Oficiálne webové stránky Európskej únie

Právne upozornenie

Prehľad

Na informácie na tomto webovom sídle sa vzťahuje vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, upozornenie o autorských právachpravidlá týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Webové sídla TED, TED eNotices2, TED Developer DocsTED Developer Portal (ďalej len „systém SIMAP“) ponúkajú verejnosti lepší prístup k informáciám týkajúcim sa verejných obstarávaní v Európskej únii a zlepšujú riadenie postupov verejného obstarávania. Usilujeme sa poskytovať aktuálne a presné informácie a v prípade upozornenia na chyby sa snažíme podniknúť kroky na ich odstránenie.

Úrad pre publikácie však v nijakom prípade nenesie zodpovednosť, ani inak neručí za informácie, ktoré sú na týchto webových sídlach k dispozícii, pričom ide o informácie, ktoré:

 • sú len všeobecnej povahy a nevzťahujú sa na žiadnu osobitnú okolnosť týkajúcu sa určitých fyzických alebo právnických osôb,
 • nie sú nevyhnutne podrobné, úplné, presné alebo aktuálne,
 • niekedy odkazujú na externé webové sídla, nad ktorými Úrad pre publikácie nemá žiadnu kontrolu a za ktoré nepreberá nijakú zodpovednosť,
 • nepredstavujú odborné ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétnu radu, obráťte sa vždy na príslušného kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme, že v prípade online dokumentu nemusí ísť nevyhnutne o presnú reprodukciu oficiálne prijatého dokumentu. Autentické sú len elektronicky podpísané oznámenia o verejnom obstarávaní uverejnené v dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie. Do 31. decembra 2021 boli uverejňované vo vydaniach DVD-ROM Úradného vestníka Európskej únie. Od 1. januára 2022 sa denné vydania dodatku importujú do digitálneho úložiska Úradu pre publikácie na dlhodobé uchovávanie.

Nemôžeme zaručiť, že zemepisné informácie uvedené na platforme TED budú presne zodpovedať zemepisným vlastnostiam opísaným v oficiálne prijatých dokumentoch. Za autentické sa považuje len znenie právnych predpisov EÚ uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Naším cieľom je minimalizovať výpadky spôsobené technickými chybami. Niektoré údaje na našom webovom sídle však mohli byť vytvorené alebo štruktúrované v súboroch alebo vo formátoch, ktoré nie sú bezchybné, a preto nemožno zaručiť, že naše služby nebudú v dôsledku takýchto problémov prerušené alebo inak ovplyvnené. Úrad pre publikácie nepreberá zodpovednosť za problémy, ktoré vznikli pri používaní tohto webového sídla alebo akýchkoľvek externých webových sídel, na ktoré sa tu odkazuje.

Zámerom tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti nie je obmedziť zodpovednosť Úradu pre publikácie v prípade porušenia pravidiel stanovených v platných vnútroštátnych predpisoch, ani odmietnuť jeho zodpovednosť vo veciach, v ktorých sa zodpovednosť podľa týchto právnych predpisov vylúčiť nedá.

Ochrana vašich osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov: Všeobecné informácie

Ak pošlete e-mail do jednej z funkčných e-mailových schránok spojených s webovými stránkami prostredníctvom funkcie zasielania správ, budú sa vaše osobné údaje zbierať len v takom rozsahu, aby sme vám boli schopní odpovedať.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vášho emailu a súvisiacich osobných údajov, uveďte ich vo svojej správe.

Viac informácií o spracúvaní údajov v tejto súvislosti nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na adrese: op.europa.eu/en/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Podrobné informácie o ochrane vašich osobných údajov v súvislosti so spracovateľskými operáciami

možno nájsť v nasledujúcich oddieloch.


Ochrana vašich osobných údajov: registrácia používateľov na webovom sídle TED

Úvod

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia získava a ďalej spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001].

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ako získavame všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi. Uvádzajú sa v ňom aj kontaktné údaje príslušného prevádzkovateľa, vďaka ktorému si môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby Európskej komisie pre ochranu údajov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Ďalej sa uvádzajú informácie súvisiace so spracovateľskou operáciou „registrácia používateľov na webovom sídle TED“, ktorú vykonáva oddelenie C.3 „TED a verejné obstarávanie EÚ“ Úradu pre publikácie Európskej únie.

Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje?

Účel spracovateľskej operácie: Oddelenie C.3 „TED a verejné obstarávanie EÚ“ Úradu pre publikácie získava a používa vaše osobné údaje pri vašej registrácii na webovom sídle TED (Tenders Electronic Daily), ted.europa.eu, aby vám umožnilo využívať tieto pokročilé služby:

 • prístup k celému obsahu TED vrátane archívu,
 • vytváranie personalizovaných profilov vyhľadávania podľa vašich potrieb,
 • prijímať e-mailové upozornenia na základe vašich profilov vyhľadávania,
 • personalizované kanály RSS pre vaše webové stránky a čítačky RSS,
 • prístup k funkcii strojového prekladu pri všetkých oznámeniach.

Údaje spracúva Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie aj v súvislosti s realizáciou konkurzov alebo súťaží.

Vaše osobné údaje sa nepoužijú na prijímanie automatizovaných rozhodnutí ani na profilovanie.

Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

 • spracúvanie je potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
 • a poskytnutím svojich údajov pri vytváraní používateľského profilu alebo pri účasti na výberovom konaní/súťaži ste ako dotknutá osoba súhlasili so spracúvaním svojich osobných údajov na tieto účely.

Dodatočné právne základy pre spracovanie osobných údajov:

 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie,
 • vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1986 z 11. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú štandardné vzory pre uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obstarávania,
 • smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií,
 • smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní,
 • smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb,
 • rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov 2009/496/ES, Euratom, z 26. júna 2009, o organizácii a činnosti Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie.

Okrem toho právne predpisy platné pre konkrétne odvetvia.

Ktoré osobné údaje získavame a ďalej spracúvame?

Oddelenie C.3 „TED a verejné obstarávanie EÚ“ Úradu pre vydávanie publikácií zhromažďuje na účely vykonania tejto spracovateľskej operácie tieto kategórie osobných údajov:

Povinné údaje:

 • e-mailová adresa,
 • krajina,
 • uprednostňovaný jazyk.

Nepovinné údaje: meno a priezvisko, životopisné údaje, lokalita.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Oddelenie C.3 „TED a verejné obstarávanie EÚ“ Úradu pre publikácie uchováva vaše osobné údaje iba počas obdobia potrebného na splnenie účelu získavania alebo ďalšieho spracúvania, t. j. iba počas obdobia, keď sa aktívne používajú. Ak je váš účet tri mesiace neaktívny, upozorníme vás prostredníctvom správy o skutočnosti, že ak váš účet zostane neaktívny ďalších 30 dní, bude vymazaný. Ak v priebehu týchto 30 dní nebude na účte zaznamenaná žiadna aktivita, bude automaticky vymazaný.

V prípade konkurzov sa vaše osobné údaje vymažú 6 mesiacov po skončení konkrétneho konkurzu, okrem prípadov, keď patríte medzi víťazov. V takom prípade sa informácie o vás môžu zobrazovať na portáli TED alebo iných webových sídlach EÚ.

Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, databázy, nahrané súbory údajov atď.) sú uložené buď na serveroch Európskej komisie, alebo na serveroch jej zmluvných partnerov. Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Zmluvní partneri Komisie sú viazaní osobitnou zmluvnou doložkou, ktorá sa vzťahuje na všetky operácie spracúvania vašich údajov vykonávané v mene Komisie, a povinnosťami zachovávania dôvernosti vyplývajúcimi zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov [„GDPR“ nariadenia (EÚ) 2016/679].

Na účely ochrany vašich osobných údajov zaviedla Komisia niekoľko technických a organizačných opatrení. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracúvanie a povaha spracúvaných údajov. Súčasťou organizačných opatrení je obmedzenie prístupu k osobným údajom len na oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tejto spracovateľskej operácie.

Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje zamestnancom Komisie zodpovedným za vykonanie spracovateľskej operácie a oprávneným zamestnancom, vrátane zamestnancov dodávateľa, na základe zásady „need-to-know“ (potreba poznať). Na týchto zamestnancov sa vzťahuje povinnosť zachovávať dôvernosť, ktorá im vyplýva z právnych predpisov, resp. v prípade potreby aj z dohôd o zachovávaní dôvernosti.

Dodávateľ zapojený do spracúvania: ARHS Spikeseed S.A., 13, Boulevard du Jazz, 4370 Belvaux, Luxembursko, zmluva AO 10818 (do marca 2027).

Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ podľa kapitoly III (články 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725 máte konkrétne práva, predovšetkým právo na prístup, opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov a právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. V prípade potreby máte takisto právo namietať proti spracúvaniu údajov alebo právo na prenosnosť údajov.

Takisto máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré sa zákonne vykonáva podľa článku 5 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia.

Súhlasili ste s poskytnutím vašich osobných údajov oddeleniu C.3 „TED a verejné obstarávanie EÚ“ Úradu pre publikácie na účely tejto spracovateľskej operácie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tým, že to oznámite prevádzkovateľovi. Odvolaním nie je dotknutá zákonnosť spracovania vykonaného pred odvolaním vášho súhlasu.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa alebo v prípade sporu na zodpovednú osobu. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Ich kontaktné údaje sú uvedené v časti „Ochrana vašich osobných údajov: Kontaktné informácie“.

V prípade, že si prajete uplatniť svoje práva v súvislosti s jednou alebo viacerými spracovateľskými operáciami, vo vašej žiadosti ich opíšte (t. j. uveďte príslušnú referenčnú značku, resp. značky záznamu uvedené v časti „Kde nájdete podrobnejšie informácie?“).

Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Zodpovedná osoba Komisie (DPO) uverejňuje register všetkých operácií spracúvania osobných údajov Komisiou, ktoré boli zdokumentované a ktoré jej boli oznámené. Prístup k registru získate na tomto odkaze: ec.europa.eu/dpo-register.

Táto konkrétna spracovateľská operácia bola zahrnutá vo verejnom registri zodpovednej osoby Európskej komisie pre ochranu údajov s touto referenčnou značkou záznamu: DPR-EC-00452.


Ochrana vašich osobných údajov: Oznámenia TED

Úvod

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia získava a ďalej spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001].

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ako získavame všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi. Uvádzajú sa v ňom aj kontaktné údaje príslušného prevádzkovateľa, vďaka ktorému si môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby Európskej komisie pre ochranu údajov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Ďalej sa uvádzajú informácie súvisiace so spracovateľskou operáciou „Oznámenia TED“, ktorú vykonáva oddelenie C.3 „TED a verejné obstarávanie EÚ“ Úradu pre publikácie Európskej únie.

Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje?

Účel spracovateľskej operácie: Oddelenie C.3 „TED a verejné obstarávanie EÚ“ Úradu pre publikácie získava a používa vaše osobné údaje pri zverejňovaní výziev na predloženie ponúk verejných obstarávateľov (inštitúcie, orgány a agentúry Európskej únie, verejné orgány v členských štátoch EÚ alebo v niektorých prípadoch v tretích krajinách) s ich kontaktnými údajmi, ako aj oznámení o výsledku obstarávania úspešným uchádzačom, s ich kontaktnými údajmi na webovom sídle TED (Tenders Electronic Daily), ted.europa.eu. Tieto kontaktné údaje verejných obstarávateľov a úspešných uchádzačov sa vyžadujú na účely riadneho uplatňovania postupov verejného obstarávania a v niektorých prípadoch obsahujú osobné údaje. Kontaktné údaje používa služba TED aj na komunikáciu s verejnými obstarávateľmi v prípade potreby, ako aj na zaslanie odkazu na ich adresu so zverejnenými oznámeniami na dôkaz ich zverejnenia.

Vaše osobné údaje sa nepoužijú na prijímanie automatizovaných rozhodnutí ani na profilovanie.

Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

 • spracúvanie je potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie a
 • spracúvanie je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa.

Dodatočné právne základy pre spracovanie osobných údajov:

 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie,
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1780 z 23. septembra 2019, ktorým sa stanovujú štandardné formuláre na uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obstarávania a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1986 („elektronické formuláre“),
 • vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1986 z 11. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú štandardné vzory pre uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obstarávania,
 • smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií,
 • smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní,
 • smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb,
 • rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov 2009/496/ES, Euratom, z 26. júna 2009, o organizácii a činnosti Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie.

Okrem toho právne predpisy platné pre konkrétne odvetvia.

Ktoré osobné údaje získavame a ďalej spracúvame?

Oddelenie C.3 „TED a verejné obstarávanie EÚ“ Úradu pre vydávanie publikácií môže zhromažďovať na účely vykonania tejto spracovateľskej operácie tieto kategórie osobných údajov:

Oznámenia o vyhlásení obstarávania:

 • kontaktná osoba (funkcia alebo meno a priezvisko danej osoby),
 • adresa pracoviska,
 • pracovná emailová adresa,
 • pracovná webová lokalita,
 • telefónne číslo pracoviska,
 • faxové číslo pracoviska,
 • meno člena poroty alebo účastníka súťaže návrhov.

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania:

 • meno/názov účastníka alebo dodávateľa (v osobitných prípadoch právnická alebo fyzická osoba),
 • kontaktná osoba (funkcia alebo meno a priezvisko danej osoby),
 • adresa pracoviska,
 • pracovná emailová adresa,
 • pracovná webová lokalita,
 • telefónne číslo pracoviska,
 • faxové číslo pracoviska.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Oddelenie C.3 „TED a verejné obstarávanie EÚ“ Úradu pre publikácie uchováva vaše osobné údaje iba počas obdobia potrebného na splnenie účelu získavania alebo ďalšieho spracovania, t. j. počas obdobia desiatich rokov na webovom sídle TED. Potom sú oznámenia archivované na historické účely v neverejnom internom archíve.

Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, databázy, nahrané súbory údajov atď.) sú uložené buď na serveroch Európskej komisie, alebo na serveroch jej zmluvných partnerov. Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Zmluvní partneri Komisie sú viazaní osobitnou zmluvnou doložkou, ktorá sa vzťahuje na všetky operácie spracúvania vašich údajov vykonávané v mene Komisie, a povinnosťami zachovávania dôvernosti vyplývajúcimi z transpozície všeobecného nariadenia o ochrane údajov v členských štátoch EÚ [„GDPR“ nariadenia (EÚ) 2016/679].

Na účely ochrany vašich osobných údajov zaviedla Komisia niekoľko technických a organizačných opatrení. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracúvanie a povaha spracúvaných údajov. Súčasťou organizačných opatrení je obmedzenie prístupu k osobným údajom len na oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tejto spracovateľskej operácie.

Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje zamestnancom Komisie zodpovedným za vykonanie spracovateľskej operácie a oprávneným zamestnancom, vrátane zamestnancov dodávateľa, na základe zásady „need-to-know“ (potreba poznať). Na týchto zamestnancov sa vzťahuje povinnosť zachovávať dôvernosť, ktorá im vyplýva z právnych predpisov, resp. v prípade potreby aj z dohôd o zachovávaní dôvernosti.

Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ podľa kapitoly III (články 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725 máte konkrétne práva, predovšetkým právo na prístup, opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov a právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. V prípade potreby máte takisto právo namietať proti spracúvaniu údajov alebo právo na prenosnosť údajov.

Takisto máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré sa zákonne vykonáva podľa článku 5 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa alebo v prípade sporu na zodpovednú osobu. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Ich kontaktné údaje sú uvedené v časti „Ochrana vašich osobných údajov: Kontaktné informácie“.

