Euroopa Liidu ametlik veebisait

Elektrooniliste teadete saatmine

Hanketeadete saatmine TEDis avaldamiseks

Avaliku sektori asutused, kes peavad avaldama teateid Euroopa Liidu Teataja lisas TEDi veebisaidil, või soovivad neid seal avaldada, võivad valida vormide esitamise meetodi. See võib sõltuda siseriiklikest õigusaktidest.

E-saatjad on avalik-õiguslikud või eraõiguslikud organisatsioonid, kes tegutsevad vahendusteenuse osutajatena nendele, kes soovivad esitada TEDi andmeliidesele (eNotices2 TED API) nõutavas XML-vormingus hanketeateid. E-saatjad pakuvad rakendust ja veebivorme, mida hankijad saavad täita ja esitada ning mis on tihti vastvalt riiklikele vajadustele kohandatud või e-riigihangete platvormi integreeritud.

Tavapärased e-saatjad on riiklikud ametlikud väljaanded ja avaliku või erasektori asutused, kes tegutsevad hankijate nimel, samuti e-riigihangete tarkvaraarendajad. Mõnes liikmesriigis saadab kõik riiki puudutavad teated õigusliku volitusega keskvalitsusorganisatsioon, teistes riikides võivad seda teha mitmesugused avaliku või kommertsteenuse osutajad.

Riikides, kus e-saatja puudub või kus hankija saab rakendust valida, pakub väljaannete talitus eNotices2 veebirakendust, mis võimaldab teateid valideerida ja esitada e-vormide vormingus, mis on kättesaadavad alates 2022. aasta novembrist.

eNotices2 veebirakenduse kasutamiseks tuleb nõustuda selle kasutustingimustega. Rakenduses kohaldatakse hanketeadete suhtes teatavaid äri- ja tehnilise valideerimise eeskirju, kuid avaliku sektori hankijate ülesanne on tagada, et teadete sisu on õige ning vastab asjakohastele õigusaktidele ja suunistele.

Liikmesriigid ei saa eelmisi tüüpvorme kasutada alates 2024. aasta jaanuarist.

Kuidas saada TEDi e-saatjaks?

Selleks et saada TEDi e-saatjaks, peab organisatsioon tagama, et ta on äriliselt ja tehniliselt suuteline toetama oma kliente kehtivate hanketeadete TEDis avaldamiseks kogumisel ja saatmisel.

E-saatjad kasutavad oma teadete valideerimiseks, esitamiseks ja otsimiseks eNotices2 TEDi APIt. Lisateavet saab TED Developer Docsi API rubriigis.

E-vormide tehnilisi spetsifikatsioone on kirjeldatud TED Developer Docsis olevas tarkvaraarenduskomplektis (Software Development Kit). GitHubis olevat komplekti saavad süsteemi eSender arendusmeeskonnad otse kasutada.

E-saatjaks saamiseks ei ole ametlikku kvalifitseerimismenetlust, kuid soovija peab teadma TEDi avaldamisteenuste kasutustingimusi ja neid järgima.