Euroopa Liidu ametlik veebisait

Euroopa riigihanked

Poliitika

Euroopa riigihankepoliitikat kujundab siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat (DG GROWTH).

ELi riigihankeid käsitlevad direktiivid, mille peamised põhimõtted on läbipaistvus, avatud konkurents ja nõuetekohaselt toimiv menetlemine, hõlmavad pakkumisi, mille puhul eeldatakse, et nende maksumus on suurem kui teatav künnis. Need on loodud, et saavutada konkurentsivõimeline, avatud ja hästi reguleeritud riigihanketurg – mis on väga oluline avaliku sektori rahaliste vahendite otstarbekohaseks kasutamiseks.

Euroopa Liidu Teataja lisa

Kõik riigihanked, mis ületavad teatud hankemaksumust, tuleb avaldada Euroopa Liidu Teataja lisas (ELT S-seeria) ja kõikjal ELis.

Euroopa Liidu Teataja S-seeria on kättesaadav ainult elektroonilisel kujul ja see on juurdepääsetav TEDi veebisaidil. TEDile juurdepääs on tasuta.

Lisaks jooksvatele pakkumistele võimaldab TEDi andmebaas juurdepääsu S-seeria arhiividele kõigis ELi keeltes. Ühtne otsinguliides võimaldab kasutajal valida või sisestada mitmekordseid otsingukriteeriume, kaasa arvatud geograafilised andmed, dokumendi liik, lepingu laad, võtmesõnad ja muu.

Künnised

Hankemaksumuse künnised, millest kõrgema pakkumise kutse tuleb avaldada igal pool ELis, on ära toodud ELi direktiivides. Järgnev tabel annab teavet lepingu laadi, maksumuse (künniste) ja kõnealuste ELi direktiivide kohta.

Lepingu laad Künnis
Riiklikud ehitustöölepingud 5 538 000 EUR
Teenuslepingud 143 000 EUR
Teenuslepingud 143 000 EUR
Kõik muud vee-, energeetika- ja transpordisektori tarned ja teenused 443 000 EUR

 

Üksikasjalikumat teavet künniste kohta leiab siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi (DG GROWTH) lehelt.

Mida avaldatakse Euroopa Liidu Teataja lisas?

Iga hankemenetlus koosneb mitmest etapist. Sõltuvalt õiguslikust alusest ja menetluse liigist avaldatakse Euroopa Liidu Teataja lisa (TED) veebiversioonis üks või mitu teadaannet (teated).

Kõige sagedasemate menetluste puhul kasutatakse konkursiteadet, milles teavitatakse potentsiaalseid pakkujaid menetlusest ja selle korraldamise viisist, ning lepingu sõlmimise teadet, milles teatatakse menetluse tulemus, näiteks tarnijad, kes on allkirjastanud avaliku sektori hankijaga lepingu. Muud teated on kavandamisteade, teade kavandatavast otselepingust, ideekonkurss ja lepingumuudatused ning muudatused teadetes.

Paljud avaliku sektori hankijad avaldavad oma teated TEDi kaudu, sealhulgas kesk-, piirkondlikud, kohalikud ja rahvusvahelised asutused ning muud organid, riigi osalusega äriühingud ja organisatsioonid, mida need asutused kontrollivad või subsideerivad.

ELi avaliku sektori asutused avaldavad igal aastal ligikaudu 815 miljardi euro väärtuses teenuste, asjade ja ehitustööde riigihankelepinguid ning igal tööpäeval avaldatakse Euroopa Liidu Teataja lisas üle 3000 pakkumiskutse, lepingu sõlmimise teate ja muu teadaande.

TEDis avaldatud teadetel on järgmised õiguslikud alused ja need on pärit järgmistest sektoritest.

 • Ehitustööde, asjade ja teenuste üldised riigihankelepingud (direktiiv 2014/24/EL)
 • Vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste hanked (direktiiv 2014/25/EÜ)
 • Kontsessioonilepingud (direktiiv 2014/23/EL)
 • Kaitse- ja julgeolekuvaldkonna lepingud (direktiiv 2009/81/EÜ)
 • Avalikud reisijateveoteenused raudteel ja maanteel (määrus (EÜ) nr 1370/2007)
 • Euroopa Majanduspiirkonna (Norra, Island ja Liechtenstein) (otsus 94/1/EÜ, ESTÜ) ja Šveitsi (otsus 2002/309/EÜ, Euratom) lepingud
 • ELi kandidaatriikide lepingud
 • ELi institutsioonide (määrus (EL, Euratom) 2018/1046) ja Euroopa Keskpanga (EKP) lepingud (otsus (EL) 2016/245)
 • Euroopa Arengufond ja välisabilepingud
 • Euroopa Investeerimispanga (EIP) ja Euroopa Nõukogu Arengupanga (CEB) rahastatavad projektid
 • Teated, mis käsitlevad Euroopa äriühinguid (määrus (EÜ) nr 2157/2001), Euroopa ühistuid (määrus (EÜ) 1435/2003) ja Euroopa majandushuviühinguid (määrus (EMÜ) nr 2137/85)

Muud õigusaktid, mille rakendamist jälgitakse hanketeadete abil, sealhulgas keskkonnasõbralike sõidukite direktiiv (2009/33/EÜ), välisriigi subsiidiumide määrus (2022/2560), rahvusvaheliste hangete instrument (määrus 2022/1031) ja energiatõhususe direktiiv (2023/1791).

Märkus

Alates 1. jaanuarist 2021 ei saa Ühendkuningriigi avaliku sektori hankijad ja võrgustiku sektori hankijad enam TEDis hanketeateid avaldada. Selle põhjuseks on asjaolu, et ELi riigihanke-eeskirju ei kohaldata enam ei Ühendkuningriigi suhtes ega ka Ühendkuningriigis.

31. detsembriks 2020 avaldatud hankemenetlustega seotud hanketeated avaldatakse TEDis endiselt, sest Ühendkuningriigi avaliku sektori hankijad ja võrgustiku sektori hankijad peavad jätkuvalt kohaldama ELi õigust käimasolevate menetluste suhtes (st 31. detsembriks 2020 avaldatud menetlused). Seepärast peavad nad saatma oma asjaomased teated (nt parandused, lepingu sõlmimise teated, lepingu muutmise teated) TEDile.