Offentlige kontrakter i EU

Politikker

Politikkerne for europæiske offentlige indkøb udarbejdes af Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'er (GD GROWTH).

EU-direktiverne om offentlige indkøb, hvis kerneprincipper er gennemsigtighed, åben konkurrence og sund proceduremæssig forvaltning omfatter udbud, der forventes at overstige en vis tærskelværdi. De er udformet, så de skaber et indkøbsmarked, der er konkurrencepræget, åbent og ordentligt reguleret - hvilket er væsentligt for en god anvendelse af offentlige midler.

Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

Supplement til Den Europæiske Unions Tidende (S-serien eller EU-Tidende S eller EUT S) skal alle udbud fra offentlig side, der overstiger bestemte kontraktværdier, offentliggøres og herigennem gøres tilgængelige i hele EU.

EU-Tidende S er udelukkende tilgængelig i elektronisk format og er tilgængelig på TED-webstedet. Adgang til TED er gratis.

Ud over aktuelle udbud giver TED-databasen adgang til arkiverne for S-serien på alle EU-sprog. En enkelt søgegrænseflade gør det muligt for brugeren at indgive adskillige søgekriterier, herunder geografiske data, dokumenttype, kontraktens art, nøgleord med mere.

Tærskelværdier

Størrelsen af de kontraktværdier, der forpligter til offentliggørelse af et udbud i hele EU, er fastlagt i EU-direktiver. Nedenstående tabel giver oplysninger om kontraktens art, kontraktværdien (tærskelværdi) og de gældende EU-direktiver.

Kontraktens art Tærskelværdi
Bygge- og anlægskontrakter 5 538 000 EUR
Tjenesteydelseskontrakter 143 000 EUR
Vareindkøbskontrakter 143 000 EUR
Alle andre forsyninger og tjenesteydelser inden for vand-, energi- og transportsektoren 443 000 EUR

 

Mere detaljerede oplysninger om tærskelværdier kan findes på GD Growth.

Hvad offentliggøres i supplementet til Den Europæiske Unions Tidende?

Hver offentlig udbudsprocedure omfatter flere faser. Afhængigt af retsgrundlaget og procedurens art offentliggøres en eller flere meddelelser (bekendtgørelser) i onlineudgaven af supplementet til Den Europæiske Unions Tidende (TED).

De mest anvendte procedurer omfatter en udbudsbekendtgørelse, der informerer potentielle tilbudsgivere om proceduren og om, hvordan den vil blive gennemført, og en bekendtgørelse om indgåede kontrakter, som bekendtgør resultatet af proceduren, f.eks. hvilke leverandører der har indgået en kontrakt med den offentlige indkøber. Andre typer bekendtgørelser omfatter planlægningsbekendtgørelser, forhåndsmeddelelser om direkte tildeling, projektkonkurrencer og kontraktændringer samt ændringer af hver type bekendtgørelse.

En lang række offentlige indkøbere offentliggør deres bekendtgørelser på TED, herunder centrale, regionale, lokale og internationale myndigheder samt andre organer, offentlige virksomheder og organisationer, der kontrolleres eller støttes af disse myndigheder.

Hvert år offentliggøres tjenesteydelses-, vareindkøbs- og bygge- og anlægskontrakter til en værdi af ca. 815 mia. euro af de offentlige myndigheder i EU, og hver arbejdsdag offentliggøres der i supplementet til EU-Tidende over 3.000 udbud, kontrakttildelinger og andre meddelelser.

De bekendtgørelser, der offentliggøres på TED, stammer fra følgende retsgrundlag og sektorer:

 • generelle offentlige kontrakter om bygge- og anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser (direktiv 2014/24/EU)
 • udbud fra kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (direktiv 2014/25/EU)
 • tildeling af koncessionskontrakter (direktiv 2014/23/EU)
 • tildeling af kontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (direktiv 2009/81/EF)
 • offentlig personbefordring med jernbane og ad vej (forordning (EF) nr. 1370/2007)
 • kontrakter fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Norge, Island og Liechtenstein) (afgørelse 94/1/EF, EKSF) og Schweiz (afgørelse 2002/309/EF, Euratom)
 • kontrakter fra EU-kandidatlande
 • kontrakter fra EU-institutionerne (forordning (EU, Euratom) 2018/1046) og Den Europæiske Centralbank (ECB) (afgørelse (EU) 2016/245)
 • Den Europæiske Udviklingsfond og kontrakter om bistand til tredjelande
 • projekter finansieret af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Europarådets Udviklingsbank (CEB)
 • bekendtgørelser vedrørende europæiske selskaber (forordning (EF) nr. 2157/2001), europæiske andelsselskaber (forordning (EF) nr. 1435/2003) og europæiske økonomiske firmagrupper (forordning (EØF) nr. 2137/85)

Anden lovgivning, der anvender udbudsbekendtgørelser til at overvåge deres gennemførelse, herunder direktivet om renere køretøjer (2009/33/EF), forordningen om udenlandske subsidier (2022/2560), det internationale instrument for offentlige udbud (forordning 2022/1031) og direktivet om energieffektivitet (2023/1791).

Bemærkning

Siden den 1. januar 2021 har UK's ordregivende myndigheder og ordregivende enheder ikke længere kunnet offentliggøre udbudsbekendtgørelser på TED. Dette skyldes, at EU-reglerne om offentlige udbud er ophørt med at finde anvendelse både på og i UK.

Bekendtgørelser vedrørende udbud, som er offentliggjort senest den 31. december 2020, vil stadig blive offentliggjort på TED, da UK's ordregivende myndigheder og ordregivende enheder stadig skal anvende EU-retten på igangværende udbud (dvs. dem, der er offentliggjort senest den 31. december 2020). De skal derfor sende deres relevante bekendtgørelser (f.eks. berigtigelser, bekendtgørelser om indgåede kontrakter og bekendtgørelser om kontraktændringer) til TED.