V prípade, že si prajete uplatniť svoje práva v súvislosti s jednou alebo viacerými spracovateľskými operáciami, vo vašej žiadosti ich opíšte (t. j. uveďte príslušnú referenčnú značku, resp. značky záznamu uvedené v časti „Kde nájdete podrobnejšie informácie?“).

Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Zodpovedná osoba Komisie (DPO) uverejňuje register všetkých operácií spracúvania osobných údajov Komisiou, ktoré boli zdokumentované a ktoré jej boli oznámené. Prístup k registru získate na tomto odkaze: ec.europa.eu/dpo-register.

Táto konkrétna spracovateľská operácia bola zahrnutá vo verejnom registri zodpovednej osoby Európskej komisie pre ochranu údajov s touto referenčnou značkou záznamu: DPR-EC-00453.


Ochrana vašich osobných údajov: eNotices2

Úvod

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa zaviazala chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia získava a ďalej spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001].

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ako získavame všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi. Uvádzajú sa v ňom aj kontaktné údaje príslušného prevádzkovateľa, vďaka ktorému si môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby Európskej komisie pre ochranu údajov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Informácie týkajúce sa spracovateľskej operácie „eNotices“, ktorú vykonáva oddelenie C.3 „TED a verejné obstarávanie EÚ“ Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie, sa uvádzajú ďalej v texte.

Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje?

Účel spracovateľskej operácie: Oddelenie C.3 „TED a verejné obstarávanie EÚ“ Úradu pre publikácie získava a používa vaše osobné údaje pri registrácii do eNotices2, online nástroja na prípravu oznámení o verejnom obstarávaní a ich uverejňovanie v dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (Tenders European Daily, TED). V systéme sa môžete zaregistrovať, aby ste mohli využívať funkcie elektronických formulárov na účely oznámení o verejnom obstarávaní.Ak ste používateľom aplikačného programovacieho rozhrania (API) eNotices2, známeho aj ako eSender, môžete zaregistrovať informácie o vašej organizácii a poskytnúť kontaktné údaje prostredníctvom portálu TED Developer a môžete sa rozhodnúť, že zobrazíte určité informácie vo verejnom zozname odosielateľov eSender.

Vaše osobné údaje sa nepoužijú na prijímanie automatizovaných rozhodnutí ani na profilovanie.

Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

 • spracúvanie je potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a
 • ako dotknutá osoba ste poskytli súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Dodatočné právne základy pre spracovanie osobných údajov:

 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie,
 • vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1986 z 11. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú štandardné vzory pre uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obstarávania,
 • vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1780 z 23. septembra 2019, ktorým sa stanovujú štandardné formuláre na uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obstarávania a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1986 („elektronické formuláre“),
 • smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií,
 • smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní,
 • smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb,
 • rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov 2009/496/ES, Euratom, z 26. júna 2009, o organizácii a činnosti Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie.

Okrem toho právne predpisy platné pre konkrétne odvetvia.

Ktoré osobné údaje získavame a ďalej spracúvame?

Oddelenie C.3 „TED a verejné obstarávanie EÚ“ Úradu pre vydávanie publikácií zhromažďuje na účely vykonania tejto spracovateľskej operácie tieto kategórie osobných údajov:

povinné údaje:

 • prostredníctvom služby EU Login: používateľské meno, krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa,
 • e-mailová adresa autora oznámenia (v prípade oznámení predložených prostredníctvom API eNotices2),

nepovinné údaje (eSenders):

 • profil organizácie/názov
 • ďalšie kontaktné e-maily
 • verejný kontaktný e-mail

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Oddelenie C.3 „TED a verejné obstarávanie EÚ“ Úradu pre publikácie uchováva vaše osobné údaje iba počas obdobia potrebného na splnenie účelu získavania alebo ďalšieho spracúvania, t. j. iba počas obdobia, keď sa aktívne používajú (prihlásenie alebo predkladanie oznámení). Údaje sa preskúmavajú každých desať rokov a vymažú sa, keď už nie sú potrebné.

Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, databázy, nahrané súbory údajov atď.) sú uložené buď na serveroch Európskej komisie, alebo na serveroch jej zmluvných partnerov. Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Zmluvní partneri Komisie sú viazaní osobitnou zmluvnou doložkou, ktorá sa vzťahuje na všetky operácie spracúvania vašich údajov vykonávané v mene Komisie, a povinnosťami zachovávania dôvernosti vyplývajúcimi z transpozície všeobecného nariadenia o ochrane údajov v členských štátoch EÚ [„GDPR“ nariadenia (EÚ) 2016/679].

Na účely ochrany vašich osobných údajov zaviedla Komisia niekoľko technických a organizačných opatrení. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracúvanie a povaha spracúvaných údajov. Súčasťou organizačných opatrení je obmedzenie prístupu k osobným údajom len na oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tejto spracovateľskej operácie.

Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje zamestnancom Komisie zodpovedným za vykonanie spracovateľskej operácie a oprávneným zamestnancom, vrátane zamestnancov dodávateľa, na základe zásady „need-to-know“ (potreba poznať). Na týchto zamestnancov sa vzťahuje povinnosť zachovávať dôvernosť, ktorá im vyplýva z právnych predpisov, resp. v prípade potreby aj z dohôd o zachovávaní dôvernosti.

Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ máte osobitné práva podľa kapitoly III (články 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725, najmä právo na prístup, opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov a právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. V prípade potreby máte takisto právo namietať proti spracúvaniu údajov alebo právo na prenosnosť údajov.

Takisto máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré sa zákonne vykonáva podľa článku 5 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia.

Súhlasili ste s poskytnutím vašich osobných údajov oddeleniu C.3 „TED a verejné obstarávanie EÚ“ Úradu pre publikácie na účely tejto spracovateľskej operácie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tým, že to oznámite prevádzkovateľovi. Odvolaním nie je dotknutá zákonnosť spracovania vykonaného pred odvolaním vášho súhlasu.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa alebo v prípade sporu na zodpovednú osobu. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Ich kontaktné údaje sú uvedené v časti „Ochrana vašich osobných údajov: Kontaktné informácie“.

V prípade, že si prajete uplatniť svoje práva v súvislosti s jednou alebo viacerými spracovateľskými operáciami, vo vašej žiadosti ich opíšte (t. j. uveďte príslušnú referenčnú značku, resp. značky záznamu uvedené v časti „Kde nájdete podrobnejšie informácie?“).

Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Zodpovedná osoba Komisie (DPO) uverejňuje register všetkých operácií spracúvania osobných údajov Komisiou, ktoré boli zdokumentované a ktoré jej boli oznámené. Prístup k registru získate na tomto odkaze: ec.europa.eu/dpo-register.

Táto konkrétna spracovateľská operácia bola zahrnutá vo verejnom registri zodpovednej osoby Európskej komisie pre ochranu údajov s touto referenčnou značkou záznamu: DPR-EC-00451.

Ochrana vašich osobných údajov: Kontaktné informácie

 • Prevádzkovateľ na účely spracovateľských operácií súvisiacich s registráciou používateľov na webovom sídle TED a v oznámeniach TED
  • Ak by ste si chceli uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, alebo ak máte nejaké pripomienky, otázky či obavy, alebo by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa získavania a používania vašich osobných údajov, pokojne sa obráťte na prevádzkovateľa, ktorým je Oddelenie C.3 „TED a verejné obstarávanie EÚ“ Úradu pre publikácie, info@publications.europa.eu.
 • Zodpovedná osoba Komisie pre ochranu údajov
  • V otázkach týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).
 • Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)
  • Ak sa domnievate, že v dôsledku spracovania vašich osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu vašich práv podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (t. j. môžete podať sťažnosť) (edps@edps.europa.eu).