Официален уебсайт на Европейския съюз

Европейски обществени поръчки

Политики

Политиките за европейските обществени поръчки са изготвени от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП" (ГД GROWTH).

Директивите на ЕС относно обществените поръчки, чиито основни принципи са прозрачност, открита конкуренция и благонадеждно управление на процедурите, обхващат офертите, за които се очаква да бъдат на стойност, надвишаваща даден праг. Те са предназначени да постигнат пазар за обществени поръчки, който е конкурентоспособен, открит и добре регулиран - което е съществено за доброто използване на обществените фондове.

Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

Всички обществени поръчки, надхвърлящи определена стойност, трябва да бъдат публикувани в Приложение към Официален вестник на Европейския съюз (серия SОфициален вестник S или ОВ S) и да бъдат публикувани в целия ЕС.

Официален вестник, серия S е достъпен изключително в електронен формат и е достъпен на интернет страницата TED. Достъпът до TED е безплатен.

В допълнение към текущите търгове, базата данни на TED позволява достъп до архивите на серия S на всички езици на ЕС. Единен интерфейс за търсене позволява на потребителя да избере или въведе множество критерии на търсене, включително географски данни, тип на документа, същност на поръчката, ключови думи и други.

Прагове

Всички прагови стойности на поръчките, над които трябва да бъде публикувана покана за предлагане на оферти в рамките на ЕС, са изложени в директивите на ЕС. Следната таблица дава информация за вида на поръчката, стойноста на поръчката (прагова) и съответните директиви на ЕС.

Вид на поръчката Прагова стойност
Обществени поръчки за строителство 5 538 000 EUR
Поръчки за услуги 143 000 EUR
Поръчки за доставка 143 000 EUR
Всички други доставки и услуги в секторите на водоснабдяването, енергетиката и транспорта 443 000 EUR

 

По-подробна информация относно праговете може да се намери на страницата на ГД GROWTH.

Какво се публикува в притурката към Официален вестник на Европейския съюз?

Всяка процедура за възлагане на обществена поръчка включва няколко етапа. В зависимост от правното основание и вида на процедурата се публикуват едно или повече обявления (известия) в онлайн версията на притурката към Официален вестник на Европейския съюз (TED).

Най-широко използваните процедури включват обявление за конкурс, с което се информират потенциалните оференти за процедурата и за начина, по който тя ще бъде проведена, както и обявление за възлагане на поръчка, в което се обявява резултатът от процедурата, например доставчиците, които успешно са подписали договор с публичния купувач. Други видове обявления включват обявления за планиране, предварителни обявления за пряко възлагане, конкурси за проекти и изменения на договори, както и промени във всеки вид обявления.

В TED публикуват своите обявления широк кръг публични купувачи, включително централни, регионални, местни и международни органи, както и други органи, публични предприятия и организации, контролирани или субсидирани от тези органи.

Всяка година публичните органи в ЕС публикуват обществени поръчки за извършване на строителни работи, услуги и доставки на стойност около 815 милиарда евро и всеки работен ден в притурката към Официален вестник се публикуват над 3000 покани за участие в търгове, възлагане на обществени поръчки и други обявления.

Обявленията, публикувани в TED, се базират на следните правни основания и идват от следните сектори:

 • Общи договори за обществени поръчки за извършване на строителни работи, услуги и доставки (Директива 2014/24/ЕС)
 • Обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (Директива 2014/25/ЕС)
 • Възлагане на договори за концесия (Директива 2014/23/ЕС)
 • Възлагане на договори в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО)
 • Обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт (Регламент (ЕО) 1370/2007)
 • Обществени поръчки от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) (Решение № 94/1/ЕО, ЕОВС) и от Швейцария (Решение № 2002/309/ЕО, Евратом)
 • Обществени поръчки от страни кандидатки за членство в ЕС
 • Обществени поръчки от институциите на ЕС (Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046) и Европейската централна банка (ЕЦБ) (Решение (ЕС) 2016/245)
 • Европейски фонд за развитие и договори за външна помощ
 • Проекти, финансирани от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Банката за развитие към Съвета на Европа (БРСЕ)
 • Обявления относно европейските дружества (Регламент (ЕО) № 2157/2001), европейските кооперативни дружества (Регламент (ЕО) № 1435/2003) и европейските обединения по икономически интереси (Регламент (ЕИО) № 2137/85)

Друго законодателство, което използва обявления за обществени поръчки за наблюдение на тяхното прилагане, включително Директивата за чистите превозни средства (2009/33/ЕО), Регламентът за чуждестранните субсидии (2022/2560), инструментът за международните обществени поръчки (Регламент 2022/1031) и Директивата за енергийната ефективност (2023/1791).

Бележка

От 1 януари 2021 г. възлагащите органи и възложителите от Обединеното кралство вече не могат да публикуват обявления за обществени поръчки в TED. Причината за това е, че правилата на ЕС в областта на обществените поръчки са престанали да се прилагат както по отношение на Обединеното кралство, така и в рамките на Обединеното кралство.

Обявленията за обществени поръчки, свързани с процедури, публикувани до 31 декември 2020 г., все още ще бъдат публикувани в TED, тъй като възлагащите органи и възложителите от Обединеното кралство все още трябва да прилагат правото на ЕС по отношение на текущите процедури (т.е. публикуваните до 31 декември 2020 г.). Поради това те трябва да изпратят съответните си обявления (напр. обявления за поправки, обявления за възложени поръчки, обявления за изменение на договори) до TED.