Euroopa Liidu ametlik veebisait

Õigusteave

Ülevaade

Käesoleval veebisaidil avaldatud teabe suhtes kohaldatakse vastutuse välistamist, autoriõiguse märget ja isikuandmete kaitse eeskirju.

Vastutuse välistamine

Veebisaidid TED, TED eNotices2, TED Developer Docs ja TED Developer Portal (edaspidi „SIMAP-süsteem“) on olemas selleks, et anda üldsusele parem juurdepääs Euroopa Liidu avalikke hankeid käsitlevale teabele; samuti selleks, et parandada riigihangete korraldamise menetlusi. Püüame esitada ajakohast ja õiget teavet. Kui meile teatatakse vigadest, püüame need parandada.

Väljaannete talitus ei võta aga mingit vastutust ega kohustusi seoses nimetatud veebisaitidel esitatud teabega, mis

 • on vaid üldise iseloomuga ega ole mõeldud ühegi konkreetse isiku või üksuse konkreetse olukorra käsitlemiseks;
 • ei pruugi alati olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohastatud;
 • võib sisaldada linke välistele veebisaitidele, mille üle väljaannete talitusel puudub kontroll ja mille eest ta ei vastuta;
 • ei ole käsitatav erialase ega juriidilise nõuandena (nõustamiseks pöörduge palun vastava ala asjatundja poole).

Pidage palun meeles, et internetis olev dokument ei pruugi sisaldada täpset ametlikult vastuvõetud teksti. Ainult Euroopa Liidu Teataja kaasandes avaldatud elektrooniliselt allkirjastatud avalikud hanketeated on autentsed. Kuni 31.12.2021 avaldati need DVD-ROMi kujul ilmunud Euroopa Liidu Teataja väljaannetes. Alates 1.1.2022 kantakse kaasande igapäevased väljaanded väljaannete talituse pikaajalisesse digitaalsesse säilitamishoidlasse.

Me ei saa tagada, et TEDis kuvatav geograafiline teave vastab täpselt ametlikult vastuvõetud tekstides kirjeldatud geograafilistele iseärasustele. Autentsed on ainult Euroopa Liidu Teatajas avaldatud ELi õigusaktid.

Püüame vähendada tehnilistest vigadest tingitud häireid nii palju kui võimalik. Siiski võib osa veebisaidil olevatest andmetest olla loodud või paigutatud failidesse või vormingutesse, milles esineb vigu, ning seega ei saa me tagada, et sellised probleemid meie teenust ei häiri või muul moel ei mõjuta. Väljaannete talitus ei võta endale vastutust seoses probleemidega, mis tekivad käesoleva veebisaidi või sellega seotud väliste saitide kasutamisel.

Käesoleva vastutuse välistamise eesmärk ei ole väljaannete talituse vastutuse piiramine viisil, mis on vastuolus kohaldatavas siseriiklikus õiguses sätestatud nõuetega, ega vastutuse välistamine küsimustes, mida ei tohi asjaomase õiguse alusel välistada.

Teie isikuandmete kaitse

Teie isikuandmete kaitse: üldine teave

Kui saadate sõnumi saatmise funktsiooni vahendusel e-kirja mõnel veebisaidiga seotud eriotstarbelisel aadressil, siis kogutakse Teie isikuandmeid ainult nii palju, kui on vaja Teile vastamiseks, ning neid andmeid kasutatakse üksnes selleks, et saata vastus Teie küsimusele.

Kui Teil on küsimusi või kaebusi oma e-kirja ja sellega seotud isikuandmete töötlemise kohta, võite needki esitada oma kirjas.

Lisateavet selle töötlemise kohta leiate isikuandmete kaitse avaldusest, mis asub siin: op.europa.eu/et/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Üksikasjalikumat teavet Teie isikuandmete kaitse kohta seoses töötlemistoimingutega

leiate allpool esitatud jaotistest.


Teie isikuandmete kaitse: kasutajate registreerimine veebisaidil TED

Sissejuhatus

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) kaitseb isikuandmeid ja austab eraelu puutumatust. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001).

