Oficiálne webové stránky Európskej únie

Kútik pre vývojárov pre opätovných používateľov

Všeobecne

Webové sídlo TED poskytuje viacero aplikačných programovacích rozhraní (API).

Tieto rozhrania API vám umožňujú:

 • vyhľadávať a získavať údaje uverejnené na portáli TED (rozhranie API vyhľadávača TED),
 • sťahovať si oznámenia v rôznych formátoch pomocou priamych odkazov,
 • sťahovať si hromadné oznámenia vo formáte XML,
 • sťahovať si kalendár zverejňovania.


Na portáli TED sú k dispozícii aj kanály RSS.


Od 14. novembra 2022 je pri oznámeniach dostupných na webovom sídle TED možné využívať elektronické formuláre i formuláre schém TED:

 • elektronické formuláre sú stanovené v nariadení (EÚ) 2019/1780, ktorým sa zavádzajú nové štandardné formuláre pre obstarávanie (účinné od 14. novembra 2022),
 • formuláre schém TED sú stanovené v nariadení (EÚ) 2015/1986 a vychádzajú z normy interoperability Úradu pre publikácie.


Informácie o elektronických formulároch a formulároch schém TED sú k dispozícii na stránke s dokumentami TED Developer Docs.

Vyhľadávanie a získavanie údajov uverejnených na portáli TED (rozhranie API vyhľadávača TED)

Rozhranie API webového sídla TED je prístupné anonymne, takže na vyhľadávanie konkrétnych oznámení o verejnom obstarávaní môžete použiť vyhľadávač uvedeného webového sídla.
Dokumentácia rozhrania API pre vyhľadávanie na portáli TED je k dispozícii na stránke https://ted.europa.eu/api/documentation/index.html.

Sťahovanie oznámení v rôznych formátoch pomocou priamych odkazov

Oznámenie si môžete stiahnuť prostredníctvom priameho odkazu v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ a v týchto formátoch: HTML, HTML sťahovanie, podpísané PDF a nepodpísané PDF.


Formát adries URL priameho odkazu je takýto:


https://ted.europa.eu/{lang}/notice/{publication-number}/{format}


pričom:

 • {lang} je jazyk (napr. en, de)
 • {publication-number} je číslo uverejnenia (napr. 1-2024, 87654321-2024)
 • {format} môže byť:
 • html: na zobrazenie stiahnutého súboru HTML,
 • pdf: na zobrazenie oznámenia vo formáte PDF,
 • pdfs: na zobrazenie oznámenia vo formáte podpísaného PDF,

 

Oznámenia si okrem toho môžete stiahnuť prostredníctvom priameho odkazu vo formáte XML.

Formát adresy URL priameho odkazu je takýto:

https://ted.europa.eu/en/notice/{publication-number}/xml

Sťahovanie hromadných oznámení vo formáte XML

Oznámenia XML si môžete hromadne stiahnuť z portálu TED prostredníctvom hromadného stiahnutia XML na webovom sídle TED.


Jeden archív (balík XML) obsahuje všetky oznámenia za zvolený deň alebo mesiac.


Balíky XML obsahujú súbory XML očíslované dvoma spôsobmi:

 • v prípade oznámení vo forme elektronických formulárov majú súbory XML osem číslic, za ktorými nasleduje rok (napr. 00654321_2022.xml),
 • v prípade oznámení vo forme formulárov schém TED majú súbory XML šesť číslic, za ktorými nasleduje rok (napr. 123456_2022.xml).


Formát adresy URL na stiahnutie balíkov je takýto:

 • Formát URL pre denné balíky:

https://ted.europa.eu/packages/notice/daily/{yyyynnnnn},

pričom {yyyynnnnn} je číslo vydania série S úradného vestníka.


Príklad – stiahnutie denného balíka série S úradného vestníka 1/2024: https://ted.europa.eu/packages/daily/202400001

 • Formát URL pre mesačné balíky:

https://ted.europa.eu/packages/notice/monthly/{yyyy-n},

pričom {yyyy-n} je rok a mesiac.

Príklad – stiahnutie mesačného balíka za január 2024: https://ted.europa.eu/packages/monthly/2024-1

Sťahovanie kalendára zverejňovania

Zoznam vydaní série S úradného vestníka si môžete stiahnuť za jednotlivý rok prostredníctvom kalendára zverejňovania na portáli TED.


Formát adresy URL na stiahnutie kalendára zverejňovania je takýto:

https://ted.europa.eu/{lang}/release-calendar/-/download/file/{format}/{year}

pričom:

 • {lang} je jazyk (napr. en, de),
 • {format} môže byť: XLS, PDF, CSV,
 • {year} je rok (napr. 2023, 2024).


Príklad: https://ted.europa.eu/en/release-calendar/-/download/file/XLS/2024

Podsúbory údajov TED vo formáte CSV

Podsúbor údajov TED zahŕňajúci najdôležitejšie polia z oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a oznámení o výsledku verejného obstarávania je k dispozícii na adrese data.europa.eu/data/datasets/ted-csv?locale=sk vo formáte CSV (s hodnotami oddelenými čiarkou).