Službene internetske stranice Europske unije

Pravna obavijest

Pregled

Na informacije na ovim stranicama primjenjuju se izjava o ograničenju odgovornosti, obavijest o autorskom pravu i pravila povezana s izjavom o zaštiti osobnih podataka.

Izjava o ograničenju odgovornosti

Svrha je internetskih stranica TED, TED eNotices2, TED Developer Docs i TED Developer Portal (dalje u tekstu „sustav SIMAP”) omogućiti javnosti bolji pristup informacijama o javnim natječajima u Europskoj uniji i poboljšati upravljanje postupcima javne nabave. Nastojimo da sve informacije budu ažurne i točne, a ako nas upozorite na pogreške, nastojat ćemo ih ispraviti.

Međutim, Ured za publikacije ne preuzima odgovornost za informacije na ovim stranicama za koje vrijedi sljedeće:

 • općenite su i ne odnose se na konkretne okolnosti određenog pojedinca ili subjekta
 • nisu nužno sveobuhvatne, potpune, točne ni ažurne
 • ponekad su povezane s vanjskim stranicama nad kojima Ured za publikacije nema kontrolu i za koje ne preuzima odgovornost
 • nisu ni stručni ni pravni savjeti (za konkretne savjete uvijek se treba obratiti kvalificiranom stručnjaku).

Napominjemo da dokument u elektroničkom formatu nije nužno u potpunosti istovjetan službeno donesenom tekstu. Vjerodostojne su samo obavijesti o javnim natječajima koje su elektronički potpisane i objavljene u Dodatku Službenom listu Europske unije. One su do 31. prosinca 2021. objavljivane u izdanjima Službenog lista Europske unije na DVD-ROM-u. Od 1. siječnja 2022. dnevna izdanja Dodatka unose se u dugoročni digitalni repozitorij Ureda za publikacije.

Ne možemo jamčiti da geografske informacije prikazane na stranicama TED-a potpuno odgovaraju geografskim obilježjima opisanima u službeno donesenim tekstovima. Vjerodostojnima se smatraju samo propisi EU-a objavljeni u Službenom listu Europske unije.

Nastojimo što više smanjiti smetnje uzrokovane tehničkim pogreškama. Međutim, moguće je da su neki podaci na našim stranicama pohranjeni u datotekama ili formatima koji nisu potpuno ispravni pa ne možemo jamčiti da to neće uzrokovati prekid pristupa našim uslugama ili na drugi način na njih utjecati. Ured za publikacije ne preuzima odgovornost za probleme koji nastanu kao posljedica korištenja ovih stranica ili povezanih vanjskih stranica.

Ovom se Izjavom ne ograničava odgovornost Ureda za publikacije u slučaju kršenja zahtjeva propisanih mjerodavnim nacionalnim pravom niti se osporava njegova odgovornost u slučajevima u kojima u skladu s nacionalnim pravom to nije moguće.

Zaštita vaših osobnih podataka

Zaštita vaših osobnih podataka: Opće informacije

Kad preko funkcije za slanje poruka pošaljete e-poruku na jednu od zajedničkih adresa povezanih s portalom, vaši se osobni podaci prikupljaju samo u mjeri u kojoj je to potrebno za odgovor i koristit će se isključivo za odgovor na vaše pitanje.

Sva potencijalna pitanja o obradi vaše e-poruke i s tim povezanih osobnih podataka slobodno navedite u samoj poruci.

Više informacija o tome dostupno je u zasebnoj izjavi o zaštiti osobnih podataka ovdje: op.europa.eu/hr/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Detaljnije informacije o zaštiti vaših osobnih podataka u vezi s postupcima obrade

dostupne su u nastavku.


Zaštita vaših osobnih podataka: registracija korisnika stranica TED-a

Uvod

Europska komisija (dalje u tekstu „Komisija”) obvezala se da će štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001).

