Oficiálne webové stránky Európskej únie

Európske verejné obstarávanie

Pravidlá

Pravidlá európskeho verejného obstarávania zostavilo Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GR GROWTH).

Smernice EÚ o verejnom obstarávaní, ktorého hlavnými princípmi sú transparentnosť, otvorená súťaž a správne procedurálne riadenie, zahŕňajú obstarávania, ktoré by mali mať vyšší význam, ako sú stanovené hranice. Sú navrhnuté na dosiahnutie trhu obstarávania, ktorý je konkurencieschopný, otvorený a dobre riadený, čo je základom pre správne využívanie verejných zdrojov.

Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie

Všetky verejné obstarávania presahujúce hodnoty špeciálnych zmlúv musia byť zverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (séria S Úradný vestník S alebo Ú. v. S) a vydávané v celej EÚ.

Úradný vestník S je dostupný výhradne v elektronickom formáte a je prístupný z webovej stránky TED. Prístup k TED-u je bezplatný.

Okrem súčasných obstarávaní, databáza TED umožní prístup k archívu série S vo všetkých jazykoch EÚ. Jedno vyhľadávacie rozhranie umožní užívateľovi vybrať alebo zadať viacero vyhľadávacích kritérií, vrátane geografických údajov, typu dokumentu, povahy obstarávania, kľúčových slov a iných.

Hodnoty

Prahové zmluvné hodnoty, nad ktorými musí byť výzva na súťaž zverejnená v celej EÚ, sú stanovené v smerniciach EÚ. Nasledovná tabuľka obsahuje informácie o charaktere obstarávania, hodnote zmluvy (prahových hodnotách) a príslušných smerniciach EÚ.

Charakter obstarávania Prahová hodnota
Obstarávanie pre verejné práce 5 538 000 EUR
Obstarávanie služieb 143 000 EUR
Obstarávanie tovarov 143 000 EUR
Všetky ostatné tovary a služby vo vodohospodárskom, energetickom a dopravnom sektore 443 000 EUR

 

Podrobnejšie informácie o hraniciach môžete nájsť na stránke GR Growth.

Čo sa uverejňuje v dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie?

Každý postup verejného obstarávania má niekoľko fáz. V závislosti od právneho základu a typu postupu sa jedno alebo viacero oznámení uverejňuje v online verzii dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (TED).

Medzi najčastejšie postupy patrí oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ktorým sa potenciálni uchádzači informujú o postupe a spôsobe jeho vykonania, a oznámenie o výsledku verejného obstarávania, v ktorom sa oznamuje výsledok postupu, ako sú dodávatelia, ktorí úspešne podpísali zmluvu s verejným obstarávateľom. Medzi ďalšie typy oznámení patria oznámenia o plánovanom obstarávaní, oznámenia o zámere uzavrieť zmluvu, súťaže návrhov a úpravy zákaziek, ako aj zmeny každého druhu oznámenia.

Na portáli TED uverejňuje svoje oznámenia široká škála verejných obstarávateľov vrátane ústredných, regionálnych, miestnych a medzinárodných orgánov, ako aj iných subjektov, verejných podnikov a organizácií kontrolovaných alebo subvencovaných týmito orgánmi.

Verejné orgány v EÚ každoročne uverejňujú verejné zákazky na uskutočnenie stavebných prác v hodnote približne 815 miliárd eur a každý pracovný deň sa v dodatku k úradnému vestníku uverejňuje viac ako 3 000 výziev na predkladanie ponúk, oznámení o zadaní zákaziek a iných oznámení.

Oznámenia uverejňované na portáli TED vychádzajú z týchto právnych základov a týkajú sa týchto odvetví:

 • všeobecné verejné zákazky na práce, tovar a služby (smernica 2014/24/EÚ),
 • obstarávanie vykonávané subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (smernica 2014/25/EÚ),
 • udeľovanie koncesií (smernica 2014/23/EÚ),
 • zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti (smernica 2009/81/ES),
 • služby vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave [nariadenie (ES) č. 1370/2007],
 • zákazky z Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórska, Islandu a Lichtenštajnska) (rozhodnutie 94/1/ES, ESUO) a zo Švajčiarska (rozhodnutie 2002/309/ES, Euratom),
 • zákazky z kandidátskych krajín EÚ,
 • zákazky od inštitúcií EÚ [nariadenie (EÚ, Euratom) 2018/1046] a Európskej centrálnej banky (ECB) [rozhodnutie (EÚ) 2016/245],
 • Európsky rozvojový fond a zmluvy o vonkajšej pomoci,
 • projekty financované Európskou investičnou bankou (EIB) a Rozvojovou bankou Rady Európy,
 • oznámenia týkajúce sa európskych spoločností [nariadenie (ES) č. 2157/2001], európskych družstiev [nariadenie (ES) č. 1435/2003] a Európskych zoskupení hospodárskych záujmov [nariadenie (EHS) č. 2137/85].

Takisto sa uverejňujú aj oznámenia týkajúce sa iných právnych predpisov, ktorých vykonávanie sa sleduje prostredníctvom oznámení o verejnom obstarávaní, vrátane smernice o ekologických vozidlách (2009/33/ES), nariadenia o zahraničných subvenciách (2022/2560), nástroja medzinárodného obstarávania (nariadenie 2022/1031) a smernice o energetickej efektívnosti (2023/1791).

Oznam

Od 1. januára 2021 už verejní obstarávatelia a obstarávatelia zo Spojeného kráľovstva nemôžu uverejňovať oznámenia o obstarávaní na portáli TED. Dôvodom je, že pravidlá EÚ v oblasti verejného obstarávania sa už na Spojené kráľovstvo ani v rámci Spojeného kráľovstva neuplatňujú.

Na portáli TED však ostanú oznámenia o verejnom obstarávaní týkajúce sa postupov uverejnených do 31. decembra 2020, keďže verejní obstarávatelia a obstarávatelia zo Spojeného kráľovstva musia na prebiehajúce postupy (t. j. postupy uverejnené do 31. decembra 2020) naďalej uplatňovať právo EÚ. Svoje príslušné oznámenia (napr. korigendové oznámenia, oznámenia o výsledku verejného obstarávania, oznámenia o zmene zákazky) preto musia zasielať na portál TED.