Oficiálne webové stránky Európskej únie

Právne predpisy a užitočné odkazy

EÚ: politika v oblasti verejného obstarávania
european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/single-market_sk
single-market-scoreboard.ec.europa.eu/_en

Komunitná platforma verejných obstarávateľov
https://public-buyers-community.ec.europa.eu/

Jednotný európsky trh: verejné obstarávanie
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

Osobitná skupina pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom
ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/new-normal/consequences-brexit_sk

Program Digitálna Európa
digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme

Portál pre MSP: prístup k informáciám pre európske malé a stredné podniky
ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: sieť na riešenie problémov na vnútornom trhu
ec.europa.eu/solvit/index_sk.htm

Vaša Európa – Podniky: podnikanie v inom štáte.
europa.eu/youreurope/business/index_sk.htm

e-Certis: dokumenty/osvedčenia na účely medzinárodného obstarávania
Archív e-Certis poskytuje podrobné informácie o osvedčeniach a dokumentoch bežne vyžadovaných v procese obstarávania v rôznych krajinách EÚ. Je určený vnútroštátnym subjektom. Hospodárskym subjektom pomáha v rámci prípravy ponuky určiť dokumenty, ktoré slúžia ako dôkazy v procese zahraničnej výzvy na predkladanie ponúk. Obstarávateľom, ktorí prijímajú ponuky, pomáha identifikovať a rozpoznať formuláre predložené zahraničnými predkladateľmi a prepojiť obsah formulárov partnerských krajín s miestnymi ekvivalentmi.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/about 

CEN: Európsky výbor pre normalizáciu podporuje ciele Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru prostredníctvom dobrovoľných technických noriem, ktoré podporujú voľný obchod, bezpečnosť zamestnancov a spotrebiteľov, interoperabilitu sietí, ochranu životného prostredia, využívanie programov výskumu a vývoja a verejné obstarávanie.
https://www.cencenelec.eu/

Semináre o európskom verejnom obstarávaní organizované Európskym inštitútom verejnej správy
https://www.eipa.eu/courses/ 

Portál pre financovanie a verejné súťaže
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Sieť Enterprise Europe Network
Sieť Enterprise Europe Network poskytuje poradenstvo a podporu v oblasti medzinárodného rozvoja a inovácií pre MSP. Zoskupuje viac ako 500 partnerských organizácií v EÚ a mimo nej. Služby poskytované partnermi siete v krajinách EÚ27 zahŕňajú informácie a poradenstvo o pravidlách verejného obstarávania pre MSP, informácie/služby upozornení týkajúce sa verejných súťaží a medzinárodné partnerské služby. Služby sú poskytované bezplatne.