Käesolevates isikuandmete kaitse põhimõtetes selgitatakse, miks isikuandmeid töödeldakse, kuidas neid kogutakse, kuidas kõiki esitatud isikuandmeid käsitletakse ja kaitstakse, kuidas seda teavet kasutatakse ning millised õigused Teil on seoses oma isikuandmetega. See sisaldab ka selle vastutava töötleja kontaktandmeid, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, samuti andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmeid.

Allpool on esitatud teave, mis käsitleb Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksuse C.3 „TED ja ELi avalikud hanked“ tehtavat töötlemistoimingut „Kasutajate registreerimine veebisaidil TED“.

Miks ja kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse?

Töötlemistoimingu eesmärk. Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksus C.3 „TED ja ELi avalikud hanked“ kogub ja kasutab Teie isikuandmeid siis, kui registreerute kasutajaks veebisaidil Tenders Electronic Daily (ted.europa.eu), et kasutada järgmisi täiustatud teenuseid:

 • juurdepääs kogu TEDi sisule, sealhulgas arhiivile;
 • isikustatud otsinguprofiilide loomine vastavalt Teie vajadustele;
 • Teie salvestatud otsinguprofiilidel põhinevate e-posti teavituste saamine;
 • RSS-uudisvoogude isikustamine Teie veebisaitide ja RSS-lugejate jaoks;
 • masintõlke kasutamine teadete tõlkimiseks.

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus töötleb andmeid ka seoses võistluste või konkursside korraldamisega.

Isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

Milline on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Teie isikuandmeid töödeldakse järgmistel põhjustel:

 • töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks;
 • töötlemine on vajalik vastutava töötleja õiguslikult siduva kohustuse täitmiseks
 • ning esitades oma andmeid kasutajaprofiili loomisel või võistlusel/konkursil osalemisel, olete andmesubjektina andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks neil eesmärkidel.

Töötlemise muud õiguslikud alused:

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid;
 • komisjoni 11. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1986, millega kehtestatakse riigihankega seotud teadete tüüpvormid;
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta;
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta;
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid;
 • Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, Euroopa Kohtu, kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee 26. juuni 2009. aasta otsus 2009/496/EÜ Euroopa Liidu Väljaannete Talituse korralduse ja toimimise kohta.

Lisaks nendele ka konkreetsete sektorite suhtes kohaldatavad õigusaktid.

Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

Töötlemistoimingu tegemiseks kogub Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksus C.3 „TED ja ELi avalikud hanked“ järgmist liiki isikuandmeid.

Kohustuslikud andmed:

 • e-posti aadress,
 • riik,
 • eelistud keel.

Vabatahtlikud andmed: ees- ja perekonnanimi, elulooandmed, asukoht.

Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?

Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksus C.3 „TED ja ELi avalikud hanked“ säilitab Teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik andmete kogumise eesmärgi täitmiseks või nende töötlemiseks, st vaid nii kaua, kui neid aktiivselt kasutatakse. Kui Te ei ole kontot kolme kuu jooksul kasutanud, saadame Teile sõnumi, milles teatame, et kustutame Teie konto, kui Te seda järgmise 30 päeva jooksul ei kasuta. Kui Te oma kontot nimetatud 30 päeva jooksul ei kasuta, kustutatakse see automaatselt.

Konkursside puhul kustutatakse Teie isikuandmed kuus kuud pärast konkursi lõppu, välja arvatud juhul, kui kuulute võitjate hulka. Sellisel juhul võidakse Teie andmeid kuvada TEDis või muudel ELi veebisaitidel.

Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?

Kõiki elektroonilises vormis olevaid isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üles laaditud andmehulgad jms) hoitakse kas Euroopa Komisjoni või tema töövõtja serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Komisjoni töövõtjad peavad järgima lepingu eritingimust, mis puudutab isikuandmete töötlemist komisjoni nimel, ning konfidentsiaalsuskohustust, mis tuleneb isikuandmete kaitse üldmäärusest (määrus (EL) 2016/679).

Teie isikuandmete kaitseks rakendab komisjon tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Tehniliste meetmetega käsitletakse võrguturvalisuse kaitset, andmete kaotsimineku ohtu ning andmete muutmist või loata juurdepääsu andmetele, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate andmete laadist tulenevat riski. Korralduslike meetmetega antakse isikuandmetele juurdepääs ainult volitatud isikutele, kellel on seaduslik vajadus neid teada kõnealuse andmetöötluse elluviimiseks.

Kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele ja kellele need avaldatakse?

Teie isikuandmetele pääsevad ligi komisjoni töötajad, kes vastutavad andmete töötlemise eest, ja volitatud töötajad (sealhulgas töövõtja töötajad) üksnes teadmisvajaduse põhimõtte kohaselt. Asjaomased töötajad peavad kinni seadusjärgsetest ja vajaduse korral ka täiendavatest konfidentsiaalsuskokkulepetest.

Töötlemisega seotud töövõtja: ARHS Spikeseed S.A., Boulevard du Jazz 13, 4370 Belvaux, Luksemburg, leping AO 10818 (kuni 2027. aasta märtsini).

Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) alusel on Teil andmesubjektina konkreetsed õigused, eelkõige õigus oma isikuandmetega tutvuda, neid parandada või kustutada ja õigus piirata nende töötlemist. Vajaduse korral on Teil õigus andmete töötlemine ka vaidlustada või neid ühest süsteemist teise üle kanda.

Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, mida tehakse seaduslikult vastavalt artikli 5 lõike 1 punktile a.

Olete nõustunud esitama oma isikuandmed Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksusele C.3 „TED ja ELi avalikud hanked“ asjaomaseks töötlemistoiminguks. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest vastutavat töötlejat. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

Oma õigusi saate kasutada, kui võtate ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Nende kontaktandmed on esitatud jaotises „Teie isikuandmete kaitse: kontaktandmed“.

Kui soovite kasutada oma õigusi ühe või mitme konkreetse töötlemistoimingu raames, esitage palun oma taotluses nende kirjeldus (st dokumendi viitenumber/-numbrid vastavalt punktis „Kust leida lisateavet?“ osutatule).

Kust leida lisateavet?

Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit kõikidest komisjoni toimingutest, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, mis on dokumenteeritud ja millest on talle teatatud. Registriga saate tutvuda järgmisel aadressil: ec.europa.eu/dpo-register.

See konkreetne töötlemistoiming on kantud komisjoni andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmise viitenumbri all: DPR-EC-00452.


Teie isikuandmete kaitse: TEDi teated

Sissejuhatus

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) kaitseb isikuandmeid ja austab eraelu puutumatust. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001).

Käesolevates isikuandmete kaitse põhimõtetes selgitatakse, miks isikuandmeid töödeldakse, kuidas neid kogutakse, kuidas kõiki esitatud isikuandmeid käsitletakse ja kaitstakse, kuidas seda teavet kasutatakse ning millised õigused Teil on seoses oma isikuandmetega. See sisaldab ka selle vastutava töötleja kontaktandmeid, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, samuti andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmeid.

Allpool on esitatud teave, mis käsitleb Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksuse C.3 „TED ja ELi avalikud hanked“ tehtavat töötlemistoimingut „TEDi teated“.

Miks ja kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse?

Töötlemistoimingu eesmärk. Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksus C.3 „TED ja ELi avalikud hanked“ kogub ja kasutab Teie isikuandmeid avaliku sektori hankijate (Euroopa Liidu institutsioonid, asutused ja ametid ning Euroopa Liidu liikmesriikide või mõningatel juhtudel ka kolmandate riikide ametiasutused) pakkumiskutsete avaldamisel koos nende kontaktandmetega, samuti edukate pakkujatega hankelepingute sõlmimist käsitlevate teadete avaldamisel koos pakkujate kontaktandmetega veebisaidil Tenders Electronic Daily (ted.europa.eu). Need avaliku sektori hankijate ja edukate pakkujate kontaktandmed on nõutavad riigihankemenetluste nõuetekohaseks toimimiseks ja teatavatel juhtudel sisaldavad need ka isikuandmeid. Kontaktandmeid kasutab ka TED-teenus, et vajaduse korral suhelda avaliku sektori hankijatega ja saata neile link avaldatud teadetele, et tõendada nende avaldamist TEDis.

Isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

Milline on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Teie isikuandmeid töödeldakse järgmistel põhjustel:

 • töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks ning
 • töötlemine on vajalik vastutava töötleja õiguslikult siduva kohustuse täitmiseks.

Töötlemise muud õiguslikud alused:

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid;
 • komisjoni 23. septembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1780, millega kehtestatakse riigihankega seotud teadete tüüpvormid ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2015/1986 (e-vormid);
 • komisjoni 11. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1986, millega kehtestatakse riigihankega seotud teadete tüüpvormid;
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta;
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta;
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid;
 • Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, Euroopa Kohtu, kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee 26. juuni 2009. aasta otsus 2009/496/EÜ Euroopa Liidu Väljaannete Talituse korralduse ja toimimise kohta.

Lisaks nendele ka konkreetsete sektorite suhtes kohaldatavad õigusaktid.

Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

Töötlemistoimingu tegemiseks kogub Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksus C.3 „TED ja ELi avalikud hanked“ järgmist liiki isikuandmeid.

Hanketeadete puhul:

 • kontaktisik (isiku ametinimetus või ees- ja perekonnanimi),
 • büroo aadress,
 • ametialane e-posti aadress,
 • ametialane veebisait,
 • töökoha telefoninumber,
 • töökoha faksinumber,
 • žürii liikme nimi või ideekonkursil osaleja nimi.

Lepingu sõlmimise teadete puhul:

 • pakkuja või töövõtja (üksus või konkreetsetel juhtudel füüsiline isik) nimi,
 • kontaktisik (isiku ametinimetus või ees- ja perekonnanimi),
 • büroo aadress,
 • ametialane e-posti aadress,
 • ametialane veebisait,
 • töökoha telefoninumber,
 • töökoha faksinumber.

Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?

Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksus C.3 „TED ja ELi avalikud hanked“ säilitab Teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik andmete kogumise eesmärgi täitmiseks või nende töötlemiseks, nt kümme aastat veebisaidi TED puhul. Pärast seda arhiveeritakse teated ajaloolistel eesmärkidel mitteavalikus sisearhiivis.

Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?

Kõiki elektroonilises vormis olevaid isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üles laaditud andmehulgad jms) hoitakse kas Euroopa Komisjoni või tema töövõtja serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Komisjoni töövõtjad peavad järgima lepingu eritingimust, mis puudutab isikuandmete töötlemist komisjoni nimel, ning konfidentsiaalsuskohustust, mis tuleneb isikuandmete kaitse üldmäärusest (määrus (EL) 2016/679).

Teie isikuandmete kaitseks rakendab komisjon tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Tehniliste meetmetega käsitletakse võrguturvalisuse kaitset, andmete kaotsimineku ohtu ning andmete muutmist või loata juurdepääsu andmetele, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate andmete laadist tulenevat riski. Korralduslike meetmetega antakse isikuandmetele juurdepääs ainult volitatud isikutele, kellel on seaduslik vajadus neid teada kõnealuse andmetöötluse elluviimiseks.

Kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele ja kellele need avaldatakse?

Teie isikuandmetele pääsevad ligi komisjoni töötajad, kes vastutavad andmete töötlemise eest, ja volitatud töötajad (sealhulgas töövõtja töötajad) üksnes teadmisvajaduse põhimõtte kohaselt. Asjaomased töötajad peavad kinni seadusjärgsetest ja vajaduse korral ka täiendavatest konfidentsiaalsuskokkulepetest.

Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) alusel on Teil andmesubjektina konkreetsed õigused, eelkõige õigus oma isikuandmetega tutvuda, neid parandada või kustutada ja õigus piirata nende töötlemist. Vajaduse korral on Teil õigus andmete töötlemine ka vaidlustada või neid ühest süsteemist teise üle kanda.

Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, mida tehakse seaduslikult vastavalt artikli 5 lõike 1 punktile a.

Oma õigusi saate kasutada, kui võtate ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Nende kontaktandmed on esitatud jaotises „Teie isikuandmete kaitse: kontaktandmed“.

Kui soovite kasutada oma õigusi ühe või mitme konkreetse töötlemistoimingu raames, esitage palun oma taotluses nende kirjeldus (st dokumendi viitenumber/-numbrid vastavalt punktis „Kust leida lisateavet?“ osutatule).

Kust leida lisateavet?

Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit kõikidest komisjoni toimingutest, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, mis on dokumenteeritud ja millest on talle teatatud. Registriga saate tutvuda järgmisel aadressil: ec.europa.eu/dpo-register.

See konkreetne töötlemistoiming on kantud komisjoni andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmise viitenumbri all: DPR-EC-00453.


Teie isikuandmete kaitse: eNotices2

Sissejuhatus

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) kaitseb isikuandmeid ja austab eraelu puutumatust. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001).

Käesolevates isikuandmete kaitse põhimõtetes selgitatakse, miks isikuandmeid töödeldakse, kuidas neid kogutakse, kuidas kõiki esitatud isikuandmeid käsitletakse ja kaitstakse, kuidas seda teavet kasutatakse ning millised õigused Teil on seoses oma isikuandmetega. See sisaldab ka selle vastutava töötleja kontaktandmeid, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, samuti andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmeid.

Allpool on esitatud teave, mis käsitleb Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksuse C.3 „TED ja ELi avalikud hanked“ tehtavat töötlemistoimingut „eNotices“.

Miks ja kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse?

Töötlemistoimingu eesmärk. Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksus C.3 „TED ja ELi avalikud hanked“ kogub ja kasutab Teie isikuandmeid, kui registreerute süsteemis eNotices2, mis on veebipõhine vahend riigihanketeadete ettevalmistamiseks ja nende avaldamiseks Euroopa Liidu Teataja lisas (Tenders European Daily, TED). Registreerige end süsteemis, et kasutada elektrooniliste hanketeadete vormi funktsiooni. Kui olete rakenduse eNotices2 rakendusliidese (API) kasutaja ehk eSender, saate registreerida teavet oma organisatsiooni kohta, esitada kontaktandmed portaali TED Developer Portal kaudu ning valida, kas kuvada teatav teave eSendersite avalikus nimekirjas.

Isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

Milline on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Teie isikuandmeid töödeldakse järgmistel põhjustel:

 • töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks;
 • töötlemine on vajalik vastutava töötleja õiguslikult siduva kohustuse täitmiseks ning
 • kui olete andmesubjektina andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.

Töötlemise muud õiguslikud alused:

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid;
 • komisjoni 11. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1986, millega kehtestatakse riigihankega seotud teadete tüüpvormid;
 • komisjoni 23. septembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1780, millega kehtestatakse riigihankega seotud teadete tüüpvormid ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2015/1986 (e-vormid);
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta;
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta;
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid;
 • Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, Euroopa Kohtu, kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee 26. juuni 2009. aasta otsus 2009/496/EÜ Euroopa Liidu Väljaannete Talituse korralduse ja toimimise kohta.

Lisaks nendele ka konkreetsete sektorite suhtes kohaldatavad õigusaktid.

Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

Töötlemistoimingu tegemiseks kogub Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksus C.3 „TED ja ELi avalikud hanked“ järgmist liiki isikuandmeid.

Kohustuslik:

 • EU Logini kaudu: kasutajanimi, eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress;
 • teate autori e-posti aadress (eNotices2 API kaudu esitatud teadete puhul).

