Oficiāla Eiropas Savienības tīmekļa vietne

ES publiskais iepirkums

Politika

Eiropas publiskā iepirkuma politiku izstrādā Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts (GROWTH ĢD).

ES direktīvas par publisko iepirkumu, kuru pamatprincipi ir pārredzamība, atklāta konkurence un racionāla procedūras vadība, attiecas uz konkursiem, kuru paredzamā vērtība pārsniedz noteiktu robežvērtību. Tās ir izstrādātas, lai nodrošinātu, ka iepirkuma tirgus ir konkurējošs, atvērts un labi regulēts, kas ir būtisks priekšnoteikums publisku līdzekļu labai izmantošanai.

"Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša" pielikums

Par visiem publiskā iepirkuma konkursiem, kas pārsniedz noteiktās līgumu vērtības, jāpublicē paziņojums "Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša" pielikumā (S sērija"Oficiālais Vēstnesis" S jeb OV S) un visā ES.

"Oficiālais Vēstnesis" S ir pieejams tikai elektroniskā formātā, un tam var piekļūt tīmekļa vietnē TED. Piekļuve TED ir bezmaksas.

Papildus pašreiz notiekošajiem konkursiem TED datubāzē iespējams piekļūt arī S sērijas arhīviem visās ES valodās. Vienas meklēšanas saskarne lietotājam ļauj izvēlēties vai arī – ievadīt vairākus meklēšanas kritērijus, tajā skaitā ģeogrāfiskus datus, dokumenta tipu, līguma veidu, atslēgvārdus un citus.

Robežvērtības

ES direktīvās ir noteiktas līguma robežvērtības, kuras pārsniedzot, uzaicinājums uz konkursu ir jāpublicē visā ES. Šī tabula sniedz informāciju par līguma veidu, līguma vērtību (robežvērtību) un attiecīgajām ES direktīvām.

Līguma veids Robežvērtība
Valsts būvdarbu līgumi EUR 5 538 000
Pakalpojumu līgumi EUR 143 000
Piegāžu līgumi EUR 143 000
Visas pārējās piegādes un pakalpojumi ūdensapgādes, enerģētikas un transporta nozarē EUR 443 000

 

Plašāku informāciju par robežvērtībām var atrast GROWTH ĢD lapā.

Ko satur Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums?

Katra publiskā iepirkuma procedūra ietver vairākus posmus. Atkarībā no juridiskā pamata un procedūras veida Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikumā (TED) tiek publicēti viens vai vairāki paziņojumi.

Izplatītākās procedūras ietver konkursa paziņojumu publicēšanu, kurā potenciālos pretendentus informē par procedūru un to, kā tā tiks īstenota, un paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā tiek paziņots procedūras iznākums, piemēram, piegādātāji, kas veiksmīgi parakstījuši līgumu ar publiskā iepirkuma veicēju. Citu veidu paziņojumi ietver paziņojumus par plānotajiem iepirkumiem, provizoriskus paziņojumus par tiešu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, paziņojumus par metu konkursiem un līgumu izmaiņām, kā arī par izmaiņām katrā paziņojuma veidā.

TED vietnē savus paziņojumus publicē plašs publisko pircēju loks, ieskaitot centrālās, reģionālās, vietējās un starptautiskās iestādes, kā arī citas struktūras, publiski uzņēmumi un organizācijas, ko kontrolē vai subsidē iepriekš minētās iestādes.

Katru gadu ES publiskā sektora iestādes publicē pakalpojumu, piegādes un būvdarbu līgumus, kuru vērtībā ir aptuveni 815 miljardi eiro, un katru darba dienu Oficiālā Vēstneša pielikumā tiek publicēti vairāk nekā 3000 uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus, paziņojumi par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu un citi paziņojumi.

TED publicētie paziņojumi bāzējas uz šādiem juridiskajiem pamatiem un nāk no šādiem sektoriem:

 • būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu vispārējie publiskie līgumi (Direktīva 2014/24/ES),
 • iepirkums, ko īsteno subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (Direktīva 2014/25/ES),
 • koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana (Direktīva 2014/23/ES),
 • līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana aizsardzības un drošības jomā (Direktīva 2009/81/EK),
 • sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumi, izmantojot dzelzceļu un autoceļus (Regula (EK) Nr. 1370/2007),
 • Eiropas Ekonomikas zonas (Norvēģija, Islande un Lihtenšteina) (Lēmums 94/1/EK, ECSC) un Šveices (Lēmums 2002/309/EK, Euratom) līgumi,
 • ES kandidātvalstu līgumi,
 • ES iestāžu (Regula (ES, Euratom) 2018/1046) un Eiropas Centrālās bankas līgumi (ECB) (Lēmums (ES) 2016/245),
 • Eiropas Attīstības fonda un ārējās palīdzības līgumi,
 • Eiropas Investīciju bankas (EIB) un Eiropas Padomes Attīstības bankas (CEB) finansētie projekti,
 • paziņojumi par Eiropas uzņēmējsabiedrībām (Regula (EK) 2157/2001), Eiropas kooperatīvām sabiedrībām (Regula (EK) Nr. 1435/2003) un Eiropas ekonomisko interešu grupām (Regula (EEK) 2137/85).

Citi tiesību akti, kas izmanto iepirkuma paziņojumus, lai uzraudzītu to īstenošanu, tostarp Tīro transportlīdzekļu direktīva (2009/33/EK), Regula par ārvalstu subsīdijām (2022/2560), Starptautiskā iepirkuma akts (Regula 2022/1031) un Energoefektivitātes direktīva (2023/1791).

Piezīme.

Kopš 2021. gada 1. janvāra līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji no Apvienotās Karalistes vairs nevar TED publicēt paziņojumus par iepirkumu. Iemesls ir tas, ka ES noteikumi par publisko iepirkumu vairs neattiecas uz Apvienoto Karalisti un nav spēkā tās teritorijā.

Paziņojumi par iepirkumu, kas saistīti ar procedūrām, kuras publicētas līdz 2020. gada 31. decembrim (ieskaitot), joprojām tiks publicēti TED, jo Apvienotās Karalistes iestādēm un līgumslēdzējiem joprojām ir jāpiemēro ES regulējums procedūrām, kuras vēl nav beigušās (proti, tām, kas publicētas līdz 2020. gada 31. decembrim (ieskaitot)). Tas nozīmē, ka iestādēm un līgumslēdzējiem ir jānosūta savi paziņojumi (piemēram, paziņojumi par labojumu, paziņojumi par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, paziņojumi par līguma grozījumiem) uz TED.