Oficiāla Eiropas Savienības tīmekļa vietne

Sadaļa izstrādātājiem (atkalizmantotājiem)

Vispārīga informācija

TED tīmekļvietnē ir vairākas programmēšanas saskarnes tīmekļa lietojumprogrammām (API).

Šīs API jums ļauj:

 • meklēt un izgūt datus, kas publicēti TED portālā (TED meklēšanas API),
 • izmantojot tiešas saites, lejupielādēt paziņojumus dažādos formātos,
 • lejupielādēt XML paziņojumus lielā apjomā,
 • lejupielādēt publicēšanas kalendāru.


TED tīmekļvietnē ir pieejamas arī RSS plūsmas.


No 2022. gada 14. novembra TED tīmekļvietnē pieejamo paziņojumu pamatā ir e-veidlapas un TED shēmas veidlapas.

 • E-veidlapas ir noteiktas Regulā (ES) 2019/1780, ar ko ievieš jaunas standartveidlapas publiskajiem iepirkumiem (derīgas no 2022. gada 14. novembra).
 • TED shēmas veidlapas ir noteiktas Regulā (ES) 2015/1986, un to pamatā ir Publikāciju biroja sadarbspējas standarts.


Informācija par e-veidlapām un TED shēmas veidlapām ir pieejama “TED Developer Docs”

TED portālā publicētu datu meklēšana un izgūšana (TED meklēšanas API)

TED meklēšanas API var piekļūt anonīmi tā, ka tīmekļvietnes meklētājprogrammu varat izmantot, lai atrastu konkrētus iepirkuma paziņojumus.
TED meklēšanas API dokumentācija ir pieejama šādā adresē: https://ted.europa.eu/api/documentation/index.html

Dažādu formātu paziņojumu lejupielāde, izmantojot tiešas saites

Varat izmantot tiešas saites, lai lejupielādētu paziņojumu jebkurā ES oficiālajā valodā un šādos formātos: HTML, HTML lejupielāde, parakstīts PDF, neparakstīts PDF un XML.


Tiešās saites URL adrešu formāts ir šāds:


https://ted.europa.eu/{lang}/notice/{publication-number}/{format}


kur:

 • {lang} ir valoda (piem., en, de)
 • {publication-number} ir publikācijas numurs (piem., 1-2024, 87654321-2024 )
 • {format} ir formāts, kas var būt :
 • html, lai parādītu HTML lejupielādes failu,
 • pdf, lai lejupielādētu paziņojumu kā PDF failu,
 • pdfs, lai lejupielādētu paziņojumu kā parakstītu PDF failu

 

Varat paziņojumus lejupielādēt arī XML formātā, izmantojot tiešu saiti.

Tiešās saites URL formāts ir šāds:

https://ted.europa.eu/en/notice/{publication-number}/xml

XML paziņojumu lielapjoma lejupielāde

TED portāla lapā “XML lielapjoma lejupielāde” varat veikt XML paziņojumu lielapjoma lejupielādi.


Viens arhīvs (XML pakete) satur visus paziņojumus, kas publicēti izvēlētajā dienā vai izvēlētajā mēnesī.


XML paketes satur divējādi numurētus XML failus:

 • e-veidlapu paziņojumiem XML failu nosaukumi satur 8 ciparus, kam seko gads (piemēram, 00654321_2022.xml);
 • TED shēmas paziņojumiem XML failu nosaukumos ir 6 cipari, kam seko gads (piemēram, 123456_2022.xml).


Pakešu lejupielādei domāto URL adrešu formāts ir šāds:

 • URL adrešu formāts dienas paketēm:

https://ted.europa.eu/packages/notice/daily/{yyyynnnnn}

kur {yyyynnnnn} ir OV S numurs.


Piemērs. OV S 1/2024 dienas paketes lejupielāde: https://ted.europa.eu/packages/daily/202400001

 • URL adrešu formāts mēneša paketēm:

https://ted.europa.eu/packages/notice/monthly/{yyyy-n}

kur {yyyy-n} ir gads un mēnesis.

Piemērs. 2024. gada janvāra mēneša paketes lejupielāde: https://ted.europa.eu/packages/monthly/2024-1

Publicēšanas kalendāra lejupielāde

Jūs varat lejupielādēt OV S izdevumu sarakstu pa gadiem TED tīmekļvietnes lapā Publicēšanas kalendārs.


URL adrešu formāts publicēšanas kalendāru lejupielādei ir šāds:

https://ted.europa.eu/{lang}/release-calendar/-/download/file/{format}/{year}

kur:

 • {lang} ir valoda (piem., en, de),
 • {format} ir formāts, kas var būt: XLS, PDF, CSV,
 • {year} ir gads (piem., 2023, 2024)


Piemērs: https://ted.europa.eu/en/release-calendar/-/download/file/XLS/2024

TED apakškopas CSV formātā

TED datu apakškopa, kas aptver svarīgākos paziņojumus par līgumu un paziņojumus par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ar komatu atdalāmās vērtības (CSV) formātā, ir pieejama tīmekļvietnē data.europa.eu/data/datasets/ted-csv?locale=lv.