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjava se zašto obrađujemo osobne podatke, kako ih prikupljamo, postupamo s njima i štitimo ih, kako se ti podaci koriste i koja su vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka kojemu se možete obratiti da biste ostvarili svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

U nastavku su informacije o postupku obrade „registracija korisnika stranica TED-a”, koji provodi odjel C.3 „TED i javna nabava EU-a” Ureda za publikacije Europske unije.

Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Svrha postupka obrade: Odjel C.3 „TED i javna nabava EU-a” Ureda za publikacije prikuplja i upotrebljava vaše osobne podatke kad se registrirate kao korisnik stranica Tenders Electronic Daily (ted.europa.eu) da biste imali pristup sljedećim naprednim uslugama:

 • cijelom sadržaju TED-a, uključujući arhivu
 • izradi personaliziranih profila pretraživanja u skladu s vašim potrebama
 • primanju obavijesti e-poštom na temelju vaših profila pretraživanja
 • personaliziranim RSS izvorima za vaše internetske stranice i RSS čitače
 • strojnom prevođenju svih obavijesti.

Podatke obrađuje i Ured za publikacije Europske unije u vezi s provedbom natječaja ili nadmetanja.

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila.

Koji su pravni temelji za obradu vaših osobnih podataka?

Vaše osobne podatke obrađujemo iz sljedećih razloga:

 • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene instituciji ili tijelu Unije
 • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade
 • unošenjem svojih podataka pri izradi korisničkog profila ili sudjelovanju u natječaju/nadmetanju kao ispitanik ste dali privolu za obradu svojih osobnih podataka u navedene svrhe.

Dodatne pravne osnove za obradu:

 • Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1986 od 11. studenoga 2015. o utvrđivanju standardnih obrazaca za objavljivanje obavijesti u području javne nabave
 • Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji
 • Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi
 • Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga
 • Odluka 2009/496/EZ (Euratom) Europskog parlamenta, Europskog Vijeća, Vijeća, Komisije, Suda Europske unije, Revizorskog suda, Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija od 26. lipnja 2009. o organizaciji i radu Ureda za publikacije Europske unije.

Pravna osnova mogu biti i sektorski propisi.

Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

U svrhu ovog postupka obrade odjel C.3 „TED i javna nabava EU-a” Ureda za publikacije prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka:

Obvezni podaci:

 • e-adresa
 • zemlja
 • preferirani jezik

Neobvezni podaci: ime i prezime; biografski podaci; lokacija.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Odjel C.3 „TED i javna nabava EU-a” Ureda za publikacije čuva vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha prikupljanja ili daljnje obrade, odnosno samo dok se aktivno upotrebljavaju. Ako svoj račun niste koristili tri mjeseca, porukom ćemo vas obavijestiti da ćemo ga izbrisati ne bude li korišten sljedećih 30 dana. Ne bude li aktiviran ni u tih 30 dana, vaš će račun automatski biti izbrisan.

Kad je riječ o natječajima, vaši osobni podaci bit će izbrisani šest mjeseci nakon završetka natječaja, osim ako ste među pobjednicima. U tom slučaju vaše informacije mogu biti prikazane na TED-u ili drugim internetskim stranicama EU-a.

Kako štitimo vaše osobne podatke?

Svi osobni podaci u elektroničkom obliku (e-pošta, dokumenti, baze podataka, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije ili njezinih ugovaratelja. Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Ugovaratelji Komisije obvezani su posebnom ugovornom klauzulom pri svakoj obradi vaših podataka u ime Komisije i obvezama u pogledu povjerljivosti koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679).

Komisija je uvela niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi zaštitila vaše osobne podatke. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće aktivnosti u svrhu sigurnosti na internetu i zaštite od gubitka podataka, promjene podataka ili neovlaštenog pristupa, pri čemu se uzimaju u obzir rizik koji predstavlja obrada i priroda osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe koje ga moraju imati radi ovog postupka obrade.

Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim osobnim podacima ima osoblje Komisije koje je odgovorno za ovaj postupak obrade i ovlašteno osoblje, uključujući osoblje ugovaratelja, prema načelu nužnog pristupa. To osoblje mora poštovati regulatorne i dodatne ugovorne obveze čuvanja povjerljivosti.

Ugovaratelj uključen u obradu: ARHS Spikeseed S.A., 13, Boulevard du Jazz, 4370 Belvaux, Luksemburg, ugovor AO 10818 (do ožujka 2027.).

Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Kao „ispitanik” imate posebna prava na temelju poglavlja III. (članci od 14. do 25.) Uredbe (EU) 2018/1725, posebice pravo na pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak ili brisanje i pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U određenim slučajevima imate i pravo prigovora na obradu ili pravo na prenosivost podataka.

Imate pravo prigovora na obradu svojih osobnih podataka koja se zakonito provodi u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (a).

Pristali ste dati svoje osobne podatke odjelu C.3 „TED i javna nabava EU-a” Ureda za publikacije za ovaj postupak obrade. Privolu možete povući u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti voditelju obrade podataka. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade koja je provedena prije nego što ste povukli privolu.

Da biste ostvarili svoja prava, možete se obratiti voditelju obrade podataka, a u slučaju spora službeniku za zaštitu podataka. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Podaci za kontakt navedeni su u odjeljku „Zaštita vaših osobnih podataka: Podaci za kontakt”.

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, jasno ih navedite u zahtjevu (tj. navedite njihov broj upisa u registar iz odjeljka „Gdje možete pronaći podrobnije informacije?”).

Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Komisijin službenik za zaštitu podataka objavljuje registar svih dokumentiranih i prijavljenih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Komisija. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: ec.europa.eu/dpo-register.

Ovaj postupak obrade upisan je u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim brojem: DPR-EC-00452.


Zaštita vaših osobnih podataka: obavijesti na stranicama TED-a

Uvod

Europska komisija (dalje u tekstu „Komisija”) obvezala se da će štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001).

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjava se zašto obrađujemo osobne podatke, kako ih prikupljamo, postupamo s njima i štitimo ih, kako se ti podaci koriste i koja su vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka kojemu se možete obratiti da biste ostvarili svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

U nastavku su informacije o postupku obrade „obavijesti na stranicama TED-a”, koji provodi odjel C.3 „TED i javna nabava EU-a” Ureda za publikacije Europske unije.

Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Svrha postupka obrade: Odjel C.3 „TED i javna nabava EU-a” Ureda za publikacije prikuplja i upotrebljava vaše osobne podatke pri objavi poziva na dostavu ponuda javnih naručitelja (institucija, tijela i agencija Europske unije, javnih tijela država članica EU-a ili u nekim slučajevima trećih zemalja) s njihovim podacima za kontakt, kao i obavijesti o dodjeli ugovora uspješnim ponuditeljima s njihovim podacima za kontakt na stranicama Tenders Electronic Daily, ted.europa.eu. Podaci za kontakt javnih naručitelja i uspješnih ponuditelja potrebni su za ispravno provođenje postupaka javne nabave, a u nekim slučajevima sadržavaju osobne podatke. Podatke za kontakt služba TED-a prema potrebi upotrebljava i za komunikaciju s javnim naručiteljima te kako bi im poslala poveznicu na obavijesti kao dokaz da su objavljene.

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila.

Koji su pravni temelji za obradu vaših osobnih podataka?

Vaše osobne podatke obrađujemo iz sljedećih razloga:

 • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene instituciji ili tijelu Unije i
 • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade.

Dodatne pravne osnove za obradu:

 • Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1780 od 23. rujna 2019. o utvrđivanju standardnih obrazaca za objavljivanje obavijesti u području javne nabave i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2015/1986 (e-obrasci).
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1986 od 11. studenoga 2015. o utvrđivanju standardnih obrazaca za objavljivanje obavijesti u području javne nabave
 • Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji
 • Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi
 • Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga
 • Odluka 2009/496/EZ (Euratom) Europskog parlamenta, Europskog Vijeća, Vijeća, Komisije, Suda Europske unije, Revizorskog suda, Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija od 26. lipnja 2009. o organizaciji i radu Ureda za publikacije Europske unije.

Pravna osnova mogu biti i sektorski propisi.

Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

U svrhu ovog postupka obrade odjel C.3 „TED i javna nabava EU-a” Ureda za publikacije može prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka:

Obavijesti o nadmetanju:

 • osoba za kontakt (naziv radnog mjesta ili ime i prezime)
 • službena adresa
 • službena e-adresa
 • službene internetske stranice
 • službeni broj telefona
 • službeni broj telefaksa
 • ime člana ocjenjivačkog suda ili sudionika projektnog natječaja.

Obavijesti o dodjeli ugovora:

 • ime ponuditelja ili ugovaratelja (subjekta ili u posebnim slučajevima fizičke osobe)
 • osoba za kontakt (naziv radnog mjesta ili ime i prezime)
 • službena adresa
 • službena e-adresa
 • službene internetske stranice
 • službeni broj telefona
 • službeni broj telefaksa.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Odjel C.3 „TED i javna nabava EU-a” Ureda za publikacije čuva vaše osobne podatke na internetskim stranicama TED-a samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha prikupljanja ili daljnje obrade, odnosno 10 godina. Nakon toga obavijesti se pohranjuju u interni arhiv koji nije dostupan javnosti.

Kako štitimo vaše osobne podatke?

Svi osobni podaci u elektroničkom obliku (e-pošta, dokumenti, baze podataka, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije ili njezinih ugovaratelja. Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Ugovaratelji Komisije obvezani su posebnom ugovornom klauzulom pri svakoj obradi vaših podataka u ime Komisije i obvezama u pogledu povjerljivosti koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679).

Komisija je uvela niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi zaštitila vaše osobne podatke. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće aktivnosti u svrhu sigurnosti na internetu i zaštite od gubitka podataka, promjene podataka ili neovlaštenog pristupa, pri čemu se uzimaju u obzir rizik koji predstavlja obrada i priroda osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe koje ga moraju imati radi ovog postupka obrade.

Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim osobnim podacima ima osoblje Komisije koje je odgovorno za ovaj postupak obrade i ovlašteno osoblje, uključujući osoblje ugovaratelja, prema načelu nužnog pristupa. To osoblje mora poštovati regulatorne i dodatne ugovorne obveze čuvanja povjerljivosti.

Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Kao „ispitanik” imate posebna prava na temelju poglavlja III. (članci od 14. do 25.) Uredbe (EU) 2018/1725, posebice pravo na pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak ili brisanje i pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U određenim slučajevima imate i pravo prigovora na obradu ili pravo na prenosivost podataka.

Imate pravo prigovora na obradu svojih osobnih podataka koja se zakonito provodi u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (a).

Da biste ostvarili svoja prava, možete se obratiti voditelju obrade podataka, a u slučaju spora službeniku za zaštitu podataka. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Podaci za kontakt navedeni su u odjeljku „Zaštita vaših osobnih podataka: Podaci za kontakt”.

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, jasno ih navedite u zahtjevu (tj. navedite njihov broj upisa u registar iz odjeljka „Gdje možete pronaći podrobnije informacije?”).

Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Komisijin službenik za zaštitu podataka objavljuje registar svih dokumentiranih i prijavljenih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Komisija. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: ec.europa.eu/dpo-register.

Ovaj postupak obrade upisan je u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim brojem: DPR-EC-00453.


Zaštita vaših osobnih podataka: Podaci za kontakt

 • Voditelj obrade podataka u vezi s postupcima obrade za registraciju korisnika stranica TED-a i obavijesti na stranicama TED-a
  • Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, ako imate primjedbi, pitanja ili nedoumica, ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i uporabom vaših osobnih podataka, obratite se voditelju obrade podataka u odjelu C.3 „TED i javna nabava EU-a” Ureda za publikacije, info@publications.europa.eu.
 • Komisijin službenik za zaštitu podataka
  • Za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).
 • Europski nadzornik za zaštitu podataka
  • Ako smatrate da su prava koja imate na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 povrijeđena obradom vaših osobnih podataka za koju je odgovoran voditelj obrade, imate pravo obratiti se (podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu).