθεσία.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η μονάδα C.3 «TED και δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ» της Υπηρεσίας Εκδόσεων διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της επεξεργασίας, δηλαδή για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται ενεργά. Αν ο λογαριασμός σας παραμείνει ανενεργός για τρεις μήνες, θα σας αποστείλουμε μήνυμα ότι θα τον διαγράψουμε εάν δεν τον χρησιμοποιήσετε τις επόμενες 30 ημέρες. Εάν ο λογαριασμός σας δεν χρησιμοποιηθεί αυτές τις 30 ημέρες, θα διαγραφεί αυτόματα.

Εάν πρόκειται για διαγωνισμό, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν 6 μήνες μετά το τέλος του διαγωνισμού, εκτός εάν είστε μεταξύ των νικητών. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία σας ενδέχεται να εμφανίζονται στον ιστότοπο TED ή σε άλλους ιστότοπους της ΕΕ.

Πώς προστατεύουμε και φυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική μορφή (μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, δέσμες δεδομένων που έχουν τηλεφορτωθεί κ.λπ.) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε των εξωτερικών συνεργατών της. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας διενεργούνται σύμφωνα με την απόφαση (EΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι ανάδοχοι της Επιτροπής δεσμεύονται από ειδική συμβατική ρήτρα για οποιαδήποτε πράξη επεξεργασίας των δεδομένων σας για λογαριασμό της Επιτροπής, καθώς και από τις υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου που απορρέουν από τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (στο εξής: ΓΚΠΔ), τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Επιτροπή εφαρμόζει μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση της ασφάλειας στο διαδίκτυο, του κινδύνου απώλειας δεδομένων, της αλλοίωσης των δεδομένων ή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που ενέχει η επεξεργασία και η φύση των προσωπικών δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που πρέπει να τα γνωρίζουν για την εκτέλεση της επεξεργασίας.

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση της επεξεργασίας και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό, καθώς και στο προσωπικό του αναδόχου, σύμφωνα με την αρχή της «ανάγκης γνώσης». Το εν λόγω προσωπικό δεσμεύεται από τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις και, όταν απαιτείται, από πρόσθετες συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Ανάδοχος που συμμετέχει στην επεξεργασία: ARHS Spikeseed S.A., 13, Boulevard du Jazz, 4370 Belvaux, Λουξεμβούργο, σύμβαση AO 10818 (έως τον Μάρτιο του 2027).

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Κατά περίπτωση, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων ή το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία εκτελείται νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στη μονάδα C.3 «TED και δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ» της Υπηρεσίας Εκδόσεων για την παρούσα επεξεργασία. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με κοινοποίηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την απόσυρση.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων ή, σε περίπτωση διαφωνίας μαζί του, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Εάν χρειαστεί, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στην ενότητα «Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων: Στοιχεία επικοινωνίας».

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε στην αίτησή σας την περιγραφή τους (δηλ. τα στοιχεία αναφοράς τους, όπως ορίζεται στην παρακάτω ενότητα «Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;»).

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των διενεργούμενων από την Επιτροπή πράξεων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και του έχουν κοινοποιηθεί. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο παρέχεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_el.

Η συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας έχει καταχωριστεί στο δημόσιο μητρώο του ΥΠΔ με τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-00452.


Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων: προκηρύξεις TED

Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής: Επιτροπή) δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή. Η Επιτροπή συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001).

Στην παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας εξηγείται ο λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ο τρόπος συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, πώς χρησιμοποιούνται αυτά και ποια δικαιώματα έχετε ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για να ασκείτε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία όσον αφορά τις «Προκηρύξεις TED» που έχει αναλάβει η μονάδα C.3 «TED και δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ» της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σκοπός της επεξεργασίας: Η μονάδα C.3 «TED και δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ» της Υπηρεσίας Εκδόσεων συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα όταν δημοσιεύει προσκλήσεις υποβολής προσφορών από αναθέτουσες αρχές (θεσμικά όργανα της ΕΕ, φορείς και οργανισμοί, δημόσιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ ή σε ορισμένες περιπτώσεις τρίτων χωρών) με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και ανακοινώσεις ανάθεσης συμβάσεων σε αναδόχους, με τα στοιχεία επικοινωνίας των υποψηφίων, στον ιστότοπο Tenders Electronic Daily ted.europa.eu. Τα εν λόγω στοιχεία επικοινωνίας των αναθετουσών αρχών και των αναδόχων είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η υπηρεσία TED χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας για να απευθύνεται στις αναθέτουσες αρχές, όταν χρειάζεται, και για να τους αποστέλλει τον σύνδεσμο προς τις αναρτώμενες προκηρύξεις ως απόδειξη της δημοσίευσης.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων, ούτε για την κατάρτιση προφίλ.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα διότι:

 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή τον οργανισμό της Ένωσης· και
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Συμπληρωματικές νομικές βάσεις για την επεξεργασία:

 • κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης
 • Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1780 της Επιτροπής, της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 (ηλεκτρονικά έντυπα)
 • Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2015/1986 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων
 • Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης
 • Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες
 • Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών
 • Απόφαση 2009/496/ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, της 26ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσης, η νομοθεσία που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένους τομείς.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

Με σκοπό την επεξεργασία, η μονάδα C.3 «TED και δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ» της Υπηρεσίας Εκδόσεων ενδέχεται να συγκεντρώσει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Προκηρύξεις διαγωνισμών:

 • Αρμόδιος επικοινωνίας (ιδιότητα ή ονοματεπώνυμο)
 • διεύθυνση γραφείου
 • επαγγελματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • επαγγελματικός ιστότοπος
 • τηλέφωνο γραφείου
 • φαξ γραφείου
 • ονοματεπώνυμο του μέλους της κριτικής επιτροπής ή του ατόμου που συμμετέχει σε διαγωνισμό μελετών.

Ανακοινώσεις ανάθεσης συμβάσεων:

 • επωνυμία του προσφέροντα ή του αναδόχου (οντότητα ή φυσικό πρόσωπο σε ειδικές περιπτώσεις),
 • αρμόδιος επικοινωνίας (ιδιότητα ή ονοματεπώνυμο),
 • διεύθυνση γραφείου,
 • επαγγελματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • επαγγελματικός ιστότοπος,
 • τηλέφωνο γραφείου,
 • φαξ γραφείου.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η μονάδα C.3 «TED και δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ» της Υπηρεσίας Εκδόσεων διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της επεξεργασίας, δηλαδή για δέκα χρόνια στον ιστότοπο TED. Στη συνέχεια, οι προκηρύξεις αρχειοθετούνται για ιστορικούς σκοπούς σε ένα μη δημόσιο εσωτερικό αρχείο.

Πώς προστατεύουμε και φυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική μορφή (μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, δέσμες δεδομένων που έχουν τηλεφορτωθεί κ.λπ.) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε των εξωτερικών συνεργατών της. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας διενεργούνται σύμφωνα με την απόφαση (EΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι ανάδοχοι της Επιτροπής δεσμεύονται από ειδική συμβατική ρήτρα για οποιαδήποτε πράξη επεξεργασίας των δεδομένων σας για λογαριασμό της Επιτροπής, καθώς και από τις υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου που απορρέουν από τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (στο εξής: ΓΚΠΔ), τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Επιτροπή εφαρμόζει μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση της ασφάλειας στο διαδίκτυο, του κινδύνου απώλειας δεδομένων, της αλλοίωσης των δεδομένων ή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που ενέχει η επεξεργασία και η φύση των προσωπικών δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που πρέπει να τα γνωρίζουν για την εκτέλεση της επεξεργασίας.

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση της επεξεργασίας και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό, καθώς και στο προσωπικό του αναδόχου, σύμφωνα με την αρχή της «ανάγκης γνώσης». Το εν λόγω προσωπικό δεσμεύεται από τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις και, όταν απαιτείται, από πρόσθετες συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Κατά περίπτωση, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων ή το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία εκτελείται νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων ή, σε περίπτωση διαφωνίας μαζί του, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Εάν χρειαστεί, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στην ενότητα «Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων: Στοιχεία επικοινωνίας».

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε στην αίτησή σας την περιγραφή τους (δηλ. τα στοιχεία αναφοράς τους, όπως ορίζεται στην παρακάτω ενότητα «Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;»).

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των διενεργούμενων από την Επιτροπή πράξεων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και του έχουν κοινοποιηθεί. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο παρέχεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_el.

Η συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας έχει καταχωριστεί στο δημόσιο μητρώο του ΥΠΔ με τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-00453.


Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων: Στοιχεία επικοινωνίας

 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τις πράξεις επεξεργασίας για την εγγραφή των χρηστών στον ιστότοπο TED και τις προκηρύξεις TED
  • Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ή, αν έχετε παρατηρήσεις, απορίες ή θέματα που σας προβληματίζουν, ή αν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, μονάδα C.3 «TED και δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ» της Υπηρεσίας Εκδόσεων, info@publications.europa.eu.
 • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής
  • Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.
 • Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)
  • Έχετε το δικαίωμα προσφυγής (δηλ. μπορείτε να υποβάλετε ένσταση) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu) αν κρίνετε ότι, λόγω της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, παραβιάστηκαν τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον κανονισμό (EΕ) 2018/1725.