Официален уебсайт на Европейския съюз

Единен европейски документ за обществени поръчки

Кой използва ЕЕДОП-МОД?

Единният европейски документ за обществени поръчки — модел за обмен на данни (ЕЕДОП-МОД) е на разположение на разработчиците на информационни системи, които желаят да разработят услуга за ЕЕДОП с цел обмен или използване на данни за обществените поръчки.

За какво служи?

ЕЕДОП-МОД, разработен и управляван от Службата за публикации, осигурява насоки за разработчиците при изготвянето на услуги за управление на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), които са в съответствие със законите и директивите относно обществените поръчки.

Какви ползи предлага?

Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е онлайн формуляр, използван от възлагащите органи в ЕС (купувачи) и икономическите оператори (доставчици), чиято цел е да се установи допустимостта на доставчиците. Той съдържа критерии за подбор и основания за изключване на субекти, които предлагат да доставят услуги и стоки. Купувачът посочва критериите, а доставчикът доказва, че отговаря на тези критерии за допустимост. Това води до значително спестяване на време и административни усилия.

Купувачите и доставчиците, които използват този стандарт, се възползват от опростен и по-бърз обмен на данните. Доставчиците на услуги в частния или публичния сектор, които разработват свои услуги въз основа на ЕЕДОП-МОД, разширяват услугите за своите потребители, като улесняват този обмен на равнището на държавите членки.

Защо да използвам модела на Службата за публикации?

Въпреки че някои държави членки могат да предоставят допълнителни модели, които да се използват на национално равнище, на европейско равнище не съществуват алтернативни или конкурентни стандарти.

Има ли някакви предварителни условия или ограничения?

Тези стандарти не зависят от никоя платформа, което означава, че няма специфични предварителни условия или ограничения за използването им.

Как мога да използвам тази услуга?

ЕЕДОП-МОД, изготвен от Службата за публикации, е публично достъпен на GitHub. Повече информация как да получите достъп до тези стандарти и да ги използвате можете да намерите на нашия уебсайт за документация на адрес docs.ted.europa.eu.

Ако имате въпроси, пишете на адрес: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Кой поддържа тази услуга?

ЕЕДОП-МОД се поддържа от Службата за публикации.