Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τυποποιημένα έντυπα δημόσιων συμβάσεων

Δημοσίευση στην ΕΕ S

 

Για να σας βοηθήσει να δημοσιεύσετε δεδομένα για τις δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ στην Επίσημη Εφημερίδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε τυποποιημένα έντυπα που αντιστοιχούν στις ισχύουσες νομικές βάσεις της ΕΕ για τη δημοσίευση των δεδομένων αυτών, και συγκεκριμένα τα ηλεκτρονικά έντυπα που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1780 της Επιτροπής (κανονισμός για τα ηλεκτρονικά έντυπα).

Η χρήση των ηλεκτρονικών εντύπων έγινε υποχρεωτική από τις 25 Οκτωβρίου 2023.

Η πύλη TED θα συνεχίσει να εμφανίζει τόσο προκηρύξεις σε μορφή ηλεκτρονικών εντύπων όσο και προκηρύξεις οι οποίες χρησιμοποιούν έντυπα σχήματος TED που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1986.