Oficiálne webové stránky Európskej únie

Zasielanie elektronických oznámení

Zasielanie oznámení o verejnom obstarávaní na účely uverejnenia na portáli TED

Verejné orgány, ktoré sú povinné alebo chcú uverejňovať oznámenia v dodatku k úradnému vestníku na webovom sídle TED, si môžu zvoliť spôsob predkladania svojich formulárov. Na to môžu mať vplyv vnútroštátne právne predpisy.

eSenders (elektronickí odosielatelia) sú verejné alebo súkromné organizácie, ktoré pôsobia ako sprostredkovatelia služieb pri predkladaní oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v požadovanom formáte XML do dátového rozhrania TED (TED API eNotices2). eSenders poskytujú obstarávateľom aplikáciu a online formuláre, ktoré majú obstarávatelia vyplniť a predložiť a ktoré sú často prispôsobené vnútroštátnym potrebám alebo integrované do platformy elektronického obstarávania.

K typickým elektronickým odosielateľom eSenders patria vnútroštátne úradné vestníky, verejné alebo súkromné orgány konajúce v mene obstarávateľov, ako aj vývojári softvéru pre elektronické obstarávanie (eProcurement). V niektorých členských štátoch posiela všetky oznámenia týkajúce sa krajiny ústredná štátna organizácia so zákonnou právomocou. V iných krajinách môžu existovať rôzni verejní alebo komerční poskytovatelia služieb.

V krajinách, v ktorých neexistujú odosielatelia eSender alebo v ktorých si obstarávateľ môže vybrať svoju žiadosť, Úrad pre publikácie poskytuje webovú aplikáciu eNotices2, ktorá umožňuje validovať a predkladať oznámenia vo forme elektronických formulárov, ktoré sú k dispozícii od novembra 2022.

Používanie webovej aplikácie eNotices2 je podmienené prijatím jej podmienok používania. V aplikácii sa na validáciu oznámení o vyhlásení verejného obstarávania vzťahujú určité obchodné a technické pravidlá, ale je na verejných obstarávateľov, aby zabezpečili, že obsah oznámení je správny a v súlade s príslušnými právnymi predpismi a usmerneniami.

Od januára 2024 už členské štáty nemôžu predkladať bývalé štandardné formuláre.

Ako získať status odosielateľa eSender na portáli TED

Aby sa organizácia stala odosielateľom eSender na portáli TED, musí zabezpečiť, aby mala obchodnú a technickú kapacitu na podporu svojich klientov pri zhromažďovaní a odosielaní platných oznámení o verejnom obstarávaní na uverejnenie v databáze TED.

Odosielatelia eSenders používajú na validáciu, predkladanie a vyhľadávanie svojich oznámení rozhranie TED API eNotices2. Ďalšie informácie sú k dispozícii v časti API na stránke s dokumentmi TED Developer Docs.

Technické špecifikácie pre elektronické formuláre sú opísané v materiáloch venovaných vývoju softvéru na stránke s dokumentmi TED Developer Docs. Vývojárske tímy eSenders môžu priamo používať komponenty materiálov venovaných vývoju softvéru na portáli GitHub.

Na získanie statusu odosielateľa eSender neexistuje žiadny formálny kvalifikačný postup, takíto odosielatelia musia byť ale oboznámení s podmienkami poskytovania vydavateľských služieb TED a dodržiavať ich.