Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η γωνιά του προγραμματιστή για περαιτέρω χρήστες

Γενικά

Ο ιστότοπος TED παρέχει διάφορες διασυνδέσεις προγραμματισμού διαδικτυακών εφαρμογών (API).

Αυτές οι API σάς δίνουν τη δυνατότητα:

 • να αναζητάτε και να ανακτάτε δεδομένα που δημοσιεύονται στην πύλη TED (API αναζήτησης του TED)
 • να τηλεφορτώνετε προκηρύξεις σε διάφορους μορφότυπους μέσω άμεσων συνδέσμων
 • να τηλεφορτώνετε μαζικά προκηρύξεις σε μορφότυπο XML
 • να τηλεφορτώνετε το χρονοδιάγραμμα εκδόσεων


Ο ιστότοπος TED παρέχει επίσης τροφοδοσίες RSS


Από τις 14 Νοεμβρίου 2022 οι προκηρύξεις που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο TED χρησιμοποιούν τόσο ηλεκτρονικά έντυπα (eForms) όσο και έντυπα σχήματος TED.

 • Τα ηλεκτρονικά έντυπα καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1780, ο οποίος θεσπίζει νέα τυποποιημένα έντυπα για τις δημόσιες συμβάσεις (ισχύει από τις 14 Νοεμβρίου 2022).
 • Τα έντυπα σχήματος TED καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1986 και βασίζονται σε πρότυπο διαλειτουργικότητας της Υπηρεσίας Εκδόσεων.


Πληροφορίες τόσο για τα ηλεκτρονικά έντυπα όσο και για τα έντυπα σχήματος TED είναι διαθέσιμες στη σελίδα TED Developer Docs

Αναζήτηση και να ανάκτηση δεδομένων που δημοσιεύονται στην πύλη TED (API αναζήτησης του TED)

Η API αναζήτησης του TED είναι ανώνυμη και, ως εκ τούτου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή αναζήτησης του ιστότοπου για να βρείτε συγκεκριμένες προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων.
Η τεκμηρίωση της API αναζήτησης του TED είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://ted.europa.eu/api/documentation/index.html

Τηλεφόρτωση προκηρύξεων σε διάφορους μορφότυπους μέσω άμεσων συνδέσμων

Με το πάτημα ενός άμεσου συνδέσμου, μπορείτε να τηλεφορτώσετε προκηρύξεις σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ και στους ακόλουθους μορφότυπους: HTML, τηλεφόρτωση HTML, υπογεγραμμένο PDF και μη υπογεγραμμένο PDF.


Η μορφή των URL του άμεσου συνδέσμου έχει ως εξής:


https://ted.europa.eu/{lang}/notice/{publication-number}/{format}


όπου:

 • {lang} η γλώσσα (π.χ. en, de)
 • {publication-number} ο αριθμός δημοσίευσης (π.χ. 1-2024, 87654321-2024)
 • {format} μπορεί να είναι:
 • html: για την προβολή αρχείου τηλεφόρτωσης HTML
 • pdf: για την τηλεφόρτωση της προκήρυξης ως PDF
 • αρχεία pdf: για την τηλεφόρτωση της προκήρυξης ως υπογεγραμμένου PDF

 

Επιπλέον, μπορείτε να τηλεφορτώσετε προκηρύξεις μέσω άμεσου συνδέσμου σε μορφότυπο XML.

Η μορφή του URL του άμεσου συνδέσμου έχει ως εξής:

https://ted.europa.eu/en/notice/{publication-number}/xml

Μαζική τηλεφόρτωση προκηρύξεων σε μορφότυπο XML

Μπορείτε να τηλεφορτώσετε μαζικά προκηρύξεις σε μορφότυπο XML από την πύλη TED μέσω της σελίδας «μαζική τηλεφόρτωση XML» στον ιστότοπο TED.


Ένα μοναδικό αρχείο (πακέτο XML) περιέχει όλες τις προκηρύξεις για την επιλεγείσα ημέρα ή για τον επιλεγέντα μήνα.


Τα πακέτα XML περιέχουν αρχεία XML αριθμημένα με δύο τρόπους:

 • για τις προκηρύξεις ηλεκτρονικών εντύπων: 8 ψηφία ακολουθούμενα από το έτος (π.χ. 00654321_2022.xml)
 • για τις προκηρύξεις σχήματος TED: 6 ψηφία ακολουθούμενα από το έτος (π.χ. 123456_2022.xml)


Η μορφή των URL για την τηλεφόρτωση των αρχείων έχει ως εξής:

 • Μορφότυπος URL για τα ημερήσια πακέτα:

https://ted.europa.eu/packages/notice/daily/{yyyynnnnn}

όπου {yyyynnnnn} ο αριθμός ΕΕ S.


Παράδειγμα — Τηλεφόρτωση του ημερήσιου πακέτου της ΕΕ S 1/2024: https://ted.europa.eu/packages/daily/202400001

 • Μορφότυπος URL για τα μηνιαία πακέτα:

https://ted.europa.eu/packages/notice/monthly/{yyyy-n}

όπου {yyyy-n} το έτος και ο μήνας.

Παράδειγμα — Τηλεφόρτωση του μηνιαίου πακέτου του Ιανουαρίου 2024: https://ted.europa.eu/packages/monthly/2024-1

Τηλεφόρτωση του χρονοδιαγράμματος εκδόσεων

Μπορείτε να τηλεφορτώσετε τον κατάλογο των εκδόσεων ΕΕ S ανά έτος από τη σελίδα «Χρονοδιάγραμμα εκδόσεων» στον ιστότοπο TED.


Η μορφή των URL για την τηλεφόρτωση του χρονοδιαγράμματος εκδόσεων έχει ως εξής:

https://ted.europa.eu/{lang}/release-calendar/-/download/file/{format}/{year}

όπου:

 • {lang} η γλώσσα (π.χ. en, de)
 • {format} μπορεί να είναι: XLS, PDF, CSV
 • {year} το έτος (π.χ. 2023, 2024)


Παράδειγμα: https://ted.europa.eu/en/release-calendar/-/download/file/XLS/2024

Υποσύνολα TED σε αρχεία με μορφότυπο CSV

Ένα υποσύνολο δεδομένων TED που καλύπτει τα σημαντικότερα πεδία από τις προκηρύξεις συμβάσεων και τις γνωστοποιήσεις ανάθεσης συμβάσεων σε μορφότυπο CSV είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση data.europa.eu/data/datasets/ted-csv?locale=el.