Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις

Πολιτικές

Οι πολιτικές για τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις καταρτίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (DG GROW)

Οι οδηγίες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων οι οποίες έχουν ως βασικές αρχές τη διαφάνεια, τον ανοικτό διαγωνισμό και την υγιή διαδικαστική διαχείριση, καλύπτουν διαγωνισμούς των οποίων η αξία αναμένεται να ξεπερνά ένα ορισμένο ανώτατο όριο. Έχουν συνταχθεί με σκοπό την επίτευξη μιας ανταγωνιστικής, ανοικτής και αποτελεσματικά ρυθμιζόμενης αγοράς στον τομέα των συμβάσεων - κάτι το οποίο είναι θεμελιώδες για τη σωστή χρήση των δημοσίων κεφαλαίων.

Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όλοι οι δημόσιοι διαγωνισμοί για συμβάσεις που υπερβαίνουν συγκεκριμένες συμβασιακές αξίες πρέπει να δημοσιεύονται στο Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά SΕπίσημη Εφημερίδα S ή ΕΕ S) και να δημοσιεύονται σε όλη την ΕΕ.

Η Επίσημη Εφημερίδα S διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και είναι προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο του TED. Η πρόσβαση στο TED είναι δωρεάν.

Εκτός από τους τρέχοντες διαγωνισμούς, η βάση δεδομένων του TED επιτρέπει την πρόσβαση στα αρχεία της σειράς S σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Μια ενιαία διεπαφή αναζήτησης επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει ή να εισάγει πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών δεδομένων, τύπου εγγράφου, τύπου σύμβασης, λέξεων-κλειδιών και άλλων.

Ανώτατα όρια

Τα ελάχιστα όρια συμβατικής αξίας άνω των οποίων μια πρόσκληση υποβολής προσφορών πρέπει να δημοσιεύεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζονται στις κοινοτικές οδηγίες. Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει πληροφορίες για τον τύπο της σύμβασης, τη συμβατική αξία (ελάχιστα όρια) και τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες.

Τύπος της σύμβασης Ελάχιστο όριο
Συμβάσεις δημοσίων έργων 5 538 000 EUR
Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 143 000 EUR
Συμβάσεις προμηθειών 143 000 EUR

Όλες οι λοιπές προμήθειες και υπηρεσίες

στους τομείς των υδάτων, της ενέργειας και των μεταφορών

443 000 EUR

Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα ανώτατα όρια διατίθενται στη  σελίδα της ΓΔ Growth.

Τι δημοσιεύεται στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Κάθε διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Ανάλογα με τη νομική βάση και το είδος της διαδικασίας, μία ή περισσότερες ανακοινώσεις (προκηρύξεις) δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική έκδοση του συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED).

Οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες διαδικασίες περιλαμβάνουν προκήρυξη διαγωνισμού, η οποία ενημερώνει τους δυνητικούς προσφέροντες για τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής της, καθώς και γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης, η οποία ανακοινώνει το αποτέλεσμα της διαδικασίας, όπως οι προμηθευτές που υπέγραψαν επιτυχώς σύμβαση με τον αγοραστή του δημόσιου τομέα. Άλλα είδη προκηρύξεων περιλαμβάνουν προκηρύξεις προγραμματισμού, προαναγγελίες απευθείας ανάθεσης, διαγωνισμούς μελετών και τροποποιήσεις συμβάσεων, καθώς και αλλαγές σε κάθε είδος προκήρυξης.

Ευρύ φάσμα αγοραστών του δημόσιου τομέα δημοσιεύουν τις προκηρύξεις τους στον ιστότοπο TED, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών, περιφερειακών, τοπικών και διεθνών αρχών, καθώς και άλλων φορέων, δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών που ελέγχονται ή επιδοτούνται από τις εν λόγω αρχές.

Κάθε χρόνο δημοσιεύονται από τις δημόσιες αρχές της ΕΕ συμβάσεις υπηρεσιών, προμηθειών και δημοσίων έργων αξίας περίπου 815 δισ. ευρώ και κάθε εργάσιμη ημέρα το συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας δημοσιεύει περισσότερες από 3 000 προσκλήσεις υποβολής προσφορών, αναθέσεις συμβάσεων και άλλες ανακοινώσεις.

Οι προκηρύξεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπο TED προέρχονται από τις ακόλουθες νομικές βάσεις και τομείς:

 • Γενικές δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (οδηγία 2014/24/ΕΕ)
 • Σύναψη συμβάσεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (οδηγία 2014/25/EΕ)
 • Ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (οδηγία 2014/23/ΕΕ)
 • Ανάθεση συμβάσεων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας (οδηγία 2009/81/ΕΚ)
 • Δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007]
 • Συμβάσεις από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) (απόφαση 94/1/ΕΚ, ΕΚΑΧ) και από την Ελβετία (απόφαση 2002/309/ΕΚ, Ευρατόμ)
 • Συμβάσεις από υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες
 • Συμβάσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ [κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046] και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) (απόφαση (ΕΕ) 2016/245)
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και συμβάσεις εξωτερικής βοήθειας
 • Έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB)
 • Ανακοινώσεις σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/2001], τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1435/2003] και τους ευρωπαϊκούς ομίλους οικονομικού σκοπού [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85]

Άλλη νομοθεσία που χρησιμοποιεί προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για τα καθαρά οχήματα (2009/33/ΕΚ), του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις (2022/2560), του μέσου για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις (κανονισμός 2022/1031) και της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (2023/1791).

Σημείωση

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπορούν πλέον να δημοσιεύουν προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων στον ιστότοπο TED. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις έχουν πάψει να ισχύουν τόσο ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και εντός αυτού.

Οι προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων που σχετίζονται με διαδικασίες που δημοσιεύτηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα εξακολουθήσουν να δημοσιεύονται στον ιστότοπο TED, καθώς οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ στις εν εξελίξει διαδικασίες (δηλαδή σε εκείνες που δημοσιεύτηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020). Ως εκ τούτου, πρέπει να αποστέλλουν τις σχετικές προκηρύξεις τους (π.χ. διορθωτικές προκηρύξεις, γνωστοποιήσεις ανάθεσης συμβάσεων, προκηρύξεις τροποποίησης συμβάσεων) στον ιστότοπο TED.