Официален уебсайт на Европейския съюз

Стандартни формуляри за обществени поръчки

Публикуване в ОВ S

 

За да ви помогне да публикувате в Официален вестник данни за обществени поръчки в ЕС, Европейската комисия създаде стандартни формуляри, които са в съответствие с правното основание на ЕС за публикуване на такива данни, а именно електронните формуляри, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780 на Комисията (Регламента за електронните формуляри).

От 25 октомври 2023 г. използването на електронните формуляри е задължително.

На портала TED ще продължат да бъдат показвани както обявленията въз основа на електронните формуляри, така и обявленията въз основа на формулярите по схемата на TED, посочени в Регламент (ЕС) 2015/1986.