Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δήλωση προσβασιμότητας για τους ιστοχώρους της ομάδας TED

Τελευταία επικαιροποίηση: 14 Νοεμβρίου 2023

Εισαγωγή

Η Υπηρεσία Εκδόσεων δεσμεύεται να καταστήσει τους ιστοτόπους TED προσβάσιμους σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα. Η προσβασιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας και ακολουθούμε τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού. Αυτό διασφαλίζει ότι όλοι οι χρήστες μας μπορούν να έχουν τη δυνατότητα εύκολης προβολής και πλοήγησης στους ιστοτόπους μας, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιούν.
Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι οι σελίδες και τα έγγραφά μας είναι προσβάσιμα σε όλους τους χρήστες. Αυτό περιλαμβάνει χρήστες με προβλήματα όρασης και ακοής και γνωστικές ή σωματικές βλάβες. Η πρόσβαση στους ιστοτόπους μας είναι δυνατή από διάφορες συσκευές, όπως επιτραπέζιους υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές και φορητές συσκευές.

Η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο βασίζεται στις 4 αρχές που παρατίθενται κατωτέρω.

 • αντιληπτικότητα — οι πληροφορίες και η διεπαφή χρήστη παρουσιάζονται στους χρήστες με τρόπους που αυτοί μπορούν να αντιληφθούν.
 • χρηστικότητα — οι οθόνες εισόδου, τα στοιχεία ελέγχου (π.χ. κουμπιά, πλαίσια ελέγχου) και η πλοήγηση του ιστοτόπου είναι εύχρηστα.
 • κατανοησιμότητα — οι πληροφορίες και η λειτουργία της διεπαφής χρήστη πρέπει να είναι κατανοητές.
 • στιβαρότητα — το περιεχόμενο του ιστοτόπου πρέπει να λειτουργεί σε διάφορα προγράμματα περιήγησης και συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας ισχύει για τον ιστότοπο TED:
ted.europa.eu
και για τους επιμέρους ιστοτόπους που απαριθμούνται κατωτέρω:
enotices2.ted.europa.eu
docs.ted.europa.eu
developer.ted.europa.eu

Τρόποι συμμόρφωσης

 • Τηρούμε τουλάχιστον το πρότυπο WCAG 2.1, επίπεδο ΑΑ. Αυτό μπορεί να διαφέρει για συγκεκριμένα στοιχεία, εάν συντρέχουν αιτιολογημένοι τεχνικοί ή πρακτικοί λόγοι.
 • Δημοσιεύουμε την παρούσα διαδικτυακή δήλωση προσβασιμότητας.
 • Βοηθάμε τους χρήστες να επικοινωνούν μαζί μας για να αναφέρουν τυχόν προβλήματα προσβασιμότητας.
 • Συμπεριλαμβάνουμε ρήτρες συμμόρφωσης όσον αφορά την προσβασιμότητα σε όλες τις συμβάσεις με παρόχους υπηρεσιών για την ανάπτυξη ιστοτόπων και την παραγωγή εκδόσεων.
 • Διενεργούμε ελέγχους προσβασιμότητας χρησιμοποιώντας εσωτερικούς και εξωτερικούς πόρους.

Κατάσταση συμμόρφωσης

Οι ιστότοποί μας συμμορφώνονται εν μέρει με το τεχνικό πρότυπο EN 301 549 v.3.2.1 και τις κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα διαδικτυακού περιεχομένου (WCAG) 2.1 επίπεδο ΑΑ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. «Μη προσβάσιμο περιεχόμενο».
Οι ιστότοποι ελέγχθηκαν τελευταία φορά στις 14 Νοεμβρίου 2023.

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 14 Νοεμβρίου 2023.
Η δήλωση βασίζεται σε εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος ιστοσελίδων από εμπειρογνώμονα της IAAP ειδικευμένο σε θέματα προσβασιμότητας, με τη χρήση συνδυασμού χειροκίνητων και αυτοματοποιημένων δοκιμών.

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Παρά τις προσπάθειές μας να κάνουμε τους ιστοτόπους TED προσβάσιμους, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί, τους οποίους προσπαθούμε να διορθώσουμε. Ακολουθεί περιγραφή γνωστών περιορισμών και πιθανών λύσεων. Ενημερώστε μας αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα που δεν αναφέρεται πιο κάτω.

Γνωστοί περιορισμοί για τους ιστοτόπους TED:

 1. Κάποιο κείμενο και ορισμένα διαδραστικά στοιχεία ενδέχεται να μην παρουσιάζουν επαρκή αντίθεση, γεγονός που μπορεί να τα καταστήσει λιγότερο ορατά.
 2. Ορισμένα διαδραστικά στοιχεία, όπως κουμπιά και σύνδεσμοι, δεν διαθέτουν ορατό ενδείκτη εστίασης, πράγμα που σημαίνει ότι είναι δύσκολο να διαπιστωθεί πότε τα στοιχεία αυτά μπορούν να λειτουργήσουν με πληκτρολόγιο.
 3. Ορισμένες εικόνες ενδέχεται να μη διαθέτουν πάντα εναλλακτικό χαρακτηριστικό (alternative attribute — κείμενο που περιγράφει την εικόνα, το οποίο είναι ορατό μόνο στους αναγνώστες οθόνης) ή αυτό μπορεί να εμφανίζεται εσφαλμένα.
 4. Ορισμένα στοιχεία ενδέχεται να μη διαθέτουν ορατό κείμενο για αναγνώστες οθόνης ή αυτό ενδέχεται να ανακοινώνεται εσφαλμένα από αναγνώστες οθόνης.
 5. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της σελίδας μόνο με πληκτρολόγιο.

Πόροι

 

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να αναφέρετε τυχόν θέματα προσβασιμότητας / για να διατυπώσετε προτάσεις.
Παρακαλούμε να είστε όσο το δυνατόν πιο σαφείς και λεπτομερείς ώστε να κατανοήσουμε το πρόβλημα.
Παραθέστε επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας γρήγορα.