Vabatahtlik (eSenders):

 • profiili organisatsioon / nimi;
 • täiendavad e-posti aadressid;
 • avalik e-posti aadress ühenduse võtmiseks.

Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?

Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksus C.3 „TED ja ELi avalikud hanked“ säilitab Teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik andmete kogumise eesmärgi täitmiseks või nende töötlemiseks, st vaid nii kaua, kui neid aktiivselt kasutatakse (sisselogituna või teateid esitades). Andmed vaadatakse läbi iga kümne aasta järel ja kui neid enam vaja ei ole, need kustutatakse.

Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?

Kõiki elektroonilises vormis olevaid isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üles laaditud andmehulgad jms) hoitakse kas Euroopa Komisjoni või tema töövõtja serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Komisjoni töövõtjad peavad järgima lepingu eritingimust, mis puudutab isikuandmete töötlemist komisjoni nimel, ning konfidentsiaalsuskohustust, mis tuleneb isikuandmete kaitse üldmäärusest (määrus (EL) 2016/679).

Komisjon tagab Teie isikuandmete kaitse mitmesuguste tehniliste ja korralduslike abinõudega. Tehniliste meetmetega käsitletakse võrguturvalisuse kaitset, andmete kaotsimineku ohtu ning andmete muutmist või loata juurdepääsu andmetele, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate andmete laadist tulenevat riski. Korralduslike meetmetega antakse isikuandmetele juurdepääs ainult volitatud isikutele, kellel on seaduslik vajadus neid teada kõnealuse andmetöötluse elluviimiseks.

Kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele ja kellele need avaldatakse?

Teie isikuandmetele pääsevad ligi komisjoni töötajad, kes vastutavad andmete töötlemise eest, ja volitatud töötajad (sealhulgas töövõtja töötajad) üksnes teadmisvajaduse põhimõtte kohaselt. Asjaomased töötajad peavad kinni seadusjärgsetest ja vajaduse korral ka täiendavatest konfidentsiaalsuskokkulepetest.

Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) alusel on Teil andmesubjektina konkreetsed õigused, eelkõige õigus oma isikuandmetega tutvuda, neid parandada või kustutada ja õigus piirata nende töötlemist. Vajaduse korral on Teil õigus andmete töötlemine ka vaidlustada või neid ühest süsteemist teise üle kanda.

Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, mida tehakse seaduslikult vastavalt artikli 5 lõike 1 punktile a.

Olete nõustunud esitama oma isikuandmed Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksusele C.3 „TED ja ELi avalikud hanked“ asjaomaseks töötlemistoiminguks. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest vastutavat töötlejat. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

Oma õigusi saate kasutada, kui võtate ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Nende kontaktandmed on esitatud jaotises „Teie isikuandmete kaitse: kontaktandmed“.

Kui soovite kasutada oma õigusi ühe või mitme konkreetse töötlemistoimingu raames, esitage palun oma taotluses nende kirjeldus (st dokumendi viitenumber/-numbrid vastavalt punktis „Kust leida lisateavet?“ osutatule).

Kust leida lisateavet?

Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit kõikidest komisjoni toimingutest, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, mis on dokumenteeritud ja millest on talle teatatud. Registriga saate tutvuda järgmisel aadressil: ec.europa.eu/dpo-register.

See konkreetne töötlemistoiming on kantud komisjoni andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmise viitenumbri all: DPR-EC-00451.

Teie isikuandmete kaitse: kontaktandmed

 • Vastutav töötleja seoses töötlemistoimingutega „Kasutajate registreerimine veebisaidil TED“, „TEDi teated“ ja „eNotices“
  • Kui soovite kasutada oma määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi või esitada märkusi, tõstatada küsimusi või probleeme või esitada kaebuse seoses Teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke palun ühendust Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksuse C.3 „TED ja ELi avalikud hanked“ vastutava töötlejaga (info@publications.europa.eu).
 • Komisjoni andmekaitseametnik
 • Euroopa Andmekaitseinspektor
  • Kui leiate, et vastutav töötleja on Teie isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725, võite esitada kaebuse Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu).