Oficiálne webové stránky Európskej únie

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie

Kto používa jednotný európsky dokument pre obstarávanie?

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie – model výmeny údajov (ESPD-EDM) je k dispozícii pre vývojárov informačných systémov, ktorí sa usilujú vytvoriť službu jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie na výmenu alebo využívanie údajov o verejnom obstarávaní.

Na čo slúži?

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie – model výmeny údajov, ktorý vyvinul a spravuje Úrad pre publikácie, usmerňuje vývojárov pri tvorbe služieb správy jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti verejného obstarávania.

Aké výhody prináša?

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie je online formulár, ktorý používajú verejní obstarávatelia EÚ (kupujúci) a hospodárske subjekty (dodávatelia) na stanovenie oprávnenosti dodávateľa. Vzťahuje sa na kritériá výberu a dôvody vylúčenia pre subjekty, ktoré ponúkajú služby a tovar. Kupujúci stanoví kritériá a dodávateľ preukáže svoju oprávnenosť tým, že ich spĺňa. To umožňuje značnú úsporu času a administratívneho úsilia.

Nákupcovia a dodávatelia, ktorí používajú túto normu, majú prínos zo zjednodušenej a rýchlejšej výmeny údajov. Poskytovatelia služieb v súkromnom alebo verejnom sektore, ktorí rozvíjajú svoje služby na základe jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie – modelu výmeny údajov, zlepšujú svoje služby pre používateľov tým, že uľahčujú výmenu údajov na úrovni členských štátov.

Prečo používať túto službu Úradu pre publikácie?

Hoci niektoré členské štáty môžu poskytovať ďalšie modely na použitie na vnútroštátnej úrovni, na európskej úrovni neexistujú žiadne iné alebo konkurenčné normy.

Existujú nejaké predpoklady alebo obmedzenia?

Tieto normy sú nezávislé od platformy, čo znamená, že neexistujú žiadne osobitné predpoklady alebo obmedzenia na ich používanie.

Ako môžem požiadať o túto službu?

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie – model výmeny údajov, ktorý vypracoval Úrad pre publikácie, je verejne dostupný na stránke GitHub. Viac informácií o prístupe k týmto normám a ich používaní nájdete na našej stránke obsahujúcej dokumenty: docs.ted.europa.eu.

V prípade otázok kontaktujte: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Kto túto službu spravuje?

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie – model výmeny údajov spravuje Úrad pre publikácie EK.